Ammattiliitto Pron tilastoja ja tutkimuksia
web counter
Uutta:

Jaa sivusto sosiaalisessa mediassa:

Pro+ jäsensivu (kirjautuminen)

Huom. Sivusto vasta rakenteilla. Tietosisällöstä kysymykset ja palaute petri (.) palmu 'at ' proliitto (.) fi, kiitos!

Keskusteluja:
Ylen Puhe ammatin vaihtamisesta (20.10.2014): Hanna Kinnusen vieraina olivat ammatinvaihtaja Eija Karonen, Ammattiliitto Pro:n tutkija Petri Palmu sekä Uudenmaan TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Moira Jaakola.
Uusien tilastokäyttöliittymien kehitys (kokeile .html päätteisiä tiedostoja).

Ammattiliitto Pron tutkimuksia ja tilastoja

Tervetuloa tutustumaan työelämään Pron jäsenten kokemusten valossa! Ammattiliitto Pron oma tutkimustoiminta käsittää jatkuvaluonteisina mm. kaksi laajaa työmarkkinakyselyä, arvo- ja asennetutkimuksen, eläkeläiskyselyn sekä laajoihin rekisteriaineistoihin perustuvia tilastollisia analyyseja. Tilastotieteellisin menetelmin, pitkälle automatisoitujen tietojenkäsittelyprosessien ja ylipäänsä huolellisesti suunnitellun ja jatkuvasti kehitettävän tutkimusjärjestelmäarkkitehtuurin avulla tuotetut aineistot tarjoavat työelämän kehittäjälle poikkeuksellisen kokonaisvaltaisen välineen havainnoida yksityisen sektorin toimihenkilöstatuksella olevien työntekijöiden, työpaikkojen, toimialojen jne. tuottavuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä taustaympäristöjä ja itse päämääriä. Parhaimmillaan (työ)elämän tutkimus on tarpeiden, halujen, resurssien, tehokkuuden, innovoinnin ja oikeudenmukaisuuden samanaikaista analyysiä ja synteesiä.

Pron tutkimuksen kunnianhimoisena tavoitteena on taltioida mahdollisimman todenmukainen kuva "alhaalta ylös" työelämän tapahtumista, tunnistaa mallintamisen avulla ilmiöiden "mekanismit" ja simuloida tulevaisuutta erilaisin taustaoletuksin. Muutosten seuraaminen hyvien mittausten avulla on välttämätöntä työelämän jatkuvalle kehittämiselle. Sen lisäksi, että haluamme olla merkittävä työelämäntietouden tuottaja, hyödynnämme toki myös muiden tuottamaa tutkimus- ja tilastotietoa.

Pron tutkimuksen viralliset sivut (avattu 19.9.2016)

Avainmittareita

Katso myös aikasarjoja teemoittain eri taustaryhmissä.

User interface for simulating probabilities and averages related to members' background

Probability of unemployment, lay off, family leave and job alternation leave. Average wages, days of sickness, working hours, ...

These calculations are based on statistical (logistic, poisson, gamma, linear,...) regression models using Pro's register data (2011-) and the labour market surveys (2009-). Input certain background information and click to see the most probable values according to the models and the data. Note to take the estimates as a crude approximation of the reality... so far the estimates are without statistical error margins. The default value corresponds to the first classes of the variables. (e.g. M = Male, age group = 20-29).

a) Estimated using measures as follows: length of weekly working hours, sick leave days, length of vacation (in months), number of working days in a week (of 7), level of unemployment, lay-off, family leave and job alternation leave. Effecient working hours = "hours at work" * (1- relative proportion of pauses) (e.g. lunchs) during working day. The estimate is the average time value of labour input (per worker). Total aggregate level of the labour input by Pro's members can be calculated multiplying average (whole Pro) hours with the number of Pro's members at working age (about 92 000 in year 2015). There's 365.25*24=8766 hours in a year. So e.g. 1800 hours is 100*(1800/8766)=21 % of the total time length of the year.
b) Composite index (0-100) of variables: "job description updated", "factors of wage determination explained", "discussion of wages" and "quantity and quality of jobs (of different workers) are compared".
c) Being at least in one of the situations: non-permanent job, temporary work (vuokratyö) or zero-hour contract.

Sisältö

Tämän sivuston lyhyt esittely VIDEONA

Tällä sivustolla on pääasiassa liiton omia tutkimuksia, kuten:

Yleisiä käyttöliittymiä tilastojen katseluun:

Analysoinnin ja seurannan kohteita on paljon, muun muassa merkittävät Suomessa (ja ulkomailla) toimivat yritykset...

Kuva

Prolaiset yritykset järjestettynä johtamista kuvaavan kokonaismittarin arvojen mukaan. Epäselvien osalta kuvan suurentaminen auttaa (ctrl +/-).

