/ NULL.DEV/ ---------------------------------------------------------------------/ Necessary definitions required for a Survo printer driver:/ ----------------------------------------------------------/ ----------------------

Analyysien skriptit (R)


SHOW p

> library(psych);

> library(semPlot)

> tolot <- c(
+
+
+ "TOLOT01", "TOLOT02",
+ "TOLOT03", "TOLOT04", "TOLOT05", "TOLOT06", "TOLOT07" ,"TOLOT08" ,
+ "TOLOT09" ,"TOLOT10" ,"TOLOT11", .... [TRUNCATED]

> ##
> efa1 <- fa.poly(D[, tolot], nfactors=2, fm="minres", scores="regression", rotate="varimax" )


> summary(efa1);

Factor analysis with Call: fa.poly(x = D[, tolot], nfactors = 2, rotate = "varimax", fm = "minres",
  scores = "regression")

> efa1$fa
Factor Analysis using method = minres
Call: fa.poly(x = D[, tolot], nfactors = 2, rotate = "varimax", fm = "minres",
  scores = "regression")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
     MR1  MR2  h2  u2 com
TOLOT01 0.74 -0.15 0.56 0.44 1.1
TOLOT02 0.78 -0.11 0.62 0.38 1.0
TOLOT03 0.81 -0.06 0.66 0.34 1.0
TOLOT04 0.73 -0.07 0.54 0.46 1.0
TOLOT05 -0.45 0.43 0.38 0.62 2.0
TOLOT06 0.38 -0.07 0.15 0.85 1.1
TOLOT07 -0.03 0.76 0.58 0.42 1.0
TOLOT08 0.73 0.00 0.53 0.47 1.0
TOLOT09 -0.67 0.00 0.45 0.55 1.0
TOLOT10 0.52 0.04 0.27 0.73 1.0
TOLOT11 -0.03 0.57 0.32 0.68 1.0
TOLOT12 0.07 0.75 0.57 0.43 1.0
TOLOT13 -0.18 0.64 0.44 0.56 1.2
TOLOT14 -0.03 0.55 0.30 0.70 1.0
TOLOT15 -0.03 0.22 0.05 0.95 1.0
TOLOT16 -0.06 0.49 0.25 0.75 1.0

            MR1 MR2
SS loadings      3.96 2.70
Proportion Var    0.25 0.17
Cumulative Var    0.25 0.42
Proportion Explained 0.60 0.40
Cumulative Proportion 0.60 1.00

Mean item complexity = 1.1
Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.

The degrees of freedom for the null model are 120 and the objective function was 36.05 with Chi Square of 120861.7
The degrees of freedom for the model are 89 and the objective function was 32.38

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.12
The df corrected root mean square of the residuals is 0.14

The harmonic number of observations is 3360 with the empirical chi square 10982.09 with prob < 0
The total number of observations was 3360 with MLE Chi Square = 108527.5 with prob < 0

Tucker Lewis Index of factoring reliability = -0.211
RMSEA index = 0.603 and the 90 % confidence intervals are 0.599 0.605
BIC = 107804.8
Fit based upon off diagonal values = 0.81
Measures of factor score adequacy
                        MR1 MR2
Correlation of scores with factors        1  1
Multiple R square of scores with factors     1  1
Minimum correlation of possible factor scores  1  1

> names(efa1)
[1] "fa"   "rho"  "tau"  "n.obs" "Call"  "scores"

> summary(efa1);

Factor analysis with Call: fa.poly(x = D[, tolot], nfactors = 2, rotate = "varimax", fm = "minres",
  scores = "regression")

> efa1$loadings
NULL

> Lat <- as.matrix(efa1$fa$loadings)

> class(Lat) <- "matrix"

> Lat <- as.data.frame(Lat)

> names(Lat) <- paste("LAHTO", 1:ncol(Lat), sep="");

> ##dimnames(Lat)
> Lat
       LAHTO1    LAHTO2
TOLOT01 0.73522872 -0.147845463
TOLOT02 0.78223680 -0.107025051
TOLOT03 0.80892880 -0.061420872
TOLOT04 0.72868052 -0.067811333
TOLOT05 -0.44680012 0.429658338
TOLOT06 0.37506056 -0.070326269
TOLOT07 -0.03139874 0.763473924
TOLOT08 0.72572917 -0.004761264
TOLOT09 -0.66921885 0.001133206
TOLOT10 0.51545160 0.039576390
TOLOT11 -0.03421308 0.566756216
TOLOT12 0.07415417 0.748516315
TOLOT13 -0.18015285 0.638934626
TOLOT14 -0.03110444 0.549977217
TOLOT15 -0.02548489 0.221289812
TOLOT16 -0.06410341 0.490911729

> Lat_olot <- f_addselite2data(data=Lat, key=rownames(Lat),
+ selitelista=Ylst, listname="ni1", Selite="Sel");

> ##
> KM_olot <- f_karkimuutt_fa(d=Lat_olot, max=maxKM, crit=.3, selitys="Sel");

