/ NULL.DEV/ ---------------------------------------------------------------------/ Necessary definitions required for a Survo printer driver:/ ----------------------------------------------------------/ ---------------------- Laajat palkanmuodostusmallit

Huom. Sivusto vasta rakenteilla. Tietosisällöstä kysymykset petri . palmu 'at ' proliitto . fi.

Laajat palkanmuodostusmallit

Tilastollisten mallien taustaa

Tämä sivu käsittelee erityisten palkkaa selittävien tilastollisten mallien tuloksia. Sivuston tarkoituksena on palkka-analytiikka, palkkojen ja palkitsemisen ymmärtäminen, perustilastot ym. löydät mm. tulonmuodostuksen perussivustosta . Sivuston on myös tarkoitus tuottaa ns. palkkasimulaatioita, joita voi käyttää palkkaneuvottelujen apuna. Tässä yhteydessä palkalla tarkoitetaan työstä saatuja tuloja tai ansioita, joihin ei sisälly tulospalkat ym.

Palkoissa mallintamisasetelma on periaatteessa yksinkertainen. Palkkamuuttujan jakaumaa selitetään yhdellä tai useammalla eri tekijällä (kuten ikä, tehtävä,...) ja näiden yhdistelmillä (esimerkiksi palkan muuttuminen ammattikokemuksen mukaan miehissä ja naisissa). Perusmielenkiinto on siinä, kuinka paljon varsinaiset työnkuvatekijät selittävät palkoista ja kuinka paljon muut taustatekijät, kuten työpaikan koko, työsuhteen kesto, maantieteellinen alue jne. selittävät. Sivutuotteena tulee myös tieto, ovatko palkat muuttuneet (reaalisesti), kun jäsenkunnan taustatekijöiden profiili on vakioitu.

Palkan muodostus ns. tiedonlouhinta -menetelmällä

Tiedonlouhinnalla tarkoitetaan enemmän tai vähemmän automaattisia mallinvalinta-algoritmeja, jossa laajasta joukosta mahdollisia selitystekijöitä etsitään selitysvoimaisia muuttujayhdistelmiä. Lähdemme liikkeelle erityisen monimuuttujaregressiomenelemän avulla, joka soveltuu myös epälineearisten vaikutusten etsintään (esim. jonkin muuttujan vaikutus on tiettyyn pisteeseen asti positiivinen, sitten negatiivinen).

Palkkojen suhteellisten erojen mallintaminen

Palkkonen mallintamisessa yksi perusvalinta on, analysoidaanko absoluuttisia (eurot) vai suhteellisia (eurojen logartimeja) palkkoja. Tässä ajatellaan, että palkanmuodostus on suhteellinen prosessi, esimerkiksi miesten ja naisten välinen (mahdollinen) palkkaero saattaa muuttua euroissa, mutta pysyä prosenteissa vakioina. Ylipäänsä suhteelliset erot lienevät käyttäytymismuotoina pysyvämpiä kuin absoluuttiset vaihtelut. Kun palkoista (y) otetaan logaritmi, niin selitysmalli on muotoa:

log(y) = f(x) + u,

jossa f on selitystekijöiden x (näitä on useita) vaikutuksia kuvaava funktiomuoto ja u mallin selittämätön osa (ns. jäännöstermi). Logaritmeistä pääsee takaisin absoluuttisiin exponenttimuunnoksen avulla, jolloin mallista tulee

y = exp(f(x) + u) = exp(f(x) * exp(u)).

Kun f(x) koostuu summattavista termeistä a + b + c, niin exponenttimuunnos tekee niistä tulon exp(a)*exp(b)*exp(c), jolloin koko selitysmalli muuttuu summista tuloiksi eli palkanmuodostus on enemmän tekijöidensä tulo kuin summa.

Datanlouhintamallin keskeiset tulokset

Alla esitetyt tulokset ovat yksi mahdollinen selitys palkkailmiölle, myös moni muu malli (joita Pron datasta on aiemmin tehty) voi antaa hyvän selityksen. Tässä mallissa painotetaan muuttujien välisiä yhdysvaikutuksia, esim. että jonkin tes-alan vaikutus voi riippua muista tekijöistä.

Sukupuoli, ammattikokemus, työssäkäyntialue ja tehtäväasema tärkeimpiä selittäjiä

Miesten ja naisten muilla tekijöillä puhdistettu palkkaero on huipussaan lähes 14 % noin 63 vuoden iässä, 30-vuotiaiden keskuudessa ero on alle 10 %. Työntekijän ikä vaikuttaa myös monin muin tavoin. Kokonaisuudessa iän mukaan palkat kohoavat työuran alusta 34 ikävuoteen, 48 ikävuoden jälkeen palkat lähtevät (iän vaikutuksesta) lievään laskuun. Iän vaikutus riippuu kuitenkin työssäkäynnin määrästä (vuoden aikana) ja siitä, onko työ vakituista ja vuorotyötä. Työsuhteen vakituisuuden myönteinen vaikutus alkaa 34-vuoden iässä ollen 0.4 % yhtä lisäikävuotta kohden (enimmäisvaikutus noin 12 % työuran lopulla).

Työsuhteen keston vaikutus palkkoihin riippuu myös toimialasta

Palkat kasvavat työsuhteen keston myötä, työsuhdevuosien vaikutus on hieman nopeampaa alle 20 työsuhdevuoteen asti. Kokonaisuudessa työsuhdetta "pitkittämällä" voidaan saada enintään 10 % kokonaisvaikutus. Työsuhteen kesto ja ammattikokemus yhdessä vaikuttavat yhdessä siten, että molempien lisääminen samanaikaisesti noin 16 vuoteen asti nostaa palkkoja noin 0.1 % vuotta kohden. Ammattikokemusvuosilla ei ole muuta omaa itsenäistä vaikutusta palkkoihin tässä mallikehikossa. Sekä ict-alalla että teknologiateollisuudessa 15 työsuhdevuoden jälkeen jokaiselta lisävuodelta palkkavaikutus on noin 0.5 % / vuosi.

