Pron strategisten indikaattorien seuranta Paluu web-sivuston pääsivulle

Ohje: voit kopioida/tallentaa kuva hiiren "oikea" -> kopioi/tallenna. Taulukot voit kopioida maalaamalla alue + kopioi (tai avaamalla html-tiedosto Excelissä). Kuvien ja tekstin suurentaminen Ctrl +/-.

Strategisten indikaattorien seuranta Pron vision toteutumisessaSisältö

Mitä ja miksi?

Edustajiston yksi tärkeimpiä tehtäviä on seurata, kuinka hyvin Pro edistyy visionsa toteuttamisessa. Arvion pohjalta edustajisto linjaa liiton toimintaa. Ensimmäisen kerran edustajisto teki tämän arvion kevätkokouksessaan 24.-25.5.2012.

Arvioinnin pohjana toimivat strategiset indikaattorit, jotka on määritelty toimintasuunnitelman yhteydessä. Visiossa määriteltyjä tavoitteita seurataan laajalla joukolla liiton omien tutkimusten, jäsenrekisterin ja ulkoa saatavien aineistojen avulla.

Tavoitteena on nimenomaan ajallinen analyysi siitä, miten työn ja elämän keskeiset hyvinvointitavoiteet (kuten ostovoima, oikeudenmukaisuus, jaksaminen, osaamisen kehittäminen, vapaa-ajan määrä ja laatu, ...) muuttuvat yleisesti koko jäsenkunnassa ja erikseen toimialoittain, ikäryhmittäin, sukupuolittain, tehtäväaseman mukaan,...

Sivustoa kehitetään ja dataa päivitetään jatkuvasti. Päivitys tapahtuu lähes automaattisesti Pron tutkimusjärjestelmän avulla (lisätietoja: petri . palmu ' at 'proliitto . fi). Sivusto sisältää ainakin toistaiseksi varsin vähän tulosten tulkintoja, pääpaino on nyt tulkintaohjeiden liittämisessä tilastojen yhteyteen. Tässä vaiheessa sivun ulkoasuun ei ole ehditty kiinnittämään huomiota (mutta kaikki ehdotukset tervetulleita)

Julkisesti saatavilla olevat Pron tutkimustilastot

Liiton omaan laajaan tutkimusaineistoon pääsee parhaiten käsiksi julkisilla sivuilla olevan materiaalin avulla. Tähän dokumenttiin on sisällytetty muutamia (pieni määrä) em. sivuilla saatavia tilastoja.

Yhteenvetoa tilanteen kehittymisestä

Vuosi 2011

Vuosi 2012

Vuoden 2012 aikana jäsenkunnan työelämän kokonaisyytyväisyys parani kaikissa (pää)sektoreissa paitsi finanssissa. Tmt:n (Pron työmarkkinatutkimusjäsenkysely) mukainen vuositulojen ostovoima parani 2.5 %. Sukupuolten välinen selittämätön palkkaero on pysynyt 8 %:ssa koko viisivuotisen tmt-seurannan ajan. Palkkausjärjestelmien toimivuuden osalta on joillakin aloilla tapahtunut lievää positiivista kehitystä (esim. metsäteollisuus). Työnantajan maksaman koulutuksen määrä väheni 2.7:stä 2.5:een päivään vuodessa. Työttömyys- ja lomautusaste oli jäsenkunnassa 8-9 % välillä. Etenkin loppuvuodesta lomautusten määrä kasvoi (ja on jatkunut vuoden 2013 alussa). Odotukset vuodelle 2013 ovat kääntyneet aiempaa pessimistisemmiksi. Kokonaistyytyväisyys liiton toimintaan on ollut noin 70 % (max 100 %), naisten tyytyväisyys on ollut muutaman yksikön miehiä korkeampi.

Vuosi 2013

coming...

Indikaattorit

Jäsenmäärän kehitys:

Jäsentyytyväisyys liiton toimintaan:

Jäsenistön ostovoima:
Työttömyys ja eläköityminen:


Jäsenten hyvinvointi-indikaattorit:


Luottamushenkilöverkosto:
 • Luottamusmiesverkoston peitto jäsenistä
 • Luottamusmiesverkoston peitto jäsenten työpaikoista


 • Liitteet  Jäsenmäärän kehitys


  Muutamia jäsenmäärän kehityksestä kertovia tilastokäppyröitä. Lisää jäsentilastoja löydät taulukkomuodossa kohdasta Työttömien ja lomautettujen määrä sekä työttömyysaste.

  Jäsenmäärän kehitys sukupuolittain 2009-. Jäsenmäärän kehitys ikäryhmittäin 2009-.
  Jäsenmäärän kehitys pääsektoreittain 2009-.
  Jäsenmäärän kehitys maakunnittain 2009-.

  Jäsentyytyväisyys liiton toimintaan

  Jäsentyytyväisyydestä kertovia mittareita (tilasto keskeneräinen...).
  Jäsentyytyväisyyden poikkileikkausjakauma (vuoden 2011 lopulla). Jäsentyytyväisyyden tason vuosittain (ao. vuoden lopulla).
  Jäsentyytyväisyys ay-aktiivisuuden mukaan (arvotutkimus 2011). Jäsentyytyväisyys jäsenyyden keston mukaan (arvotutkimus 2011).  Sivun alkuun

  Jäsenistön ostovoima


  Ostovoiman kehitys (elinkustannusindeksillä EKI korjattu)


  Vuositulot, keskiarvon %-muutos (ks. oikeanpuolimmainen sarake). Aineisto: TU:n/Pro:n työmarkkinatutkimukset 2008-.

  Taulukko: Ostovoiman kehitys (%), Vakioimaton.
  Mittari: Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim). Tunnuslukuja mallista.
  LongRespName mean_y CategVar XB RefClass b CIxlow CIxupp system Keskiarvon
  vuosimuutos-%
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2008 2008 0.00 0.00 0.00 Vakioimaton
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2009 2009 0.02 0.00 0.04 Vakioimaton 2.25
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2010 2010 0.03 0.01 0.05 Vakioimaton 0.69
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2011 2011 0.03 0.01 0.05 Vakioimaton 0.48
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2012 2012 0.06 0.04 0.08 Vakioimaton 2.79
  Taulukko: Ostovoiman kehitys (%), Ikavakioitu.
  Mittari: Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim). Tunnuslukuja mallista.
  LongRespName mean_y CategVar XB RefClass b CIxlow CIxupp system Keskiarvon
  vuosimuutos-%
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2008 2008 0.00 0.00 0.00 Ikavakioitu
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2009 2009 0.02 0.00 0.03 Ikavakioitu 1.82
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2010 2010 0.02 0.00 0.04 Ikavakioitu 0.37
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2011 2011 0.02 0.01 0.04 Ikavakioitu 0.19
  Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.45 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2012 2012 0.05 0.03 0.07 Ikavakioitu 2.50

  REPLACE "\TULOT\","\PICS\"

  Inflaatiokorjatut (reaaliset) vuositulot (ilman tulospalkkioita) sektoreittain

  Kuvan lukuihin sisältyy "kaikki" (mm. työttömyydet, osa-aikatyö, sopimusalamuutokset, jäsenkunnan ikä-, tehtävärakenteen ym. muutokset jne.). Reaaliset vuositulot mittaa kenties kattavimmin jäsenten ostovoimaa. Korjaustekijänä on käytetty Tilastokeskuksen elinkustannusindeksiä, eurot ovat aina viimeisimmän tutkimusvuoden hinnoin. Oheisissa kuvissa on hyvä kiinnittää keskiarvon lisäksi jakaumassa tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi finanssin kohdalla vuonna 2011 tapahtunutta tulojen laskua selittää alimman desiilin lasku.

  Finanssisektorin reaalisten vuosiansioiden kehitys. Ict- ja viestintäsektorin vuosiansioiden kehitys.
  Palvelusektorin reaalisten vuosiansioiden kehitys. Teollisuussektorin vuosiansioiden kehitys.
  Ryhmän Koko jäsenkunnan reaalisten vuosiansioiden kehitys.
  ----------------------------- koko jäsenkunta --------------------

  Reaalisten vuosiansioiden %-muutokset sopimusalaryhmittäin

  Lähde: Pron työmarkkinatutkimuskyselyt 2008-.
  Taulukko: %-muutokset sopimusalaryhmittäin (Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim)).
  Sektori 2009 2010 2011 2012
  000Muu 3.0 -4.2 0.1 5.7
  Elintarvikeala 4.7 5.1 -1.1 1.3
  Energia-ala 5.2 2.7 -1.6 3.8
  Finanssi -3.1 2.1
  ICT-ala 6.4 -2.2 -3.5 1.3
  Kemianteollisuus 0.4 -0.5 2.8 4.6
  Kiinteistopalvelut 9.1 2.6 -6.6 5.9
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala -1.1 -1.5 10.9 1.2
  Kulutustavara-ala 2.6 0.7 6.0 -1.0
  Metsateollisuus -5.3 8.7 -1.7 2.6
  Palvelut 7.4 -1.6 3.9 -7.0
  Rakennusala 2.6 3.2 -4.2 4.8
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala -4.7 -0.8 7.3 3.5
  Teknologiateollisuus 1.7 2.3 0.0 2.2
  Viestintaala 5.1 -13.4 10.0 -6.9

  Taulukko A: Sopimusalaryhmien kehitys, ilman vakiointia.
  Taulukko: %-muutokset sopimusalaryhmittäin (Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim)).
  Sektori 2009 2010 2011 2012
  000Muu 2.5 -0.4 -2.4 5.2
  Elintarvikeala 3.2 6.0 -3.7 1.5
  Energia-ala 2.1 5.0 -0.2 1.6
  Finanssi -2.5 1.6
  ICT-ala 4.4 -3.0 -3.1 -1.0
  Kemianteollisuus 1.2 0.3 1.0 3.2
  Kiinteistopalvelut 6.6 1.8 -6.1 6.6
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala 1.1 -6.3 11.5 1.1
  Kulutustavara-ala 4.7 1.3 5.7 -2.1
  Metsateollisuus -3.7 5.3 -0.0 2.4
  Palvelut 2.8 3.4 1.3 -7.0
  Rakennusala 3.6 1.4 -3.2 3.8
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala 5.4 -1.5 1.0 -0.7
  Teknologiateollisuus 4.0 1.2 -2.0 1.9
  Viestintaala 8.3 -16.7 10.4 -6.4

  Taulukko B: Sopimusalaryhmien kehitys, kun työssäolon osuus, ikä, työaikojen pituus ja asemataso on vakioitu.


  Selitykset...

  Palkkausjärjestelmän tila sopimusalaryhmittäin 2011-

  Luvut ovat keskiarvoja.

  Palkkausjärjestelmän tila 2011 tes-ryhmittäin. Palkkausjärjestelmän tila 2011 tes-ryhmittäin.


  Sivun alkuun

  Työttömyys ja eläköityminen

  :

  Työttömien ja lomautettujen määrä sekä työttömyysaste

  Työttömien ja lomautettujen määrä kuukausittain 2002-
  Kuvio A. Työttömien ja lomautettujen jäsenten määrä koko jäsenkunnassa kuukausittain 2002-.
  Työttömyys- ja lomautuspäivien määrä
      kuukausittain 2002- (suhdannekäyräkäyrällä)
  Kuvio B. Työttömyys- ja lomautuspäivien määrä koko jäsenkunnassa kuukausittain 2002-.


  Työttömyysaste koko jäsenkunnan tasolla

  Lisäksi vertailut sukupuolen, ikäryhmän, maakunnan ja Pron pääsektorien mukaan.
  Huom1. Voit maalata html-taulukon alueen ja kopioida se esim. Exceliin taulukkona.
  Huom2. Desimaalierottimena käytetään (kv. standardin mukaisesti) pistettä. Jos haluat muuttaa pilkuksi, niin käytä korvaa toimintoa (myös maa-asetuksilla voit muuttaa järjestelmän oletuserotinta).