> KM_olot
$LAHTO1
[1] "Lõhtiessõni sai paljon kiitosta tekemõstõni ty÷stõ ja -ty÷urasta (TOLOT03,0.81)"
[2] "Sai itse valita itselle sopivimman elõkkeelle siirtymisajankohdan (TOLOT02,0.78)"
[3] "Siirtyi elõkkeelle vapaasta tahdosta-nlr-(elõkkeelle siirt. olosuhteet) (TOLOT01,0.74)"
[4] "Viimeisen ty÷paikan olosuhteet erittõin ty÷ntekijõystõvõlliset (TOLOT04,0.73)"
[5] "Siirsi omaa kokemusta ja osaamista ty÷paikan muille ty÷ntekij÷ille (TOLOT08,0.73)"
[6] "Irtisanottiin henkil÷st÷võhennysten yhteydessõ (TOLOT09,-0.67)"
[7] "Antoi itse tilaa nuoremmille ty÷ntekij÷illeni (TOLOT10,0.52)"
[8] "Painostettiin jõttõmõõn ty÷ (TOLOT05,-0.45)"
[9] "Ty÷nantaja oli kustantanut lisõelõkkeitõ (TOLOT06,0.38)"

$LAHTO2
[1] "Henkinen ty÷kyky oli huono (TOLOT07,0.76)"
[2] "Tietotaidot olivat vanhentuneet (TOLOT12,0.75)"
[3] "Harkitsi vakavasti siirtymistõ toiselle alalle tai ammattiin (TOLOT13,0.64)"
[4] "Fyysinen ty÷kyky oli huono (TOLOT11,0.57)"
[5] "Viimeisen ty÷paikan olosuhteet ovat sittemmin selvõsti parantuneet (TOLOT14,0.55)"
[6] "Etsittiin uusia ty÷tehtõviõ (TOLOT16,0.49)"
[7] "Painostettiin jõttõmõõn ty÷ (TOLOT05,0.43)"

$HUONO_SOPIVUUS
[1] "Painostettiin jõttõmõõn ty÷ (TOLOT05,0.007)"
[2] "Ty÷motivaation puolesta olisi voinut jatkaa ty÷uraa paljon pitempõõn (TOLOT15,0.01)"
[3] "Ty÷nantaja oli kustantanut lisõelõkkeitõ (TOLOT06,0.044)"


> ###
> S <- as.data.frame(efa1$scores$scores)

> names(S) <- paste("LAHTO", 1:ncol(S), sep="");

> D <- cbind(D,S);

> ##str(S)
> ##### END elõkkeellesiirtymisolosuhteet ####
>
> f_abshist(D$LAHTO2)

> #source("C:/S/R/FUNC/MUSTE.R");
>
> ###str(D[, ncol(D)]   )
>
> #fa.poly(x,nfactors=1,n.obs = NA, n.iter=1, rotate="oblimin", SMC=TRUE, missing= .... [TRUNCATED]

> vars
 [1] "TEHT01" "TEHT02" "TEHT03" "TEHT04" "TEHT05" "TEHT06" "TEHT07" "TEHT08"
 [9] "TEHT09" "TEHT10" "TEHT11" "TEHT12" "TEHT13" "TEHT14" "TEHT15" "TEHT16"
[17] "TEHT17"

> ##
> efa1 <- fa.poly(D[, vars], fm="minres", scores="regression",
+ nfactors=4, rotate="varimax")

> names(efa1)
[1] "fa"   "rho"  "tau"  "n.obs" "Call"  "scores"

> summary(efa1);

Factor analysis with Call: fa.poly(x = D[, vars], nfactors = 4, rotate = "varimax", fm = "minres",
  scores = "regression")

> efa1$loadings
NULL

> Lat <- as.matrix(efa1$fa$loadings)

> class(Lat) <- "matrix"

> Lat <- as.data.frame(Lat)

> names(Lat) <- paste("JOB", 1:ncol(Lat), sep="");

> ##dimnames(Lat)
>
>
> Lat2 <- f_addselite2data(data=Lat, key=rownames(Lat),
+ selitelista=Ylst, listname="ni1", Selite="Sel");

> ##
> KM_TEHT <- f_karkimuutt_fa(d=Lat2, max=maxKM, crit=.3, selitys="Sel");

> KM_TEHT;
$JOB1
 [1] "Ura: asiakaskontaktien hoitaminen (TEHT09,0.74)"
 [2] "Ura: taloudelliset tehtõvõt (TEHT10,0.72)"
 [3] "Ura: myynti-, markkinointi-, esiintymis- tai neuvottelutehtõvõt (TEHT13,0.69)"
 [4] "Ura: tiedonvõlitys ja vastaavat viestintõtehtõvõt (TEHT04,0.68)"
 [5] "Ura: toiminta hallitsevasti kansainvõlisessõ ympõrist÷ssõ (TEHT15,0.66)"
 [6] "Ura: henkil÷st÷hallinnolliset (TEHT16,0.66)"
 [7] "Ura: yrittõjõ tai muu itsenõinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.65)"
 [8] "Ura: kirjallinen sisõll÷n tuottaminen (asiakirjat, raportit, kirjat ym.) (TEHT17,0.64)"
 [9] "Ura: asema ylemmõssõ johdossa (TEHT07,0.63)"
[10] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.62)"

$JOB2
 [1] "Ura: suunnittelu-, tutkimus- tai vastaavat asiantuntijatehtõvõt (TEHT12,0.58)"
 [2] "Ura: erittõin vaativat ja vastuulliset ongelmanratkaisutehtõvõt (TEHT03,0.57)"
 [3] "Ura: tekniset tehtõvõt (TEHT11,0.54)"
 [4] "Ura: tiedonvõlitys ja vastaavat viestintõtehtõvõt (TEHT04,0.43)"
 [5] "Ura: kirjallinen sisõll÷n tuottaminen (asiakirjat, raportit, kirjat ym.) (TEHT17,0.42)"
 [6] "Ura: toiminta hallitsevasti kansainvõlisessõ ympõrist÷ssõ (TEHT15,0.41)"
 [7] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.38)"
 [8] "Ura: asema ylemmõssõ johdossa (TEHT07,0.35)"
 [9] "Ura: asema keskijohdossa (TEHT06,0.33)"
[10] "Ura: yrittõjõ tai muu itsenõinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.31)"

