/ NULL.DEV/ ---------------------------------------------------------------------/ Necessary definitions required for a Survo printer driver:/ ----------------------------------------------------------/ ---------------------- Yritystason tutkimustilastoja

Ammattiliitto Pron tutkimuspalvelut. Tietosisällöstä kysymykset petri . palmu ' at ' proliitto . fi.

Yleisiä käyttöliittymiä tilastojen katseluun:

Yritystason tutkimustilastoja

Tervetuloa tutustumaan Pron työpaikkojen arkeen!

Sisältö:

Avainaikasarjat laajasta joukosta mittareita yrityksittäin

Vastausmäärältään suurimpien yritysten aikasarjoja. Aikasarjamenetelmä valitaan aineiston perusteella. Mikäli havaintoja on suhteellisen vähän, niin ajallista muutosta kuvataan pelkällä suoralla viivalla. Joissakin tilanteissa optimaalisempi menetelmä on tietynlainen tasoitemenetelmä.

Toimialojen ja muiden taustatekijöiden vastaavasta aikasarjatyökalusta saat vastaavan kuvan yritystasoa suuremmista ryhmisä (esim. koko Pro keskimäärin).

Taustatietoa (meta, dokumentaatio) yo. muuttujista saat tutkimussivuston muilta sivuilta. Esimerkiksi työ)hyvinvoinnin summamuuttujien tarkempi sisältö (avautuu uuteen ikkunaan).

Alla oleva käyttöliittymä toimii ainakin IE:llä, Firexilla ja Chromella. Ilmeisesti myös tableteilla. Mikäli selaimesi ja verkkoyhteydet ovat kunnosa, niin kuvan pitäisi latautua (saattaa kestää hetken). Mikäl kuvaan tulee "ruksi" tai virheilmoitus, niin ko. firmasta ei ole riittävästi tilastollista informaatiota ko. tilastomuuttujasta.

Erilaisia yritysten välisiä analyyseja

Työelämän yrityskartta

Yritystason hyvinvointikarttakuva

Työmarkkinatutkimuksesta on mahdollista erottaa suurimpien vastaajamäärien työpaikat (konsernit, yritykset) omiksi tutkimusyksiköiksi. Seuraavassa on tehty useista työelämän muuttujista yrityskohtaisia vertailuja. Astetta pidemmälle viedyt yritysten "klusteroinnit" löydät tästä osana hyvinvointianalyyseja.

Missä yrityksissä/konserneissa ovat olleet työelämäänsä tyytyväisimmän prolaiset? Entä muiden mittareiden valossa? Katso tuloksia alla olevasta kuvasta, jossa on vastausmääriltään suurimmat yritykset. Pienemmät yritykset on luokiteltu toimialan ja yrityskoon mukaan luokkiin (ks. analyysin kuvaus alempana). Valitse alla a) mittari ja b) yritysjoukko sekä paina lopuksi "Aktivoi" -painiketta (kuvan latautuminen voi kestää hetken...).

Kuvan tilastosuureet:
pallukka = yrityksen keskimääräinen tilastollinen poikkeama vertailuryhmään (seurannan aikana),
pystyviivat = virhemarginaalit,
nuoli = muutoksen suunta seurannassa,
Lukuarvo kuvan oikealla (Uusin) = viimeisimmän mittauksen arvo
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien
avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Kokonaistyytyväisyys työelämään
(0-100%)<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>TYYTYV2 ~  1+ YRITYS +TUTKP
+IKATUTK<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman
arvion mukaan.
Toimialaryhmien jakauma.
N
Inform_Viest_jit 16511
Palvelut_e_s 27272
Rahoitus_k 12650
Rakentam_f 9215
Teollisuus_abdc 56677
Työpaikan henkilöstömäärän jakauma.
N
0-29 21855
30-199 43153
200-499 15023
500+ 34062
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien
avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Kokonaistyytyväisyys työelämään
(0-100%)<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>TYYTYV2 ~  1+ YRITYS +TUTKP
+IKATUTK<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman
arvion mukaan.

