Prolaisten työtehtäväalueiden koostumus sopimusalaryhmittäin

Alla oleva tilasto kuvaa työtehtäväalueiden määrällistä painoa kussakin sopimusalaryhmässä. Yksittäisen tehtäväalueen arvo on välillä 0-100 %. Esimies-muuttujan kohdalla arvo 20 tarkoittaa, että alalla 20 % prolaisista toimii esimiestehtävissä. Muissa mittareissa on tietynlainen painoarvoasteikko. Tehtäväkategoriat eivät ole toisensa poissulkevia, eivätkä näin ollen summaudu yhteensä 100 prosenttiin. Jakaumiin vaikuttaa myös työviikon pituus (jota luvuissa ole vakioitu). Sopimusalat on järjestetty niiden keskipalkkatason mukaan niin, että ylimpänä on suuripalkkaisin ala (). Tilastointijakso = .