$JOB3
[1] "Ura: ty÷njohto tai vastaava alempi keskijohto (TEHT05,0.54)"
[2] "Ura: asema keskijohdossa (TEHT06,0.46)"
[3] "Ura: tekniset tehtõvõt (TEHT11,0.39)"
[4] "Ura: asema ylemmõssõ johdossa (TEHT07,0.39)"
[5] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.34)"
[6] "Ura: yrittõjõ tai muu itsenõinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.32)"

$JOB4
[1] "Ura: ty÷ntekijõ, puhtaasti suorittava ty÷ (TEHT01,0.99)"
[2] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.3)"

$HUONO_SOPIVUUS
[1] " (,)"


> ###
> S <- as.data.frame(efa1$scores$scores)

> names(S) <- paste("JOB", 1:ncol(S), sep="");

> D <- cbind(D,S);

> str(S)
'data.frame':  3360 obs. of 4 variables:
 $ JOB1: num -0.283 -0.349 -0.509 0.518 -0.332 ...
 $ JOB2: num 0.672 -0.407 -0.425 0.544 -0.566 ...
 $ JOB3: num 1.049 -0.285 0.41 -2.46 0.518 ...
 $ JOB4: num 0.233 -0.91 -0.943 2.339 0.318 ...

> ################ end ty÷tehtõvõt uralla #############
>
>
>
> #### Toiminta arjessa ##############
> Proc <- "fa.poly";

> Nimi <- "ACT";

> vars <- names(D)[grep("TOIM[012][0-9]$", names(D))]

> nF <- 6;

> vars
 [1] "TOIM01" "TOIM02" "TOIM03" "TOIM04" "TOIM05" "TOIM06" "TOIM07" "TOIM08"
 [9] "TOIM09" "TOIM10" "TOIM11" "TOIM12" "TOIM13" "TOIM14" "TOIM15" "TOIM16"
[17] "TOIM17" "TOIM18" "TOIM19" "TOIM20" "TOIM21" "TOIM22" "TOIM23" "TOIM24"
[25] "TOIM25" "TOIM26" "TOIM27" "TOIM28"

> ##
> if(Proc=="fa") {
+ efa1 <- fa(D[, vars], fm="minres", scores="regression",
+ nfactors=nF, rotate="varimax")
+ Lat <- as.matrix(efa1$loadings)
+ .... [TRUNCATED]

> #
> if(Proc=="fa.poly") {
+
+ efa1 <- fa.poly(D[, vars], fm="minres", scores="regression",
+ nfactors=nF, rotate="varimax")
+ Lat <- as.matrix(efa1 .... [TRUNCATED]

Factor analysis with Call: fa.poly(x = D[, vars], nfactors = nF, rotate = "varimax", fm = "minres",
  scores = "regression")

Test of the hypothesis that 6 factors are sufficient.
The degrees of freedom for the model is 225 and the objective function was 0.63
The number of observations was 3360 with Chi Square = 2099.17 with prob < 6.2e-301

The root mean square of the residuals (RMSA) is 0.02
The df corrected root mean square of the residuals is 0.03

Tucker Lewis Index of factoring reliability = 0.916
RMSEA index = 0.05 and the 90 % confidence intervals are 0.048 0.052
BIC = 272.24
Loadings:
    MR1  MR3  MR2  MR5  MR6  MR4
TOIM01     0.110 0.340 0.151 0.337
TOIM02 0.202 0.302 0.177     0.146
TOIM03 0.155 0.529
TOIM04     0.618     0.355
TOIM05 0.246 0.584     0.147 0.147
TOIM06 0.134 0.367 0.136 0.587 0.111
TOIM07 0.388 0.309 0.211     0.135
TOIM08 0.501 0.315        0.138
TOIM09 0.260 0.180        0.457
TOIM10        0.621     0.150
TOIM11        0.599
TOIM12 0.192     0.200 0.206 0.586 0.279
TOIM13 0.174 0.126 0.323 0.185 0.339 0.110
TOIM14 0.616 0.171            0.302
TOIM15 0.323    -0.107 0.129 0.147 0.672
TOIM16 0.100     0.470 0.219
TOIM17 0.558 0.164        0.147 0.467
TOIM18 0.421     0.167 0.351 0.224
TOIM19 0.691        0.129 0.173
TOIM20        0.106 0.543 0.127
TOIM21 0.668 0.108     0.215
TOIM22 0.686     0.232 0.195 0.256
TOIM23 0.738 0.160     0.136
TOIM24 0.832 0.148        0.127
TOIM25 0.746 0.174        0.121 0.180
TOIM26 0.792 0.130 0.116
TOIM27 0.468 0.147 0.208 0.164 0.219
TOIM28 0.736 0.203            0.332

         MR1  MR3  MR2  MR5  MR6  MR4
SS loadings  6.251 1.743 1.530 1.256 1.203 1.076
Proportion Var 0.223 0.062 0.055 0.045 0.043 0.038
Cumulative Var 0.223 0.285 0.340 0.385 0.428 0.466