Työn sisällön merkitys palkan muodostumisessa

Erityinen mielenkiinto kohdistuu varsinaisiin työn sisällön tekijöihin, joita työmarkkinatutkimuksen 1. osassa on mitattu laajasti (ks. oma sivu työnkuvista )). On syytä huomioida, että työn sisällön mittaukset perustuvat vastaajien omiin näkemyksiin. Toisaalta mittarit kuvaavat työn todellisuudessa tapahtunutta luonnetta niin määrällisesti kuin laadullisesti kuin määrällisesti, ei esimerkiksi toimenkuvauksen mukaista sisältöä. Työalueista painottuminen asiakaspalvelutyöhön ja taiteelliseen työhön ennustaa alempaa palkkatasoa. Asiantuntijoilla (aineistossa ryhmä "muu toimihenkilö") työn tekninen luonne lisää selvästi palkkojen, kun mallin muiden tekijöiden vaikutus on otettu huomioon. Asiantuntijoilla teknisen työn palkkavaikutus on maksimissaan 5 %. Kaupallisten, taloudellisten ja hallinnollisten tehtävien palkkoja lisäävä vaikutus riippuu työajan pituudesta, 37.5 tunnin työviikolla voimakas painottuminen em. tehtäviin lisää palkkoja noin 4 %. Työn suhteellinen painottuminen kehittämiseen rutiinitöiden sijaan vaikuttaa itsenäisesti, kun sen suhteellinen osuus (rutiinitöihin) on 20 % tasolla tai enemmän. Lisäämäällä ko. tekijä täyteen määrään, voidaan saada noin 7 % erillinen palkanlisäys (olkoon työn luonne muuten mitä vain). Pitempää (yli 2 viikkoa) suunnittelua kestävien työkokonaisuuksien kielteinen palkkavaikutus näkyy erityisesti kiinteistöpalvelualojen palkoissa. Siispä, jos Kyseisellä alalla työtehtävissä ei ole lainkaan tai on vain vähän pitempiä työtehtäväkokonaisuuksia, niin suhteessa muun Pron jäseniin siitä seuraa "negatiivista" palkkaa.

Jonkin verran kotimaassa ja paljon ulkomailla työmatkailua on eduksi palkkatasolle. Ulkomaille suuntautuva työssä matkustaminen lisää voimakkaasti palkkatasoa, kulmakerroin on suurin 0 ja 5 työmatkapäivän välillä, mutta senkin jälkeen työmatkapäivien lisäys lisää tasaisesti palkkatasoa. Tosin teknologiateollisuudessa ko. vaikutussuhde on lievempi, palkanlisäys alle 5 työmatkapäivän on suhteellisesti muita aloja korkeampi. Tässä on hyvä huomioida, että erityisesti ulkomaille suuntautuva työmatkustaminen saattaa olla palautumisen kannalta ongelma, jolloin em. yhteys palkkaan voidaan nähdä lisärasituksen rahallisena korvauksena.

Työssä olevat ulkoiset ja sisäiset asiakassuhteet vaikuttavat hieman mutkikkaammin. Jos ulkomaille suuntautuvia työmatkoja on hyvin vähän, niin työpaikan sisäisten asiakkaiden määrän lisääminen vähentää palkkaa (taustalla esimerkisi?) Työpaikan sisäisillä tai ulkoisilla kollegaverkostoilla ei ole osuutta palkanmuodostukseen Tässä voi todetta, että organisaation työntekijöiden kantamien sosiaalisten suhteiden synnyttämän sosiaalisen pääoman yhteys palkkoihin on suhteellisen epämääräinen.

Esimiesasemassa olevien (muilla tekijöillä puhdistetut) ansiot ovat 14 % ja asiantuntijoiden 6 % korkeammat kuin assistenttitehtävissä. Lisäksi rakennusalan esimiesten palkat ovat vielä 7 % em. korkeammat. Asiantuntijoilla palkkataso kasvaa organisaation henkilöstömäärän mukaan.

Uudellamaalla työssäkäyvien palkkataso on noin 10 % muita alueita korkeampi, kun mallin muut tekijät on vakioitu.

Koulutusasteen vaikutus tulotasoon on melko voimakas, alimmasta tasosta ylimpään (ylempi korkeakoulututkinto) kokonaisero on noin 14 %.

Tekijät, joilla ei ollut vaikutusta tässä analyysissa

Mitä opimme tästä mallintamisharjoituksesta?

Taulukot ym.

Mallin tuloste:
(MARS, joka tosin R-ohjelmistossa on nimellä "earth") antamia tuloksia. Mallin selittävien muuttujien vaikutukset (pdf, visuaalisesti)

Alla on tuloste mallista, jossa näkee eri muuttujien vaikutukset MARS-systeemin esitystavoilla (ja muuttujien lyhytnimien pidemmät selitykset).> cat(date(), "MARS-systeemi / petri.palmu@proliitto.fi\n")
Wed May 21 09:45:59 2014 MARS-systeemi / petri.palmu@proliitto.fi

> cat("Mallintamisessa kõytetty R:n earth-pakettia.\n");
Mallintamisessa kõytetty R:n earth-pakettia.