Sopimusalalista

Taulukko: Pron sopimusalat + koodit. Huom. sisõltõõ my÷s vanhentuneita koodeja... Lõhde: Pron jõsenrekisteri / Pron tutkimuspalvelut.
SOPID Sopimusala
1 0 Ei arvoa
2 007 AirFinland
3 010 Ahtausala
4 040 Digita
5 050 Elintarv.teollisuus
6 060 Finnair, lentovirkailijat
7 061 Finnair, tekniikka
8 063 Finnish Aircraft Maintenance (FAM)
9 064 Finncomm Airlinesin Cabin
10 070 Viestintõala (graafinen)
11 075 Iittalan toimihenkil÷t
12 080 Hammastekniset
13 090 ICT-alan toimihenkil÷t
14 110 Kemia
15 111 Kenkõ-, nahka-, kultasepõnt; harja-sivel
16 112 Kiinteist÷palvelut
17 113 Kiinteist÷vastuu
18 119 Lasitus- ja hiomoteollisuus
19 121 Lihateollisuus, ostoasiamiehet
20 130 Meijerit, MVL
21 132 Teknologiateollisuus (metalli)
22 133 MTV3 ja Sub
23 140 Viestintõala, Wipak MDU
24 161 Paperiteollisuus = paperi ja puumassa
25 163 Palvelualat (ty÷k. atk, vart. asajo)
26 165 Itella
27 180 Rakennusala, sis. asf. ja maanrak.
28 190 TallinkSilja
29 200 Talotekniikka
30 201 Tekstiili ja vaatetus
31 203 Tietotekniikan palvelualan tekniset
32 230 YLE/RTTL
33 231 Yleisradio
34 568 VAKUUTUS 012
35 571 Rahoitusala 001
36 572 Luottotieto- ja perintõala 014
37 574 RAY 008
38 576 KELA 007
39 577 VEIKKAUS 009
40 586 ALKOHOLIKAUPAN 002
41 900 Elõkkeellõ
42 930 Tili- ja kirjanpitotoimistot
43 991 Ei sopimusalaa, teollisuussektori
44 992 Ei sopimusalaa, palvelusektori
45 993 Ei sopimusalaa, ict-viestintõsektori
46 994 Ei sopimusalaa, finanssisektori
47 998 Ei t÷issõ / esim.PT,OPISK, ja yrittõjõ
48 999 Ei TU:n sop.alaa, luokittelematon
49 F01 Crosskey
50 F03 Elõketurvakeskuksen tes
51 F05 Finnvera
52 F09 Kiinteist÷võlittõjõt
53 F13 Rahankõsittelypalvelut
54 F17 Luottotieto- ja perintõala
55 F21 Rahoitusala
56 F25 Danske Bank
57 F27 Ty÷elõkeasioiden muutoksenhakulautakunta
58 F29 Vakuutusala
59 F99 EI SOPIMUSALAA FINANSSI
60 I01 Ict-alan toimihenkil÷t
61 I05 Tietotekniikan palvelualat, Erto
62 I07 Tietotekniikan palvelualat
63 I09 Digita Oy
64 I10 Finn-lab
65 I13 Posti
66 I17 MTV Oy
67 I21 Sanoma televisio/Welho
68 I25 Uusmedia (ei sopimusta)
69 I29 Viestintõalan toimihenkil÷t
70 I33 Viestintõalan tekniset
71 I35 Vuokraty÷voima, ei Pro sopimusta
72 I37 Yleisradion toimihenkil÷t
73 I41 Yleisradion ohjelmaty÷ntekijõt (SJL)
74 I45 Yleisradion tekniset
75 I99 EI SOPIMUSALAA ICT JA VIESTINT-
76 P03 Alkoholikaupan myymõlõhenkil÷kunta PAM
77 P04 Ahtausalan tekniset toimihenkil÷t
78 P05 Ahtausalan toimihenkil÷t
79 P06 Tullaajat ja huolintaty÷njohtajat
80 P07 Air Finland lentoemõnnõt ja stuertit
81 P08 Air Finland lentõjõt
82 P10 Nordic Aviation Professionals
83 P11 Finnair toimihenkil÷t
84 P13 Finnair tekniset toimihenkil÷t
85 P14 Lentoliikenteen ty÷ehtosopimus
86 P15 Nordic Regional Airlines
87 P17 Flybe maahenkil÷st÷
88 P19 Tallink Siljan toimihenkil÷t
89 P23 Yksityinen laboratorioala
90 P25 Hammaslaboratorioala
91 P27 Hansel
92 P29 HOAS
93 P31 Kiinteist÷ala
94 P33 Palkka- ja henkil÷st÷hallintoala
95 P35 Palvelualat (PALTA:n tes)
96 P37 Raha-automaattiyhdistys
97 P39 Suunnittelu- ja konsulttiala
98 P41 Taloushallintoala
99 P43 Veikkaus
100 P45 Vuokraty÷voima, ei TU sopimusta
101 P47 VVO
102 P49 Rakennusaine- ja betoniteollisuus
103 P51 Rakennusala
104 P53 Talotekniikka-ala
105 P55 KELA
106 P99 EI SOPIMUSALAA PALVELU
107 T01 Autoala
108 T02 Autoliikenne, Erto
109 T05 Elintarviketeollisuus
110 T09 Lihateollisuuden asiamiehet
111 T12 M2L toimihenkil÷t
112 T13 Meijereiden tekniset
113 T17 Energia-ala
114 T21 Kemian ala
115 T25 Iittala Group Oy Ab
116 T29 Kenkõ-, nahka-, kultasepõnt harja-sivel
117 T33 Kumiteollisuus
118 T37 Lasikeraaminen teollisuus
119 T41 Lasitus- ja hiomoala
120 T45 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
121 T49 Mekaaninen metsõteollisuus
122 T53 Pahvin ja paperinjalostus
123 T57 Paperiteollisuus
124 T61 Puusepõnteollisuus
125 T65 Teknologiateollisuus
126 T99 EI SOPIMUSALAA TEOLLISUUS
127 X01 Ei ty÷nantajatietoa
128 X02 Kunta/valtio, ty÷llistetyt, tilap.js.ts
129 X55 T-YSIN PRON ULKOPUOLLA
130 X77 Elõkkeellõ - ei vaalioikeuksia
131 X88 Opiskelijayhdistyksen opiskelija

Jäsenkunnan perustaustoja

(klikkaa kuvaa suuremmaksi, paluu Back-napilla)

Kuva
Lisää
demografista ym. perustaustaa jäsenkunnasta (klikkaa uudelle sivulle, takaisin selaimen "Back"-napilla)

Koulutusryhmitys (koulutusalan ja -asteen yhdistelmä), ammattialan kokemusvuodet, viimeisimmän työsuhteen kesto, alaisten lukumäärä, jne. (kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla sitä, siitä edelleen suurentaminen/pienentäminen näppäinyhdistelmin Ctrl +/- .). Jos kuva latautuu hitaasti, niin yritä nopeuttaa sivun päivityksellä.Toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisia jakaumia (ikä, sukupuoli, Pron tespääsektorit, aika).

(ks. kuvissa käytetyistä toimiala(pääätaso)koodeista A,B,...,X Tilastokeskuksen sivuilla)

Pron jäsenten työn todellinen luonne


Pron toimihenkilöiden työn luonnetta kuvaavia analyyseja ja tilastoja.

Tyon_luonne.pdf (tilastollisia mittareita työkuvaprofiileista)

Työnkuvien erillinen www-sivu (aukeaa uuteen ikkunaan).

Tietoja luottamushenkilöistä tästä (tilastotuloste).

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Analyyseja ja tilastoja koulutustausta, työhön liittyvästä koulutuksesta ja uuden oppimisesta. Koulutukseen liittyviä mittareita on työnkuvien erillinen www-sivulla (aukeaa uuteen ikkunaan).

Arvoihin ja asenteihin liittyviä mittauksia

Arvotutkimuksen erillinen www-sivu. (ylös sivun alkuun)

Työllisyystilanteet

Alla on työttömyys+lomautusasteen tasosta ajassa kuvaajia joidenkin taustaryhmien mukaan. On syytä huomioida, että ennen vuotta 2011 aineisto koskee entistä TU:ta (siis ilman finanssisektoria), joten esim. sukupuolittaiset pitkät aikasarjat eivät ole täysin ajassa vertailukelpoisia. Kuvissa ohuempi viiva on alkuperäinen tilasto ja paksumpi siitä johdettu tasoite, joka kuvaa suhdanteita (satunnaiset / vuosittain systemaattiset vaihtelut puhdistettu).