Jos yrityksen vastaajamäärä on alle vähimmäismäärän, niin ko. vastaukset luokitellaan yllä olevien taulukoiden toimialaryhmän ja työpaikan henkilöstömäärän yhdistelmäluokkaan. Esimerkiksi "Teollisuus_abdc 30-199" on tarkoittaa 30-199 henkilön yritystä, joka toimii teollisuustoimialalla (TOL 2008 luokituksen pääryhmät A-D). Kuvissa toimialoja on eroteltu eri väreillä.

Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien
avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Kokonaistyytyväisyys työelämään
(0-100%)<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>TYYTYV2 ~  1+ YRITYS +TUTKP
+IKATUTK<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman
arvion mukaan.

Vieressä vasemmalla olevat kolme kuvaa ovat samaa yrityshavaintojen jatkumoa. Alimassa kuvassa on yritykset (tai toimiala & henkilöstökokoluokka), joiden tyytyväisyysarvo on yritysten joukossa alimmassa kolmanneksessa (0-33 %). Keskimmäinen kuva sisältää suhteelliset järjestykset 34-67 % ja ylin kuva ko. mittarilla parhaan kolmanneksen 68-100 %. Vertailulukuihin liittyvä tilastollinen virhemarginaali on kuvattu pystyviivoilla (tunnusluvun molemmin puolin). Kuvissa nuolet ilmaisevat muutoksen suuntaa ko. tyytyväisyysmittarissa. Kuvassa oikeassa laidassa olevat luvut kertovat viimeisimmän mittauksen arvon.

Alla oleva listat sisältävät aina yllä olevan 3 kuvan kokoelman, jossa alhaalta ylöspäin katsottuna työpaikat on lajiteltu siten, että mallin perusteella suurimman arvon (huom. otoksesta laskettu ennuste, johon liittyy kuvassa esitetyt tilastolliset virhemarginaalit) saanut työpaikka on ylimpänä (ylimpänä oleminen voi olla hyvä tai huono asia riippuen asiasta, esim. sairauspäivät vs. tyytyväisyys työelämään).

Pienempien vastausmäärien työpaikat on ensin niputettu yhteen ryhmäksi 000MuuFirma, jonka jälkeen ne on vielä luokiteltu työpaikan koon ja Pron pääsektorien (finanssi, Ict+viestintä, Palvelut, Teollisuus ja Ei Tes-ala) luokkiin. Kuvissa yleisenä vertailupisteenä (nollakohtana) on ict- ja viestintätoimialan pienet työpaikat (ks. kuvan alla teksti "Inform_Viest_jit-_0-29"). Poikkeamat vertailuryhmään ovat joko negatiivisia, positiivisia tai sitten poikkeamaa ei ole.

Kuvissa on malliennusteen lisäksi myös muutoksen keskimääräinen suunta, jota kuvataan nuolilla joko vasemmalle (vähennys) tai oikealle (lisäys). Kuvien oikeassa laidassa on viimeisimmän havainnon keskiarvo. Molempiin tilastosuureisiin liittyy oma tilastollinen epätarkkkuus. Tilastotieteellisistä syistä kuvissa näkyvä järjestys on useimissa tapauksissa suuntaa antava.

Kaikki mittarit yhteenkoottu tulosaineisto on tässä Excel (.xls) -taulukossa (voit lajitella tuloksia haluamallasi tavalla, esim. poimia yksittäinen yritys kunkin mittarin osalta (Excelin suodatin toiminto)). Taulukon keskeisten sarakkeiden selitykset (yrityksen nimen ja tilastomuuttujan lisäksi):

Estimate = peruspallukka, jonka mukaan yritykset on lajiteltu. Arvo on tilastollinen poikkeama (yli ajan) vertailuryhmään (joka asetettu mallissa, ks. kuvassa vaaka-asteikon alla)
cilow, ciupp = Tilastolliset virhemarginaalit estimaatille (ala-/yläraja)
MeanY = Muuttujan keskiarvo työpaikassa (läpi ajanjakson, tätä ei ole kuvissa, lisäksi arvo on vakioimaton verrattuna Estimateen)
Last_Y = viimeisimmän havainnon (keski)arvo.
MeanChangeY = Keskimääräinen muutos ajassa (vuositasolla) (kuvassa nuoli)
TotalMeanY = Keskiarvo koko aineistossa (kaikki työpaikat).