  Taulukko: Työttömien ja lomautettujen osuus jäsenistä ao. kuukautena.
  Jaottelu sukupuolittain, iän ja maakunnan mukaan.
  Yli 10 % työttömyysasteet merkitty punaisella.
  Koko jäsenkunnan työttömyys- tai lomautusaste on ollut korkeimmillaan 2009-12 (11.4 %).
  Eniten työttömiä tai lomautettuja oli 2012-01 (9356).
  Keskimäärin TL-aste on ollut 9 % koko seurantajaksolla.
  Aika (vvvv-kk) Lukumäärä (lkm)
  jäsenet
  Lkm
  jäsenet
  sektorit I,P,T
  Lkm
  jäsenet
  sektori F
  Lkm
  jäsenet
  Ei sopimusalaa
  Lkm
  työttömät/
  lomautetut (TL)
  Työttömyys-/
  lomautusaste
  TL-aste (ei-%)
  Lkm
  TL
  sektorit I,P,T
  TL-aste
  sektorit I,P,T
  Ikä
  keskiarvo
  Ikä
  mediaani
  Lkm
  naiset
  Lkm
  miehet
  Ikä
  naiset
  keskiarv
  Ikä
  miehet
  keskiarv
  TL-aste
  naiset
  TL-aste
  miehet
  Lkm
  alle 30v
  Lkm
  30-49v
  Lkm
  yli 50v
  TL-aste
  alle 30v
  TL-aste
  30-49v
  TL-aste
  yli 50v
  _Aika TL-aste
  Uusimaa
  TL-aste
  Varsinais-Suomi
  TL-aste
  Satakunta
  TL-aste
  Kanta-Häme
  TL-aste
  Pirkanmaa
  TL-aste
  Päijät-Häme
  TL-aste
  Kymenlaakso
  TL-aste
  Etelä-Karjala
  TL-aste
  Etelä-Savo
  TL-aste
  Pohjois-Savo
  TL-aste
  Pohjois-Karjala
  TL-aste
  Keski-Suomi
  TL-aste
  Etelä-Pohjanmaa
  TL-aste
  Pohjanmaa
  TL-aste
  Keski-Pohjanmaa
  TL-aste
  Pohjois-Pohjanmaa
  TL-aste
  Kainuu
  TL-aste
  Lappi
  TL-aste
  Ahvenanmaa
  TL-aste
  Finanssi
  TL-aste
  Ict+Viest
  TL-aste
  Palvelu
  TL-aste
  Teollisuus
  TL-aste
  Muu sekt.
  NF NI NP NT NY NUus NVar NSat NKan NPir NPäi NKym NEKa NESa NPSa NPKa NKSu NEPo NPoh NKPo NPPo NKai NLap NAhv _Aika (vvvv-kk) Tilastonluontipvm Lähde Tekijä
  1 2009-01 83153 77958 0 5195 6732 0.081 6039 0.077 45.694 46.3 40534 42619 44.694 46.645 0.083 0.079 7688 42719 32695 0.05 0.059 0.118 2009-01 0.057 0.075 0.087 0.067 0.09 0.097 0.097 0.098 0.128 0.12 0.113 0.096 0.093 0.058 0.045 0.084 0.134 0.101 0.063 NA 0.068 0.078 0.08 0.133 0 13231 18033 46694 5195 22275 8190 4349 2761 8611 3664 3519 2583 1715 3145 2133 4607 2261 3541 904 5367 981 2445 32 2009-01 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  2 2009-02 83049 77899 0 5150 6845 0.082 6226 0.08 45.712 46.3 40427 42622 44.733 46.639 0.084 0.081 7100 39229 30070 0.05 0.063 0.116 2009-02 0.06 0.073 0.081 0.073 0.086 0.11 0.096 0.121 0.129 0.112 0.126 0.097 0.089 0.053 0.05 0.091 0.129 0.096 0.063 NA 0.063 0.081 0.084 0.12 0 13226 18093 46580 5150 22272 8178 4347 2753 8574 3654 3507 2568 1718 3121 2125 4639 2276 3535 905 5366 980 2431 32 2009-02 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  3 2009-03 82235 77169 0 5066 8141 0.099 7515 0.097 45.666 46.3 39969 42266 44.702 46.578 0.097 0.101 7613 42317 32249 0.061 0.08 0.133 2009-03 0.067 0.092 0.103 0.096 0.099 0.144 0.112 0.141 0.129 0.13 0.162 0.106 0.13 0.068 0.05 0.129 0.132 0.113 0.065 NA 0.064 0.091 0.109 0.124 0 13053 17965 46151 5066 22108 8086 4325 2722 8502 3620 3472 2529 1686 3092 2097 4588 2246 3507 903 5279 964 2408 31 2009-03 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  4 2009-04 81863 76824 0 5039 8624 0.105 8028 0.104 45.716 46.3 39774 42089 44.773 46.608 0.102 0.109 7331 41339 31604 0.063 0.089 0.136 2009-04 0.068 0.104 0.113 0.109 0.111 0.139 0.153 0.134 0.13 0.13 0.137 0.121 0.159 0.075 0.051 0.124 0.137 0.12 0.065 NA 0.065 0.089 0.122 0.118 0 13019 17863 45942 5039 22014 8052 4301 2726 8448 3610 3447 2528 1677 3076 2090 4554 2233 3489 905 5250 956 2401 31 2009-04 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  5 2009-05 81254 76258 0 4996 8717 0.107 8102 0.106 45.736 46.4 39467 41787 44.796 46.625 0.106 0.109 7344 41790 32056 0.064 0.092 0.138 2009-05 0.076 0.103 0.104 0.114 0.118 0.145 0.139 0.126 0.121 0.127 0.125 0.137 0.142 0.079 0.053 0.122 0.146 0.122 0.032 NA 0.066 0.089 0.124 0.123 0 12734 17864 45660 4996 21821 7997 4278 2707 8366 3581 3414 2511 1675 3055 2073 4534 2219 3461 895 5230 951 2384 31 2009-05 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  6 2009-06 80913 75984 0 4929 8045 0.099 7441 0.098 45.723 46.4 39299 41614 44.79 46.605 0.099 0.099 7188 40858 31276 0.059 0.085 0.127 2009-06 0.072 0.092 0.092 0.093 0.124 0.143 0.134 0.109 0.107 0.108 0.135 0.14 0.128 0.071 0.043 0.093 0.138 0.096 0.032 NA 0.061 0.092 0.111 0.123 0 12729 17842 45413 4929 21720 7964 4257 2710 8327 3570 3390 2505 1667 3038 2065 4523 2210 3444 897 5221 949 2358 31 2009-06 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  7 2009-07 80631 75793 0 4838 6798 0.084 6207 0.082 45.728 46.4 39133 41498 44.787 46.615 0.085 0.083 7304 41472 31794 0.053 0.069 0.112 2009-07 0.066 0.076 0.081 0.085 0.1 0.115 0.122 0.089 0.086 0.108 0.108 0.104 0.095 0.046 0.039 0.079 0.112 0.094 0.032 NA 0.058 0.089 0.086 0.122 0 12670 17877 45246 4838 21644 7937 4244 2709 8295 3559 3383 2497 1656 3037 2057 4506 2200 3412 891 5211 947 2350 31 2009-07 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  8 2009-08 80123 75311 0 4812 7766 0.097 7184 0.095 45.769 46.4 38848 41275 44.849 46.636 0.095 0.099 7213 41196 31660 0.06 0.081 0.127 2009-08 0.069 0.094 0.095 0.098 0.117 0.131 0.147 0.138 0.102 0.121 0.12 0.115 0.108 0.067 0.049 0.09 0.134 0.094 0.065 NA 0.056 0.094 0.107 0.121 0 12581 17783 44947 4812 21540 7873 4219 2685 8241 3537 3375 2486 1630 3012 2045 4475 2184 3399 891 5172 938 2330 31 2009-08 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  9 2009-09 79592 74804 0 4788 8177 0.103 7589 0.101 45.794 46.4 38547 41045 44.894 46.64 0.102 0.103 6960 40227 30861 0.066 0.087 0.132 2009-09 0.073 0.106 0.116 0.097 0.124 0.131 0.143 0.151 0.11 0.132 0.124 0.122 0.117 0.071 0.056 0.092 0.123 0.098 0.067 NA 0.057 0.103 0.113 0.123 0 12569 17686 44549 4788 21433 7824 4195 2661 8173 3514 3345 2472 1623 2975 2027 4449 2173 3367 885 5140 943 2302 30 2009-09 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  10 2009-10 79122 74350 0 4772 8812 0.111 8199 0.11 45.783 46.4 38275 40847 44.883 46.626 0.111 0.112 7080 40770 31219 0.073 0.096 0.14 2009-10 0.079 0.114 0.125 0.101 0.137 0.162 0.158 0.123 0.117 0.13 0.129 0.145 0.133 0.078 0.061 0.103 0.126 0.096 0.033 NA 0.06 0.109 0.125 0.128 0 12485 17602 44263 4772 21328 7788 4164 2646 8128 3479 3341 2447 1608 2962 2017 4419 2157 3347 885 5100 933 2286 30 2009-10 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  11 2009-11 78889 74081 0 4808 8633 0.109 8002 0.108 45.795 46.5 38164 40725 44.914 46.62 0.109 0.11 6899 39940 30524 0.069 0.09 0.143 2009-11 0.079 0.112 0.114 0.099 0.128 0.157 0.154 0.15 0.125 0.131 0.129 0.128 0.132 0.074 0.063 0.103 0.138 0.102 0.032 NA 0.063 0.108 0.121 0.131 0 12474 17612 43995 4808 21243 7758 4160 2647 8112 3474 3325 2428 1599 2957 2021 4415 2146 3334 884 5087 926 2285 31 2009-11 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  12 2009-12 78419 73670 0 4749 8940 0.114 8288 0.113 45.801 46.5 37988 40431 44.923 46.626 0.112 0.116 7017 40429 30929 0.078 0.097 0.145 2009-12 0.082 0.111 0.113 0.102 0.138 0.156 0.131 0.153 0.147 0.149 0.138 0.142 0.147 0.089 0.062 0.106 0.163 0.098 0.033 NA 0.065 0.111 0.127 0.137 0 12458 17457 43755 4749 21057 7723 4145 2626 8063 3484 3303 2414 1588 2950 2004 4411 2130 3318 877 5044 929 2268 30 2009-12 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  13 2010-01 78076 73273 0 4803 8366 0.107 7683 0.105 45.784 46.5 37896 40180 44.919 46.599 0.104 0.11 7015 40285 30736 0.077 0.087 0.141 2010-01 0.077 0.111 0.097 0.097 0.12 0.145 0.13 0.138 0.141 0.142 0.128 0.138 0.136 0.086 0.062 0.105 0.151 0.1 0.033 NA 0.071 0.112 0.112 0.142 0 12380 17465 43428 4803 20973 7677 4123 2621 8039 3451 3292 2410 1586 2937 1986 4398 2134 3297 865 5029 913 2261 30 2010-01 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  14 2010-02 78051 73344 0 4707 7655 0.098 7050 0.096 45.821 46.5 37863 40188 44.96 46.629 0.099 0.098 6434 37057 28378 0.065 0.079 0.132 2010-02 0.068 0.106 0.089 0.09 0.108 0.123 0.123 0.123 0.125 0.135 0.116 0.127 0.118 0.084 0.065 0.1 0.143 0.094 0.034 NA 0.071 0.1 0.102 0.129 0 12382 17535 43427 4707 20954 7660 4120 2624 8049 3447 3288 2404 1587 2938 1988 4414 2129 3309 862 5019 914 2262 29 2010-02 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  15 2010-03 78822 74110 0 4712 8373 0.106 7769 0.105 45.798 46.5 38328 40494 44.95 46.601 0.106 0.106 7078 40582 31127 0.065 0.083 0.146 2010-03 0.074 0.108 0.099 0.103 0.12 0.127 0.129 0.123 0.143 0.149 0.14 0.134 0.145 0.097 0.071 0.104 0.136 0.101 0.033 NA 0.081 0.105 0.111 0.128 0 12553 17635 43922 4712 21067 7722 4164 2660 8169 3469 3313 2416 1610 2987 2029 4458 2150 3363 864 5084 928 2278 30 2010-03 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  16 2010-04 78718 73989 0 4729 7657 0.097 7072 0.096 45.84 46.6 38286 40432 44.998 46.638 0.099 0.096 6880 39723 30595 0.052 0.074 0.137 2010-04 0.069 0.101 0.094 0.098 0.108 0.115 0.119 0.104 0.116 0.139 0.122 0.121 0.113 0.082 0.071 0.103 0.133 0.097 0.067 NA 0.08 0.095 0.1 0.124 0 12544 17705 43740 4729 21030 7710 4150 2661 8157 3453 3317 2414 1604 2985 2030 4454 2147 3363 864 5087 938 2269 30 2010-04 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  17 2010-05 78315 73619 0 4696 7384 0.094 6793 0.092 45.867 46.6 38104 40211 45.027 46.663 0.096 0.093 6929 40246 31102 0.048 0.07 0.136 2010-05 0.069 0.102 0.091 0.095 0.104 0.112 0.116 0.101 0.104 0.123 0.123 0.114 0.112 0.084 0.063 0.097 0.133 0.091 0.033 NA 0.082 0.088 0.097 0.126 0 12414 17651 43554 4696 20899 7650 4129 2654 8116 3433 3305 2401 1603 2972 2013 4427 2146 3340 872 5075 937 2257 30 2010-05 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  18 2010-06 78213 73494 0 4719 6858 0.088 6263 0.085 45.882 46.6 38099 40114 45.056 46.667 0.091 0.085 6755 39426 30511 0.041 0.063 0.13 2010-06 0.066 0.09 0.086 0.087 0.097 0.11 0.109 0.093 0.102 0.108 0.113 0.105 0.086 0.092 0.059 0.088 0.126 0.081 0.033 NA 0.079 0.08 0.089 0.126 0 12400 17721 43373 4719 20831 7624 4121 2665 8110 3414 3311 2404 1605 2965 2012 4438 2152 3341 871 5073 943 2247 30 2010-06 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  19 2010-07 78146 73423 0 4723 6608 0.085 5998 0.082 45.898 46.7 38069 40077 45.073 46.682 0.088 0.081 6846 40112 31144 0.041 0.059 0.127 2010-07 0.067 0.084 0.082 0.088 0.093 0.101 0.104 0.089 0.097 0.104 0.108 0.099 0.081 0.083 0.053 0.087 0.104 0.08 0 NA 0.083 0.079 0.083 0.129 0 12398 17739 43286 4723 20805 7600 4120 2673 8100 3401 3306 2402 1600 2974 2009 4448 2155 3340 873 5063 941 2250 30 2010-07 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  20 2010-08 78084 73276 0 4808 6734 0.086 6143 0.084 45.939 46.7 38037 40047 45.119 46.717 0.09 0.082 6810 40016 31216 0.042 0.06 0.13 2010-08 0.067 0.092 0.082 0.083 0.095 0.102 0.104 0.09 0.107 0.113 0.108 0.106 0.083 0.08 0.054 0.086 0.103 0.08 0.033 NA 0.082 0.08 0.086 0.123 0 12378 17687 43211 4808 20784 7589 4106 2671 8078 3405 3298 2403 1601 2966 2011 4452 2154 3340 876 5063 942 2259 30 2010-08 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  21 2010-09 78128 73289 0 4839 6604 0.085 6002 0.082 45.972 46.7 38059 40069 45.168 46.737 0.09 0.079 6622 39249 30736 0.043 0.059 0.127 2010-09 0.065 0.089 0.082 0.085 0.093 0.097 0.109 0.095 0.106 0.11 0.11 0.096 0.083 0.075 0.055 0.087 0.099 0.081 0.033 NA 0.081 0.076 0.085 0.124 0 12419 17751 43119 4839 20782 7591 4099 2677 8094 3416 3297 2396 1601 2963 2013 4450 2158 3352 878 5072 953 2266 30 2010-09 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  22 2010-10 77867 73035 0 4832 6810 0.087 6196 0.085 45.926 46.7 37971 39896 45.139 46.676 0.093 0.082 6757 39965 31097 0.047 0.06 0.131 2010-10 0.067 0.095 0.083 0.088 0.092 0.105 0.111 0.099 0.111 0.114 0.115 0.102 0.091 0.075 0.057 0.088 0.103 0.086 0.033 NA 0.084 0.077 0.088 0.127 0 12394 17751 42890 4832 20703 7541 4076 2680 8080 3404 3290 2390 1597 2950 2003 4447 2152 3340 878 5048 952 2264 30 2010-10 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  23 2010-11 77903 73084 0 4819 6787 0.087 6168 0.084 45.952 46.7 38000 39903 45.178 46.689 0.092 0.082 6600 39239 30545 0.047 0.059 0.132 2010-11 0.065 0.096 0.085 0.083 0.093 0.108 0.109 0.103 0.112 0.112 0.116 0.1 0.086 0.071 0.055 0.091 0.11 0.085 0 NA 0.085 0.076 0.088 0.128 0 12435 17842 42807 4819 20705 7534 4071 2671 8117 3401 3288 2397 1592 2954 2002 4456 2150 3333 875 5054 964 2264 30 2010-11 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  24 2010-12 77963 73142 0 4821 6862 0.088 6254 0.086 46.011 46.8 38033 39930 45.232 46.753 0.092 0.084 6672 39950 31295 0.046 0.061 0.132 2010-12 0.063 0.101 0.085 0.088 0.094 0.108 0.11 0.098 0.119 0.113 0.117 0.102 0.094 0.072 0.058 0.093 0.115 0.087 0 NA 0.083 0.076 0.09 0.126 0 12440 17865 