(ylös sivun alkuun)

Rekrytointitilanteet

Mittareita rekrytointiprosesseihin liittyen pdf:ään on kerätty rekrytointimaailmaa koskevia mittareita (tmt2-kyselyssä valinnainen lisäosio, vastaamisasteet alempia ja luultavasti vinoutuneet niihin, joilla kokemuksia tilanteista on).

Työhyvinvoinnin kuvaYllä kuvissa vadelmanpunainen pallukka kuvaa muuttujan keskiarvoa alkuperäisellä 1-5 asteikolla. Ko. kuvien tapauksessa se on myös tulkittavissa ns. toteutumisasteeksi (%) täydellisen ihanteellisesta 100 %:n tasosta (tämä ei päde yleisesti muissa kuvissa!). Mittarit on lajiteltu keskiarvon mukaan pienimmästä suurimpaan. On kuitenkin syytä huomioida, että mittarit eivät ole laadullisesti (sisältö, merkitys, kysymyksen muotoilu) yhteismitallisia.
Omana mittaristona (kuvana) on alkuperäisistä kysymyksistä tilastotieteellisen ryhmittelyn avulla muodostettu työolojen ja hyvinvoinnin summamittarit tai indeksit. Näiden tarkempi kuvaus tällä sivulla hieman alempana. Ellei toisin mainita, niin jakaumat kuvaavat yleistasoa kaikkien vastaajien joukossa tutkimusseurannan alusta (2009-).

Hyvinvoinnin perusmittareita koko jäsenkunta vuosittain

Alla olevien teema-aikasarjojen avulla voit tarkastella sitä, millä tasolla työ- ja muu hyvinvointi on ollut vuoden aikana työpaikoilla ja työelämässä (koko Pron jäsenten kokemusten keskiarvojen perusteella). Kuvan pystyakselin arvoasteikko kuvaa ao. "väitteen" totuusarvoa {1=täysin epätosi (0 %),2=enimmäkseen epätosi (25 %), 3=puoliksi tosi (50 %),4=enimmäkseen tosi (75 %), 5=täysin tosi (100 %)} (toisissa tilastoissa käytetään prosentti-ilmausta).

Terveyden_mittareita.pdf (Sairauspäivät vuodessa, sairaana työssä/poissa töistä, koko jäsenkunta, erikseen assistentit, asiantuntijat ja esimiehet, sukupuolittain, ikävertailuja,...)

Tyohyvinvointi_isokuva.pdf (laaja kooste työhyvinvointimittareista koko jäsenkunta, sisältää erilaisia vertailuja mm. sukupuoli, ikäryhmä, asemataso, työpaikan koko, työsuhteena vuokratyö vs. vakituinen työ, ...). Työhyvinvoinnin tilastollisella menetelmällä (faktorianalyysi) tuotettujen summamuuttujien (n. 15 kpl) tarkempi sisältö selviää täältä (pdf) .

Työhyvinvoinnin mittausmalleista

Koska alkuperäisiä työhyvinvointikysymyksiä on niin paljon ja ne ainakin jossain määrin mittaavat saman ylemmän tason käsitettä (kuten johtaminen), niin niitä jo käytännön syistä syytä ryhmitellä summamuuttujiksi. Summamuuttujien rakentaminen on suhteellisen vaativa toimenpide. Tällä hetkellä Prossa on kaksikin erilaista (työ)hyvinvoinnin mittausmallia ks. 1. versio (pdf) . Ko. mittausmalli on varsin hyvä, mutta sen summamuuttujat ei ole alkuperäisten kysymysten vastausasteikolla (1-5), vaan niistä on tehty standardin normaalijakauman (jonka keskiarvo nolla ja varianssi 1) mukaisia pistemäärämuuttujia (toimivat kyllä korrelaatio tms. analyyseissa, mutta hyvinvoinnin absoluuttinen taso jää piiloon.

(Työ)hyvinvoinnin mittausmallin 2. version sisältö on täällä (avaa erillisen www-sivun). Uudempi versio on tarkoitettu enimmäkseen siihen, että sen avulla muodostetaan summamuuttujat tai faktorit, jotka ovat alkuperäisellä 1-5 asteikolla.

(Työ)hyvinvoinnin summamuuttujien aikasarjat erilaisilla taustaryhmityksillä (mm. sopimusala)

Työoloja, tuottavuutta ja hyvinvointia kuvaavat mittarit löytyvät uuden aikasarjasysteemin kautta.


Kuvassa äärimmäisenä oikealla oleva kirjainten a,b,c,... pystysarake (Vertailu ka.) kuvaa valitun vertailuryhmän (ks. graafin alareuna) ajallista keskiarvoa. Sen vieressä oleva pystysarake (Keskim.) kuvaa ao. kohderyhmän keskiarvoa ajassa (siis yleiskeskiarvot kuvan kustakin käppyrästä). Jos aikasarjatilasto koskee kaikkia vastaajia, niin vertailuryhmää ei luonnollisestikaan ole.

Yo. tilaston summamuuttujien fHV1,fHV2, ... "kärkimuuttujat":

Johtaminen :
Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (TORG05,0.79)
Organisaatio toimii ennakoivasti (TORG04,0.78)
Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (TORG03,0.67)
Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (TORG02,0.6)
Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot-nl-arvioida todellista työsuoritusta (TORG08,0.52)
Työpaikan arvot vastaavat omiani (TORG09,0.47)
Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen-nl-panostetaan tarkoituksenmukaisesti (TORG13,0.47)
Organisaation toiminta luotettavaa (TORG06,0.47)
Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (TORG07,0.45)
Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (TORG01,0.39)
Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (TORG10,0.35)

Tyosisalto :
Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (TSIS01,0.71)
Työ sopivan vaihtelevaa (TSIS11,0.65)
Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (TSIS05,0.61)
Osaaminen täydessä käytössä työssä (TSIS07,0.6)
Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (TUOT01,0.53)
Tyytyväinen työn tulokseen (TUOT09,0.5)
Työstä saa hyödyllistä palautetta (TUOT10,0.46)
Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (TVAIK01,0.44)
Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (TSIS02,0.43)
Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (TSIS03,0.43)
Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (TUOT11,0.41)

