Ammattiliitto Tutkimusta työelämästä

Työelämän, talouden ja maapallon ekologisen hyvinvoinnin yhteensovittaminen

→ erityisesti yksityisen sektorin työntekijöiden näkökulma ja kokemusmaailma

Yllä oleva kaavio ilmentää ekologista taloudellista kiertokulkumallia. Malli on monimutkaisempi ja todenmukaisempi kuin perinteinen neoklassisen taloustieteen kiertokulkumalli. Kuvan mallissa ihmisten luoma talous on yksi suuri osasysteemi, joka "asuu" planeettamme luonnonympäristössä. (Kuvio löytyy raportista GENDER AND ECONOMIC POLICY MANAGEMENT INITIATIVE Asia and the Pacific (UNDP) (s.22). Hae verkosta hakusanalla: "RBAP-Gender-2012-GEPMI-Module-7.pdf")
Neoklassinen talouden kiertokulkumalli (talous kuvattuna hieman ekologisen mallin taloutta yksityiskohtaisemmin). Mallista puuttuu ulkomainen kauppa (vienti-tuonti X-M).
Työelämä ← → Talous ← → Ekologinen ympäristö

Petri Palmu / Ammattiliitto Pro (dokumentti aloitettu 11/10/2016, viimeisin päivitys 21.11.2016)

Tämän esityksen tarkoitus

Tämä esitys on osa aiempaa... hieman taustaa tekij(öi|ä)stä...

Kuinka kokonaissysteemi käyttäytyy?

Edellisessä diassa esitetty kokonaisympäristössä ylätason "pyörät" on nostettu esiin nimenomaan ihmisten näkökulmasta. Jos lähdetään ajatuksesta, että jokin sosiaalinen ryhmä haluaa parantaa omaa asemaansa, niin se voi tapahtua aktivoimalla taloudelillista toimintaa, joka taas yleensä tarkoittaa ekologiseen systeemin kohdistuvaa toimintaa (asuin- ja muun tilan laajentamista, raaka-aineiden hankintaa jne.). Sosiaalisessa ympäristössä määritellään ihmisten perusihanteet, joilla on laajat vaikutukset taloudelliseen ja ekologiseen ympäristöön. On selvää, että ekologisen ympäristön muuttuminen vaikuttaa ihmisten sosiaaliseen ja taloudelliseen toimintaan.

Sosiaalisessa kuten muissakin osakokonaisuuksissa tapahtuu muutoksia, syntyy uusia kansoja, yhteisöjä jne. Kulttuuri ilmenee nimenomaan sosiaalisena käyttäytymisenä, johon aina yhdistyy jonkinlaista taloudellista (materiaa ja informaatiota) ja ekologiaa (ekologisen ympäristön käyttöä).

Esimerkiksi yritykset pyrkivät jokaisen kierroksen jälkeen tuottamaan voittoa, johon liitty sosiaalinen toiminta (esim. halvemman maiden työvoiman käyttöä) ja tietenkin luonnonvarojen ja energian käyttöä. Ilmastossa tai muualla luonnossa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa konflikteja väestön välillä, kovempaa kilpailua luonnonresursseista, pakolaisuutta jne. Toisaalta ekologian muuttuminen lisää tarvetta uusille teknologioille (esim. aurinkoenergia). Taloudellinen toiminta syntyy ihmisten tulevista tarpeista suhteessa olemassaolevaan ekologis-sosiaalis-taloudelliseen tilanteeseen. Jos ajatellaan, että ekologinen systeemi pyrkii aina toimimaan vähimmällä mahdollisella ponnistuksella, se ei tuota turhia rakenteita, niin samaa pohdintaa on hyvä suorittaa taloudellisen toiminnan kohdalla. Ovatko prosessit optimaalisia suhteessa sosiaalisiin tarpeisiin ja toisaalta ekologisen systeemin kykyyn pitää itsenä "terveenä"?