> cat("Malli selittõmõõn muuttujaa ", yspec, "\n");
Malli selittõmõõn muuttujaa logREJANS2

> cat("MARS malli (degree = 2):\n");
MARS malli (degree = 2):

> fmla
logREJANS2 ~ TUTKV + MIES + IKATUTK + Koulasteindeksi1 + KOULRYH +
  AMMKOKE2 + Tes + TKM_Uusimaa + TSUHKEST + SAMAMK + TYOSSAKK +
  VUOKRTYO + I_VAKTYO + VLTYO + TPHLOST + TAKOULPV + ToimiAsema1 +
  TTYOYHT1 + TTYOYHT2 + TTYOYHT3 + TTYOYHT4 + TYOALU1 + TYOALU2 +
  TYOALU3 + TYOALU4 + TYOALU5 + TYOALU6 + VUOROTYO + TAKOULPV +
  OMKOULPV + TVL_KYLLA + TAIKY4 + LEPOMIN2 + LOMAVKO3 + TMATKVA +
  TMATKVB + ETATYO2 + TYOTILA1 + TYOTILA2 + TYOTILA3 + TYOTILA4 +
  TYOFYS1 + TYOFYS2 + TYOFYS3 + STYOPIB + STYOPIA + TYOIDLE +
  TYOVAI01 + TYOVAI02 + TYOVAI03 + TYOLAPI + STYOTO + KEH_RUT

> summary(m_earth1, digits = 2, style = "pmax")
Call: earth(formula=fmla, data=Dm, degree=2)

logREJANS2 =
 7.6
 +   0.14 * pmax(0,          MIES -            0)
 -  0.0043 * pmax(0,         IKATUTK -           34)
 -   0.006 * pmax(0,           34 -         IKATUTK)
 +   0.055 * pmax(0,    Koulasteindeksi1 -           0.5)
 -   0.086 * pmax(0,           0.5 -    Koulasteindeksi1)
 +   0.093 * pmax(0,       TKM_Uusimaa -            0)
 +  0.00081 * pmax(0,        TSUHKEST -           15)
 +   0.01 * pmax(0,        TYOSSAKK -            6)
 +   0.011 * pmax(0,            6 -        TYOSSAKK)
 -   0.011 * pmax(0,           3.5 -        TAKOULPV)
 +   0.14 * pmax(0,   ToimiAsema1Esimies -            0)
 +   0.056 * pmax(0, ToimiAsema1Muutoimihlo -            0)
 -   0.019 * pmax(0,         TYOALU5 -            1)
 -   0.027 * pmax(0,         TYOALU6 -            4)
 +  0.0074 * pmax(0,            4 -         TYOALU6)
 +   0.024 * pmax(0,         TAIKY4 -           19)
 +   0.026 * pmax(0,           19 -         TAIKY4)
 -   0.025 * pmax(0,         TAIKY4 -           37)
 -   0.005 * pmax(0,         TAIKY4 -           42)
 -  0.00032 * pmax(0,         TMATKVA -           33)
 -  0.00093 * pmax(0,           33 -         TMATKVA)
 +  0.00055 * pmax(0,         TMATKVB -            5)
 -   0.013 * pmax(0,            5 -         TMATKVB)
 +  0.0013 * pmax(0,         ETATYO2 -            1)
 -   0.048 * pmax(0,            1 -         ETATYO2)
 -   0.026 * pmax(0,         TYOFYS1 -            1)
 -   0.011 * pmax(0,         TYOFYS2 -            1)
 -  0.0081 * pmax(0,            4 -        TYOVAI03)
 -  0.00096 * pmax(0,           87 -         STYOTO)
 +   0.079 * pmax(0,         KEH_RUT -          0.17)
 +   0.13 * pmax(0,          0.17 -         KEH_RUT)
 -  0.0019 * pmax(0,          MIES -            0) * pmax(0,           63 -         IKATUTK)
 -  0.00087 * pmax(0,           48 -         IKATUTK) * pmax(0,        TYOSSAKK -            6)
 +  0.0038 * pmax(0,         IKATUTK -           34) * pmax(0,        I_VAKTYO -            0)
 +  0.0087 * pmax(0,         IKATUTK -           34) * pmax(0,        VUOROTYO -           0.5)
 -  0.00057 * pmax(0,           16 -        AMMKOKE2) * pmax(0,           15 -        TSUHKEST)
 +  0.0014 * pmax(0,       TesFinanssi -            0) * pmax(0,           33 -         TMATKVA)
 +  0.0042 * pmax(0,       TesICT-ala -            0) * pmax(0,        TSUHKEST -           15)
 -   0.022 * pmax(0,  TesKiinteistopalvelut -            0) * pmax(0,            4 -        TYOVAI03)
 -  0.0017 * pmax(0,       TesPalvelut -            0) * pmax(0,           33 -         TMATKVA)
 +   0.073 * pmax(0,     TesRakennusala -            0) * pmax(0,   ToimiAsema1Esimies -            0)
 +  0.0044 * pmax(0, TesTeknologiateollisuus -            0) * pmax(0,        TSUHKEST -           15)
 +  0.0092 * pmax(0, TesTeknologiateollisuus -            0) * pmax(0,            5 -         TMATKVB)
 +  0.00075 * pmax(0,        TYOSSAKK -            6) * pmax(0,         TAIKY4 -           30)
 +  0.0015 * pmax(0,        TYOSSAKK -            6) * pmax(0,           30 -         TAIKY4)
 + 0.0000099 * pmax(0,         TPHLOST -           375) * pmax(0, ToimiAsema1Muutoimihlo -            0)
 - 0.000059 * pmax(0,           375 -         TPHLOST) * pmax(0, ToimiAsema1Muutoimihlo -            0)
 +   0.012 * pmax(0, ToimiAsema1Muutoimihlo -            0) * pmax(0,         TYOALU3 -            1)
 +  0.00001 * pmax(0,           220 -        TTYOYHT1) * pmax(0,         TAIKY4 -           19)
 - 0.000024 * pmax(0,        TTYOYHT3 -           30) * pmax(0,            5 -         TMATKVB)
 -  0.00014 * pmax(0,           30 -        TTYOYHT3) * pmax(0,            5 -         TMATKVB)
 +  0.00051 * pmax(0,         TYOALU1 -            1) * pmax(0,         TAIKY4 -           19)
 +  0.0027 * pmax(0,        VUOROTYO -           0.5) * pmax(0,           33 -         TMATKVA)
 -  0.0018 * pmax(0,           0.5 -        VUOROTYO) * pmax(0,           33 -         TMATKVA)
 -  0.00013 * pmax(0,        LOMAVKO3 -           8.5) * pmax(0,           33 -         TMATKVA)
 -  0.00026 * pmax(0,           8.5 -        LOMAVKO3) * pmax(0,           33 -         TMATKVA)