> ###
> class(Lat) <- "matrix"

> Lat <- as.data.frame(Lat)

> names(Lat) <- paste(Nimi, 1:ncol(Lat), sep="");

> ##dimnames(Lat)
>
>
> Lat2 <- f_addselite2data(data=Lat, key=rownames(Lat),
+ selitelista=Ylst, listname="ni1", Selite="Sel");

> Lat2
       ACT1     ACT2    ACT3     ACT4     ACT5
TOIM01 -0.01519152 0.109935921 0.33961106 0.151419784 0.336659784
TOIM02 0.20232645 0.302111935 0.17666290 -0.012541664 0.145672502
TOIM03 0.15455328 0.529111292 -0.05540487 0.003063263 -0.012850893
TOIM04 0.07330516 0.618103692 0.06162611 0.354942647 0.045023113
TOIM05 0.24648718 0.584074324 0.08833307 0.146836052 0.146673300
TOIM06 0.13352129 0.367049069 0.13577800 0.587481921 0.110868394
TOIM07 0.38757410 0.309205895 0.21108761 -0.050302741 0.135454643
TOIM08 0.50148562 0.315462485 -0.02810433 -0.095641720 0.138380119
TOIM09 0.25994395 0.179573679 0.08881639 0.069026492 0.456631902
TOIM10 0.01921680 0.090847551 0.62087315 0.001849025 0.149751559
TOIM11 0.05343628 0.045277137 0.59902164 0.034874585 0.001382623
TOIM12 0.19221420 0.005397968 0.20015859 0.205697764 0.586339290
TOIM13 0.17390174 0.126036885 0.32285940 0.185108753 0.339027914
TOIM14 0.61606905 0.170902846 0.03623120 -0.049221045 -0.012682420
TOIM15 0.32257146 -0.007263573 -0.10665397 0.129067694 0.146826206
TOIM16 0.10040874 -0.089643166 0.46993269 0.219468145 0.092757364
TOIM17 0.55837538 0.164194646 0.02862319 0.078734519 0.146625249
TOIM18 0.42135427 -0.058135489 0.16678912 0.350722900 0.224345908
TOIM19 0.69094373 0.057309534 0.09485149 0.129392031 0.172938479
TOIM20 0.07019660 0.064650362 0.10590674 0.543431194 0.127463654
TOIM21 0.66764827 0.108170953 0.01110225 0.214718122 0.076454043
TOIM22 0.68576608 0.058735840 0.23163847 0.195294465 0.256057084
TOIM23 0.73764374 0.160344157 0.05890656 0.135583535 -0.015796409
TOIM24 0.83248263 0.147697066 0.05897099 0.046760371 0.127196231
TOIM25 0.74556687 0.173702063 -0.08978600 0.014203177 0.120981692
TOIM26 0.79183686 0.129922076 0.11587769 0.075571119 0.052357724
TOIM27 0.46807497 0.146989102 0.20752480 0.163770457 0.219137255
TOIM28 0.73586446 0.203212640 0.03379408 -0.017294561 0.062657219
        ACT6
TOIM01 -0.085871858
TOIM02 0.025234317
TOIM03 -0.008583407
TOIM04 0.099662714
TOIM05 0.015304367
TOIM06 0.010961555
TOIM07 0.008866949
TOIM08 0.081723277
TOIM09 0.044109336
TOIM10 0.044584247
TOIM11 -0.011299238
TOIM12 0.278861738
TOIM13 0.110077157
TOIM14 0.302085563
TOIM15 0.672268629
TOIM16 -0.093738725
TOIM17 0.467057688
TOIM18 0.007606152
TOIM19 0.087781971
TOIM20 0.092952515
TOIM21 0.046178345
TOIM22 -0.030541377
TOIM23 -0.065554748
TOIM24 0.092109121
TOIM25 0.180048271
TOIM26 0.081264519
TOIM27 0.070001850
TOIM28 0.331926730
                                         Sel
TOIM01              Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.)
TOIM02      Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.)
TOIM03   Rakentaminen ja korjaus (tavarat, asunnot, võlineet jne. , my÷s hankinta)
TOIM04                Kalastus, metsõstys, marjanpoiminta, viljely ym.
TOIM05                  Luonnonhoito (maa, metsõ/kasvit, vesi, ilma)
TOIM06                     Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen
TOIM07                       Elõinten kasvattaminen, hoitaminen
TOIM08          Rahallisia tuloja/palkkioita tuottava toiminta tai ty÷nteko
TOIM09                       Ihmisten auttaminen ja hoitaminen
TOIM10                             Lepõõminen, nukkuminen
TOIM11 Suunnittelematon toiminta/oleskelu (ilman aikatauluja ja selkeitõ tavoitteita)
TOIM12         Ihmissuhteiden, sosiaalisten verkostojen yllõpito ja luominen
TOIM13                    Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet
TOIM14                          Ammattiyhdistystoiminta (ay)
TOIM15     Kerho-, seura-, joukkue-, jõrjest÷-, yhdistystoiminta (ei ay-toiminta)
TOIM16         Kirjojen lukeminen, radion, television, internetin seuraaminen
TOIM17                              Paikallinen toiminta
TOIM18    Taiteet ja kulttuuri (musiikki, nõytelmõt, valokuvaus, kuvataiteet jne.)
TOIM19                     Kirjoittaminen, muu luova itseilmaisu
TOIM20                              Urheilu ja liikunta
TOIM21                           Opiskelu, kouluttautuminen
TOIM22                             Estetiikka ja kauneus
TOIM23                           Tieteet ja uusi teknologia
TOIM24                            Kansainvõlinen toiminta
TOIM25             Muiden opettaminen, kouluttaminen, valmentaminen jne.
TOIM26   Filosofiset, yhteiskunnalliset ja elõmõntarkoitukseen liittyvõt kysymykset
TOIM27                      Pelit, leikit ja vastaava ajanviete
TOIM28                      Poliittinen ja aatteellinen toiminta