Sosiaalisen järjestelmän olennaisena piirteenä on ihmisten väliset kontrolli- eli valtasuhteet. Työelämässä valtasuhteet näyttäytyvät esimerkiksi työpaikkaorganisaation päätöksentekorakenteissa, työmarkkinajärjestöjen suhteissa. Lait, säännöt ja sosiaaliset painetekijät luovat valtasuhteita, ei välttämättä yksilöiden välillä vaan jonkin systeemin (esim. työttömyysärjestelmä) ja systeemin "asiakkaan" välillä. Vallankäyttö ilmenee myös taloudellisena toimintana tai esimerkiksi rajoittamalla yksilön liikkumista ekologisessa ympäristössä.

Yllä kolmen osasysteemin kaavio on muutettu toisenlaiseen muotoon (2018). Kaaviossa talousteknosfääri on ekologisen ja sosiaalisen systeemin välissä.

Pron toimintaympäristöä voidaan kuvata Pron strategian laajalla verkostomallilla (päivittyvä), Pron toimintaympäristö on osaympäristö laajassa yllä kuvatussa kolmen systeemin kokonaissysteemissä.

Peruskysymyksiä (mitä, miksi, miten)

Väitteitä ja kysymyksiä ongelmatiikasta

Pron tutkimustoiminta

(Abstrakti) käsiterakenne:

Työn arvoteoriaa, mitä arvoa työnteossa/toiminnassa muodostuu?

Hyvinvointi relaatioina

Relaatio = yhteys, korrelaatio, riippuvuus, suhde, (vuoro)vaikutus, linkki, kontrolli, virta, ... (mat. tietynlainen joukko). Relaatiota voidaan kuvata mm. verkostoina tai virtakaavioina (tässä erityisesti tilastotieteellisest menetelmät).

Subjektiivisuudesta ja objektiivisuudesta sekä väitteiden totuusarvosta

Hyödyn käsite

Systeemeistä, järjestyksestä, energiasta, talouskasvusta ja monimuotoisuudesta

Tuloksia Pron tutkimusdatasta

Kiinnostavat kysymykset

Teknologisesti ja muilla tavoin muuttuvaa työelämää ei johdeta kovinkaan hyvin

Jos talous (BKT/AS) ei kasva ja teknologia korvaa ihmistyötä, niin työttömyysaste pysyy korkeana?

Ihmisten arvovalintoja pitää suhteuttaa heidän kokemiin uhkakuviin

Väitetään, että osa maastamuutosta on (suoraan tai epäsuoraan) ilmastopakolaisuutta, paremman elintilan etsimistä (väestöntiheys - alueen ekologiset ja taloudellis-sosiaaliset resurssit).

Yhteyksiä eri arvo- ja asennemuuttujien välillä

Palmu, Paula Saikkonen (2015-2016)

Alla olevat tulokset on saatu mallintamalla laajaa joukkoa muuttujia (regressiomallit). Mallisysteemissä erilaiset uhkatekijät ajatellaan tulevan "ulkoapäin", kun taas arvo- ja asennemuuttujat muodostavat sisäsyntyisen vuorovaikutussysteemin. Vaikutusnuolista huolimatta mallintaminen ei tuota kausaaliyhteyksiä, mutta yhteydet enemmän kuin yksinkertaisia parittaisia korrelaatioita (kolmansien tekijöiden vaikutuksia on puhdistettu) . (tulkitse tuloksia teoriaan tai sopivaan logiikkaan yhdistäen).

Suhde talousjärjestelmään -muuttujien keskinäiset vaikutussuhteet malleista (+/- regressiokorrelaatio):
A = Maapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt, → B (+)
B = Vain talouskasvu takaa hyvinvoinnin jatkumisen*, → C,E (-), A,D,H (+)
C = Talouden ja rahan valtaa vähennettävä, → B,D (-), E (+)
D = Hyväksyy mahdollisimman puhtaan kapitalismin, → C (-), B (+)
E = Halu elää jakamistaloudessa, → C, G, F (+)
F = Halukkuus elää yksinkertaisessa omavaraistaloudessa*, → I, E (+)
G = Downshifting (halukkuus), → E, C, I (+)
H = Viimeisin muoti ja teknologia on tärkeää elämässä*, → B (+)
I = Halukkuus irtautua työelämästä muiden tärkeiden asioiden vuoksi → G, F (+)
Koetut uhat 10 v. kuluessa:
USUURYMONOP = Suuryritysten monopolivalta
UTYO = työelämän ja työehtojen huonontuminen
UEKO = ympäristön saastuminen ja ilmastonmuutos
UIMMI = maahanmuutto
...