Vapaa_aika_energia :
Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (YLHV09,0.75)
Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (YLHV01,0.62)
Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (YLHV10,0.56)
Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (YLHV04,0.53)
Fyysinen työkyky erinomainen (YLHV05,0.53)
Nukkuminen riittävää (YLHV07,0.45)
Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (YLHV06,0.44)
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (YLHV03,0.39)

Reiluus_oikmuk :
Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (TVAIK13,0.57)
Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (TVAIK12,0.56)
Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (TVAIK10,0.53)
Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (TUOT07,0.42)
Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (TORG11,0.41)
Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (YLHV08,0.4)
Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (TUOT14,0.39)
Organisaation toiminta luotettavaa (TORG06,0.38)
Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (TVAIK07,0.35)
Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (TORG01,0.34)
Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (TVAIK08,0.34)

Yl_vaikutusmahdoll :
Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (TVAIK03,0.8)
Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (TVAIK02,0.79)
Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (TVAIK01,0.43)
Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (TVAIK04,0.43)
Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (TVAIK05,0.43)
Tyytyväinen työaikoihin (TUOT05,0.35)
Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (TVAIK06,0.31)Palkkaus_palkits :
Tyytyväinen palkkaan (TUOT02,0.73)
Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (TUOT03,0.6)
Tyytyväinen työpaikan etuihin (TUOT04,0.48)
Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (TORG07,0.45)
Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (TUOT01,0.31)
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (YLHV03,0.31)

Tyotehokuormitus :
Työnteko häiriytymätöntä (TSIS10,0.67)
Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (TSIS06,0.62)
Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (TSIS09,0.61)

Tyoyhteiso :
Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (TVAIK09,0.71)
Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (TVAIK11,0.55)
Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (TVAIK08,0.53)
Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (TSIS03,0.3)

Terveyden_yllapito :
Työ tehty erittäin turvallisesti (TUOT12,0.4)
Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (TUOT06,0.39)
Tyytyväinen työaikoihin (TUOT05,0.38)
Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (TORG14,0.37)
Tyytyväinen työpaikan etuihin (TUOT04,0.3)

Itsetunto_osaaminen :
Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (TSIS12,0.45)
Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (TSIS04,0.41)
Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (YLHV04,0.37)

f11 :
Ei kärkimuuttujia

Tyollistmahdoll :
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (YLHV11,0.31)

HUONO_SOPIVUUS :
Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (YLHV02,0.012)
Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (TUOT08,0.02)
Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (TUOT13,0.051)
Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (TORG12,0.068)
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (YLHV11,0.088)
Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (TSIS04,0.091)
Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (TORG10,0.093)
Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (TORG14,0.099)


Ylimääräiset mittarit (omina summamuuttujina):

TSIS13: Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät

TORG15: Tuotteiden kysyntä ollut korkeata

Ryhmä "HUONO_SOPIVUUS" tarkoittaa, ettei ao. muuttuja ollut erityisen sopiva koko summamuuttujamallikehikossa. Silti se voi olla mukana summamuuttujissa tai sitten se jää omaksi yhden muuttujan summamuuttujaksi. Jos muuttujan "lataus" on alle 0.3, niin sitä ei huomioida summamuuttujan laskennassa. "Ylimääräiset mittarit" on automaattisesti omina yhden muuttujan summamuuttujina.

(ylös sivun alkuun)

Työajat ja työaikajärjestelmät

Koko jäsenkunta vuosittain (huom. 2008-2010 koskee vain entisen Toimihenkilöunioni TU:n aineistoa, finanssiala mukana 2011-). Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset (tmt).