> ##
> KM_ACT <- f_karkimuutt_fa(d=Lat2, max=maxKM, crit=.3, selitys="Sel");

> KM_ACT;
$ACT1
 [1] "Kansainvõlinen toiminta (TOIM24,0.83)"
 [2] "Filosofiset, yhteiskunnalliset ja elõmõntarkoitukseen liittyvõt kysymykset (TOIM26,0.79)"
 [3] "Muiden opettaminen, kouluttaminen, valmentaminen jne. (TOIM25,0.75)"
 [4] "Tieteet ja uusi teknologia (TOIM23,0.74)"
 [5] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.74)"
 [6] "Kirjoittaminen, muu luova itseilmaisu (TOIM19,0.69)"
 [7] "Estetiikka ja kauneus (TOIM22,0.69)"
 [8] "Opiskelu, kouluttautuminen (TOIM21,0.67)"
 [9] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.62)"
[10] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.56)"

$ACT2
[1] "Kalastus, metsõstys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.62)"
[2] "Luonnonhoito (maa, metsõ/kasvit, vesi, ilma) (TOIM05,0.58)"
[3] "Rakentaminen ja korjaus (tavarat, asunnot, võlineet jne. , my÷s hankinta) (TOIM03,0.53)"
[4] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.37)"
[5] "Rahallisia tuloja/palkkioita tuottava toiminta tai ty÷nteko (TOIM08,0.32)"
[6] "Elõinten kasvattaminen, hoitaminen (TOIM07,0.31)"
[7] "Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.) (TOIM02,0.3)"

$ACT3
[1] "Lepõõminen, nukkuminen (TOIM10,0.62)"
[2] "Suunnittelematon toiminta/oleskelu (ilman aikatauluja ja selkeitõ tavoitteita) (TOIM11,0.6)"
[3] "Kirjojen lukeminen, radion, television, internetin seuraaminen (TOIM16,0.47)"
[4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)"
[5] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.32)"

$ACT4
[1] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.59)"
[2] "Urheilu ja liikunta (TOIM20,0.54)"
[3] "Kalastus, metsõstys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.35)"
[4] "Taiteet ja kulttuuri (musiikki, nõytelmõt, valokuvaus, kuvataiteet jne.) (TOIM18,0.35)"

$ACT5
[1] "Ihmissuhteiden, sosiaalisten verkostojen yllõpito ja luominen (TOIM12,0.59)"
[2] "Ihmisten auttaminen ja hoitaminen (TOIM09,0.46)"
[3] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.34)"
[4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)"

$ACT6
[1] "Kerho-, seura-, joukkue-, jõrjest÷-, yhdistystoiminta (ei ay-toiminta) (TOIM15,0.67)"
[2] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.47)"
[3] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.33)"
[4] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.3)"

$HUONO_SOPIVUUS
[1] "Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.) (TOIM02,0.054)"
[2] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.071)"
[3] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.088)"


> ###
>
> S <- as.data.frame(efa1$scores$scores)

> str(S)
'data.frame':  3360 obs. of 6 variables:
 $ MR1: num -0.701 -0.771 0.261 -1.465 -1.163 ...
 $ MR3: num 0.593 -0.575 -0.433 1.385 -0.364 ...
 $ MR2: num -0.547 0.256 -0.243 0.968 1.33 ...
 $ MR5: num 0.0626 0.5726 -1.2096 0.6176 1.0193 ...
 $ MR6: num 0.0283 -0.8811 0.8519 0.9081 -0.1538 ...
 $ MR4: num 1.9931 -0.3202 1.4383 2.088 0.0137 ...

> names(S) <- paste(Nimi, 1:ncol(S), sep="");

> D <- cbind(D,S);

> str(S)
'data.frame':  3360 obs. of 6 variables:
 $ ACT1: num -0.701 -0.771 0.261 -1.465 -1.163 ...
 $ ACT2: num 0.593 -0.575 -0.433 1.385 -0.364 ...
 $ ACT3: num -0.547 0.256 -0.243 0.968 1.33 ...
 $ ACT4: num 0.0626 0.5726 -1.2096 0.6176 1.0193 ...
 $ ACT5: num 0.0283 -0.8811 0.8519 0.9081 -0.1538 ...
 $ ACT6: num 1.9931 -0.3202 1.4383 2.088 0.0137 ...