Selected 57 of 71 terms, and 35 of 77 predictors
Importance: MIES, AMMKOKE2, TSUHKEST, TAIKY4, TKM_Uusimaa, ETATYO2, ...
Number of terms at each degree of interaction: 1 31 25
GCV 0.037  RSS 841  GRSq 0.53  RSq 0.53

> summary(m_earth1)
Call: earth(formula=fmla, data=Dm, degree=2)

                      coefficients
(Intercept)                  7.6396406
MIES                      0.1376932
h(IKATUTK-34)                 -0.0042869
h(34-IKATUTK)                 -0.0060090
h(Koulasteindeksi1-0.5)            0.0548409
h(0.5-Koulasteindeksi1)            -0.0864154
TKM_Uusimaa                  0.0933637
h(TSUHKEST-15.25)               0.0008146
h(TYOSSAKK-6)                 0.0103585
h(6-TYOSSAKK)                 0.0114125
h(3.5-TAKOULPV)                -0.0109198
ToimiAsema1Esimies               0.1439323
ToimiAsema1Muutoimihlo             0.0560503
h(TYOALU5-1)                 -0.0189017
h(TYOALU6-4)                 -0.0271344
h(4-TYOALU6)                  0.0073531
h(TAIKY4-18.75)                0.0236569
h(18.75-TAIKY4)                0.0263311
h(TAIKY4-36.75)                -0.0246190
h(TAIKY4-41.8)                -0.0050361
h(TMATKVA-33)                 -0.0003184
h(33-TMATKVA)                 -0.0009329
h(TMATKVB-5)                  0.0005481
h(5-TMATKVB)                 -0.0133621
h(ETATYO2-1)                  0.0013113
h(1-ETATYO2)                 -0.0483996
h(TYOFYS1-1)                 -0.0263707
h(TYOFYS2-1)                 -0.0106782
h(4-TYOVAI03)                 -0.0080934
h(87-STYOTO)                 -0.0009630
h(KEH_RUT-0.166667)              0.0793559
h(0.166667-KEH_RUT)              0.1328729
MIES * h(63-IKATUTK)             -0.0019125
h(48-IKATUTK) * h(TYOSSAKK-6)         -0.0008724
h(IKATUTK-34) * I_VAKTYO            0.0037944
h(IKATUTK-34) * h(VUOROTYO-0.5)        0.0086953
h(16-AMMKOKE2) * h(15.25-TSUHKEST)      -0.0005717
TesFinanssi * h(33-TMATKVA)          0.0014343
TesICT-ala * h(TSUHKEST-15.25)         0.0042213
TesKiinteistopalvelut * h(4-TYOVAI03)     -0.0216047
TesPalvelut * h(33-TMATKVA)          -0.0017127
TesRakennusala * ToimiAsema1Esimies      0.0728605
TesTeknologiateollisuus * h(TSUHKEST-15.25)  0.0043556
TesTeknologiateollisuus * h(5-TMATKVB)     0.0092297
h(TYOSSAKK-6) * h(TAIKY4-30)          0.0007456
h(TYOSSAKK-6) * h(30-TAIKY4)          0.0015071
h(TPHLOST-375) * ToimiAsema1Muutoimihlo    0.0000099
h(375-TPHLOST) * ToimiAsema1Muutoimihlo    -0.0000585
ToimiAsema1Muutoimihlo * h(TYOALU3-1)     0.0123412
h(220-TTYOYHT1) * h(TAIKY4-18.75)       0.0000102
h(TTYOYHT3-30) * h(5-TMATKVB)         -0.0000242
h(30-TTYOYHT3) * h(5-TMATKVB)         -0.0001411
h(TYOALU1-1) * h(TAIKY4-18.75)         0.0005108
h(VUOROTYO-0.5) * h(33-TMATKVA)        0.0026507
h(0.5-VUOROTYO) * h(33-TMATKVA)        -0.0018302
h(LOMAVKO3-8.5) * h(33-TMATKVA)        -0.0001322
h(8.5-LOMAVKO3) * h(33-TMATKVA)        -0.0002564

Selected 57 of 71 terms, and 35 of 77 predictors
Importance: MIES, AMMKOKE2, TSUHKEST, TAIKY4, TKM_Uusimaa, ETATYO2, ...
Number of terms at each degree of interaction: 1 31 25
GCV 0.03652393  RSS 841.4695  GRSq 0.5261155  RSq 0.5317885