42837 4821 20718 7541 4072 2672 8122 3401 3295 2398 1591 2957 2003 4460 2159 3332 875 5059 969 2264 30 2010-12 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  25 2011-01 86904 73269 13232 403 7220 0.083 6486 0.089 46.027 47 46931 39973 45.562 46.574 0.084 0.082 8110 43186 35554 0.044 0.056 0.125 2011-01 0.061 0.09 0.079 0.082 0.094 0.095 0.115 0.099 0.109 0.104 0.104 0.1 0.082 0.068 0.057 0.091 0.092 0.087 0 0.054 0.09 0.082 0.091 0.055 13232 11926 18851 42492 403 23968 8492 4379 2903 8757 3558 3401 2578 1842 3498 2298 4733 2511 3616 1026 5623 1074 2466 138 2011-01 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  26 2011-02 86598 73000 13182 416 6611 0.076 5934 0.081 46.036 47 46747 39851 45.589 46.558 0.077 0.075 7438 39640 32589 0.039 0.049 0.118 2011-02 0.056 0.083 0.072 0.073 0.084 0.088 0.107 0.092 0.102 0.1 0.094 0.094 0.071 0.061 0.045 0.083 0.089 0.081 0 0.05 0.084 0.075 0.083 0.05 13182 12445 18227 42328 416 23854 8458 4365 2898 8749 3549 3370 2575 1833 3485 2286 4711 2505 3600 1025 5614 1078 2462 135 2011-02 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  27 2011-03 86760 73139 13180 441 6619 0.076 5947 0.081 45.974 47 46811 39949 45.536 46.488 0.077 0.076 8222 43092 35393 0.038 0.048 0.12 2011-03 0.055 0.082 0.076 0.074 0.087 0.086 0.109 0.087 0.101 0.098 0.093 0.095 0.065 0.063 0.049 0.082 0.089 0.08 0 0.049 0.085 0.073 0.084 0.057 13180 12602 18260 42277 441 23856 8500 4370 2912 8784 3560 3381 2572 1815 3488 2290 4764 2502 3608 1025 5613 1075 2462 135 2011-03 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  28 2011-04 86732 73110 13131 491 6294 0.073 5636 0.077 45.985 47 46791 39941 45.558 46.486 0.074 0.071 8078 42157 34770 0.036 0.044 0.116 2011-04 0.053 0.079 0.073 0.069 0.081 0.083 0.1 0.085 0.093 0.095 0.089 0.091 0.064 0.056 0.047 0.078 0.084 0.077 0 0.048 0.085 0.069 0.078 0.055 13131 12601 18293 42216 491 23818 8480 4374 2916 8787 3564 3379 2575 1815 3484 2290 4798 2499 3599 1017 5628 1072 2457 134 2011-04 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  29 2011-05 86615 72926 13092 597 6053 0.07 5400 0.074 45.976 47 46730 39885 45.548 46.478 0.072 0.067 8253 42924 35370 0.032 0.042 0.113 2011-05 0.052 0.075 0.067 0.063 0.079 0.08 0.096 0.083 0.092 0.094 0.087 0.089 0.056 0.056 0.048 0.076 0.084 0.07 0 0.048 0.085 0.063 0.076 0.052 13092 12539 18297 42090 597 23802 8471 4384 2917 8740 3554 3368 2563 1814 3484 2292 4774 2486 3601 1018 5622 1073 2471 135 2011-05 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  30 2011-06 87714 72525 13002 2187 6246 0.071 5131 0.071 46.083 47.2 47376 40338 45.624 46.622 0.073 0.069 7994 42538 35450 0.032 0.042 0.116 2011-06 0.057 0.077 0.065 0.06 0.079 0.081 0.099 0.084 0.092 0.09 0.082 0.095 0.054 0.051 0.052 0.077 0.077 0.062 0 0.048 0.084 0.058 0.072 0.223 13002 12391 18206 41928 2187 24152 8637 4401 2942 8802 3605 3395 2597 1844 3530 2340 4839 2501 3641 1023 5689 1087 2502 140 2011-06 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  31 2011-07 96170 72604 12780 10786 8916 0.093 5091 0.07 46.494 47.6 53063 43107 46.102 46.977 0.098 0.087 8491 46613 41000 0.033 0.049 0.155 2011-07 0.073 0.092 0.097 0.09 0.106 0.108 0.126 0.108 0.111 0.117 0.107 0.114 0.067 0.065 0.076 0.1 0.106 0.098 0 0.048 0.085 0.059 0.071 0.298 12780 12478 18248 41878 10786 25992 9309 4914 3256 9740 3980 3820 2848 2053 3933 2618 5322 2809 3939 1130 6289 1218 2809 145 2011-07 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  32 2011-08 96235 72615 12794 10826 8857 0.092 5106 0.07 46.533 47.6 53102 43133 46.14 47.017 0.097 0.086 8442 46603 41119 0.034 0.048 0.154 2011-08 0.071 0.095 0.098 0.086 0.103 0.104 0.125 0.106 0.107 0.122 0.108 0.116 0.069 0.065 0.079 0.097 0.106 0.098 0 0.047 0.084 0.057 0.072 0.291 12794 12468 18291 41856 10826 26022 9315 4919 3261 9739 3983 3814 2847 2054 3939 2621 5337 2811 3933 1128 6288 1219 2814 144 2011-08 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  33 2011-09 96174 72545 12782 10847 8756 0.091 5044 0.07 46.537 47.6 53035 43139 46.151 47.011 0.096 0.085 8258 45701 40325 0.037 0.047 0.153 2011-09 0.069 0.091 0.092 0.089 0.103 0.103 0.128 0.107 0.109 0.119 0.11 0.119 0.067 0.063 0.078 0.097 0.111 0.099 0 0.047 0.083 0.056 0.071 0.287 12782 12450 18280 41815 10847 26034 9295 4920 3253 9732 3976 3820 2837 2055 3928 2628 5341 2804 3927 1125 6276 1218 2814 144 2011-09 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  34 2011-10 96401 72699 12855 10847 8908 0.092 5157 0.071 46.504 47.6 53140 43261 46.13 46.963 0.098 0.086 8556 46675 41099 0.036 0.048 0.155 2011-10 0.069 0.091 0.09 0.086 0.103 0.106 0.129 0.107 0.111 0.122 0.118 0.122 0.073 0.067 0.082 0.101 0.113 0.105 0 0.046 0.084 0.056 0.074 0.291 12855 12456 18293 41950 10847 26105 9290 4934 3273 9754 3983 3826 2839 2051 3929 2635 5365 2806 3945 1126 6297 1221 2830 147 2011-10 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  35 2011-11 96324 72494 13061 10769 8930 0.093 5184 0.072 46.441 47.6 53186 43138 46.073 46.895 0.097 0.088 8561 45696 40168 0.035 0.047 0.157 2011-11 0.069 0.091 0.089 0.084 0.106 0.107 0.129 0.111 0.109 0.12 0.118 0.121 0.075 0.071 0.079 0.1 0.118 0.105 0 0.045 0.082 0.056 0.075 0.294 13061 12462 18281 41751 10769 26129 9270 4928 3289 9745 3984 3831 2827 2046 3925 2651 5343 2790 3915 1126 6289 1227 2814 150 2011-11 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  36 2011-12 96190 72600 12935 10655 9260 0.096 5518 0.076 46.527 47.7 52840 43350 46.148 46.989 0.099 0.092 8568 46441 41116 0.037 0.052 0.159 2011-12 0.071 0.093 0.094 0.088 0.107 0.11 0.131 0.114 0.116 0.125 0.127 0.13 0.09 0.075 0.08 0.104 0.122 0.111 0 0.045 0.087 0.059 0.081 0.297 12935 12287 18773 41540 10655 26088 9275 4977 3263 9694 3963 3957 2819 2040 3906 2624 5295 2766 3890 1158 6252 1218 2820 145 2011-12 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  37 2012-01 95881 72410 12879 10592 9356 0.098 5566 0.077 46.492 47.6 52704 43177 46.135 46.929 0.1 0.094 8616 46321 40876 0.04 0.052 0.161 2012-01 0.071 0.092 0.097 0.087 0.108 0.113 0.138 0.122 0.122 0.131 0.117 0.126 0.09 0.075 0.071 0.108 0.133 0.117 0.007 0.048 0.09 0.065 0.078 0.3 12879 12293 18813 41304 10592 25957 9253 4958 3265 9659 3956 3945 2794 2038 3896 2621 5274 2753 3889 1169 6250 1206 2809 146 2012-01 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  38 2012-02 95627 72297 12879 10451 8850 0.093 5290 0.073 46.5 47.7 52533 43094 46.15 46.925 0.095 0.09 8158 43948 38809 0.034 0.048 0.155 2012-02 0.068 0.087 0.091 0.081 0.101 0.11 0.137 0.116 0.127 0.12 0.121 0.118 0.081 0.069 0.065 0.102 0.121 0.107 0 0.046 0.085 0.062 0.075 0.284 12879 12278 18783 41236 10451 25904 9281 4924 3254 9620 3935 3922 2779 2036 3883 2616 5252 2752 3880 1170 6233 1202 2796 146 2012-02 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  39 2012-03 95292 72038 12844 10410 8675 0.091 5241 0.073 46.467 47.6 52342 42950 46.121 46.887 0.093 0.088 8529 46113 40581 0.033 0.047 0.154 2012-03 0.065 0.087 0.086 0.083 0.102 0.112 0.133 0.117 0.123 0.115 0.109 0.118 0.081 0.066 0.066 0.103 0.117 0.108 0 0.045 0.084 0.063 0.074 0.274 12844 12236 18687 41115 10410 25815 9262 4901 3251 9573 3913 3901 2768 2029 3866 2611 5242 2743 3860 1168 6216 1201 2783 146 2012-03 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  40 2012-04 95000 71914 12810 10276 8303 0.087 5029 0.07 46.492 47.7 52181 42819 46.144 46.915 0.09 0.084 8239 45131 39752 0.034 0.044 0.148 2012-04 0.063 0.087 0.085 0.079 0.098 0.106 0.134 0.105 0.121 0.112 0.111 0.108 0.074 0.061 0.062 0.096 0.116 0.1 0 0.044 0.084 0.06 0.07 0.264 12810 12222 18665 41027 10276 25722 9240 4878 3239 9568 3895 3901 2766 2032 3838 2607 5227 2736 3842 1164 6187 1206 2766 143 2012-04 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  41 2012-05 94321 71557 12647 10117 7949 0.084 4838 0.068 46.527 47.7 51804 42517 46.183 46.946 0.088 0.079 8234 45657 40367 0.034 0.041 0.143 2012-05 0.062 0.083 0.083 0.075 0.094 0.103 0.127 0.099 0.109 0.106 0.105 0.104 0.07 0.059 0.067 0.09 0.12 0.1 0 0.044 0.087 0.056 0.067 0.253 12647 12036 18630 40891 10117 25474 9176 4860 3214 9537 3847 3881 2758 2006 3818 2588 5183 2728 3804 1159 6153 1202 2749 141 2012-05 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  42 2012-06 94341 71631 12648 10062 7784 0.083 4735 0.066 46.531 47.7 51814 42527 46.185 46.953 0.088 0.075 8080 44770 39625 0.031 0.042 0.139 2012-06 0.062 0.081 0.079 0.073 0.095 0.101 0.118 0.097 0.11 0.099 0.102 0.104 0.069 0.059 0.062 0.087 0.116 0.09 0 0.044 0.087 0.054 0.065 0.248 12648 12066 18645 40920 10062 25458 9175 4878 3204 9540 3857 3874 2766 2004 3826 2593 5189 2724 3811 1159 6151 1201 2749 141 2012-06 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  43 2012-07 94161 71519 12648 9994 7882 0.084 4849 0.068 46.524 47.7 51689 42472 46.188 46.934 0.09 0.076 8225 45573 40297 0.033 0.045 0.138 2012-07 0.065 0.081 0.087 0.075 0.097 0.097 0.12 0.094 0.113 0.102 0.096 0.104 0.071 0.061 0.058 0.086 0.102 0.098 0 0.045 0.09 0.058 0.066 0.247 12648 12073 18621 40825 9994 25387 9165 4870 3213 9522 3861 3864 2763 1999 3812 2587 5178 2718 3802 1160 6137 1200 2742 139 2012-07 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  44 2012-08 93929 71392 12640 9897 7718 0.082 4936 0.069 46.53 47.7 51565 42364 46.195 46.938 0.087 0.076 8151 45518 40194 0.035 0.045 0.134 2012-08 0.065 0.082 0.081 0.076 0.094 0.098 0.121 0.09 0.108 0.095 0.098 0.097 0.068 0.056 0.06 0.081 0.121 0.091 0 0.042 0.088 0.06 0.068 0.228 12640 12078 18591 40723 9897 25331 9134 4847 3218 9485 3845 3849 2758 1992 3807 2576 5182 2708 3790 1158 6130 1197 2738 140 2012-08 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  45 2012-09 93724 71353 12645 9726 7833 0.084 5218 0.073 46.521 47.7 51452 42272 46.198 46.915 0.089 0.077 7967 44611 39302 0.04 0.046 0.135 2012-09 0.063 0.084 0.087 0.077 0.094 0.098 0.123 0.093 0.116 0.099 0.102 0.103 0.07 0.056 0.053 0.091 0.122 0.096 0.021 0.042 0.089 0.062 0.073 0.214 12645 12134 18584 40635 9726 25275 9128 4828 3213 9469 3818 3833 2738 1990 3800 2577 5177 2703 3789 1152 6128 1196 2726 141 2012-09 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  46 2012-10 93393 71141 12594 9658 8095 0.087 5501 0.077 46.461 47.7 51283 42110 46.153 46.835 0.091 0.081 8142 45396 39786 0.044 0.05 0.137 2012-10 0.062 0.092 0.095 0.086 0.096 0.104 0.128 0.095 0.121 0.101 0.109 0.105 0.077 0.056 0.056 0.095 0.133 0.093 0.007 0.042 0.089 0.065 0.079 0.213 12594 12112 18515 40514 9658 25214 9100 4809 3202 9431 3802 3796 2717 1986 3797 2561 5192 2685 3761 1157 6104 1188 2705 141 2012-10 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  47 2012-11 93268 71115 12568 9585 7984 0.086 5447 0.077 46.452 47.7 51175 42093 46.148 46.821 0.09 0.08 7985 44492 38948 0.041 0.049 0.137 2012-11 0.06 0.089 0.094 0.079 0.096 0.107 0.128 0.094 0.116 0.106 0.105 0.108 0.078 0.054 0.055 0.093 0.124 0.091 0.007 0.041 0.089 0.065 0.078 0.21 12568 12144 18512 40459 9585 25165 9098 4821 3197 9405 3804 3776 2708 1978 3791 2560 5225 2678 3744 1165 6086 1190 2692 140 2012-11 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  48 2012-12 92613 70576 12503 9534 8463 0.091 5907 0.084 46.514 47.8 50835 41778 46.205 46.889 0.093 0.089 7957 44963 39630 0.045 0.057 0.14 2012-12 0.063 0.095 0.096 0.086 0.1 0.107 0.135 0.113 0.121 0.116 0.112 0.115 0.088 0.076 0.055 0.101 0.133 0.093 0 0.042 0.089 0.069 0.089 0.213 12503 12057 18251 40268 9534 24936 9043 4804 3173 9344 3769 3751 2698 1978 3774 2552 5170 2662 3717 1155 6058 1184 2667 138 2012-12 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  49 2013-01 92524 70552 12459 9513 8590 0.093 6018 0.085 46.46 47.7 50739 41785 46.161 46.823 0.095 0.09 8025 44970 39458 0.051 0.059 0.14 2013-01 0.064 0.095 0.1 0.089 0.097 0.115 0.136 0.108 0.117 0.122 0.112 0.117 0.084 0.073 0.056 0.104 0.141 0.109 0 0.043 0.092 0.074 0.089 0.214 12459 12047 18272 40233 9513 24886 9015 4804 3181 9335 3752 3751 2707 1980 3777 2550 5193 2650 3706 1152 6050 1191 2661 138 2013-01 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  50 2013-02 92275 70363 12416 9496 4481 0.049 2963 0.042 46.465 47.7 50582 41693 46.166 46.826 0.052 0.045 7319 41318 36223 0.026 0.032 0.073 2013-02 0.036 0.048 0.053 0.05 0.05 0.061 0.071 0.053 0.062 0.054 0.06 0.06 0.045 0.029 0.035 0.059 0.066 0.058 0 0.025 0.049 0.036 0.043 0.127 12416 12010 18284 40069 9496 24830 8964 4780 3171 9332 3747 3739 2691 1978 3748 2552 5174 2640 3705 1144 6033 1186 2651 138 2013-02 2013-03-08 LyytiBI-Tytti-Lyyti petri.palmu@proliitto.fi
  Yllä olevassa taulukossa viimeisin havaintokuukausi aliarvioi todellista työttömyyttä.