> ################ end ty÷tehtõvõt uralla #############
>
> #### Taloudelliset mahdollisuudet ##############
> Proc <- "fa";

> Nimi <- "ECOCAB";

> vars <- names(D)[grep("TALMAH[01][0-9]$", names(D))]

> nF <- 1;

> vars
[1] "TALMAH01" "TALMAH02" "TALMAH03" "TALMAH04" "TALMAH05" "TALMAH06" "TALMAH07"
[8] "TALMAH08" "TALMAH09"

> ##
> if(Proc=="fa") {
+ efa1 <- fa(D[, vars], fm="minres", scores="regression",
+ nfactors=nF, rotate="varimax")
+ Lat <- as.matrix(efa1$loadings)
+ .... [TRUNCATED]

Factor analysis with Call: fa(r = D[, vars], nfactors = nF, rotate = "varimax", scores = "regression",
  fm = "minres")

Test of the hypothesis that 1 factor is sufficient.
The degrees of freedom for the model is 27 and the objective function was 0.92
The number of observations was 3360 with Chi Square = 3099.55 with prob < 0

The root mean square of the residuals (RMSA) is 0.07
The df corrected root mean square of the residuals is 0.08

Tucker Lewis Index of factoring reliability = 0.828
RMSEA index = 0.184 and the 90 % confidence intervals are 0.179 0.19
BIC = 2880.32
Loadings:
     MR1
TALMAH01 0.799
TALMAH02 0.814
TALMAH03 0.815
TALMAH04 0.786
TALMAH05 0.832
TALMAH06 0.807
TALMAH07 0.763
TALMAH08 0.776
TALMAH09 0.743

         MR1
SS loadings  5.663
Proportion Var 0.629

> #
> if(Proc=="fa.poly") {
+
+ efa1 <- fa.poly(D[, vars], fm="minres", scores="regression",
+ nfactors=nF, rotate="varimax")
+ Lat <- as.matrix(efa1 .... [TRUNCATED]

> ###
> class(Lat) <- "matrix"

> Lat <- as.data.frame(Lat)

> names(Lat) <- paste(Nimi, 1:ncol(Lat), sep="");

> ##dimnames(Lat)
>
>
> Lat2 <- f_addselite2data(data=Lat, key=rownames(Lat),
+ selitelista=Ylst, listname="ni1", Selite="Sel");

> Lat2
      ECOCAB1
TALMAH01 0.7990534
TALMAH02 0.8141824
TALMAH03 0.8146418
TALMAH04 0.7862648
TALMAH05 0.8323348
TALMAH06 0.8070301
TALMAH07 0.7628885
TALMAH08 0.7756179
TALMAH09 0.7428539
                                                   Sel
TALMAH01            Tal. mahd. Ravinto, vaatteet, vaatetus, puhtaus ym. fysiologiset tarpeet
TALMAH02      Tal. mahd. Kodin ja kotitalouden yllõpito (asunto, kalusteet, tarvikkeet, huolto ym.)
TALMAH03 Tal. mahd. Liikkuminen pitempien võlimatkojen kohteiden võlillõ (kulkuneuvot, liikennevõlineet)
TALMAH04                       Tal. mahd. Terveyden yllõpito ja sairauksien hoito
TALMAH05                 Tal. mahd. Virkistystoiminta, harrastukset ja muut aktiviteetit
TALMAH06                  Tal. mahd. Huvittelu, juhliminen, tilaisuuksien jõrjestõminen
TALMAH07            Tal. mahd. Yhteydenpito ihmisiin, osallistuminen yhteis÷ihin/verkostoihin
TALMAH08                              Tal. mahd. Opiskelu, kouluttautuminen
TALMAH09               Tal. mahd. Tiedonkulku ajankohtaisista, yhteiskunnallista asioista

> ##
> KM_ECOCAB <- NULL;

> if(nF>1) {
+ KM_ECOCAB <- f_karkimuutt_fa(d=Lat2, max=maxKM, crit=.45, selitys="Sel");
+ KM_ECOCAB};

> ###
>
> if(Proc=="fa"){S <- as.data.frame(efa1$scores)};

> if(Proc=="fa.poly"){S <- as.data.frame(efa1$scores$scores)};

> str(S)
'data.frame':  3360 obs. of 1 variable:
 $ MR1: num NA NA 0.856 NA -0.404 ...

> names(S) <- paste(Nimi, 1:ncol(S), sep="");

> D <- cbind(D,S);

> str(S)
'data.frame':  3360 obs. of 1 variable:
 $ ECOCAB1: num NA NA 0.856 NA -0.404 ...

> ################ end ty÷tehtõvõt uralla #############
>
>
>
> ALL_KMsel <- list(El_lahtolot= KM_olot,Tyouran_teht=KM_TEHT,
+ El_toiminta= KM_ACT, .... [TRUNCATED]

> ALL_KMsel
$El_lahtolot
$El_lahtolot$LAHTO1
[1] "Lõhtiessõni sai paljon kiitosta tekemõstõni ty÷stõ ja -ty÷urasta (TOLOT03,0.81)"
[2] "Sai itse valita itselle sopivimman elõkkeelle siirtymisajankohdan (TOLOT02,0.78)"
[3] "Siirtyi elõkkeelle vapaasta tahdosta-nlr-(elõkkeelle siirt. olosuhteet) (TOLOT01,0.74)"
[4] "Viimeisen ty÷paikan olosuhteet erittõin ty÷ntekijõystõvõlliset (TOLOT04,0.73)"
[5] "Siirsi omaa kokemusta ja osaamista ty÷paikan muille ty÷ntekij÷ille (TOLOT08,0.73)"
[6] "Irtisanottiin henkil÷st÷võhennysten yhteydessõ (TOLOT09,-0.67)"
[7] "Antoi itse tilaa nuoremmille ty÷ntekij÷illeni (TOLOT10,0.52)"
[8] "Painostettiin jõttõmõõn ty÷ (TOLOT05,-0.45)"
[9] "Ty÷nantaja oli kustantanut lisõelõkkeitõ (TOLOT06,0.38)"