Yksittäiset mittarit:

Tilastot löytyvät myös taulukkona. Taulukosta löytyy kuvaa vastaava informaatio:
Estimate = peruspallukka, jonka mukaan yritykset on lajiteltu. Arvo on tilastollinen poikkeama (yli ajan) vertailuryhmään (joka asetettu mallissa, ks. kuvassa vaaka-asteikon alla)
cilow, ciupp = Tilastolliset virhemarginaalit estimaatille (ala-/yläraja)
MeanChangeY = Keskimääräinen muutos ajassa (vuositasolla) (kuvassa nuoli)
Last_Y = viimeisimmän havainnon (keski)arvo.
MeanY = Muuttujan keskiarvo työpaikassa (läpi ajanjakson, tätä ei ole kuvissa, lisäksi arvo on vakioimaton verrattuna Estimateen)
TotalMeanY = Keskiarvo koko aineistossa (kaikki työpaikat).

Interaktiivinen graafinen käyttöliittymä

Alla voit tutkia suurimpia firmoja (+ pienemmät sopimusalaryhmiin luokiteltuina) laajan joukon indikaattoreita avulla graafisen käyttöliittymän avulla (toimii verkon kautta).
Suurimmat yritykset mitattavissa ulottuvuuksissa (time play)
Mitattavat asiat ovat suunnilleen samoja kuin ylempänä olevassa analyysissa (nimeämistä kehitellään).

(Työ)hyvinvoinnin summamuuttujien aikasarjat yritystasolla

Tämä on vanhentunut systeemi, jota ei enää päivitetä!!!

Alla on työhyvinvointia ja organisaation toimintaa kuvaavia mittareita vastausmäärältään suurimmista yrityksistä (vähintään keskimäärin 30 havaintoa mittauskertaa kohden). Loput yritykset on luokiteltu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) perusteella tiettyihin pääkategorioihin. Kuvan alla on listattu kunkin aikasarjan sisältö ( summamuuttujat ovat alkuperäisistä muuttujista painotettuja keskiarvoja).


Kuvan ylälaidassa on mittarien keskimääräinen vastausmäärä (n) kunakin vuonna.

Kuvassa äärimmäisenä oikealla oleva kirjainten a,b,c,... pystysarake (Vertailu ka.) kuvaa valitun vertailuryhmän (ks. graafin alareuna) ajallista keskiarvoa. Sen vieressä oleva pystysarake (Keskim.) kuvaa ao. kohderyhmän keskiarvoa ajassa (siis yleiskeskiarvot kuvan kustakin käppyrästä). Jos aikasarjatilasto koskee kaikkia vastaajia, niin vertailuryhmää ei luonnollisestikaan ole.

Yo. tilaston summamuuttujien fHV1,fHV2, ... "kärkimuuttujat":

Johtaminen :
Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (TORG05,0.79)
Organisaatio toimii ennakoivasti (TORG04,0.78)
Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (TORG03,0.67)
Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (TORG02,0.6)
Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot-nl-arvioida todellista työsuoritusta (TORG08,0.52)
Työpaikan arvot vastaavat omiani (TORG09,0.47)
Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen-nl-panostetaan tarkoituksenmukaisesti (TORG13,0.47)
Organisaation toiminta luotettavaa (TORG06,0.47)
Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (TORG07,0.45)
Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (TORG01,0.39)
Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (TORG10,0.35)