  Jäsenten siirtyminen eri sopimusalojen välillä

  Alla oleva taulukko kuvaa sitä, miten jäsenet ovat vuoden aikana liikkuneet eri sopimusalojen välillä. Vertailukuukautena on kunkin vuoden tammikuu. Lisäksi on huomioitu sisään- ja ulosvirta liiton ulkopuolella (ks. otsikko "Pron ulkopuolella", myös koodi "Z99"). Esimerkiksi ict-alalta (I01) teknologiateollisuuteen (T65) siirtyneiden %-osuus löytyy matriisissa kohdasta pystyrivi = I10 ja vaakarivi = T65 (kymmenes rivi taulukon oikeassa laidassa). Matriisin "lävistäjä" (valkoinen teksti mustalla taustalla) kuvaa, kuinka suuri %-osa jäsenistä on pysynyt samassa tilassa ajankohtien välillä. Keltaiset ja vaaleansiniset pylväät rajaavat sektoriblokkeja. Esimerkiksi vasemmalla ylimpänä oleva blokki kuvaa finanssisektorin sisäistä liikehdintää. Matsiisi ei ole symmetrinen, koska sopimusalaluokat ovat vaihdelleet eri vuosina. Esim. ahtausala tuli mukaan vasta vuonna 2012.

  Matriisin alimmalla rivillä ja äärimmäisenä oikealla sarakkeella absoluuttiset jäsenmäärät (edellisvuosi ja uusin vuosi).
  Oranssilla taustalla oleva luku (oikealla alarivillä) kertoo niiden henkilöiden lukumäärän, jotka ovat poistuneet verrattuna aiempaan ajankohtaan (siis jäsenpoistuma vertailuvuodesta).
  Punaisella taustalla on uusien jäsenten lukumäärä verrattuna aiempaan ajankohtaan. Näinpä oranssin ja punaisen erotus kertoo nettojäsenvirran. Aineisto perustuu jäsenrekisteriin (Lyyti-BI). Jäsenrekisteritietojen virheellisuudet näkyvät tilastoissa (jos tammi-tammi aikana on tehty "putsaustoimenpiteitä"). Sopimusalalistan löydät mm. täältä.