Taulukko: keskiarvo-, mediaani- ja ylimmän kymmenyksen (90%) työaikoihin, työaikamuotojen jne. kehitys 2008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste).Huom. Finanssiala mukaan aineistoon v. 2011-.
Muuttuja median
2008.5
karv
2008.5
90%
2008.5
median
2009.5
karv
2009.5
90%
2009.5
median
2010.5
karv
2010.5
90%
2010.5
median
2011.5
karv
2011.5
90%
2011.5
median
2012.5
karv
2012.5
90%
2012.5
median
2013.5
karv
2013.5
90%
2013.5
Viimeisen työsuhteen kesto v 8 11.53 29 8.25 11.87 30.25 9.25 12.62 31.25 8.25 12.65 31.25 9.25 13.12 32.25 9.25 13.13 32.25
Ikä tutkimushetkellä (v) 44 43.64 58 44 43.98 58 46 45.05 59 47 45.86 60 48 46.58 60 48 47.02 61
Työssäolokuukaudet kk/v 12 10.41 12 12 10.23 12 12 10.2 12 12 10.34 12 12 10.36 12 12 10.29 12
Ollut vakinaisessa työsuhteessa-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 1 0.83 1 1 0.8 1 1 0.82 1 1 0.83 1 1 0.83 1 1 0.82 1
Työaikamuoto päivätyö-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 1 0.87 1 1 0.87 1 1 0.89 1 1 0.89 1 1 0.89 1 1 0.9 1
Työaikamuoto päivätyö vain ma-pe-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 1 0.84 1 1 0.84 1 1 0.86 1 1 0.86 1 1 0.86 1 1 0.86 1
Työaikamuoto yövuorotyö-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.03 0 0 0.03 0 0 0.02 0 0 0.03 0 0 0.03 0 0 0.03 0
Työaikamuoto osa-aikainen-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.03 0 0 0.03 0 0 0.04 0 0 0.03 0
Työsuhde on nollasopimus (töihin tarv. tuleva)-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.01 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 0
Ollut vuokratyössä-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} NA NA NA 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 0
Ollut vuorotyössä-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.06 0 0 0.05 0 0 0.05 0 0 0.06 0 0 0.06 0 0 0.06 0
Työnteon viikonloppuisuus indeksi 0 0.03 0 0 0.03 0 0 0.06 0.25 0 0.06 0.25 0 0.06 0.25 0 0.06 0.25
Työnteon 7-vuorokautisuus indeksi 5 4.04 5 5 3.92 5 5 4.82 6 5 4.87 6 5 4.85 6 5 4.86 6
Työnteon kokovuorokautisuus indeksi 0.33 0.3 0.33 0.33 0.3 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32 0.33
Ansiotyöhön kulunut aika h/vrk NA NA NA NA NA NA 8 7.83 9.71 8 7.91 9.82 8 7.93 9.82 8 7.84 9.6
Opiskelu tai kouluttautum työn ulkop h/vrk NA NA NA NA NA NA 0 0.47 1.03 0 0.43 1 0 0.41 1 0 0.4 1
Vastuiden ja velvoitt hoitaminen h/vrk NA NA NA NA NA NA 4 3.78 7 4 3.71 6.5 3.89 3.64 6.16 3.5 3.61 6.25
Puhdas vapaa-aika h/vrk NA NA NA NA NA NA 4 4.31 8 4 4.33 8 4 4.41 8 4 4.55 8
Puhdas lepoaika (nukkuminen) h/vrk NA NA NA NA NA NA 8 7.55 8.33 8 7.56 8.34 8 7.55 8.32 8 7.57 8.32
Ihanteellinen työviikon pituus h/vko NA NA NA 37.5 36.36 40 37.5 35.74 40 37.5 35.4 40 37.5 35.72 40 37.5 35.77 40
Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} 1 0.7 1 1 0.67 1 1 0.71 1 1 0.73 1 1 0.68 1 1 0.67 1
a Perustyöaika h/vko 37.5 37.54 40 37.5 37.57 40 37.5 36.95 40 37.5 36.9 40 37.5 36.86 40 37.5 37 40
b Yli- ja lisätyöt h/vko 0 0.98 3.28 0 0.9 3.26 0 0.88 3.25 0 0.89 2.86 0 0.9 3.26 0 0.85 2.44
c Varallaolo ja päivystys h/vko 0 0.31 0 0 0.37 0 0 0.34 0 0 0.31 0 0 0.36 0 0 0.35 0
d Työssä matkustaminen säänn. työajan ulkop h/vko 0 0.45 1.45 0 0.42 1.23 0 0.42 1.23 0 0.4 0.92 0 0.39 0.64 0 0.41 0.92
e Työantajan yhteydenotot työajan ulkop.h/vko 0 0.3 0.61 0 0.27 0.61 0 0.23 0.61 0 0.21 0.61 0 0.22 0.61 0 0.22 0.61
f Muu työnteko vapaa-ajalla h/vko 0 0.56 1.56 0 0.31 0.61 0 0.32 0.61 0 0.3 0.61 0 0.32 0.61 0 0.31 0.61
Tot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko 40 40.9 48.94 39.5 40.29 48 39 39.53 48 38.7 39.42 47.5 39 39.5 47.5 39 39.55 47.5
Kokonaisviikkotyöaika a+b+c+d+e+f+sivu/yritt h/vko NA NA NA 39.5 40.52 49 39 39.79 48.5 39 39.71 48.5 39.5 39.81 48.5 39 39.83 48
Vuosityöaika viikoiksi muutettuna h/vko 38.33 37.64 47.17 37.5 36.72 46.5 37.5 36.74 47 37.7 36.93 46.5 38 37.1 46.5 38 37.04 46.5
Etätyöpäivät pv/kk 0 0.32 0 0 0.8 2 0 0.63 1 0 0.7 2 0 0.72 2 0 0.79 2
Työmatkapäivät yhteensä vuodessa 0 9.2 20 1 9.99 20 0 9.6 20 1 9.22 17 0 9.46 20 0 9.41 19
Työmatkapäivät vuodessa kotimaa NA NA NA NA NA NA 0 8.08 14 0 7.78 12 0 7.78 12 0 7.73 12
Työmatkapäivät vuodessa ulkomaat NA NA NA NA NA NA 0 1.52 2 0 1.44 2 0 1.68 2 0 1.68 2
Pidetyt lomat kk/v 4.33 4.4 6.5 5 5.26 7 5 5.18 7 5 5.17 7 5 5.23 7 5 5.23 7
Päiv. lepotauot min 7.5 h päivässä 38.66 38.78 65.34 37.33 36.99 62.56 35.68 35.22 61.7 36.14 35.78 61.8 36.13 35.73 62.09 36.19 35.58 61.74
Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa NA NA NA 1 2.66 7 1 2.77 8 1 2.68 7 1 2.55 6 1 2.38 6
Itse/muu kustantamat koulutuspäivät vuodessa NA NA NA 0 1.57 0 0 3.22 2 0 2.89 1 0 2.53 1 0 2.07 1
Koulutuspäivät yhteensä vuodessa NA NA NA 1 4.24 10 2 5.99 10 2 5.57 10 2 5.09 10 1 4.44 9
(ylös sivun alkuun)

Työajoista ja työaikajärjestelmistä myös kuvina (avautuu uuteen ikkunaan): Työaikojen rakenne (pdf, poikkileikkauskuvia,taustaryhmittäin), Työaikojen ajalliset muutokset (pdf, aikasarjoja, koko jäsenkunta, tehtäväaseman mukaan), Työaikajärjestelmät (pdf, rakenne, poikkileikkaustilanne, taustaryhmittäin), Työaikajärjestelmät työpaikan henkilöstökoon mukaan (pdf, lähinnä koko jäsenkunta keskimäärin).

Katso myös erillinen juttu prolaisen vuotuisen työaikapanoksen määrästä .

Viikkotyöaika sopimusalaryhmän mukaan vuosittainYllä oleva tilasto käsittää eri työaikaosista (ks. vielä ylempänä päätaulukon osat a-f) laskettu ao. vuoden aikana keskimääräinen toteutunut kokonaisviikkotyöaika.

Tulot jäsenkunnassa

Erilaisia mittareita jäsenkunnan tulojen rakenteesta ja muutoksista.

Alla on perustaulukko tulojen kehityksestä (Pron työmarkkinatutkimuskyselyt). Lukuihin sisältyy kaikki vastaajat (mm. osa-aikaiset, määräaikaiset). Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset (tmt).