> cat("Importance of variables");
Importance of variables
> evimp(m_earth1, trim=FALSE);
                    nsubsets  gcv  rss
MIES                     56 100.0 100.0
AMMKOKE2                   55 82.2  82.4
TSUHKEST                   55 82.2  82.4
TAIKY4                    54 70.2  70.5
TKM_Uusimaa                 53 65.6  66.0
ETATYO2                   51 59.7  60.1
ToimiAsema1Esimies              49 53.5  54.1
TMATKVB                   48 50.6  51.2
IKATUTK                   47 47.7  48.3
I_VAKTYO                   47 47.7  48.3
TYOFYS1                   46 44.9  45.6
STYOTO                    45 42.4  43.2
TYOALU6                   44 40.1  40.9
TAKOULPV                   43 38.5  39.2
TesTeknologiateollisuus           42 36.6  37.5
Koulasteindeksi1               41 34.9  35.8
VUOROTYO                   39 31.9  32.8
TMATKVA                   39 31.9  32.8
TYOFYS2                   38 30.2  31.2
ToimiAsema1Muutoimihlo            37 28.9  29.8
TYOALU3                   37 28.9  29.8
TYOSSAKK                   36 27.5  28.5
TYOVAI03                   35 26.4  27.4
TesFinanssi                 33 24.6  25.6
TYOALU1                   32 23.4  24.5
TesICT-ala                  31 22.4  23.5
TesRakennusala                30 21.3  22.4
TTYOYHT1                   28 19.5  20.6
LOMAVKO3                   27 18.6  19.8
TPHLOST                   25 17.0  18.2
KEH_RUT                   22 14.6  15.8
TYOALU5                   21 13.9  15.2
TesPalvelut                 20 13.2  14.5
TesKiinteistopalvelut            16  9.9  11.3
TTYOYHT3                   15  9.0  10.4
TUTKV-unused                 0  0.0  0.0
KOULRYHal_kaup-unused             0  0.0  0.0
KOULRYHal_luonn-unused            0  0.0  0.0
KOULRYHal_palv-unused             0  0.0  0.0
KOULRYHal_sos-unused             0  0.0  0.0
KOULRYHal_tekn-unused             0  0.0  0.0
KOULRYHinsinoori-unused            0  0.0  0.0
KOULRYHtradenomi-unused            0  0.0  0.0
KOULRYHyl_kaup-unused             0  0.0  0.0
KOULRYHyl_luonn-unused            0  0.0  0.0
KOULRYHyl_palv-unused             0  0.0  0.0
KOULRYHyl_sos-unused             0  0.0  0.0
KOULRYHyl_tekn-unused             0  0.0  0.0
TesElintarvikeala-unused           0  0.0  0.0
TesEnergia-ala-unused             0  0.0  0.0
TesKemianteollisuus-unused          0  0.0  0.0
TesKuljetus-_ja_logistiikka-ala-unused    0  0.0  0.0
TesKulutustavara-ala-unused          0  0.0  0.0
TesMetsateollisuus-unused           0  0.0  0.0
TesSuunnittelu-_ja_konsulttiala-unused    0  0.0  0.0
TesViestintaala-unused            0  0.0  0.0
SAMAMK-unused                 0  0.0  0.0
VUOKRTYO-unused                0  0.0  0.0
VLTYO-unused                 0  0.0  0.0
TTYOYHT2-unused                0  0.0  0.0
TTYOYHT4-unused                0  0.0  0.0
TYOALU2-unused                0  0.0  0.0
TYOALU4-unused                0  0.0  0.0
OMKOULPV-unused                0  0.0  0.0
TVL_KYLLA-unused               0  0.0  0.0
LEPOMIN2-unused                0  0.0  0.0
TYOTILA1-unused                0  0.0  0.0
TYOTILA2-unused                0  0.0  0.0
TYOTILA3-unused                0  0.0  0.0
TYOTILA4-unused                0  0.0  0.0
TYOFYS3-unused                0  0.0  0.0
STYOPIB-unused                0  0.0  0.0
STYOPIA-unused                0  0.0  0.0
TYOIDLE-unused                0  0.0  0.0
TYOVAI01-unused                0  0.0  0.0
TYOVAI02-unused                0  0.0  0.0
TYOLAPI-unused                0  0.0  0.0