$El_lahtolot$LAHTO2
[1] "Henkinen ty÷kyky oli huono (TOLOT07,0.76)"
[2] "Tietotaidot olivat vanhentuneet (TOLOT12,0.75)"
[3] "Harkitsi vakavasti siirtymistõ toiselle alalle tai ammattiin (TOLOT13,0.64)"
[4] "Fyysinen ty÷kyky oli huono (TOLOT11,0.57)"
[5] "Viimeisen ty÷paikan olosuhteet ovat sittemmin selvõsti parantuneet (TOLOT14,0.55)"
[6] "Etsittiin uusia ty÷tehtõviõ (TOLOT16,0.49)"
[7] "Painostettiin jõttõmõõn ty÷ (TOLOT05,0.43)"

$El_lahtolot$HUONO_SOPIVUUS
[1] "Painostettiin jõttõmõõn ty÷ (TOLOT05,0.007)"
[2] "Ty÷motivaation puolesta olisi voinut jatkaa ty÷uraa paljon pitempõõn (TOLOT15,0.01)"
[3] "Ty÷nantaja oli kustantanut lisõelõkkeitõ (TOLOT06,0.044)"


$Tyouran_teht
$Tyouran_teht$JOB1
 [1] "Ura: asiakaskontaktien hoitaminen (TEHT09,0.74)"
 [2] "Ura: taloudelliset tehtõvõt (TEHT10,0.72)"
 [3] "Ura: myynti-, markkinointi-, esiintymis- tai neuvottelutehtõvõt (TEHT13,0.69)"
 [4] "Ura: tiedonvõlitys ja vastaavat viestintõtehtõvõt (TEHT04,0.68)"
 [5] "Ura: toiminta hallitsevasti kansainvõlisessõ ympõrist÷ssõ (TEHT15,0.66)"
 [6] "Ura: henkil÷st÷hallinnolliset (TEHT16,0.66)"
 [7] "Ura: yrittõjõ tai muu itsenõinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.65)"
 [8] "Ura: kirjallinen sisõll÷n tuottaminen (asiakirjat, raportit, kirjat ym.) (TEHT17,0.64)"
 [9] "Ura: asema ylemmõssõ johdossa (TEHT07,0.63)"
[10] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.62)"

$Tyouran_teht$JOB2
 [1] "Ura: suunnittelu-, tutkimus- tai vastaavat asiantuntijatehtõvõt (TEHT12,0.58)"
 [2] "Ura: erittõin vaativat ja vastuulliset ongelmanratkaisutehtõvõt (TEHT03,0.57)"
 [3] "Ura: tekniset tehtõvõt (TEHT11,0.54)"
 [4] "Ura: tiedonvõlitys ja vastaavat viestintõtehtõvõt (TEHT04,0.43)"
 [5] "Ura: kirjallinen sisõll÷n tuottaminen (asiakirjat, raportit, kirjat ym.) (TEHT17,0.42)"
 [6] "Ura: toiminta hallitsevasti kansainvõlisessõ ympõrist÷ssõ (TEHT15,0.41)"
 [7] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.38)"
 [8] "Ura: asema ylemmõssõ johdossa (TEHT07,0.35)"
 [9] "Ura: asema keskijohdossa (TEHT06,0.33)"
[10] "Ura: yrittõjõ tai muu itsenõinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.31)"

$Tyouran_teht$JOB3
[1] "Ura: ty÷njohto tai vastaava alempi keskijohto (TEHT05,0.54)"
[2] "Ura: asema keskijohdossa (TEHT06,0.46)"
[3] "Ura: tekniset tehtõvõt (TEHT11,0.39)"
[4] "Ura: asema ylemmõssõ johdossa (TEHT07,0.39)"
[5] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.34)"
[6] "Ura: yrittõjõ tai muu itsenõinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.32)"

$Tyouran_teht$JOB4
[1] "Ura: ty÷ntekijõ, puhtaasti suorittava ty÷ (TEHT01,0.99)"
[2] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.3)"

$Tyouran_teht$HUONO_SOPIVUUS
[1] " (,)"


$El_toiminta
$El_toiminta$ACT1
 [1] "Kansainvõlinen toiminta (TOIM24,0.83)"
 [2] "Filosofiset, yhteiskunnalliset ja elõmõntarkoitukseen liittyvõt kysymykset (TOIM26,0.79)"
 [3] "Muiden opettaminen, kouluttaminen, valmentaminen jne. (TOIM25,0.75)"
 [4] "Tieteet ja uusi teknologia (TOIM23,0.74)"
 [5] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.74)"
 [6] "Kirjoittaminen, muu luova itseilmaisu (TOIM19,0.69)"
 [7] "Estetiikka ja kauneus (TOIM22,0.69)"
 [8] "Opiskelu, kouluttautuminen (TOIM21,0.67)"
 [9] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.62)"
[10] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.56)"

$El_toiminta$ACT2
[1] "Kalastus, metsõstys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.62)"
[2] "Luonnonhoito (maa, metsõ/kasvit, vesi, ilma) (TOIM05,0.58)"
[3] "Rakentaminen ja korjaus (tavarat, asunnot, võlineet jne. , my÷s hankinta) (TOIM03,0.53)"
[4] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.37)"
[5] "Rahallisia tuloja/palkkioita tuottava toiminta tai ty÷nteko (TOIM08,0.32)"
[6] "Elõinten kasvattaminen, hoitaminen (TOIM07,0.31)"
[7] "Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.) (TOIM02,0.3)"

