Pron strategian tilastollinen seuranta

Tilastojen käyttötarkoitus

Tutkimusaineistoa Pron tavoitteiden seurantaan, lähinnä omia tutkimuksia (ellei toisin mainita).

Pron strategia 2016-2020 Diaesitys strategian seurannasta (2017) Avainmittareiden aikasarjat (tämän sivun websovelluksen laajempi versio) Sektorianalyysi - yksittäisten sektoreiden erillistarkastelu (web-sovellus) Palkanmuodostuksen ja palkkausjärjestelmien analysaattori (web-sovellus) Pron tutkimussivusto Findikaattori (sivusto) Palkansaajien tutkimuslaitos Käsitteellistä taustaa (mm. tuotteet+palvelut+markkinointi)

Muistiinpanotaulu. Mitä havaintoja teit tutkimustilastoista? Miksi tulokset ovat sellaisia? Mitä muuttaisit, jotta työelämä muuttuisi paremmaksi?


Huom! Älä loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa. Kommenttisi on tutkimusten hyödytämiseksi käytettävää avointa dataa, jota voidaan käyttää Pron tutkimusraporteissa. Vältä henkilötunnisteita, tarvittaessa ota yhteys suoraan Pron tutkimuspalveluihin. Kiitos!

Valitse sisältökohde ja tausta saadaksesi aihetta ja taustaryhmää koskeva tilastoraportti (graafin oikeasta yläkulmasta ||| Download csv)

Työelämän kokonaistyytyväisyys
Työllistymismahdollisuudet
Työssäolo
Työttömyys+lomautus
Työttömyys
Vuositulot
Palkkausjärjestelmien toimivuus
TVL-epätietoisuus
Harmaan työajan osuus
Toteutuneen työviikon ero ihanteelliseen
Työsuhteen rikkonaisuus
Korkeakoulututkinto
Kehittämisen suhde rutiinitöihin
Koulutuspäivät (työnantajan)
Koulutussuunnitelmat
Osaamisen riittävyys
Sairauspäivät
Työnteko sairaana
Ihmistyön korvautuminen teknologialla
Tyytyväisyys luottamushenkilötoimintaan
Järjestäytyminen
Vapaa-ajan hyvinvointi
Vapaa-aika- ja lomarauha
Johtaminen työpaikoilla
Työsisällön hyvyys
Työyhteisöllisyys
Reiluus ja oikeudenmukaisuus
Sählääminen ja kuormittavuus
Vaikutusmahdollisuudet työssä
Ekologinen vastuullisuus
Ikä
Nuorten osuus
Sukupuoli
Ikäryhmä
Pron pääsektorit
Koulutus (tutkinto)
Ammattikokemus
Maakunta
Sopimusala
Toimiala (TOL)
Työpaikan henkilöstömäärä
Tehtäväasema
Työsuhteen rikkonaisuus
Vuorotyö
Henkilöstön edustaja
Yritykset (vastaajamäärältä suuret)

Ajallinen jakauma koko jäsenkunnassa

Pron ajallinen tavoite ko. mittarin keskiarvolle: ei tavoitetta.

Analyysi II:

Taustaryhmitäistä analyysiä

Kuva tulostuu tähän... jahka klikkaat jotain yllä olevista asioista :)
Analyysi I:
A. Trendianalyysi (suurimmat tilastollisesti merkitsevät kulmakertoimet keskimäärin koko ajanjaksolla)
Positiivinen (+) trendi: .
Negatiivinen (-) trendi: .

B. Tasoanalyysi. Alla oleva lista on suuruusjärjestyksessä painotettu tuoreimmilla havainnoilla. Lisäksi tuloksissa on poistettu koko Pron keskimääräinen aikatrendi, jolloin kyse on aikatrendin jälkeen jäävästä tasopoikkeamasta (tarkentaa tuloksia, jos taustalla on kaikille enemmän tai vähemmän yhteinen trenditekijä).
.

Metodeista

Yksittäiset esim. yrityskohtaiset keskiarvo- ja mediaaniaikasarjat on muodostettu Bayes-periaatteella. Tällä hallitaan erityisesti pienistä havaintomääristä aiheutuvia epätodennäköisen suuria ajallisia poikkeamia. Tasoittamisessa hyödynnetään havaintomääriä ja tilastomuuttujan hajontaa.

Trendianalyysi perustuu regressiomalleihin, vain tilastollisesti merkitsevät nollasta (vaakasuorasta) poikkeavat trendit on raportoitu.

Jatkossa esim. yrityksiä tullaan käsittelemään pidemmälle viedyillä tilastollisilla menetelmillä. Tärkeää on ymmärtää, että kaikki havaittu muutos ei välttämättä ole totta tilastollisten virherajojen mielessä.