Taulukko: keskiarvo-, mediaani- ja ylimmän kymmenyksen (90%) tulojen kehitys 2008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste).
Muuttuja median
2008.5
karv
2008.5
90%
2008.5
median
2009.5
karv
2009.5
90%
2009.5
median
2010.5
karv
2010.5
90%
2010.5
median
2011.5
karv
2011.5
90%
2011.5
median
2012.5
karv
2012.5
90%
2012.5
median
2013.5
karv
2013.5
90%
2013.5
Sukupuoli {0=Nainen, 1=Mies} 0 0.5 1 1 0.53 1 0 0.44 1 0 0.44 1 0 0.47 1 0 0.47 1
Ikä tutkimushetkellä (v) 44 43.64 58 44 43.98 58 46 45.05 59 47 45.86 60 48 46.58 60 48 47.02 61
Esimiesasema {0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.24 1 0 0.25 1 0 0.2 1 0 0.2 1 0 0.21 1 0 0.21 1
Vuosityötulot e/v-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 33000 34318.56 49765 34000 35137.83 50000 34000 35274.9 50242 35000 36335.66 52000 37000 38554.91 55000 37800 39161 56000
Pääomatulot e/v 0 1707.41 0 0 993.56 0 0 1087.99 20 0 917.38 0 0 1335.09 10 0 956.1 0
Tulospalkkaus e/v 0 712.26 2000 0 827.43 1314.2 0 451.2 1100 0 395 1200 0 413.99 1200 0 398.92 1200
a Peruspalkka + palvelusvuosilisä (brutto) e joulu 2630 2720.96 3700 2705.28 2810.94 3805.3 2700 2783.84 3700 2780 2862.88 3850.8 2900 2972.87 4000 2949 3029.79 4076
b Suorituspalkat (esim. provisiot) e/joulu 0 33.46 0 0 35.72 0 0 41.2 0 0 40.12 0 0 46.72 0 0 48.03 0
c Muuttuvat palkan osat (vuoro ym.) e/joulu 0 38.76 0 0 30.47 0 0 36.67 0 0 35.49 0 0 40.99 0 0 39.57 0
d Yli+lisätyöansiot e/joulu NA NA NA 0 37.67 0 0 45.71 57.9 0 44.76 50 0 47.55 60 0 48.07 53.3
e Korvaukset neuvonta ym. e/joulu NA NA NA 0 1.65 0 0 1.92 0 0 1.85 0 0 2.13 0 0 2.19 0
f Luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo e 0 21.36 20 0 24.38 20 0 24.55 25 0 25.38 40 0 25.46 40 0 26.48 30
g Mahd. työttömyyskorvaus e/joulu NA NA NA 0 376.77 1400 0 334.36 1381.14 0 290.97 1300 0 321.51 1400 0 528.09 1779.7
Joulukuun työtulot osat a+b+c+f (e) 2700 2803.42 4000 2798 2890.5 4070 2776 2887.34 3986.53 2835 2967.7 4100 2971 3087.25 4300 3010 3150.31 4384.3
Joulukuun työtulot osat a+b+c+d+e+f (e) NA NA NA 2800 2954.88 4200 2800 2971.57 4140 2868 3052.46 4270 3000 3184.85 4480 3036.38 3226.13 4585.7
Nettopalkka (verojen jälkeen), e joulu 1850 1891.12 2530 1933 1979.84 2700 1916 1985.72 2672 2000 2041.22 2750 2050 2115.32 2863.6 2082.14 2138.81 2900
Jouluk. työtulot osat a+b+c+f (e, reaalinen EKI-vv) 2950.14 3106.31 4370.57 3057.07 3174.07 4446.85 2996.37 3140.91 4302.99 2957.72 3116.84 4277.47 3014.6 3161.08 4363.1 3010 3158.59 4384.3
Vuosityötulot (e/v, reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 36057.23 37497.95 54375.4 37148.09 38391.27 54629.54 36699.03 38075.13 54230.37 36515.02 37908.49 54250.88 37542.95 39120.67 55807.09 37800 39161 56000
Työpaikan käytettyjen etujen arvo e/v 28.16 187.71 488.29 19.11 191.89 492.52 90.42 204.58 512.29 113.68 214.23 522.23 133.85 218.95 527.87 140.42 225.02 532.64Vuosittaisten reaalitulojen (ostovoima) kehitys pääsektoreittain ja koko jäsenkunnassa (TMT-aineisto)

Kuvan lukuihin sisältyy "kaikki" (mm. työttömyydet, osa-aikatyö, sopimusalamuutokset, jäsenkunnan ikä-, tehtävärakenteen ym. muutokset jne.). Reaaliset vuositulot mittaa kenties kattavimmin jäsenten ostovoimaa. Korjaustekijänä on käytetty Tilastokeskuksen elinkustannusindeksiä, eurot ovat aina viimeisimmän tutkimusvuoden hinnoin. Oheisissa kuvissa on hyvä kiinnittää keskiarvon lisäksi jakaumassa tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi finanssin kohdalla vuonna 2011 tapahtunutta tulojen laskua selittää alimman desiilin lasku.
Ryhmät selviävät kuvan alaosasta (FINANSSI, ICT+VIESTINTÄ, PALVELU, TEOLLISUUS, MUUT, koko jäsenkunta).

Katso myös:
Palkkausjarjestelman_tila.pdf Palkkausjärjestelmien tila (TVL, palkkausjärjestelmien toimivuuden mittareita, erilaisia vertailuja)

Palkkausjärjestelmän tila

Valitse vertailuvuodet vasemman- ja oikeanpuoleiseen kuvaan. Ja .Tulot sopimusalaryhmän mukaan vuosittain
Sukupuoli (naiset ja miehet ajassa)

Peruspalkan keskiarvo vuosittain sukupuolittain.

Peruspalkan keskiarvo vuosittain sukupuolittain (klikkaa kuvaa suuremmaksi).

Toimiasemajakauma sukupuolittain.

Toimiasemajakauma sukupuolittain ajassa (TU/Pro 2009-, klikkaa kuvaa suuremmaksi).

Esimieheksi valikoituminen sukupuolittain sopimusaloittain
        insinööritaustalla.

Esimieheksi valikoituminen sukupuolittain ja sopimusalaryhmittäin - insinööri.

Esimieheksi valikoituminen sukupuolittain sopimusaloittain
        insinööritaustalla.

Esimieheksi valikoituminen sukupuolittain ja sopimusalaryhmittäin - tradenomi.

Eräs keskeisiä seurantakohteita on arvioida sukupuolten välisen tilastollisella mallilla selittämättömän palkkaeron suuruutta ja ajallista muutosta. Yhden keskeisen mallin tuloksiin pääset tämän linkin kautta, jossa sukupuolten välinen suhteellinen palkkaero ilmenee osana muiden taustamuuttujien vaikutusten analyysia. Mallissa on otettu huomioon laaja joukko palkkoihin vaikuttavia tekijöitä, joten jäljelle jäävä sukupuolivaikutus on "lähellä totuutta" aineiston sallimissa rajoissa.

Sukupuolittaisia tilastoja pääset katsomaan mm. seuraavien linkkien kautta:

Sukupuolen ja toimiaseman mukaisia aikasarjoja (graafinen käyttöliittymä)
Sopimusalaryhmitys+sukupuoli (vuosittain, googleVis-käyttöliittymä) ,

Sukupuolen omaa, muistatekijöistä puhdistettua vaikutusta kuvantamat varsinaiset tilastolliset selitysmallit. Työelämän ulottuvuuksien selitysmalleja (regressioanalyysit useista selitettävistä asioista) (pdf-raportti) tai www-sivulla png-muotoisia kuvia. Yllä olevasta linkistä pääset tutkimaan vielä tarkemmin, millä tavoin sukupuoli erityisesti vaikuttaa työelämän eri tekijöissä.