Tyosisalto :
Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (TSIS01,0.71)
Työ sopivan vaihtelevaa (TSIS11,0.65)
Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (TSIS05,0.61)
Osaaminen täydessä käytössä työssä (TSIS07,0.6)
Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (TUOT01,0.53)
Tyytyväinen työn tulokseen (TUOT09,0.5)
Työstä saa hyödyllistä palautetta (TUOT10,0.46)
Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (TVAIK01,0.44)
Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (TSIS02,0.43)
Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (TSIS03,0.43)
Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (TUOT11,0.41)

Vapaa_aika_energia :
Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (YLHV09,0.75)
Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (YLHV01,0.62)
Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (YLHV10,0.56)
Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (YLHV04,0.53)
Fyysinen työkyky erinomainen (YLHV05,0.53)
Nukkuminen riittävää (YLHV07,0.45)
Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (YLHV06,0.44)
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (YLHV03,0.39)

Reiluus_oikmuk :
Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (TVAIK13,0.57)
Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (TVAIK12,0.56)
Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (TVAIK10,0.53)
Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (TUOT07,0.42)
Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (TORG11,0.41)
Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (YLHV08,0.4)
Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (TUOT14,0.39)
Organisaation toiminta luotettavaa (TORG06,0.38)
Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (TVAIK07,0.35)
Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (TORG01,0.34)
Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (TVAIK08,0.34)

Yl_vaikutusmahdoll :
Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (TVAIK03,0.8)
Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (TVAIK02,0.79)
Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (TVAIK01,0.43)
Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (TVAIK04,0.43)
Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (TVAIK05,0.43)
Tyytyväinen työaikoihin (TUOT05,0.35)
Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (TVAIK06,0.31)Palkkaus_palkits :
Tyytyväinen palkkaan (TUOT02,0.73)
Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (TUOT03,0.6)
Tyytyväinen työpaikan etuihin (TUOT04,0.48)
Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (TORG07,0.45)
Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (TUOT01,0.31)
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (YLHV03,0.31)

Tyotehokuormitus :
Työnteko häiriytymätöntä (TSIS10,0.67)
Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (TSIS06,0.62)
Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (TSIS09,0.61)

Tyoyhteiso :
Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (TVAIK09,0.71)
Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (TVAIK11,0.55)
Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (TVAIK08,0.53)
Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (TSIS03,0.3)

Terveyden_yllapito :
Työ tehty erittäin turvallisesti (TUOT12,0.4)
Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (TUOT06,0.39)
Tyytyväinen työaikoihin (TUOT05,0.38)
Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (TORG14,0.37)
Tyytyväinen työpaikan etuihin (TUOT04,0.3)

Itsetunto_osaaminen :
Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (TSIS12,0.45)
Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (TSIS04,0.41)
Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (YLHV04,0.37)

f11 :
Ei kärkimuuttujia

Tyollistmahdoll :
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (YLHV11,0.31)

HUONO_SOPIVUUS :
Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (YLHV02,0.012)
Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (TUOT08,0.02)
Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (TUOT13,0.051)
Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (TORG12,0.068)
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (YLHV11,0.088)
Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (TSIS04,0.091)
Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (TORG10,0.093)
Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (TORG14,0.099)


Ylimääräiset mittarit (omina summamuuttujina):

TSIS13: Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät

TORG15: Tuotteiden kysyntä ollut korkeata

Yrityskoon vaikutus työolosuhteisiin

 • Yrityskoko vaikuttaa eniten ansiotasoon ja toimihenkilön terveyden ylläpitoon (riittävät terveyspalvelut, turvallisesti tehty työ, lomat ja vapaat rauhoitettu työasioilta) sekä osaamisen ja palkkauksen kehittämisen järjestelmien toimivuuteen.
 • Em. asiat ovat keskimääräistä paremmin isoissa yrityksissä.
 • Pienissä yrityksissä on enemmän rikkonaisia työsuhteita (määräaikaisuus, vuokratyö, nollatuntisopimus) ja vähemmän korkeakoulutettuja.
 • Suuremmissa yrityksissä tehdään pitempää työpäivää ja työnkuva on keskimääräistä laajempi/vaativampi.
 • Pk-yrityksissä johtaminen koetaan paremmaksi. Toimihenkilöt ovat myös tyytyväisempiä työn sisältöönsä, kokevat työssään vähemmän sähläystä ja ylikuormitusta.
 • Teknologia tullee korvaamaan ihmistyötä pienissä yrityksissä hieman suurempia nopeammin.
 • Mikrofirmoissa sairastamisen määrä on suurempia yrityksiä vähän matalammalla tasolla.
 • Tulospalkat eivät näytä juurikaan riippuvan yrityskoosta.
 • -> Yksiselitteisesti parasta yrityskokoa ei ole