> ### Kõytetyt muuttujat, selitteet:
> EX2;
        VAR                              SELITE
1    logREJANS2
2       TUTKV                       Tutkimusajankohta v
3       MIES                   Sukupuoli {0=Nainen, 1=Mies}
4      IKATUTK                     Ikõ tutkimushetkellõ (v)
5 Koulasteindeksi1
6      KOULRYH                    Erityinen koulutusryhmitys
7     AMMKOKE2                   Nyk. alan ammattikokemus (v)
8        Tes
9    TKM_Uusimaa
10     TSUHKEST                   Viimeisen ty÷suhteen kesto v
11      SAMAMK Ty÷ssõkõyntimaakunta sama kuin asuinmaakunta-nlr-{0=Ei, 1=Kyllõ}
12     TYOSSAKK                     Ty÷ssõolokuukaudet kk/v
13     VUOKRTYO              Ollut vuokraty÷ssõ-nlr-{0=Ei, 1=Kyllõ}
14     I_VAKTYO       Ollut vakinaisessa ty÷suhteessa-nlr-{0=Ei, 1=Kyllõ}
15      VLTYO                Ty÷nteon viikonloppuisuus indeksi
16     TPHLOST                  Ty÷paikan henkil÷st÷mõõrõ (n)
17     TAKOULPV         Ty÷nantajan kustantamat koulutuspõivõt vuodessa
18   ToimiAsema1
19     TTYOYHT1         Ty÷yhteydet ty÷paikan sisõllõ:-nl-asiakkaat lkm
20     TTYOYHT2          Ty÷yhteydet ty÷paikan sisõllõ:-nl-kollegat lkm
21     TTYOYHT3       Ty÷yhteydet ty÷paikan ulkopuolella:-nl-asiakkaat lkm
22     TTYOYHT4       Ty÷yhteydet ty÷paikan ulkopuolella:-nl-kollegat lkm
23     TYOALU1                   ALUE Kaupall+taloud+hallinn
24     TYOALU2                  ALUE Yhteiskunnall+politiikka
25     TYOALU3                        ALUE Tekninen ty÷
26     TYOALU4                      ALUE Tieteellinen ty÷
27     TYOALU5                      ALUE Taiteellinen ty÷
28     TYOALU6                      ALUE Asiakaspalveluty÷
29     VUOROTYO              Ollut vuoroty÷ssõ-nlr-{0=Ei, 1=Kyllõ}
30     OMKOULPV           Itse/muu kustantamat koulutuspõivõt vuodessa
31    TVL_KYLLA                  Tehtõvõn vaativuusluokitus on
32      TAIKY4         Tot. kokonaisviikkoty÷aika (a+b+c+d+e+f) h/vko
33     LEPOMIN2                Põiv. lepotauot min 7.5 h põivõssõ
34     LOMAVKO3                        Pidetyt lomat kk/v
35     TMATKVA                 Ty÷matkapõivõt vuodessa kotimaa
36     TMATKVB                 Ty÷matkapõivõt vuodessa ulkomaat
37     ETATYO2                        Etõty÷põivõt pv/kk
38     TYOTILA1                  TYOTILA tsto+koti+tv_sisõtila
39     TYOTILA2                          laboratorio tv
40     TYOTILA3                              tehdas
41     TYOTILA4                          rakennusty÷maa
42     TYOFYS1               TYOFYS ruumiillinen voima+kestõvyys
43     TYOFYS2                       TYOFYS koordinaatio
44     TYOFYS3                    TYOFYS staattinen jõnnitys
45     STYOPIB                  Erityisty÷oppimuuttujien summa
46     STYOPIA                   Perusty÷oppimuuttujien summa
47     TYOIDLE                Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous
48     TYOVAI01          Yksitt. ty÷jakson pituus max. 1 pv (paljous)
49     TYOVAI02            Yksitt. ty÷jakson pituus 2-14 pv (paljous)
50     TYOVAI03          Yksitt. ty÷jakson pituus yli 14 pv (paljous)
51     TYOLAPI    Ty÷n kohdistuminen suoraan org. koko tuotantoketjuun aste
52      STYOTO                   Ty÷prosessimuuttujien summa
53     KEH_RUT      Kehittõmisen ja innovoinnin suhde rutiinity÷h÷n [0,1]