Linkkejä muuhun tutkimusmateriaaliin

Jäsenten palvelujen käyttö vaihtoehtoisena jäsennyksenä (yksi palvelu voi jakautua käsitteellisesti useampaan joukkoon).


Käsitemalli mittaamisen ja analyysin taustalla

Ajassa kuvailtava, selitettävä ja ennustettava kokonaisuus

LIITTO:

tavoitteet, arvot (vapaus, vastuu, oikeudenmukaisuus)
resurssit (raha, aika, ihmiset,...), voima
vointi (nykytila, odotukset)
Liitto ja jäsenet ovat osin sama asia, mutta osin myös erillisiä.
"mikä?" "miksi?"
JÄSENET:

tavoitteet, arvot (vapaus, vastuu, oikeudenmukaisuus)
resurssit (raha, aika, ihmiset,...), voima
vointi (nykytila, odotukset)
Mittarit, joilla kuvataan jäsenten hyvinvointiin, arvoihin jne. liittyviä ominaisuuksia, perustellaa, miksi jokin asia on tärkeä, edistettävä.
KYTKENNÄT (RELAATIOT, VERKOSTOT, SUHTEET)
Menetelmät, toimintamallit, kanavat, järjestelmät,...
(joilla kiinnittyy ja vaikuttaa toimintaympäristössä -> "jalkautus")
(vastaa ennen muuta kysymykseen "miten?")
(vaikutusvirrat molemmin-/moninsuuntaisia)
TOIMINTAYMPÄRISTÖ: ("kaikki")
Media, työpaikat, työmarkkinajärjestökenttä, puolueet, kuluttajat, valtajärjestelmä, kansainvaliset, lainsäädäntä, luonto, ekologia, valtiot, kaupungit, maaseutu, alueet, toimialat, teknologia, ay-liike, kansalaisjärjestöt, ylikansalliset toimijat, asuminen, liikenne, koulutusjärjestelmät, taloudellinen tuotanto, työmarkkinat, väestö, työvoima, kaupankäynti, tieto, tiede, kulttuuri, ...
Huom. myös liitto ja jäsenet itse osa tätä.
"mitä?"


Pron strategia 2016-2020

 • Jäsenten ja alalle kouluttautuvien toimeentulo eri elämäntilanteissa
  1. Rikkonaisissa työsuhteissa toimivien aseman parantaminen
  2. Työpaikkojen palkkasyrjinnän estäminen
  3. Toimihenkilötyön menestyminen palkkakilpailussa
 • Jäsenten ja alalle kouluttautuvien hyvinvointi työssä ja vapaalla
  1. Luottamushenkilöiden aseman vahvistaminen neuvotteluosapuolena työpaikalla
  2. Esimiestyön, johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen
  3. Vapaa-ajan suojeleminen
 • Jäsenten ja alalle kouluttautuvien kehittymis- ja työllistymismahdollisuudet
  1. Mahdollisuus uuden oppimiseen ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen
  2. Automatisaation ja digitalisaation aiheuttamien muutosten hallinta suhteessa työn sisältöihin ja työtehtäviin
  3. Jäsenetupohjaisten kannusteiden kehittäminen uudelleenkouluttamiseen
 • Työelämän yhteiskuntavaikuttaminen
  1. Harmaan talouden vähentäminen
  2. Paikallisen sopimisen kehittäminen
  3. Osallistumisjärjestelmien vaikuttavuuden lisääminen
  4. Työehtosopimusshoppailun kieltäminen
  5. Irtisanomisturvan parantaminen
  6. Euroopan paras työelämä ja parhaat työpaikat
 • Pron perustehtävä
  Ammattiliitto Pro parantaa yksityisen sektorin jäsenten ja alalle kouluttautuvien:
  • toimeentuloa eri elämäntilanteissa
  • hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä
  • kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia.
  • Pro vaikuttaa yhteiskuntaan tavoitteenaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kestävä taloudellinen kasvu ja työelämän hallittu muutos.

Työelämän muutokset

 • Talouskasvu (BKT/as) Tulevaisuuden uhat
 • Digitalisaatio, työllisyys
 • Osaamisen kehittäminen, työnkuvien muuttuminen
 • Työajat, etätyö, intensiteetti
 • Tuottavuus (sähläys jne.)
 • Palkkauksen muodostuminen, oikeudenmukaisuus, palkkausjärjestelmä
 • Työpaikkojen johtamiskulttuuri, työyhteisöjen kehittäminen
 • Vapaa-aika
 • Jäsenkunnan rakenne
 • Arvopohja, mitä jäsenet haluavat?
 • Liiton toiminta