  Vuosien 2011 ja 2012 välillä (huom. vuonna 2011 jäsenrekisterissä oli "häikkää", jäseniä oli tipahtanut pois tilastoista, todellisuudessa 2011 ja 2012 jäsenkehitys oli negatiivista):
  Taulukko: Siirtymõtodennõk÷isyydet (%) sopimusalaluokasta toiseen. Ajankohdat = { V2011 , V2012 }. %luku kertoo, kuinka monta prosenttia pystyrivin sopimusalaluokasta on siirtynyt muihin sopimusalaluokkiin (tai pysynyt samana - matriisin lõvistõjõ)
  Jasenmõõrõ jõlkimmõisenõ ajankohtana = 96431 .
  Muutos-% = 7.4 .
  Ajankohtien võlinen nettovirta = 6645 ( 15900 - 9255 , punaisella ja oranssilla pohjalla olevien lukujen erotus).
  Pron sopimusalakoodit.
  SOPALA F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I05 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Pron Ulkopuolella TOTAL % TOTAL N Nro
  1 F05 0 96.15 0 0 0 0 0 0 0 F05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F05 3.85 0.1 104 1
  2 F09 0 0 100 0 0 0 0 0 0 F09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F09 0 0 1 2
  3 F13 0 0 0 84.47 0.32 0.32 0 0 0.65 F13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0 0 F13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 F13 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F13 12.62 0.29 309 3
  4 F17 2.36 0 0.18 0 81.85 2.54 0 0.36 0.36 F17 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0 0 F17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0 0.91 F17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 F17 9.98 0.52 551 4
  5 F21 0.29 0 0.15 0.02 0.36 69.83 0.29 0.39 0.3 F21 0.05 0.02 0.07 0 0 0.01 0 0 0.03 0 0.09 0 0 0 0.01 F21 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0 0.07 0.02 0.01 0.45 0.01 0 0.01 0.05 0.03 0.01 1.16 F21 0 0 0.02 0 0 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0.03 0.08 0 F21 25.67 12.22 12913 5
  6 F25 0 0 0.07 0 0 1.58 89.15 0.13 0 F25 0 0 0.07 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 F25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F25 8.68 1.44 1521 6
  7 F29 0 0 0 0 0 1.27 0 75.8 0 F29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 0 0 0 F29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0.64 F29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 F29 19.75 0.3 314 7
  8 F99 0 0 0 0 0 0 0 0 66.67 F99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F99 33.33 0 3 8
  9 F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I05 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Z99 Nro
  10 I01 0 0 0.01 0.01 0.08 0.12 0.01 0 0 I01 86.82 0.06 0.51 0 0 0.02 0 0.04 0.04 0 0.46 0 0 0 0.28 I01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0.13 0.01 0.01 0.13 0 0 0.02 0.09 0.05 0.02 1.16 I01 0.05 0.02 0.06 0 0 0.31 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.02 0.28 0.02 I01 8.99 8.05 8510 9
  11 I05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I05 1.87 71.96 3.74 0 0 0 0 0.93 0 0 0.93 0 0 0 1.87 I05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 I05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.87 0 1.87 0 I05 12.15 0.1 107 10
  12 I07 0 0 0 0 0 0.34 0 0 0 I07 5.16 0.67 79.12 0 0 0.11 0 0 0 0 0.45 0 0 0 0.45 I07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0.45 0 0.22 0.45 0 0 0 0 0 0 1.57 I07 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0.22 0 0.67 0 I07 9.54 0.84 891 11
  13 I09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I09 1.65 0.41 0.41 73.25 0 0 0 0 0 0 0.41 0 0 0 0.82 I09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82 I09 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I09 11.11 0.23 243 12
  14 I10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I10 0 0 0 0 92.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I10 7.14 0.01 14 13
  15 I13 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0 I13 0 0 0 0 0 89.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 I13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 I13 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 I13 7.01 0.4 428 14
  16 I17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I17 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 I17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I17 10 0.04 40 15
  17 I21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I21 81.25 0 0 0 0 0 0 0 2.08 0 2.08 0 0 0 6.25 I21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.08 I21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I21 6.25 0.05 48 16
  18 I25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I25 3.64 0 3.64 0 0 0 0 72.73 5.45 0 0 0 0 0 0 I25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.82 I25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I25 12.73 0.05 55 17
  19 I29 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0 I29 0.62 0 0.15 0 0 0 0 0 89.24 0 0.15 0 0 0 0.31 I29 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0.08 0.08 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 1.01 I29 0 0 0.08 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0.08 0.08 0 I29 7.51 1.22 1292 18
  20 I33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 I33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I33 4 0.02 25 19
  21 I37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.25 0 0 0 I37 0 0 0 0 0 0 0.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49 I37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I37 35.78 0.19 204 20
  22 I41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I41 1.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.18 0 0 I41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I41 7.35 0.06 68 21
  23 I45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.81 0 95.93 0 I45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I45 3.25 0.12 123 22
  24 I99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.33 I99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.33 0 0 0 0 0 0 0 0 I99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I99 8.33 0.01 12 23
  25 F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I05 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Z99 Nro
  26 P03 0 0 0 0 0 0.67 0 0 0.33 P03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P03 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33 P03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0 P03 56 0.28 300 24
  27 P05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P05 0 0.48 89.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 1.93 P05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 P05 6.76 0.2 207 25
  28 P07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09 0 0 0 0 P07 0 0 0 0 83.7 0 1.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09 0 0 P07 13.04 0.09 92 26
  29 P08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P08 0 0 0 0 0 95.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P08 4.55 0.02 22 27
  30 P11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P11 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P11 0 0 0 0 0 0 0 87.97 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0 0 0 0.21 1.48 P11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 P11 8.86 0.45 474 28
  31 P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P13 0 0 0 0 0 0 0 0 93.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P13 6.15 0.52 553 29
  32 P15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P15 1.39 0.07 72 30
  33 P17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P17 5.88 0.02 17 31
  34 P19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57 0 0 0 0 0 0 P19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02 P19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P19 4.6 0.16 174 32
  35 P23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.42 P23 0 0 0 0 0 0.95 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0 P23 3.79 0.2 211 33
  36 P25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.51 P25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 P25 8.77 0.16 171 34
  37 P29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P29 18.75 0.02 16 35
  38 P31 0 0 0.23 0 0 0.09 0 0.05 0 P31 0.14 0 0.05 0 0 0 0 0 0.05 0 0.09 0 0 0 0 P31 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.4 0 0.09 0 0.14 0.5 0 0.14 0.05 0.09 1.44 0 1.99 P31 0.09 0 0 0 0 0.05 0.14 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0.14 0 P31 6.95 2.1 2215 36
  39 P33 0 0 0 0 0 0 0.72 0 0 P33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.16 0 0 0 0 P33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.45 0 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 1.44 P33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72 0 P33 10.07 0.13 139 37
  40 P35 0 0 0 0.09 0 0.14 0 0 0 P35 1.36 0.14 0.33 0 0 0 0 0 0.05 0 2.62 0 0 0 0.05 P35 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56 0 81.4 0 0.05 0 0 0 0 0.19 0.05 0 2.1 P35 0.14 0.05 0.09 0 0 0.05 0.42 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05 0.09 0.7 0 P35 9.16 2.02 2140 38
  41 P37 0 0 0 0 0.35 0 0 0 0 P37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.32 0 0.35 0 0 0 0 0 0 0 P37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 P37 11.62 0.27 284 39
  42 P39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0.06 0 0 0 0 P39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0.12 0 0 0.06 0 0.03 0 90.67 0.06 0 0 0 0.3 0.15 0 1.06 P39 0 0.03 0 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0 0.21 0 1.03 0.06 P39 5.95 3.11 3292 40
  43 P41 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 P41 0 0 0.16 0 0 0.16 0.16 0 0.32 0 0.48 0 0 0 0.32 P41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.16 0.16 0 0.16 80.64 0 0 0 0 0 0 5.44 P41 0 0.32 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.16 1.6 0 P41 8.64 0.59 625 41
  44 P43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P43 0.99 0.49 0.49 0 0 0.49 0 0 0 0 0 0.49 0 0 0 P43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49 0 0 70.44 0 0 0 0 0 0 P43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P43 26.11 0.19 203 42
  45 P45 0 0 0 0 0 0.37 0 0.18 0 P45 6.22 0.18 1.1 0 0 0 0 0 0.18 0 65.27 0 0 0 0.18 P45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0.55 0.37 0 0.18 0.55 0.18 0 0.18 0.55 0.37 0 2.19 P45 0 0.18 0.18 0 0 0.55 0.55 0.18 0 0.18 0.18 0 0 0.18 0 0.55 0.18 4.39 0 P45 13.53 0.52 547 43
  46 P47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 92.25 0 0.78 0 0 0.78 P47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P47 3.1 0.12 129 44
  47 P49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 P49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.09 0 0 91.36 0.86 0.09 0 0.61 P49 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0.09 0 0 0 0 0 0.09 0.69 0 P49 5.62 1.09 1157 45
  48 P51 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 P51 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 P51 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.22 0.02 0.02 0 0.33 0.13 0 0.02 0.2 91.22 0.27 0 0.87 P51 0 0.02 0.02 0 0 0.02 0.13 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0.02 0.22 0 P51 5.95 4.25 4489 46
  49 P53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P53 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 P53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0.13 0 0.4 0.07 0 0 0 0.53 88.82 0 0.73 P53 0.07 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0.07 0.07 0 1.13 0 P53 6.85 1.42 1503 47
  50 P55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.67 8.33 P55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.33 0 0 0 P55 16.67 0.01 12 48
  51 P99 0 0 0.26 0 0 0 0 0 0 P99 0.26 0 0 0 0 0.26 0 0 0 0 0.26 0 0 0 0.53 P99 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.49 P99 0.26 0 0.26 0 0 0.26 0.53 0 0 0 0.26 0 0 0.26 0 0.53 0.26 0.79 0 P99 8.71 0.36 379 49
  52 F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I05 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Z99 Nro
  53 T01 0 0 0 0.07 0 0.15 0 0.07 0 T01 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0.07 T01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0.07 0 0 0.07 0 0 0 0.07 0.07 0 2.33 T01 88.44 0.22 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0.07 0 0.07 0 0 0.22 0 T01 7.49 1.3 1375 50
  54 T02 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 T02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 2.9 T02 0 79.71 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0.97 0 T02 14.01 0.2 207 51
  55 T05 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 T05 0.03 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0 0 T05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.03 0 0 0.06 0 0 0.03 0.1 0 0 0.76 T05 0.03 0 92.01 0 0 0.03 0.16 0 0 0 0.06 0 0.03 0 0 0.03 0 0.1 0.06 T05 6.2 2.97 3143 52
  56 T09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T09 0 0 17.39 69.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T09 13.04 0.02 23 53
  57 T13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T13 0 0 1.89 0 92.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T13 5.66 0.05 53 54
  58 T17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T17 0.27 0 0.09 0 0 0 0 0 0.04 0 0.18 0 0 0 0 T17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0.04 0 0 0 0 0 0.13 0 0.53 T17 0 0 0.04 0 0 92.66 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0.18 0.04 T17 5.44 2.14 2263 55
  59 T21 0 0 0 0 0.03 0.03 0 0 0 T21 0.05 0 0.02 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0.13 0 0 0 0 T21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.11 0.03 0.08 0 0.05 0.05 0 0 0.05 0.15 0.06 0 0.9 T21 0.02 0.05 0.08 0 0 0.05 91.84 0 0 0.03 0.03 0 0 0.02 0.03 0.08 0 0.48 0.05 T21 5.44 5.86 6192 56
  60 T25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.06 0 0 2.13 T25 0 0 0 0 0 1.06 1.06 81.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.13 0 T25 10.64 0.09 94 57
  61 T29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T29 0 0 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 0 0 0 0 0 1.39 T29 0.56 0 0.56 0 0 0 0 0 89.17 0 0 0 0.56 0 0 0 0 0.83 0.28 T29 6.11 0.34 360 58
  62 T33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 T33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79 0.4 0 0 0 0 0 0 0.4 T33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.1 0 0 0 0 0 0 0 1.19 0.4 T33 8.33 0.24 252 59
  63 T37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 T37 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0 0 0 86.9 0.5 0 0 0 0.25 3.27 0.76 0.25 T37 6.3 0.38 397 60
  64 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.55 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.82 0 0 0 0 0 0 0 T41 13.64 0.02 22 61
  65 T45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T45 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0 0 T45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0.11 0 0.11 0.21 0 0 0 0.11 0 0 1.48 T45 0 0.21 0 0 0 0 0.53 0 0.11 0 0 0 88.47 0 0 0.42 0 0.21 0.42 T45 7.2 0.89 945 62
  66 T49 0 0 0 0 0 0.26 0 0 0 T49 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0.06 0 0 0 0 T49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 0 0 0 0.06 0.06 0 0 0 0.32 0.06 0 0.9 T49 0 0 0.19 0 0 0.32 0.19 0 0.06 0 0 0 0.06 88.69 0 0.9 0.13 0.65 0.26 T49 6.4 1.46 1547 63
  67 T53 0 0 0 0 0 0.56 0 0 0 T53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0 0 0 T53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0 0.56 T53 0 0 0 0 0 0 1.11 0 0 0 0 0 0 0 88.89 0.56 0 0 0.56 T53 6.67 0.17 180 64
  68 T57 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 T57 0.05 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 T57 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0.03 0 0.08 0.08 0 0 0.03 0.03 0.13 0 0.51 T57 0.03 0 0 0 0 0.13 0.24 0 0 0.05 0.05 0 0.03 0.21 0.03 86.36 0 0.45 0.32 T57 10.92 3.54 3746 65
  69 T61 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 T61 0.21 0.11 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0.11 0 0 0 0 T61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0 0.21 0.32 0 0 0 0.21 0 0 0.75 T61 0.11 0.53 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0 0 87.42 0.64 0.11 T61 8.32 0.89 938 66
  70 T65 0 0 0.01 0 0 0.03 0 0.01 0.01 T65 0.06 0 0.07 0 0 0.01 0 0 0.02 0 0.1 0 0 0 0.01 T65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0.09 0 0.21 0.05 0 0 0.02 0.08 0.24 0 0.82 T65 0.06 0.02 0.06 0 0 0.24 0.16 0 0 0.01 0.01 0 0.01 0.03 0 0.09 0.01 90.35 0.12 T65 6.88 19.72 20839 67
  71 T99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.09 T99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.09 63.64 T99 18.18 0.01 11 68
  72 F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I05 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Z99 Nro
  73 Pron Ulkopuolella 0.01 0.03 0.12 0.19 0.59 5.35 0.72 0.22 0.44 Z99 5.07 0.08 0.23 0.01 0 0.08 0.03 0.02 0.6 0 0.99 0.01 0.01 0.04 4.99 Z99 0.01 2.83 0.14 0.7 0.18 0.06 0.02 0.06 0.14 0.26 0.01 0.16 0.11 0.08 0.05 1.86 0.14 1.15 0.18 0.69 0.39 0.08 0.21 0.48 1.47 0.5 0.02 30.77 Z99 0.82 0.06 0.98 0 0 0.8 2.04 0.03 0.11 0.18 0.12 0 0.35 0.27 0.08 1.02 0.3 7.21 23.07 Z99 0 15.04 15900 69
  74 TOTAL % 0.05 0.1 0.05 0.28 0.57 9.42 1.43 0.32 0.11 rsum 7.95 0.11 0.8 0.17 0.01 0.38 0.04 0.05 1.21 0.02 0.66 0.12 0.06 0.12 0.81 rsum 0.12 0.43 0.2 0.11 0.1 0.03 0 0.4 0.52 0.11 0.02 0.17 0.21 0.15 0.01 2.27 0.14 1.89 0.26 3.01 0.66 0.15 0.15 1.09 4.19 1.46 0.01 5.81 rsum 1.3 0.19 2.93 0.02 0.05 2.23 5.79 0.08 0.32 0.25 0.36 0.02 0.86 1.37 0.17 3.28 0.85 19.15 3.54 rsum 8.76 100 105686 70
  75 TOTAL N 52 105 54 298 605 9956 1511 333 119 rsum 8407 111 842 179 13 406 41 48 1275 24 702 130 64 125 856 rsum 127 452 211 111 107 30 5 427 545 113 18 184 217 162 8 2398 149 1993 280 3184 697 157 156 1157 4426 1539 15 6143 rsum 1376 202 3092 16 49 2354 6120 83 343 260 376 20 905 1445 179 3467 902 20237 3738 rsum 9255 105686 71
  Vuosien 2012 ja 2013 välillä:
  Taulukko: Siirtymõtodennõk÷isyydet (%) sopimusalaluokasta toiseen. Ajankohdat = { V2012 , V2013 }. %luku kertoo, kuinka monta prosenttia pystyrivin sopimusalaluokasta on siirtynyt muihin sopimusalaluokkiin (tai pysynyt samana - matriisin lõvistõjõ)
  Jasenmõõrõ jõlkimmõisenõ ajankohtana = 93008 .
  Muutos-% = -3.55 .
  Ajankohtien võlinen nettovirta = -3423 ( 4622 - 8045 , punaisella ja oranssilla pohjalla olevien lukujen erotus).
  Pron sopimusalakoodit.
  SOPALA F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Pron Ulkopuolella TOTAL % TOTAL N Nro
  1 F01 96.15 0 0 0 0 0 0 0 0 F01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F01 3.85 0.05 52 1
  2 F05 0 94.29 0 0 0 0 0 0 0 F05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F05 5.71 0.1 105 2
  3 F09 0 0 92.59 0 0 0 0 0 1.85 F09 0 0 0 0 0 0 0 1.85 0 0 0 0 0 0 F09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F09 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F09 1.85 0.05 54 3
  4 F13 0 0 0 65.77 0 0.34 0 0 2.68 F13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67 F13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F13 9.4 0.29 298 4
  5 F17 0 0 0 0 92.23 0.33 0 0 0 F17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0.17 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0.66 F17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F17 6.12 0.6 605 5
  6 F21 0 0.01 0.02 0 0.04 91.56 0.02 0.1 0.02 F21 0 0.03 0 0 0.01 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0.02 F21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.03 0 0.01 0.04 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.34 F21 0.02 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.01 0.01 0.09 0 F21 7.39 9.85 9956 6
  7 F25 0 0 0.07 0 0 2.25 89.61 0.13 0 F25 0 0 0 0 0.07 0 0 0.07 0 0.07 0 0 0 0 F25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 F25 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 F25 7.35 1.5 1511 7
  8 F29 0 0 0 0 0 0.9 0 84.98 0 F29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 F29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F29 13.81 0.33 333 8
  9 F99 0 0 0 0 0 0.84 0 0 76.47 F99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 0 0 0 0 0 0 3.36 F99 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F99 17.65 0.12 119 9
  10 F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Z99 Nro
  11 I01 0 0 0 0 0.06 0.08 0.01 0.06 0 I01 88.69 0.18 0 0 0.18 0 0.05 0.05 0 0.34 0 0 0 0.05 I01 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.07 0 0.11 0.01 0.06 0.13 0 0 0 0.05 0.04 0.02 0.94 I01 0.01 0 0.01 0 0 0.12 0.04 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0.23 0 I01 8.36 8.32 8407 10
  12 I05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I05 1.8 87.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 I05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 I05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I05 8.11 0.11 111 11
  13 I07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I07 0.83 89.67 0 0 0 0 0.12 0 0 0.12 0 0 0 0.12 I07 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.12 0 0 0 0 0.12 0 0.95 I07 0.24 0 0 0 0 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.24 0 I07 6.89 0.83 842 12
  14 I09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I09 0 0 94.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 0 I09 4.47 0.18 179 13
  15 I10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I10 0 0 0 69.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.69 I10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I10 23.08 0.01 13 14
  16 I13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I13 0 0 0 0 91.63 0 0 0.49 0 0 0 0 0 0 I13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49 I13 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I13 6.9 0.4 406 15
  17 I17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I17 0 0 0 0 0 92.68 0 0 0 0 0 0 0 0 I17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 I17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I17 2.44 0.04 41 16
  18 I25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I25 4.17 0 0 0 0 2.08 83.33 0 0 0 0 0 0 0 I25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I25 10.42 0.05 48 17
  19 I29 0 0 0 0 0.08 0.31 0 0 0 I29 0.08 0.16 0 0 0 0 0 89.41 0 0.16 0 0 0 0 I29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.18 I29 0 0 0.08 0 0 0 0.08 0.08 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0.08 0.24 0 I29 7.84 1.26 1275 18
  20 I33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I33 0 0 0 0 0 0 0 0 95.83 0 0 0 0 0 I33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.17 0 0 0 0 0 0 0 0 I33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I33 0 0.02 24 19
  21 I35 0 0 0.14 0 0.14 0.14 0 0.14 0 I35 1.85 1.14 0 0 0 0 0 0.43 0 73.5 0 0 0 0.43 I35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.42 0 0.28 0 0.14 0.28 0 0 0.14 0.43 0 0 2.85 I35 0.14 0 0.43 0 0 1 0.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0.14 2.85 0 I35 11.25 0.69 702 20
  22 I37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.85 0 0 0 I37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I37 16.15 0.13 130 21
  23 I41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.56 90.62 0 0 I41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I41 7.81 0.06 64 22
  24 I45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 90.4 0 I45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I45 8.8 0.12 125 23
  25 I99 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0 I99 0.47 0.12 0 0 0 0 0.23 0.23 0 0 0 0 0 65.89 I99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 1.52 I99 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0 I99 30.61 0.85 856 24
  26 F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Z99 Nro
  27 P03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P03 77.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79 0 P03 21.26 0.13 127 25
  28 P04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P04 0 84.73 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 P04 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0 P04 14.16 0.45 452 26
  29 P05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 P05 0 0.95 89.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.37 P05 0 0 0 0 0 0.47 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 P05 5.69 0.21 211 27
  30 P06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P06 0 0 0 64.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P06 35.14 0.11 111 28
  31 P07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.74 0 0 0 0 P07 0 0 0 0 0 0 14.95 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.03 P07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P07 9.35 0.11 107 29
  32 P08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.33 P08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P08 6.67 0.03 30 30
  33 P09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 P09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P09 0 0 5 31
  34 P11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P11 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0 0.23 P11 0 0 0 0 78.22 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0.23 0 1.64 P11 0.23 0 0.23 0 0 0 0.23 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P11 16.16 0.42 427 32
  35 P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P13 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P13 0 0 0 0 0 92.48 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 P13 6.24 0.54 545 33
  36 P15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88 0 0 0 0 P15 0 0 0 0 0 0 75.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88 P15 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88 0 0 0 0 0 P15 21.24 0.11 113 34
  37 P17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P17 0 0 0 0 0 0 0 88.89 0 0 0 0 0 0 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P17 5.56 0.02 18 35
  38 P19 0 0 0 0 0 0.54 0 0.54 0 P19 0 0 0 0 0 0 0 1.09 0 0 0 0 0 0 P19 0 0 0 0 0 0 0 0 88.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09 P19 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P19 8.15 0.18 184 36
  39 P23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.79 0 0 0 0 0 0 0 0.46 0 0 0 0 0 0 0.92 P23 0 0 0 0 0 0 7.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46 0 0 0 P23 5.99 0.21 217 37
  40 P25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62 P25 0 0 0.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P25 9.26 0.16 162 38
  41 P27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P27 0 0.01 8 39
  42 P31 0 0 0.08 0 0.04 0.63 0 0 0 P31 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0 0 P31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.78 0 0.33 0 0.21 0.38 0 0.04 0.04 0.58 0.75 0.04 0.92 P31 0 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0 0.04 0 0 0 0.04 0 0.04 0 0.25 0 P31 7.38 2.37 2398 40
  43 P33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P33 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 1.34 0 0 0 0 P33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.47 0 0 0 19.46 0 0 0 1.34 0 0 2.68 P33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P33 4.03 0.15 149 41
  44 P35 0 0 0 0 0.1 0.05 0 0 0 P35 0.45 0.55 0 0 0 0 0 0.05 0 1.61 0 0 0 0 P35 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 1.35 0 87.16 0 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0 0 1.15 P35 0 0.05 0 0 0 0 0.1 0 0.05 0 0 0 0 0 0.05 0.05 0 0.7 0 P35 6.17 1.97 1993 42
  45 P37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0 88.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 P37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P37 10.71 0.28 280 43
  46 P39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P39 0.09 0.03 0 0 0.03 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 P39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0.03 0 90.89 0.09 0 0 0 0.47 0.09 0 0.66 P39 0 0 0 0 0 0.03 0.25 0 0 0.03 0 0 0 0.03 0 0.03 0.06 0.79 0 P39 6.28 3.15 3184 44
  47 P41 0 0 0 0 0 1.87 0 0 0 P41 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72 0 0 0 0 82.35 0 0 0.29 0 0 0 8.03 P41 0.14 0 0 0 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0 0.14 0 P41 5.88 0.69 697 45
  48 P43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P43 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.63 0 0 0 0 0 0.64 P43 0 0 0 0 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P43 4.46 0.16 157 46
  49 P47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 92.31 0 0.64 0.64 0 0.64 P47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P47 5.13 0.15 156 47
  50 P49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P49 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 P49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 91.88 1.64 0 0.09 0.61 P49 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0.17 0 0 0.09 0 0.09 0 0.17 0 P49 4.93 1.14 1157 48
  51 P51 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 P51 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0.02 P51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.27 0.05 0 0.07 0.09 91.39 0.29 0 0.66 P51 0.05 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0.14 0 0 0.02 0.25 0 P51 6.33 4.38 4426 49
  52 P53 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 P53 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0 0 P53 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0 0.19 0 0 0 0.06 0.45 89.67 0 0.65 P53 0 0 0.06 0 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 1.17 0 P53 7.15 1.52 1539 50
  53 P55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.33 13.33 P55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P55 13.33 0.01 15 51
  54 P99 0 0 0.02 0 0 0.07 0.02 0.02 0.05 P99 0.11 0.07 0 0 0 0 0 0.07 0 0.13 0 0 0 0.03 P99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0 0.03 0 0.16 0.11 0 0 0.03 0.1 0.07 0 84.76 P99 0.07 0.03 0.1 0 0 0.11 0.18 0 0.03 0 0.02 0 0.03 0.02 0.03 0.13 0.02 0.8 0.08 P99 12.27 6.08 6143 52
  55 F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Z99 Nro
  56 T01 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 T01 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0.07 0 0.94 T01 92.44 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0 T01 5.89 1.36 1376 53
  57 T02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 T02 0 0 0 0.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99 0 0 0 0.99 0 0 4.46 T02 0.5 82.18 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 T02 7.92 0.2 202 54
  58 T05 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0 T05 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0.03 0 0 0 0 T05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0.03 0 0.03 0.06 0 0 0.06 0.06 0 0 0.61 T05 0.1 0 91.82 0 0 0.03 0.52 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0 0 0 0.26 0.03 T05 6.08 3.06 3092 55
  59 T09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T09 0 0 0 93.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T09 6.25 0.02 16 56
  60 T13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T13 0 0 0 0 91.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T13 8.16 0.05 49 57
  61 T17 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 T17 0.85 0.08 0.04 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0.17 0 0.04 0.08 0 0 0 0.04 0.17 0 0.34 T17 0 0 0 0 0 90.61 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 1.61 0 T17 5.48 2.33 2354 58
  62 T21 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 T21 0.02 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0.05 0 0 0 0 T21 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0.02 0.03 0 0.07 0.03 0 0 0 0.11 0.02 0 0.72 T21 0.03 0.03 0.07 0 0 0.03 92.01 0 0 0 0.02 0 0.05 0 0.02 0.07 0.02 0.51 0 T21 5.96 6.06 6120 59
  63 T25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T25 0 0 0 0 0 0 0 91.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 T25 7.23 0.08 83 60
  64 T29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T29 0 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 T29 0 0 0.29 0 0 0 0 0 90.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 2.92 T29 5.54 0.34 343 61
  65 T33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0 0 0 0 T33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 T33 0 0 0 0 0 0 0.38 0 0 93.85 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0 T33 4.62 0.26 260 62
  66 T37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0.27 0 0 0 0 0.27 0 0 0 0.8 0.27 0 0.27 T37 0 0 0.27 0 0 0 0.27 0.27 0 0 84.57 3.46 0 0 0 0 0 1.06 0 T37 7.98 0.37 376 63
  67 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 T41 20 0.02 20 64
  68 T45 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 T45 0 0.22 0 0 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0 T45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0.11 1.88 T45 0 0 0.11 0 0 0 0.33 0 0 0 0 0 87.29 0 0 0 0.11 0.11 0.11 T45 9.17 0.9 905 65
  69 T49 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 T49 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 T49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0.14 0 0.07 0 0.14 0 0 0 0.07 0.28 0 0 1.04 T49 0 0 0.14 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 89.9 0 0.62 0.07 0.42 0 T49 6.71 1.43 1445 66
  70 T53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T53 0 0 0 0 0 0 0 1.68 0 0 0 0 0 0 T53 0 0 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.94 0 0 1.12 0 T53 6.7 0.18 179 67
  71 T57 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 T57 0.03 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 T57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 0 0.03 0 0.09 0.17 0 0 0 0 0.06 0 0.55 T57 0 0 0.09 0 0 0.03 0.26 0 0 0 0.03 0 0 0 0.12 89.7 0 0.75 0.03 T57 7.82 3.43 3467 68
  72 T61 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0 T61 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0 0 T61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.22 0 0 0.11 0.22 0 0 1.11 T61 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 91.02 0.22 0.11 T61 6.32 0.89 902 69
  73 T65 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 T65 0.04 0.07 0 0 0.01 0 0.07 0.03 0 0.1 0 0 0 0.02 T65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.07 0 0.14 0.04 0 0 0.01 0.07 0.2 0 0.59 T65 0.03 0 0.03 0 0 0.03 0.15 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0.03 0.03 91.61 0.01 T65 6.38 20.03 20237 70
  74 T99 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 T99 0.03 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0.03 0 0 0 0.08 T99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.03 0 0.05 0.05 0 0 0 0.03 0.05 0 1.58 T99 0.03 0.03 0.03 0 0 0 0.08 0 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.32 71.05 T99 26.14 3.7 3738 71
  75 F01 F05 F09 F13 F17 F21 F25 F29 F99 I01 I07 I09 I10 I13 I17 I25 I29 I33 I35 I37 I41 I45 I99 P03 P04 P05 P06 P11 P13 P15 P17 P19 P23 P25 P27 P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P47 P49 P51 P53 P55 P99 T01 T02 T05 T09 T13 T17 T21 T25 T29 T33 T37 T41 T45 T49 T53 T57 T61 T65 T99 Z99 Nro
  76 Pron Ulkopuolella 0.11 0.06 0.09 0.37 1.75 9.52 1.1 0.54 0.24 Z99 12.27 0.63 0.06 0 0.43 0.11 0.11 1.43 0 3.59 0.06 0 0.04 0.3 Z99 0.02 0.22 0.09 0.04 0.22 0.28 0.78 0.02 0.28 0.17 0.19 0 4.15 0.26 2.96 0.69 2.16 0.87 0.15 0.48 1.1 4.5 1.32 0 5.21 Z99 2.21 0.13 2.92 0 0 5.15 5.63 0.35 0.39 0.35 0.43 0.04 1.28 0.93 0.24 2.01 0.87 18.04 0.04 Z99 0 4.57 4622 72
  77 TOTAL % 0.05 0.1 0.06 0.21 0.65 9.56 1.39 0.33 0.11 rsum 8.02 0.94 0.17 0.01 0.41 0.05 0.07 1.23 0.02 0.8 0.11 0.06 0.11 0.59 rsum 0.1 0.39 0.19 0.08 0.34 0.52 0.14 0.02 0.17 0.2 0.15 0.01 2.4 0.12 1.97 0.28 3.05 0.71 0.15 0.17 1.12 4.32 1.52 0.02 6.21 rsum 1.39 0.18 2.98 0.01 0.04 2.39 5.95 0.09 0.33 0.26 0.34 0.03 0.85 1.35 0.18 3.22 0.87 19.49 2.65 rsum 7.96 100 101053 73
  78 TOTAL N 55 103 62 213 653 9664 1409 331 116 rsum 8108 952 173 9 414 46 67 1242 23 808 114 58 115 601 rsum 101 398 196 78 344 526 139 17 176 199 154 8 2426 118 1994 281 3078 720 154 171 1133 4363 1537 17 6279 rsum 1407 182 3009 15 45 2414 6015 96 334 263 344 32 858 1362 182 3249 879 19699 2680 rsum 8045 101053 74
  Sivun alkuun