> ### Muuttujien jakaumat koko mallin datassa ###
> SumD[, c(1,6,7,8,9,10,11,17,18,31,32, 40,41 )]
                X     f10     f25     mean   median
logREJANS2       logREJANS2  7.722986  7.8709296  8.04723380  8.039157
TUTKV            TUTKV 2010.000000 2011.0000000 2011.49493997 2011.000000
MIES             MIES  0.000000  0.0000000  0.47757290  0.000000
IKATUTK          IKATUTK  30.000000  37.0000000  44.94180961  46.000000
Koulasteindeksi1 Koulasteindeksi1  0.000000  0.0000000  0.16912521  0.000000
KOULRYH          KOULRYH  2.000000  2.0000000  5.30750429  6.000000
AMMKOKE2         AMMKOKE2  2.000000  5.0000000  14.64173928  12.000000
Tes              Tes  2.000000  4.0000000  8.56680961  9.000000
TKM_Uusimaa      TKM_Uusimaa  0.000000  0.0000000  0.27637221  0.000000
TSUHKEST         TSUHKEST  1.250000  3.2500000  12.59721269  9.250000
SAMAMK           SAMAMK  1.000000  1.0000000  0.94013722  1.000000
TYOSSAKK         TYOSSAKK  11.000000  12.0000000  11.47114065  12.000000
VUOKRTYO         VUOKRTYO  0.000000  0.0000000  0.01974700  0.000000
I_VAKTYO         I_VAKTYO  1.000000  1.0000000  0.93164666  1.000000
VLTYO            VLTYO  0.000000  0.0000000  0.05696398  0.000000
TPHLOST          TPHLOST  15.000000  40.0000000 632.34498285 175.000000
TAKOULPV         TAKOULPV  0.000000  0.0000000  3.10244425  2.000000
ToimiAsema1      ToimiAsema1  1.000000  2.0000000  2.54888508  3.000000
TTYOYHT1         TTYOYHT1  0.000000  3.0000000  44.16243568  10.000000
TTYOYHT2         TTYOYHT2  5.000000  10.0000000  27.85840480  20.000000
TTYOYHT3         TTYOYHT3  0.000000  0.0000000  27.50724700  5.000000
TTYOYHT4         TTYOYHT4  0.000000  0.0000000  7.60240137  2.000000
TYOALU1          TYOALU1  0.000000  2.0000000  2.91020583  3.000000
TYOALU2          TYOALU2  0.000000  0.0000000  0.74554031  0.000000
TYOALU3          TYOALU3  0.000000  1.0000000  2.67109777  3.000000
TYOALU4          TYOALU4  0.000000  0.0000000  0.89026587  0.000000
TYOALU5          TYOALU5  0.000000  0.0000000  0.58885077  0.000000
TYOALU6          TYOALU6  0.000000  0.0000000  2.26586621  2.000000
VUOROTYO         VUOROTYO  0.000000  0.0000000  0.04933533  0.000000
OMKOULPV         OMKOULPV  0.000000  0.0000000  1.98444254  0.000000
TVL_KYLLA        TVL_KYLLA  0.000000  0.0000000  0.45939108  0.000000
TAIKY4           TAIKY4  37.500000  37.5000000  40.25231059  39.750000
LEPOMIN2         LEPOMIN2  18.106900  27.2067500  40.29510416  39.231000
LOMAVKO3         LOMAVKO3  3.000000  5.0000000  5.44760832  5.000000
TMATKVA          TMATKVA  0.000000  0.0000000  9.08301887  1.000000
TMATKVB          TMATKVB  0.000000  0.0000000  1.85214408  0.000000
ETATYO2          ETATYO2  0.000000  0.0000000  0.77198285  0.000000
TYOTILA1         TYOTILA1  0.000000  1.0000000  0.82903087  1.000000
TYOTILA2         TYOTILA2  0.000000  0.0000000  0.05960549  0.000000
TYOTILA3         TYOTILA3  0.000000  0.0000000  0.12461407  0.000000
TYOTILA4         TYOTILA4  0.000000  0.0000000  0.03923671  0.000000
TYOFYS1          TYOFYS1  0.000000  1.0000000  1.37114065  1.000000
TYOFYS2          TYOFYS2  0.000000  1.0000000  2.43516295  2.000000
TYOFYS3          TYOFYS3  3.000000  4.0000000  4.35510292  5.000000
STYOPIB          STYOPIB  0.000000  0.0000000  6.69914237  4.000000
STYOPIA          STYOPIA  12.000000  16.0000000  19.86063465  20.000000
TYOIDLE          TYOIDLE  0.000000  1.0000000  1.40810463  1.000000
TYOVAI01         TYOVAI01  1.000000  2.0000000  2.84150943  3.000000
TYOVAI02         TYOVAI02  0.000000  1.0000000  2.45047170  3.000000
TYOVAI03         TYOVAI03  0.000000  1.0000000  2.27122642  2.000000
TYOLAPI          TYOLAPI  0.000000  0.0000000  2.43910806  3.000000
STYOTO           STYOTO  30.000000  46.0000000  60.57512864  63.000000
KEH_RUT          KEH_RUT  0.000000  0.1666667  0.33473110  0.375000
W                W  1.000000  1.0000000  1.00000000  1.000000
             f75     f90     sd   n         mode
logREJANS2     8.209474  8.3971318  0.2776152 23320   8.04874323459619
TUTKV      2012.000000 2013.0000000  1.0753068 23320         2011
MIES        1.000000  1.0000000  0.4995075 23320          0
IKATUTK      53.000000  59.0000000 10.3538949 23320          48
Koulasteindeksi1  0.500000  0.5000000  0.2792148 23320          0
KOULRYH       7.000000  8.0000000  2.7108608 23320       al_tekn
AMMKOKE2      24.000000  32.0000000 11.4089905 23320          5
Tes        14.000000  14.0000000  4.6598704 23320 Teknologiateollisuus
TKM_Uusimaa     1.000000  1.0000000  0.4472127 23320          0
TSUHKEST      21.250000  30.2500000 11.2934375 23320         0.25
SAMAMK       1.000000  1.0000000  0.2372375 23320          1
TYOSSAKK      12.000000  12.0000000  1.6603970 23320          12
VUOKRTYO      0.000000  0.0000000  0.1231504 23320          0
I_VAKTYO      1.000000  1.0000000  0.2523567 23320          1
VLTYO        0.000000  0.2500000  0.1572135 23320          0
TPHLOST      750.000000 2000.0000000 936.5560537 23320         175
TAKOULPV      4.000000  8.0000000  4.4167136 23320          0
ToimiAsema1     3.000000  3.0000000  0.6874501 23320     Muu toimihlo
TTYOYHT1      30.000000 100.0000000 120.7014489 23320          0
TTYOYHT2      30.000000  50.0000000 48.4387373 23320          20
TTYOYHT3      20.000000  50.0000000 93.4884416 23320          0
TTYOYHT4      10.000000  20.0000000 28.5046338 23320          0
TYOALU1       5.000000  5.0000000  1.7888684 23320          5
TYOALU2       1.000000  2.0000000  0.9767229 23320          0
TYOALU3       4.000000  5.0000000  1.9020497 23320          0
TYOALU4       1.000000  3.0000000  1.1741127 23320          0
TYOALU5       1.000000  2.0000000  0.8384674 23320          0
TYOALU6       4.000000  5.0000000  1.9248236 23320          0
VUOROTYO      0.000000  0.0000000  0.2015730 23320          0
OMKOULPV      0.000000  2.0000000 12.7845512 23320          0
TVL_KYLLA      1.000000  1.0000000  0.4983589 23320          0
TAIKY4       42.500000  48.5000000  8.0338680 23320         37.5
LEPOMIN2      51.396000  64.0710000 19.2183376 23320        35.593
LOMAVKO3      6.000000  7.0000000  2.6901230 23320          5
TMATKVA       5.000000  18.0000000 30.3430698 23320          0
TMATKVB       0.000000  3.0000000 12.1940445 23320          0
ETATYO2       0.000000  2.0000000  2.8107235 23320          0
TYOTILA1      1.000000  1.0000000  0.3764901 23320          1
TYOTILA2      0.000000  0.0000000  0.2367595 23320          0
TYOTILA3      0.000000  1.0000000  0.3302879 23320          0
TYOTILA4      0.000000  0.0000000  0.1941618 23320          0
TYOFYS1       2.000000  3.0000000  1.0191102 23320          1
TYOFYS2       4.000000  4.0000000  1.4982868 23320          2
TYOFYS3       5.000000  5.0000000  0.8947434 23320          5
STYOPIB      11.000000  18.0000000  7.2824309 23320          0
STYOPIA      24.000000  27.0000000  5.9794273 23320          22
TYOIDLE       2.000000  3.0000000  1.1208748 23320          1
TYOVAI01      4.000000  5.0000000  1.4992918 23320          4
TYOVAI02      4.000000  4.0000000  1.5018435 23320          3
TYOVAI03      4.000000  5.0000000  1.6908891 23320          0
TYOLAPI       4.000000  5.0000000  1.8139306 23320          0
STYOTO       76.000000  86.0000000 21.0059450 23320          72
KEH_RUT       0.500000  0.5714286  0.2374593 23320          0
W          1.000000  1.0000000  0.0000000 23320          1
         varclass     low95     upp95
logREJANS2    numeric  8.04367053  8.05079708
TUTKV       numeric 2011.48113807 2011.50874186
MIES       integer  0.47116157  0.48398423
IKATUTK      numeric  44.80891415  45.07470506
Koulasteindeksi1 numeric  0.16554141  0.17270902
KOULRYH      factor  5.27270955  5.34229903
AMMKOKE2     numeric  14.49530135  14.78817721
Tes        factor  8.50699872  8.62662049
TKM_Uusimaa    numeric  0.27063210  0.28211233
TSUHKEST     numeric  12.45225792  12.74216746
SAMAMK      integer  0.93709220  0.94318224
TYOSSAKK     integer  11.44982894  11.49245236
VUOKRTYO     numeric  0.01816632  0.02132767
I_VAKTYO     integer  0.92840758  0.93488573
VLTYO       numeric  0.05494610  0.05898186
TPHLOST      numeric 620.32399562 644.36597008
TAKOULPV     numeric  3.04575437  3.15913414
ToimiAsema1    factor  2.54006144  2.55770871
TTYOYHT1     integer  42.61319517  45.71167619
TTYOYHT2     integer  27.23667860  28.48013101
TTYOYHT3     integer  26.30729387  28.70720012
TTYOYHT4     integer  7.23653556  7.96826718
TYOALU1      integer  2.88724515  2.93316651
TYOALU2      integer  0.73300377  0.75807685
TYOALU3      integer  2.64668437  2.69551117
TYOALU4      integer  0.87519577  0.90533597
TYOALU5      integer  0.57808878  0.59961276
TYOALU6      integer  2.24116050  2.29057192
VUOROTYO     numeric  0.04674808  0.05192259
OMKOULPV     numeric  1.82034886  2.14853622
TVL_KYLLA     numeric  0.45299449  0.46578767
TAIKY4      numeric  40.14919341  40.35542778
LEPOMIN2     numeric  40.04843084  40.54177748
LOMAVKO3     numeric  5.41307976  5.48213688
TMATKVA      numeric  8.69355616  9.47248157
TMATKVB      numeric  1.69562974  2.00865842
ETATYO2      numeric  0.73590634  0.80805935
TYOTILA1     integer  0.82419851  0.83386324
TYOTILA2     integer  0.05656661  0.06264437
TYOTILA3     integer  0.12037472  0.12885341
TYOTILA4     integer  0.03674458  0.04172883
TYOFYS1      integer  1.35806006  1.38422125
TYOFYS2      integer  2.41593198  2.45439393
TYOFYS3      integer  4.34361861  4.36658722
STYOPIB      integer  6.60567011  6.79261463
STYOPIA      integer  19.78388685  19.93738245
TYOIDLE      integer  1.39371786  1.42249141
TYOVAI01     integer  2.82226556  2.86075331
TYOVAI02     integer  2.43119507  2.46974832
TYOVAI03     integer  2.24952333  2.29292950
TYOLAPI      integer  2.41582570  2.46239042
STYOTO      integer  60.30551083  60.84474646
KEH_RUT      numeric  0.33168324  0.33777897
W         numeric  1.00000000  1.00000000