Esimerkki. Mitä yo. relaatioissa tapahtuu, kun ekologiset uhat (UEKO) voimistuvat?
  • Vaihe 1: Halutaan vähentää sitä, että maapallosta otetaan kaikki hyöty irti tässä nyt (A) ja ei uskota siihen, että vain talouskasvu takaa hyvinvoinnin jatkumisen (B). Ekologisten uhkien voimistumisen seurauksena myös ihmisten halu elää jakamistaloudessa (E) ja yksinkertaisesti omavaraistaloudessa (F) kasvaa, mikä prosessi on epäsuoremmin yhteydessä tekijöihin A ja B.
  • Vaihe 2:
    • A ja B alkavat voimistamaan toisiaan eli tässä tapauksessa molempien arvostus heikkenee entisestään (toteutuessaan yhteiskunnallinen käyttäytyminen siirtyy voimakkaasti pois talouskasvupakosta ja maapallon ylihyväksikäytöstä).
    • "Samanaikaisesti" tekijöistä B alkaa vaikuttamaan ja tulee vaikutetuksi systeemin muihin tekijöihin (joskin tekijä A vaikuttaa taustalla epäsuorasti). B:n (talouskasvu hyvinvoinnin takaajana) vähentyminen korreloi (vaikuttaa) viimeisimman muodin ja teknologian arvostuksen (H) ja talouden ja rahan vallan vähenemiseen sekä puhtaan (tarkoitus vain tuottaa omistajille voittoa) kapitalismin hylkäämisen (ei hyväksymisee).
    • Systeemissä yhteydet aktivoituvat kokonaisvaltaisesti. Jakamistalouteen liittyy downshiftaushalukkuus, johon taas irtautuminen työelämästä tärkeämpien asioiden vuoksi.
  • Ekologiset uhkien yhteys (vallitsevaan) talousjärjestelmään tulee mallisysteemissä monin tavoin esiin. Ekologisten uhkien torjuminen näyttää johtavan uudentyyppiseen talousjärjestelmään.
  • Yksityiskohtana maahanmuuton kokeminen uhkana näyttää liittyvän maapallon hyväksikäytön lisäämiseen ja toisaalta yksinkertaisen omavaraistalouselämänmuodon kasvuun (ristiriita?).

Verotukselliset ratkaisut?

Lisää aineistossa löytyneitä riippuvuussuhteita

Palmu, Paula Saikkonen (2015-2016)

Keiden toimijoiden ongelmanratkaisukykyyn luotetaan?

(yleisesti eri sosiaalisen systeemin (yhteiskunnan) asioissa)

Mitä poliitikot ja yritykset voisivat tehdä, jotta ilmastonmuutos olisi hallittua myös ihmisten hyvinvoinnin kannalta?

Maailman tilanteeseen voisi olla tyytyväisempikin?

Johtopäätöksiä: "sisäinen" logiikka Pron datassa

Kyselyihin vastanneiden kokemukset:

Tässä vaiheessa lopuksi

Ay-liikkeestä instituutiona ja vaikuttajana

VTT Paula Saikkonen

Maapallon trendejä

Linkkejä ja lähteitä

Muistiinpanotaulu


Huom! Älä loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa. Kommenttisi on tutkimusten hyödytämiseksi käytettävää avointa dataa, jota voidaan käyttää Pron tutkimusraporteissa. Vältä henkilötunnisteita, tarvittaessa ota yhteys suoraan Pron tutkimuspalveluihin. Kiitos!

Alkuun