  Sivun alkuun


  Hyvinvointi-indikaattorit


  Kehitys keskimäärin koko jäsenkunnassa

  Taulukko: Pron tavoiteindikaattorien keskiarvot mittausajankohtina, kehitys 2008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste, puolikkaat vuodet (VVVV.5) tarkoittaa tmt 1:n dataa). Finanssisektori on aineistossa 2010.5-
  Indikaattori karv
  2008.5
  karv
  2009
  karv
  2009.5
  karv
  2010
  karv
  2010.5
  karv
  2011
  karv
  2011.5
  karv
  2012
  karv
  2012.5
  Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) 64.4 60.9 67.8 62.9 68.0 65.1 67.8 66.3
  Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa 2.7 2.8 2.7 2.5
  Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (%-aste) 68.4 65.0 65.8 66.1
  Tyytyväinen palkkaan (%-aste) 44.9 41.2 41.0 42.7
  Tyytyväinen työaikoihin (%-aste) 73.7 74.3 75.1 75.2
  Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (%-aste) 70.5 69.2 71.7 72.7
  Tyytyväinen työn tulokseen (%-aste) 70.2 69.3 70.4 70.5
  Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (%-aste) 59.1 56.4 56.4 56.1
  Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (%-aste) 58.1 60.4 60.7 60.7
  Työpaikan arvot vastaavat omiani (%-aste) 55.0 52.4 54.9 55.8
  Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (%-aste) 58.3 62.4 64.6 64.7
  Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen
  panostetaan tarkoituksenmukaisesti (%-aste)
  47.8 44.1 45.5 46.4
  Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (%-aste) 54.3 52.5 52.8 53.7
  Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (%-aste) 63.0 61.6 61.9 62.2
  Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (%-aste) 45.8 43.4 44.8 44.0
  Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 11.6 11.7 12.2 12.3

  Työelämän kokonaistyytyväisyys ajassa pääsektoreittain

  Kokonaistyytyväisyyden ja työmarkkinaodotuksten kehitys sektoreittain.
  Kuvasta nähdään, miten työelämän keskimääräinen kokonaistyytyväisyys on muuttunut eri sektoreissa. Nuolen suunta kuvaa työmarkkinaodotuksia seuraavalle vuodelle.