  Kiinnostavaa on myös tarkastella jäsenten kokemia tulevaisuuden uhkakuvia, jossa suuryritysten monopolivalta on nostettu yhdeksi vakavimmaksi uhaksi.

Yllä olevasta kuvasta ilmenee, miten organisaation henkilöstömäärä vaikuttaa erilaisiin työoloasioihin. Mittarit on järjestetty ylhäältä alas sen mukaan, mitä voimakkaammin yrityskoko vaikuttaa asiaan (tuottaa vaihtelua ko. mittarin keskiarvossa). Kuvassa mittarit on yhdenmukaistettu samalle mitta-asteikolle, harmaalla värillä on kuitenkin merkitty ao. mittarin arvo sen alkuperäisellä asteikolla (esim. euroa/kk, % maksimista jne.). Virhemarginaaleilla (vaakaviivat) voidaan osoittaa, onko kahden yrityskokoluokan välinen ero tilastollisesti merkitsevä. Kuvan viereisessä laatikossa on selostettu vuosien 2009-2015 datan mukaiset päähavainnot.

Käyttöliittymällä voit analysoida sopimusalaryhmityksen ja työpaikan henkilöstömäärän (vuosittain) yhteyttä suureen joukkoon työelämän mittareita.

MuutaLinkkejä:

Pron (julkisten) tutkimustilastojen pääsivu
Tilastokeskuksen sivut
Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) sivut
Työterveyslaitoksen (TTL) sivut
Työelämän tutkimuspäivien sivut
Työelämä 2020 -sivustot
Maailman Pankin indikaattorit
Eurostatin tilastot
Ammattiliitto Pron pääsivu

Tutkimustiedotteita ja tutkimusinfojen esityskalvoja:
Työmarkkinatutkimus 1/2014 infotilaisuus 08.04.2014 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 2/2013 infotilaisuus 30.10.2013 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 1/2012 infotilaisuus (kalvot, medialle)
Työaikaesitys 27.11.2009, Toimihenkilöunioni (kalvot)
Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä - Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus - (Laine, Lätti, Palmu, Pääkkönen, Suokas, Toivonen, Tuure & Vesilahti, 2013, pdf-kalvot)
Häiriöt toimihenkilötyössä esittelyaineisto (EK - STTK tuottavuustyöryhmä, 2013, (pdf-kalvot)

Tutkimukset aihealueittain (spesiaaliraportit, avautuu uudelle lehdelle) (ET=ei toiminnassa):
Demografiset taustatiedot (ET)
Työllisyys (ET)
Palkat, ansiot ja palkkausjärjestelmät
Työajat (ET)
Työn luonne ja koulutus
(Työ)hyvinvointianalyyseja (järjestelmät, subjektiivisesti koettu tyytyväisyys ym.)
Yritystason analyysit
Arvo- ja asennetutkimus
Yleiskalvot: "Pron toimihenkilöiden työelämän kuva" (pdf)
Ajatuksia organisaation toiminnan ja vaikutusten mittaamisesta" (pdf)
Kolumneja ym. tutkimustuloksista:
Työelämän tila 2015 ja tulevaisuus (web-raportti P.Palmu 2015, tutkimustuloksista johdettua tulkintaa ym.)
Kalvot yritysanalyyseistä
Palkkasalaisuus joutaa jo romukoppaan (Kauppalehti 18.3.2013 / Saarnio&Palmu, pdf)
...
(materiaalia tulossa...)