> sink();

Muuta...Linkkejä:

Pron (julkisten) tutkimustilastojen pääsivu
Tilastokeskuksen sivut
Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) sivut
Työterveyslaitoksen (TTL) sivut
Työelämän tutkimuspäivien sivut
Työelämä 2020 -sivustot
Maailman Pankin indikaattorit
Eurostatin tilastot
Ammattiliitto Pron pääsivu

Tutkimustiedotteita ja tutkimusinfojen esityskalvoja:
Työmarkkinatutkimus 1/2014 infotilaisuus 08.04.2014 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 2/2013 infotilaisuus 30.10.2013 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 1/2012 infotilaisuus (kalvot, medialle)
Työaikaesitys 27.11.2009, Toimihenkilöunioni (kalvot)
Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä - Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus - (Laine, Lätti, Palmu, Pääkkönen, Suokas, Toivonen, Tuure & Vesilahti, 2013, pdf-kalvot)
Häiriöt toimihenkilötyössä esittelyaineisto (EK - STTK tuottavuustyöryhmä, 2013, (pdf-kalvot)

Tutkimukset aihealueittain (spesiaaliraportit, avautuu uudelle lehdelle) (ET=ei toiminnassa):
Demografiset taustatiedot (ET)
Työllisyys (ET)
Palkat, ansiot ja palkkausjärjestelmät
Työajat (ET)
Työn luonne ja koulutus
(Työ)hyvinvointianalyyseja (järjestelmät, subjektiivisesti koettu tyytyväisyys ym.)
Yritystason analyysit
Arvo- ja asennetutkimus
Yleiskalvot: "Pron toimihenkilöiden työelämän kuva" (pdf)
Ajatuksia organisaation toiminnan ja vaikutusten mittaamisesta" (pdf)
Kolumneja ym. tutkimustuloksista:
Työelämän tila 2015 ja tulevaisuus (web-raportti P.Palmu 2015, tutkimustuloksista johdettua tulkintaa ym.)
Palkkasalaisuus joutaa jo romukoppaan (Kauppalehti 18.3.2013 / Saarnio&Palmu, pdf)
...
(materiaalia tulossa...)