  Työhyvinvoinnin mittareita sopimusalan ja aseman mukaan

  Alla olevat taulukot kertovat tuoreimman tilanteen jäsenten hyvinvoinnista sopimusala- ja asematasolla. Keskiarvoihin liittyy otoksesta ja ao. kysymyksen erilailla ymmärtämisestä johtuvaa epätarkkuutta.

  Taulukko: Työhyvinvoinnin tunnuslukuja sopimusaloittain ja tehtäväaseman mukaan (mittariryhmä 1).
  Toteutumisaste (%) ihanteelliseen työelämän tilanteeseen.
  Värikoodit: musta(< 40%), punainen (40-59.9%), vihreä (60-79.9%) ja sininen (>= 80%).
  Luvut ovat keskiarvoja n. 45-vuotiaalle ja koko vuoden töissä olleelle.
  Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
  Sopimusalaryhmä Asema Työtehtävien
  ja -vastuiden
  jako on hyvin
  organisoitu
  ja valvottu
  Organisaa-
  tiolla
  on hyvät
  mittarit tai
  keinot arvioida
  todellista
  työ-
  suoritusta
  Työpaikan
  arvot
  vastaavat
  omiani)
  Organi-
  saatio
  toimii
  vastuullisesti
  luonto-
  ja ympäristö-
  kysymyksissä
  Ammatti-
  ja muiden
  työtaitojeni
  kehit-
  tämiseen
  panostetaan
  tarkoituksen-
  mukaisesti
  Työkaverit,
  kollegat ja
  muu
  työyhteisö
  arvostaa työtä
  Työtehtävien
  määrä ei
  jatkuvasti
  liian
  suuri
  Osaaminen
  täydessä
  käytössä
  työssä
  Tyytyväinen
  asemaan
  organi-
  saatiossa
  Tyyty-
  väinen
  palkkaan
  Muu Assistent 46.4 33.8 56.8 59.1 43.7 62.2 63.1 63.7 58 40.2
  Muu Asiantuntija 46.3 36.8 54.2 59.6 45 63.4 58.5 68.5 60 41
  Muu Esimies 49 37.3 57.6 63.4 50.5 66 48.4 76.5 68.8 49.4
  Elintarvikeala Assistent 48.8 38.6 59.2 68.8 49.4 61.1 62.5 66.9 61.3 46.9
  Elintarvikeala Asiantuntija 49.8 39.4 58.9 66.8 50.9 62.3 61.1 71 64.6 49.6
  Elintarvikeala Esimies 49.6 41.2 62.3 71.2 51.4 66.6 51.8 74.7 69.7 55.3
  Energia-ala Assistent 52.5 40.5 60.7 71.8 57 63.4 62.1 66.1 61.8 43.7
  Energia-ala Asiantuntija 49.4 38 58.8 70.2 51.4 63.6 55.4 70.6 61.7 44.9
  Energia-ala Esimies 50.7 37 60.8 72 54.7 66.5 48.4 75.9 71.5 50.8
  Finanssi Assistent 51.4 34.8 61.7 54.7 51.2 63.8 60.7 74.3 65.8 41.7
  Finanssi Asiantuntija 48.7 44.6 61.5 53.5 53.5 63.7 57.3 74.2 61.8 40.4
  Finanssi Esimies 55.3 49.3 67.7 58.3 62.3 68.6 54.7 81.9 74.4 58.8
  ICT-ala Assistent 47.5 38.5 50.8 54.3 46.6 62.7 64.7 56.7 56.2 42
  ICT-ala Asiantuntija 44.2 37.4 47.9 53.1 39.6 63.2 51.6 67.4 55.1 39.9
  ICT-ala Esimies 47.3 41.7 55.2 57.4 47.7 66.8 44.5 72.7 65.1 48.1
  Kemianteollisuus Assistent 47.7 32.3 55 69.4 44.2 61.6 63 64.9 58.7 42.3
  Kemianteollisuus Asiantuntija 45.9 33.4 54.3 68.5 46.2 62.4 57.4 68.5 61.9 41.7
  Kemianteollisuus Esimies 49.6 35.7 58.7 74.4 51.5 66.6 53.4 73.6 68 49.5
  Kiinteistopalvelut Assistent 46.3 31.7 53.8 56.8 43 62.4 57 66.1 60.7 40
  Kiinteistopalvelut Asiantuntija 45.2 33.9 53.3 60.6 43.7 61.2 53.8 68.9 59 39.6
  Kiinteistopalvelut Esimies 48 39.6 58.3 70.2 56.1 65.3 42.8 77.9 65.1 40.7
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Assistent 48.7 42.8 59.2 63 46.9 63.6 61.6 69.6 63.6 41.8
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Asiantuntija 43.5 33.7 52.5 58.4 40.8 63.7 56.2 68.6 58.2 44.3
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Esimies 48.4 38.2 58.4 67.1 49.4 69.7 49.9 76.1 68.7 52.3
  Kulutustavara-ala Assistent 37.2 21.5 47.1 58.5 32.5 59.8 59.2 63.1 54.4 33.7
  Kulutustavara-ala Asiantuntija 41.1 28.2 51.5 60.3 38.5 59.4 54.9 69.9 58.1 35
  Kulutustavara-ala Esimies 43.9 33 55.3 66.8 42.2 64.4 52 74.2 67 40.3
  Metsateollisuus Assistent 45.3 30.5 52.9 67.8 42.9 59.3 63.8 62.7 56.9 38.2
  Metsateollisuus Asiantuntija 44.2 30.1 51.9 66.3 43 60.7 53.5 68.7 57.9 36.2
  Metsateollisuus Esimies 46.2 33.4 54.2 70.1 47 65.4 51.1 72.6 64.5 41.6
  Palvelut Assistent 44.7 31.4 55.4 59.6 45.3 60.4 57.3 66.9 58.4 37.6
  Palvelut Asiantuntija 43.9 34.8 51.5 56.6 44.3 61.6 56.8 69.9 58.2 37.8
  Palvelut Esimies 48.2 37.8 60.4 61.4 49.4 66.8 44.8 77.4 66.5 42.8
  Rakennusala Assistent 46.6 33.1 55.5 61.8 42.3 60.7 62.8 67.2 61.6 41.7
  Rakennusala Asiantuntija 48.3 35 55.9 63.2 48.4 62.8 57.3 71.7 62.5 44.5
  Rakennusala Esimies 53.7 45.6 62.3 67.3 54.8 67.7 54 77.7 69.9 51.9
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala Assistent 48.9 36.6 54.9 57.6 44.8 60.1 65.5 66.3 61 43.6
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala Asiantuntija 47.4 33.9 54.2 59.9 42.2 62.5 61.2 69.3 62.4 43.3
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala Esimies 49 39.8 54.6 59.8 47.4 66.1 50.8 75.6 67.5 49.6
  Teknologiateollisuus Assistent 45.7 31.4 53.8 63.5 44.5 60.8 63.5 64.5 58.7 42.6
  Teknologiateollisuus Asiantuntija 45.6 33.6 53.7 64.1 45.9 63.1 56.6 70.3 60.7 42.4
  Teknologiateollisuus Esimies 46.7 35.1 57.1 68.3 50.1 66.1 48.3 76.2 67.6 45.4
  Viestintaala Assistent 49.1 33.3 55.6 57.8 44.8 62 63.2 63.3 59.8 35.4
  Viestintaala Asiantuntija 44 35 52.2 55.4 40.4 63.8 56.4 66.1 58.4 38
  Viestintaala Esimies 50.9 38.9 57.8 61.3 49.6 67.3 48.6 75.5 66.1 41.4

  Taulukko: Työhyvinvoinnin tunnuslukuja sopimusaloittain ja tehtäväaseman mukaan (mittariryhmä 2).
  Toteutumisaste (%) ihanteelliseen työelämän tilanteeseen.
  Värikoodit: musta(< 40%), punainen (40-59.9%), vihreä (60-79.9%) ja sininen (>= 80%).
  Luvut ovat keskiarvoja n. 45-vuotiaalle ja koko vuoden töissä olleelle.
  Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
  Sopimusalaryhmä Asema Tyyty-
  väinen
  työ-
  aikoihin
  Vapaa-aika
  ja lomat
  rauhoitettu
  työasioilta
  Työstä
  saa
  hyödyllistä
  palautetta
  Voi
  vaikuttaa
  organi-
  saation
  toiminnan
  kehit-
  tämiseen
  Kilpailu
  työntekijöiden
  välillä
  ei liian
  kovaa
  Työpaikalla ei
  suosita
  eikä
  syrjitä
  Ei
  kohdannut
  henkistä
  väkivaltaa
  (kiusanteko,
  ahdistelu,
  häirintä)
  Taloudel-
  linen
  tilanne
  mahdol
  listaa
  tärkeiden
  asioiden
  toteut-
  tamisen
  Nukkuminen
  riittävää
  Vapaa-ajalle
  riittävästi
  energiaa
  Muu Assistent 77.4 77.5 51.4 37.1 71.6 59.8 82.9 51.2 63.9 63.3
  Muu Asiantuntija 73.8 71.8 50.1 38.5 70.6 60.5 84.6 52 60.4 61.1
  Muu Esimies 72.7 56.9 54.8 55.2 71.2 65.7 85 55.5 59.4 62.1
  Elintarvikeala Assistent 81.6 77.4 52.9 45 68.3 61 88.1 54.7 63.9 67
  Elintarvikeala Asiantuntija 78.4 73.3 51.5 45.1 68.9 57.6 84.5 57.9 63.2 63
  Elintarvikeala Esimies 67.1 57.8 53.4 57.8 67.2 65.8 85.7 61.3 56.3 62.3
  Energia-ala Assistent 79.4 77.7 54.1 43.6 68.6 57.2 84.6 57.5 61.5 65.7
  Energia-ala Asiantuntija 76.1 73.5 50.9 42.1 70.9 60.1 86.6 57.4 60.6 62.9
  Energia-ala Esimies 72.7 57.1 51.8 56.4 71.7 65.2 89.3 62.4 58.7 64.1
  Finanssi Assistent 80.1 81.6 56.2 38.2 65.6 60.2 89.6 56.9 64.1 62.8
  Finanssi Asiantuntija 73.1 80.6 55.6 39.7 62.8 61.2 87.4 56.9 63 62.3
  Finanssi Esimies 76.6 70 56.4 60.3 73.8 75.9 87.2 63.6 63.8 64.6
  ICT-ala Assistent 79.9 76.5 50.4 34.4 64.4 63.3 87.9 50.6 60.8 63.9
  ICT-ala Asiantuntija 71.4 74 47.8 33.8 63.4 59.7 87.2 53.9 58.7 60.1
  ICT-ala Esimies 75.3 56.1 51.8 52.4 65.3 66.8 86.8 57.5 57.9 63.3
  Kemianteollisuus Assistent 80.9 80.1 50.3 38.4 69.6 55.7 85.5 53.1 61.2 62.4
  Kemianteollisuus Asiantuntija 77.6 76.3 50.5 40 69.7 55.4 84.7 56.6 60.9 62.6
  Kemianteollisuus Esimies 75.8 62 52.6 56 70.9 65.8 89.5 59.2 60.5 65
  Kiinteistopalvelut Assistent 76.7 72.2 51.1 36.7 71.3 61.1 84.6 48.4 63.2 60
  Kiinteistopalvelut Asiantuntija 75.4 70.5 46.9 38.2 69 56.1 83 50.9 59 58.6
  Kiinteistopalvelut Esimies 71 54 53.9 54.2 62.9 58.1 82.6 52.8 59 59.1
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Assistent 77.6 75.2 54.1 37.5 68.5 63.4 90.5 49.7 67.5 56.7
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Asiantuntija 71.5 75 48.1 37.5 66.3 57 86 54.5 59 62.8
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Esimies 67.2 62.6 54.5 52.4 67.7 63.6 85.7 58.1 58.4 62.8
  Kulutustavara-ala Assistent 77.7 76.3 44.1 35.4 68.3 48.2 82.9 48.3 62.7 61.4
  Kulutustavara-ala Asiantuntija 75.5 71 46.3 39.5 66.4 53.2 82.2 52.4 59.5 60.7
  Kulutustavara-ala Esimies 76.9 64.2 50.1 53.2 67.6 63 87 54.7 58.3 62.3
  Metsateollisuus Assistent 77.6 76.4 48.5 37.9 66.1 55.3 84.4 56 64.1 66.3
  Metsateollisuus Asiantuntija 74.7 72.7 46.7 39.7 68.5 57.1 85.1 54.1 61.1 61.1
  Metsateollisuus Esimies 68.8 61.1 49.3 50.8 67.9 63.1 87 56.2 60.7 63.8
  Palvelut Assistent 77.8 73.2 51.4 41 72.1 56.3 81.4 53.1 60.4 59.7
  Palvelut Asiantuntija 71.2 71.1 47.7 34.5 70.5 59.6 83.5 51.9 60.8 59.8
  Palvelut Esimies 70.7 54 54.8 56.5 67.9 63.8 83.5 56 60.8 60.8
  Rakennusala Assistent 77.4 68.1 48.4 37.5 73.7 60.2 86.3 52.7 61.6 62.1
  Rakennusala Asiantuntija 75.2 68.7 47.4 42.4 72.8 62.5 87.9 54.5 60.8 60.9
  Rakennusala Esimies 71.5 55.9 54.7 53 70.5 68.9 89.6 59.5 61 63.4
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala Assistent 80.9 78.7 47.5 35.1 72.1 60.8 86 49.8 59.4 60.9
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala Asiantuntija 80.3 75.6 46.7 37.2 74.8 63.9 89.8 51.8 60.1 62.7
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala Esimies 74.2 57.2 49.9 48.2 67.7 61.6 87.9 59 61.4 65.1
  Teknologiateollisuus Assistent 80.9 75.6 47.9 37.4 70 57.1 85.6 54 62.8 62.9
  Teknologiateollisuus Asiantuntija 78.6 71.7 49.5 42.7 69.5 58.7 86.6 55.9 60.7 62.6
  Teknologiateollisuus Esimies 73.2 59.4 50.2 55.5 70.1 64.3 88.4 55.4 60.3 62.8
  Viestintaala Assistent 78.6 76.5 46.2 39.5 71.4 59.2 84.9 48.4 62.4 59.5
  Viestintaala Asiantuntija 74.9 71.9 48.9 37.1 70.3 59 83.2 53.2 59.8 60.3
  Viestintaala Esimies 74.4 54 54.7 49.3 70.1 70 81.6 54.4 50.3 58.9

