Työelämän olosuhteiden ajallista ydinkuvaa Pron jäsenkunnasta

Tilastojen käyttötarkoitus

Miltä Pron jäsenkunta näyttää ajassa ja millä tavoin jäsenkunta jakautuu eri tekijöiden mukaan? -> Tämä ei ole erillisten toimiala- tai yrityskohtaisten tilastoraporttien sivu

Alla olevalla käyttöliittymällä saat kokonaiskuvaa Pron jäsenkunnasta keskeisten työelämän kehittämiskohteiden osalta eri taustatekijöiden mukaan analysoituna. Kuviosta ilmenee, millä tavalla eri taustaryhmät mahdollisesti poikkeavat toisistaan. Kiinnitä myös huomiota kuvan asteikkoon (asteikko valitaan automaattisesti sellaiseksi, että yksittäiset aikasarjat erottuvat mahdollisimman hyvin. Numeerisen arvon saat viemällä kohdistimen käyrän päälle. Kuvan alapuolella "Analyysilaatikossa" on sanallista analyysiä kuvasta löytyvistä säännönmukaisista piirteistä.

Tilastomittarien tulkinnassa on huomioitava se, että (ellei tilaston selityslaatikossa tai muualla toisin mainita) yleisesti aineisto sisältää kaikki vastaukset, joten niissä on tiettyjä "epäpuhtauksia". Esimerkiksi palkkakuvaajista ei ole poistettu työaikojen, tehtäväkuvien jne. erojen vaikutuksia. Myös otoksen perusjoukko muuttuu koko ajan. Esimerkiksi pankkitoimihenkilöt tulivat aineistoon suuressa määrin mukaan vasta 2010/2011-. Alkuvuosina myös muutama kysymys oli hieman eri muodossa. N. vuodesta 2011-2012 lähtien mittaamistavat ovat hyvin vakiintuneita. Kuvan alla olevaan selityslaatikkoon pyritään dokumentoimaan kaikki keskeiset tilastointiin vaikuttavat muutokset. Yritystilastot huom. Tilastoissa on vain vastaajamääriltään suuremmat yritykset tai konsernit. Seuraantaan on mahdollista päästä, kun vastausmäärä kohoaa tietyn tilastollisen rajan yli. Yritysvertailuja varten tehdään erillinen käyttöliittymä (johon pääsee vähän pienemmilläkin vastausmäärillä).

Klikkaamalla taustatekijää (kuvassa oikeassa laidassa) voit myös poistaa ja lisätä niitä kuvaan. Kuvan oikeassa laidassa olevasta painikkeesta voi tulostaa kuvan tai tallentaa esim. pdf, xls, csv,... -muotoon tai näyttää kuvan alapuolella data table -muodossa.

Sivulla on seuraavat tilastoanalyysikokonaisuudet:

  1. Kohdekysymys tietyn taustatekijän ja ajan mukaan. Kuvan oikeassa reunassa taustatekijän luokat on järjestetty listana ylhäältä alas ajallisen keskiarvon mukaan, mikä jo sinällään on hyvää perustietoa. Ks. myös tilastoselite graafin alapuolella.
  2. Kohdekysymyksen jakauma ajassa (tilastolliset jakauman tunnusluvut, kuten keskiarvo, mediaani, alin/ylin desiili,...). Mikäli ko. mittarille on asetettu Pron strategiassa tavoitearvoja, niin vuodet/tavoitearvot löytyvät tekstinä kuvan yläpuolelta.
  3. Linkkejä muuhun tutkimusmateriaaliin.

Pron tutkimuksen viralliset nettisivut.
Sektorianalyysi (sovellus)
Työmarkkinatutkimuksen 1. osan (tmt1) kysymyslomake.
Työmarkkinatutkimuksen 2. osan (tmt2) kysymyslomake.

Valitse sisältökohde ja tausta saadaksesi aihetta ja taustaryhmää koskeva tilastoraportti

Ao. valikko on kehityksen alla... ohjelmassa on vielä puutteita... Esim. ääkkösissä on merkistökoodausongelmia (toimialaluokituksessa CLke = Clääke jne). Taustamuuttujaryhmien värikooditus ei myöskään ole kiinnitetty, vaan muuttuu graafeissa tilastoittain. Osa tilastoista tulee jäsenrekisteristä ja siellä on vain muutama taustatekijä käytettävissä (sukupuoli, ikä, sopimusala ja asuinmaakunta (tällä hetkellä).

Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008 (ks. luokkien kirjainlyhenteet)(Tunnusluku:Keskiarvo) Kuvakorkeuden skaalakerroin [0.3,3]: =
Työelämän kokonaistyytyväisyys
Työllistymismahdollisuudet
Työssäolo
Työttömyys+lomautus
Työttömyys
Lomautukset
Peruspalkka
Kuukausiansiot
Tuntiansiot
Vuositulot
Tulospalkat
Palkkausjärjestelmien toimivuus
Palkka-avoimuus
TVL-epätietoisuus
Erityisen työn korvaaminen
Kannustinjärjestelmät
Palkkaustyytyväisyys
Työaikajärjestelmät (mahdollisuus)
Työajat (todellinen kokonaistyöviikko)
Harmaan työajan osuus
Toteutuneen työviikon ero ihanteelliseen
Työssäolon aikaintensiteetti
Etätyöpäivät
Lomat
Työsuhteen rikkonaisuus
Vuorotyö
Esimiesasema
Korkeakoulututkinto
Kehittämisen suhde rutiinitöihin
Perustyöopit
Erityistyöopit
Teknistieteellisyys
Asiakaskontaktit työssä
Koulutuspäivät (työnantajan)
Koulutuspäivät (muut)
Koulutussuunnitelmat
Osaamisen riittävyys
Sairauspäivät
Työnteko sairaana
Henkinen terveys
Ihmistyön korvautuminen teknologialla
Odotukset työmarkkinatilanteesta
Rekrytointiesteet
Tyytyväisyys luottamushenkilötoimintaan
Järjestäytyminen
Perhevapaat
Vapaa-ajan hyvinvointi
Velvollisuudet vapaa-ajalla
Vapaa-aika- ja lomarauha
Johtaminen työpaikoilla
Työsisällön hyvyys
Työyhteisöllisyys
Reiluus ja oikeudenmukaisuus
Sählääminen ja kuormittavuus
Vaikutusmahdollisuudet työssä
Työympäristöriskit
Ergonomiset ja työvälineelliset riskit
Ekologinen vastuullisuus
Pienet työpaikat
Työn ja kodin etäisyys
Ikä
Naisten osuus
Nuorten osuus
Sukupuoli
Ikäryhmä
Koulutus (tutkinto)
Ammattikokemus
Maakunta
Pron pääsektorit
Sopimusala
Toimiala (TOL)
Työpaikan henkilöstömäärä
Tehtäväasema
Työsuhteen rikkonaisuus
Vuorotyö
Henkilöstön edustaja
Yritykset (vastaajamäärältä suuret)
Pääsektori&sukupuoli
Pron yhdistys (+TOL)
Alla oleva graafi on %:sesti kuin tiheä viidakko.
Kuva tulostuu tähän... jahka klikkaat jotain yllä olevista asioista :)
Analyysi I:
A. Trendianalyysi (suurimmat tilastollisesti merkitsevät kulmakertoimet keskimäärin koko ajanjaksolla)
Positiivinen (+) trendi: .
Negatiivinen (-) trendi: .

B. Tasoanalyysi. Alla oleva lista on suuruusjärjestyksessä painotettu tuoreimmilla havainnoilla. Lisäksi tuloksissa on poistettu koko Pron keskimääräinen aikatrendi, jolloin kyse on aikatrendin jälkeen jäävästä tasopoikkeamasta (tarkentaa tuloksia, jos taustalla on kaikille enemmän tai vähemmän yhteinen trenditekijä).
.

Alla oleva koko aineistoa koskeva jakaumakuva on hyvä vertailukohta taustamuuttujien suhteen tehdylle kuvalle (onko jokin ryhmä keskiarvon ylä- tai alapuolella? jne.).
Pron ajallinen tavoite ko. mittarin keskiarvolle: ei tavoitetta.

Analyysi II:
Muistiinpanotaulu. Mitä havaintoja teit tutkimustilastoista? Miksi tulokset ovat sellaisia? Mitä muuttaisit, jotta työelämä muuttuisi paremmaksi?


Huom! Älä loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa. Kommenttisi on tutkimusten hyödytämiseksi käytettävää avointa dataa, jota voidaan käyttää Pron tutkimusraporteissa. Vältä henkilötunnisteita, tarvittaessa ota yhteys suoraan Pron tutkimuspalveluihin. Kiitos!

Metodeista

Yksittäiset esim. yrityskohtaiset keskiarvo- ja mediaaniaikasarjat on muodostettu Bayes-periaatteella. Tällä hallitaan erityisesti pienistä havaintomääristä aiheutuvia epätodennäköisen suuria ajallisia poikkeamia. Tasoittamisessa hyödynnetään havaintomääriä ja tilastomuuttujan hajontaa.

Trendianalyysi perustuu regressiomalleihin, vain tilastollisesti merkitsevät nollasta (vaakasuorasta) poikkeavat trendit on raportoitu.

Jatkossa esim. yrityksiä tullaan käsittelemään pidemmälle viedyillä tilastollisilla menetelmillä. Tärkeää on ymmärtää, että kaikki havaittu muutos ei välttämättä ole totta tilastollisten virherajojen mielessä.

Linkkejä muuhun tutkimusmateriaaliin