Arvo- ja asennetutkimuksessa sukupuolen vaikutuksesta on myös monenlaista analyysia.

Yleisiä tilastoprujuja kootusti

Seuraavat prujut sisältävät jäsenkunnan yleisiä ja osaryhmien tilastoja (ja näiden vertailuja).

Palkkojen ja ansioiden rakenne (poikkileikkauskuvia) (pdf-raportti) . Poikkileikkauskuvissa on mukana myös ajallisia vertailuja.

Palkkojen ja ansioiden muutokset (aikasarjoja) (pdf-raportti) .

Työaikojen rakenne (poikkileikkauskuvia) (pdf-raportti) .

Työaikojen muutokset (aikasarjoja) (pdf-raportti)

Työelämän ulottuvuuksien selitysmalleja (regressioanalyysit useista selitettävistä asioista) (pdf-raportti) tai

Kuvat perustuvat laajoihin tilastomalleihin, joissa voi analysoida, miten eri taustatekijät (esim. sukupuoli, ikä, tehtäväasema, sopimusalaryhmä,...) vaikuttavat selitettäviin asioihin (esim. työhyvinvointi, palkat, työajat, työn luonne, sairastaminen, koulutuspäivät, mahdollisuudet erilaisiin järjestelmiin). Kuvan pystyasteikolla on taustamuuttujat, joiden vaikutuksia eri kohdemuuttujiin ilmentävät kuvassa olevat symbolit A,B,... Mikäli ao. taustamuuttujan arvo tai luokka lisää selitettävän asian (A,B,...) arvoa, niin symboli on vaaka-asteikon positiivisella puolelella (negatiivinen päinvastoin). Tilastolliset ei merkitsevät poikkeamat vertailupisteeseen (nollakohta) on ilmaistu hieman pienemmällä kirjainkoolla (erot voivat kuitenkin olla merkitseviä esim. kahden maakunnan kohdalla, joista kumpikaan ei ole vertailuryhmä). "Parvidiagrammista" pitäisi saada suhteellisen helposti hyvä yleiskuva siitä, miten vaikkapa esimiesasema vaikuttaa tietyllä tavalla työelämän ulottuvuuksiin.

Tilastotaulukkoja tutkimusvuoden, sopimusalan ja muiden tekijöiden mukaan

Työelämän teemakokonaisuudet aikasarja-analyyttisessa muodossa aikasarjakäyttöliittymässä (erillinen sivu).

Sopimualaryhmittymän ja toimiaseman (assistentti, asiantuntija, esimies) mukaan jaoteltua moninaista tmt-dataa voit analysoida graafisella käyttöliittymällä (aukeaa uuteen ikkunaan):


Pron sopimusalaryhmittäin (1. luokitteleva tekijä):

Sopimusalaryhmityksen mukaan (n. 15 ryhmää, vuosittain) ,
Sopimusalaryhmitys+toimiasema (vuosittain) ,
Sopimusalaryhmitys+työpaikan henkilöstömäärä (vuosittain) ,
Sopimusalaryhmitys+sukupuoli (vuosittain) ,
Sopimusalaryhmä ja ikäryhmä (keskimäärin ajassa) ,
Sopimusalaryhmitys+toimiasema (huom. ajan sijasta ikä (esim. 1/1/30 = 30 v. ...) ,
Kaikki yksittäiset sopimusalat+toimiasema (keskimäärin ajassa) ,
Kaikki yksittäiset sopimusalat (vuosittain) ,

Sekalaisia taustamuuttujien kombinaatoita:

Sukupuolittain ja ikäryhmittäin (vuosittain) ,
Tehtäväaseman ja ikäryhmän mukaan (vuosittain) ,
Koulutusryhmän ja ikäryhmän mukaan (keskimäärin ajassa) ,
Koulutusryhmän ja toimialaluokittelun mukaan (vuosittain) ,
Ikäryhmä (5-vuotisluokitus) (vuosittain) ,

Työssäkäyntimaakunta:

Maakunnan ja ikäryhmän mukaan (vuosittain) ,
Maakunnittain ja Pron pääsektoreittain (vuosittain) ,
Maakunnittain ja toimialaluokituksen 5-ryhmittäin (vuosittain) .

Arvotutkimuksen tilastoja


Tilastoissa al = alemmat tutkintoasteet, yl = ylemmät tutkintoasteet,
tekn = tekniikan, luonn = luonnontieteet, palv = ravits+matkailu+muu, kaup = kaupalliset+yhteiskunta, sos = sosiaali+terveys+kultuuri+hum.+kasvatus (ks. Tilastokeskuksen koulutusaste- ja -alaluokittelut).
Huom. Tilastoissa saattaa olla ryhmä "ZZ_Small_n_comb", joka tarkoittaa vastauksia, jotka on yhdistelty pienten vastausmääräärien luokista.

Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset 2008-. Aineisto on Microsoft Excel (.xlsx) -formaatissa. Tiedostot aukeavat myös vapaasti ladattavissa olevalla Open Office -ohjelmistolla ( http://www.openoffice.org/fi/). Tilastojen tarkemmat kuvaukset löydät Excel-tiedostojen HELP-välilehdestä.

(ylös sivun alkuun)

Työhyvinvoinnin osalta löydät aikasarjatilastoja myös täältä.

Sopimusalaryhmäkohtaiset (15 ryhmää) työmarkkinatutkimusyhteenvedot (pdf) (raportin alussa ohjeita tilastojen lukuun). Osa yksittäiset sopimusalat on niputettu suurempiin kokonaisuuksiin (esim. kaikki finanssisektorin tessit yhdeksi finanssialaksi).