  Tunnuslukuja palkoista, työajoista jne. sopimusalan ja aseman mukaan

  Taulukko: Tunnuslukuja sopimusaloittain ja tehtäväaseman mukaan.
  Luvut ovat keskiarvoja n. 45-vuotiaalle ja koko vuoden töissä olleelle.
  Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
  Sopimusalaryhmä Asema Työaika yht.
  (h/vko)
  Lepotauot
  työssä
  (ml. ruokailut)
  (min/7.5h)
  Tulot
  (e/joulu)
  Vuosi-
  työtulot
  (ilman
  tulos-
  palkkioita)
  (e)
  Tulos-
  palkkiot
  (e/v)
  Työnantajan
  kustantama
  koulutus
  (pv/v)
  Pidetyt
  lomat
  (vko/v)
  Sairaus-
  päivät
  (pv/v)
  Muu Assistent 38.3 38 2420 28600 130 1.7 5.3 9.0
  Muu Asiantuntija 39.7 39 2900 35500 220 2.6 5.6 9.5
  Muu Esimies 43.5 38 3440 42200 320 3.4 5.8 10.9
  Elintarvikeala Assistent 38.1 40 2710 33300 220 2.1 5.5 9.2
  Elintarvikeala Asiantuntija 39.3 40 3030 38300 340 2.8 5.8 10.9
  Elintarvikeala Esimies 44.0 37 3640 49300 350 4.1 6.5 9.8
  Energia-ala Assistent 37.7 45 2750 32700 340 3.3 5.9 11.2
  Energia-ala Asiantuntija 40.4 45 3100 41200 300 3.6 5.8 10.6
  Energia-ala Esimies 44.3 44 3730 51000 440 4.8 6.3 9.0
  Finanssi Assistent 37.8 35 2750 33100 360 2.7 6.1 15.1
  Finanssi Asiantuntija 38.2 33 2850 35000 200 3.9 6.4 13.3
  Finanssi Esimies 40.8 31 3470 41900 310 5 6.7 8.4
  ICT-ala Assistent 38.4 43 2640 31700 270 2.2 6.1 8.7
  ICT-ala Asiantuntija 39.5 44 3230 40500 450 2.8 6.1 15.3
  ICT-ala Esimies 43.7 39 3790 49300 570 4.1 6.2 10.0
  Kemianteollisuus Assistent 37.9 44 2600 33100 380 2.3 5.7 12.8
  Kemianteollisuus Asiantuntija 39.1 45 2940 37700 360 2.3 5.9 10.7
  Kemianteollisuus Esimies 42.1 42 3660 48000 570 3.4 6.3 10.0
  Kiinteistopalvelut Assistent 37.9 39 2430 28700 200 1.9 5.2 10.9
  Kiinteistopalvelut Asiantuntija 39.6 40 2900 35200 150 3.2 5.5 11.2
  Kiinteistopalvelut Esimies 47.2 30 3200 40000 380 4.8 5.7 12.4
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Assistent 38.6 34 2760 33000 40 1 6.4 18.1
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Asiantuntija 39.8 37 3230 40900 200 3.1 6.4 14.2
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Esimies 43.8 33 3840 51500 310 5.1 6.8 12.8
  Kulutustavara-ala Assistent 38.0 41 2450 30300 140 1.1 5.5 12.5
  Kulutustavara-ala Asiantuntija 39.7 40 2760 34500 120 2 6 11.2
  Kulutustavara-ala Esimies 41.8 40 3170 40900 210 3.1 6.1 9.6
  Metsateollisuus Assistent 38.0 43 2550 31400 160 2.1 5.8 8.9
  Metsateollisuus Asiantuntija 39.6 43 2920 37500 190 2.3 5.9 9.6
  Metsateollisuus Esimies 42.5 41 3630 48900 230 3.4 6.2 8.8
  Palvelut Assistent 38.1 37 2370 29100 180 2.2 5.2 12.0
  Palvelut Asiantuntija 39.3 40 2630 32700 120 2.5 5.4 11.8
  Palvelut Esimies 44.2 35 3210 39700 340 4.3 6 11.7
  Rakennusala Assistent 38.5 38 2580 31100 250 1.8 5.6 10.3
  Rakennusala Asiantuntija 39.6 41 3090 37900 350 2.4 5.7 9.6
  Rakennusala Esimies 43.5 41 3870 48400 990 3.6 5.9 8.5
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala Assistent 38.0 40 2500 30100 250 2 5.7 10.5
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala Asiantuntija 39.2 44 3120 38000 100 2.2 5.8 8.8
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala Esimies 42.4 37 3620 43600 230 3 6.2 9.9
  Teknologiateollisuus Assistent 38.2 40 2860 32900 270 2.1 5.6 10.9
  Teknologiateollisuus Asiantuntija 39.7 42 3350 40300 680 2.9 6 9.8
  Teknologiateollisuus Esimies 42.3 39 3690 45400 450 4 6.2 10.4
  Viestintaala Assistent 38.0 39 2470 30300 210 1.6 6.7 11.4
  Viestintaala Asiantuntija 40.9 40 2930 36300 210 2.3 6.7 10.9
  Viestintaala Esimies 44.6 42 3400 42000 450 3.6 7 12.2

  Työnantajan maksama koulutus

  Työantajan maksaman koulutuksen %-muutokset sopimusalaryhmittäin

  Taulukko: %-muutokset sopimusalaryhmittäin (Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa).
  Sektori 2010 2011 2012
  000Muu -3.2 -4.8 -1.2
  Elintarvikeala -7.3 3.0 -12.2
  Energia-ala -12.3 -1.0 -10.6
  Finanssi 4.1 -2.6
  ICT-ala -5.6 -13.1 -3.4
  Kemianteollisuus 5.7 -12.4 1.1
  Kiinteistopalvelut 6.8 -7.5 -10.9
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala 10.3 -28.0 7.2
  Kulutustavara-ala 1.6 13.9 -9.3
  Metsateollisuus 10.7 -14.2 -2.3
  Palvelut -24.5 10.3 -8.4
  Rakennusala -0.8 -1.9 -11.4
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala 3.6 -9.9 10.4
  Teknologiateollisuus -2.0 -5.9 -4.8
  Viestintaala -23.5 11.1 -8.2

  Taulukko A: Sopimusalaryhmien kehitys, ilman vakiointia.
  Taulukko: %-muutokset sopimusalaryhmittäin (Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa).
  Sektori 2010 2011 2012
  000Muu 7.7 -5.7 -0.6
  Elintarvikeala -14.2 10.7 -10.0
  Energia-ala -10.8 4.3 -12.3
  Finanssi 4.1 -1.8
  ICT-ala 2.1 -14.3 0.4
  Kemianteollisuus 8.8 -14.0 -1.1
  Kiinteistopalvelut 5.5 -1.4 -11.9
  Kuljetus-_ja_logistiikka-ala 7.8 -30.1 11.5
  Kulutustavara-ala 0.6 14.6 -16.2
  Metsateollisuus 8.6 -13.3 2.2
  Palvelut -13.9 5.5 -4.9
  Rakennusala 0.5 0.0 -10.8
  Suunnittelu-_ja_konsulttiala 7.4 -15.1 9.1
  Teknologiateollisuus 2.9 -6.3 -6.5
  Viestintaala -32.4 17.7 -3.3

  Taulukko B: Sopimusalaryhmien kehitys, kun työssäolon osuus, ikä, työaikojen pituus ja asemataso on vakioitu.

  Sopimusalakohtaiset tilastoja (julkisten sivujen alla): yksittäiset sopimusalat vuosittain tai sopimusalaryhmittymät (n. 15) tehtäväaseman mukaan vuosittain ja sieltä Excelin välilehti: "TAKOULPV = Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa". Lisäksi koulutuskäppyröitä" löytyy tämän alta (myös sopimusaloittain), kannattaa avata uudessa välilehdessä tms.

  Luottamushenkilöverkosto


  Aika Työpaikkojen lukumäärä Jäseniä työpaikoilla Lukumäärä Jäseniä,
  joilla HED (LM/TSV)
  %-osuus jäsenistä,
  joilla HED (LM/TSV)
  Työpaikkoja,
  joissa HED
  %-osuus työpaikoista,
  joissa HED
  2012-03-28 14787 74937 43168 57.6 2749 18.6
  2012-04-02 14782 74900 43193 57.7 2748 18.6
  2012-05-04 14831 74834 43354 57.9 2805 18.9
  2012-06-04 14830 74624 43468 58.2 2836 19.1
  2012-07-01 14840 74467 43438 58.3 2834 19.1
  2012-08-01 14860 74434 43383 58.3 2841 19.1
  2012-09-01 14941 74352 43117 58.0 2854 19.1
  2012-10-01 15023 74320 43392 58.4 2892 19.3
  2012-11-01 15087 74173 43538 58.7 2918 19.3
  2012-12-01 15129 74248 43730 58.9 2963 19.6
  2012-12-15 15068 74121 43925 59.3 2997 19.9
  2013-01-01 15018 73707 43809 59.4 3006 20.0
  2013-01-15 14954 73637 44025 59.8 3020 20.2
  2013-02-01 15034 73645 41661 56.6 2656 17.7
  2013-02-15 15014 73635 42238 57.4 2696 18.0
  Taulukko: Luottamusverkoston ajallinen kehitys (HED sisältää Lyyti-koodit 'PÄÄLM','PÄÄYM','NLM','PÄÄTSV', 'LM','LV','OSLM','OSYM','YLM','YLV','YM' ja 'TSV' ).

  Sopimusalalista


  
  Sopimusalaluettelo (Lyyti-BI)
  F01 Crosskey
  F05 Finnvera
  F09 Kiinteist÷võlittõjõt
  F13 Rahankõsittely
  F17 Luottotieto- ja perintõala
  F21 Rahoitusala
  F25 Sampo Pankki
  F29 vakuutusala
  F99 EI SOPIMUSALAA FINANSSI
  I01 ICT-alan toimihenkil÷t
  I05 Tietotekniikan palvelualat, Erto
  I07 Tietotekniikan palvelualan tekniset
  I09 Digita
  I10 Finn-lab
  I13 Itella
  I17 MTV3 ja Sub
  I21 Sanoma televisio/Welho
  I25 Uusmedia (ei sopimusta)
  I29 Viestintõala (graafinen)
  I33 Viestintõala, Wipak MDU
  I35 Vuokraty÷voima, ei Pro sopimusta
  I37 Yleisradion toimihenkil÷t
  I41 Yleisradion ohjelmaty÷ntekijõt (SJL)
  I45 Yleisradion tekniset
  I99 EI SOPIMUSALAA ICT JA VIESTINT-
  P03 Alkoholikaupan myymõlõhenkil÷kunta PAM
  P04 Satamien ty÷njohtajat
  P05 Ahtausala
  P06 Tullaajat ja huolintaty÷njohtajat
  P07 Air Finland lentoemõnnõt ja stuertit
  P08 Air Finland lentõjõt
  P11 Finnair, lentovirkailijat
  P13 Finnair, tekniikka
  P15 Finncomm Airlinesin Cabin
  P17 Finnish Aircraft Maintenance (FAM)
  P19 TallinkSilja
  P23 Yksityinen laboratorioala
  P25 Hammaslaboratorioala
  P27 Hansel
  P29 HOAS
  P31 Kiinteist÷palvelut
  P33 Palkka- ja henkil÷st÷hallintoala
  P35 Palvelualat (ty÷k. atk, vart. asajo)
  P37 RAY
  P39 Suunnittelu- ja konsulttiala
  P41 Tili- ja kirjanpitotoimistot
  P43 VEIKKAUS
  P45 Vuokraty÷voima, ei TU sopimusta
  P47 VVO
  P49 Rakennusaine- ja betoniteollisuus
  P51 Rakennusala, sis. asf. ja maanrak.
  P53 Talotekniikka
  P55 KELA
  P99 EI SOPIMUSALAA PALVELU
  T01 Autoala
  T02 Autoliikenne, Erto
  T05 Elintarv.teollisuus
  T09 Lihateollisuus, ostoasiamiehet
  T13 Meijerit, MVL
  T17 Energia-ala
  T21 Kemia
  T25 Iittalan toimihenkil÷t
  T29 Kenkõ-, nahka-, kultasepõnt harja-sivel
  T33 Kumiteollisuus
  T37 Lasikeraaminen teollisuus
  T41 Lasitus- ja hiomoteollisuus
  T45 Tekstiili ja vaatetus
  T49 Mekaaninen metsõteollisuus
  T53 Pahvin ja paperinjalostus
  T57 Paperiteollisuus = paperi ja puumassa
  T61 Puusepõnteollisuus
  T65 Teknologiateollisuus (metalli)
  T99 EI SOPIMUSALAA TEOLLISUUS
  
  
  


  Keskustele tuloksista (vain liiton henkilökunnalle)
  Sivun alkuun

  Ammattiliitto Pron tutkimus 2008- / Petri Palmu