(ylös sivun alkuun)

Sopimusalakoodit ja lista


Sopimusalaluettelo (Lyyti-BI)
F01 Crosskey
F05 Finnvera
F09 Kiinteistövälittäjät
F13 Rahankäsittely
F17 Luottotieto- ja perintäala
F21 Rahoitusala
F25 Sampo Pankki
F29 vakuutusala
F99 EI SOPIMUSALAA FINANSSI
I01 ICT-alan toimihenkilöt
I05 Tietotekniikan palvelualat, Erto
I07 Tietotekniikan palvelualan tekniset
I09 Digita
I10 Finn-lab
I13 Itella
I17 MTV3 ja Sub
I21 Sanoma televisio/Welho
I25 Uusmedia (ei sopimusta)
I29 Viestintäala (graafinen)
I33 Viestintäala, Wipak MDU
I35 Vuokratyövoima, ei Pro sopimusta
I37 Yleisradion toimihenkilöt
I41 Yleisradion ohjelmatyöntekijät (SJL)
I45 Yleisradion tekniset
I99 EI SOPIMUSALAA ICT JA VIESTINTÄ
P03 Alkoholikaupan myymälähenkilökunta PAM
P04 Satamien työnjohtajat
P05 Ahtausala
P06 Tullaajat ja huolintatyönjohtajat
P07 Air Finland lentoemännät ja stuertit
P08 Air Finland lentäjät
P11 Finnair, lentovirkailijat
P13 Finnair, tekniikka
P15 Finncomm Airlinesin Cabin
P17 Finnish Aircraft Maintenance (FAM)
P19 TallinkSilja
P23 Yksityinen laboratorioala
P25 Hammaslaboratorioala
P27 Hansel
P29 HOAS
P31 Kiinteistöpalvelut
P33 Palkka- ja henkilöstöhallintoala
P35 Palvelualat (työk. atk, vart. asajo)
P37 RAY
P39 Suunnittelu- ja konsulttiala
P41 Tili- ja kirjanpitotoimistot
P43 VEIKKAUS
P45 Vuokratyövoima, ei TU sopimusta
P47 VVO
P49 Rakennusaine- ja betoniteollisuus
P51 Rakennusala, sis. asf. ja maanrak.
P53 Talotekniikka
P55 KELA
P99 EI SOPIMUSALAA PALVELU
T01 Autoala
T02 Autoliikenne, Erto
T05 Elintarv.teollisuus
T09 Lihateollisuus, ostoasiamiehet
T13 Meijerit, MVL
T17 Energia-ala
T21 Kemia
T25 Iittalan toimihenkilöt
T29 Kenkä-, nahka-, kultasepänt harja-sivel
T33 Kumiteollisuus
T37 Lasikeraaminen teollisuus
T41 Lasitus- ja hiomoteollisuus
T45 Tekstiili ja vaatetus
T49 Mekaaninen metsäteollisuus
T53 Pahvin ja paperinjalostus
T57 Paperiteollisuus = paperi ja puumassa
T61 Puusepänteollisuus
T65 Teknologiateollisuus (metalli)
T99 EI SOPIMUSALAA TEOLLISUUS


Analyyseissa yo. sopimusaloja niputetaan usein tilastoryhmiksi, joiden tarkastelu on useissa tapauksissa mielekkäämpää ja tilastollisesti luotettavampaa.

Sopimusaloittaiset päätilastoprujut

Yksittäisten sopimusalojen (yllä olevaan listaan pohjauten) tilastoprujuihin (pdf) pääset tästä kansiotasosta (avaa tiedostokansiotason, josta pääset yksittäisen sopimusalan tilastoihin (AVAINKAARIA -kansio)). Kansioissa on vain niiden yksittäisten sopimusalojen tilastot, joissa on riittävä määrä vastauksia (hyvä syy lisätä sopimusalan vastausaktiivisuutta). Tilastoprujujen sisältö muuttuu koko ajan (mm. aineiston päivittymien johdosta), joten niitä kannattaa käydä säännöllisesti vilkaisemassa. Ohjeita tilastoprujuihin saat edellä olleesta sopimusalaryhmien (15) spesiaalikoosteista (pdf), molemmat raporttikokonaisuudet pohjautuvat samoihin (täysin automatisoidusti tuotettaviin) tilastoihin. Lisää ohjeita on tulossa (epäselvissä asioissa kannattaa kääntyä tutkimuksen puoleen).

Yritystason analyysit

Työmarkkinatutkimuksesta on mahdollista erottaa suurimpien vastaajamäärien työpaikat (konsernit, yritykset) omiksi tutkimusyksiköiksi. Tilastot ja analyysit on siirretty omalle sivulle, johon pääset tästä (avautuu uudelle välilehdelle).

Senioritutkimuksen tilastoja

Pron eläkeläisjäsenille joka toinen vuosi (2010,2012,...) tehdyn kyselyn tilastot ja muut tulokset on siirretty omalle sivulle, johon pääset tästä (avautuu uudelle välilehdelle).

Sekalaisia tilastoja

Ks. alisivustot

Yleisiä käyttöliittymiä tilastojen katseluun:


Linkkejä:

Pron (julkisten) tutkimustilastojen pääsivu
Tilastokeskuksen sivut
Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) sivut
Työterveyslaitoksen (TTL) sivut
Työelämän tutkimuspäivien sivut
Työelämä 2020 -sivustot
Maailman Pankin indikaattorit
Eurostatin tilastot
Ammattiliitto Pron pääsivu
Pron tutkimuksen viralliset sivut (avattu 19.9.2016)

Tutkimustiedotteita ja tutkimusinfojen esityskalvoja:
Työmarkkinatutkimus 1/2014 infotilaisuus 08.04.2014 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 2/2013 infotilaisuus 30.10.2013 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 1/2012 infotilaisuus (kalvot, medialle)
Työaikaesitys 27.11.2009, Toimihenkilöunioni (kalvot)
Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä - Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus - (Laine, Lätti, Palmu, Pääkkönen, Suokas, Toivonen, Tuure & Vesilahti, 2013, pdf-kalvot)
Häiriöt toimihenkilötyössä esittelyaineisto (EK - STTK tuottavuustyöryhmä, 2013, (pdf-kalvot)

Tutkimukset aihealueittain (spesiaaliraportit, avautuu uudelle lehdelle) (ET=ei toiminnassa):
Demografiset taustatiedot (ET)
Työllisyys (ET)
Palkat, ansiot ja palkkausjärjestelmät
Työajat (ET)
Työn luonne ja koulutus
(Työ)hyvinvointianalyyseja (järjestelmät, subjektiivisesti koettu tyytyväisyys ym.)
Yritystason analyysit
Arvo- ja asennetutkimus
Yleiskalvot: "Pron toimihenkilöiden työelämän kuva" (pdf)
Ajatuksia organisaation toiminnan ja vaikutusten mittaamisesta" (pdf)
Kolumneja ym. tutkimustuloksista:
Työelämän tila 2015 ja tulevaisuus (web-raportti P.Palmu 2015, tutkimustuloksista johdettua tulkintaa ym.)
Kalvot yritysanalyyseistä
Palkkasalaisuus joutaa jo romukoppaan (Kauppalehti 18.3.2013 / Saarnio&Palmu, pdf)
...
(materiaalia tulossa...)