$El_toiminta$ACT3
[1] "Lepõõminen, nukkuminen (TOIM10,0.62)"
[2] "Suunnittelematon toiminta/oleskelu (ilman aikatauluja ja selkeitõ tavoitteita) (TOIM11,0.6)"
[3] "Kirjojen lukeminen, radion, television, internetin seuraaminen (TOIM16,0.47)"
[4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)"
[5] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.32)"

$El_toiminta$ACT4
[1] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.59)"
[2] "Urheilu ja liikunta (TOIM20,0.54)"
[3] "Kalastus, metsõstys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.35)"
[4] "Taiteet ja kulttuuri (musiikki, nõytelmõt, valokuvaus, kuvataiteet jne.) (TOIM18,0.35)"

$El_toiminta$ACT5
[1] "Ihmissuhteiden, sosiaalisten verkostojen yllõpito ja luominen (TOIM12,0.59)"
[2] "Ihmisten auttaminen ja hoitaminen (TOIM09,0.46)"
[3] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.34)"
[4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)"

$El_toiminta$ACT6
[1] "Kerho-, seura-, joukkue-, jõrjest÷-, yhdistystoiminta (ei ay-toiminta) (TOIM15,0.67)"
[2] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.47)"
[3] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.33)"
[4] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.3)"

$El_toiminta$HUONO_SOPIVUUS
[1] "Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.) (TOIM02,0.054)"
[2] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.071)"
[3] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.088)"


$Tal_toimintamahd
NULL


> sink();

> ##summary(lm(ELAKETUb ~ EDUCI, data=D))
>
> print(Sys.time())
[1] "2014-10-21 10:57:34 EEST"

> ## regressiomallit
>
> summary(m1 <- lm( DURURA ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + EDUCI
+ + JOB1 + JOB2 + JOB3 + JOB4, data=D));

Call:
lm(formula = DURURA ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + EDUCI +
  JOB1 + JOB2 + JOB3 + JOB4, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-42.130 -2.856  0.687  3.798 15.317

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 41.16174  0.30098 136.761 < 0.0000000000000002 ***
LAHTO1    2.05194  0.11889 17.260 < 0.0000000000000002 ***
LAHTO2   -1.29077  0.13498 -9.563 < 0.0000000000000002 ***
MIES     0.77350  0.27823  2.780       0.00547 **
AIKA     0.24863  0.09830  2.529       0.01148 *
EDUCI    -0.68774  0.07384 -9.314 < 0.0000000000000002 ***
JOB1    -0.42537  0.13290 -3.201       0.00138 **
JOB2    -0.11092  0.13663 -0.812       0.41698
JOB3     0.16657  0.15001  1.110       0.26690
JOB4     0.42994  0.10042  4.281      0.0000191 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 5.575 on 3235 degrees of freedom
 (115 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.1452,  Adjusted R-squared: 0.1428
F-statistic: 61.05 on 9 and 3235 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> KM_olot; KM_TEHT;
$LAHTO1
[1] "Lõhtiessõni sai paljon kiitosta tekemõstõni ty÷stõ ja -ty÷urasta (TOLOT03,0.81)"
[2] "Sai itse valita itselle sopivimman elõkkeelle siirtymisajankohdan (TOLOT02,0.78)"
[3] "Siirtyi elõkkeelle vapaasta tahdosta-nlr-(elõkkeelle siirt. olosuhteet) (TOLOT01,0.74)"
[4] "Viimeisen ty÷paikan olosuhteet erittõin ty÷ntekijõystõvõlliset (TOLOT04,0.73)"
[5] "Siirsi omaa kokemusta ja osaamista ty÷paikan muille ty÷ntekij÷ille (TOLOT08,0.73)"
[6] "Irtisanottiin henkil÷st÷võhennysten yhteydessõ (TOLOT09,-0.67)"
[7] "Antoi itse tilaa nuoremmille ty÷ntekij÷illeni (TOLOT10,0.52)"
[8] "Painostettiin jõttõmõõn ty÷ (TOLOT05,-0.45)"
[9] "Ty÷nantaja oli kustantanut lisõelõkkeitõ (TOLOT06,0.38)"

$LAHTO2
[1] "Henkinen ty÷kyky oli huono (TOLOT07,0.76)"
[2] "Tietotaidot olivat vanhentuneet (TOLOT12,0.75)"
[3] "Harkitsi vakavasti siirtymistõ toiselle alalle tai ammattiin (TOLOT13,0.64)"
[4] "Fyysinen ty÷kyky oli huono (TOLOT11,0.57)"
[5] "Viimeisen ty÷paikan olosuhteet ovat sittemmin selvõsti parantuneet (TOLOT14,0.55)"
[6] "Etsittiin uusia ty÷tehtõviõ (TOLOT16,0.49)"
[7] "Painostettiin jõttõmõõn ty÷ (TOLOT05,0.43)"

$HUONO_SOPIVUUS
[1] "Painostettiin jõttõmõõn ty÷ (TOLOT05,0.007)"
[2] "Ty÷motivaation puolesta olisi voinut jatkaa ty÷uraa paljon pitempõõn (TOLOT15,0.01)"
[3] "Ty÷nantaja oli kustantanut lisõelõkkeitõ (TOLOT06,0.044)"

$JOB1
 [1] "Ura: asiakaskontaktien hoitaminen (TEHT09,0.74)"
 [2] "Ura: taloudelliset tehtõvõt (TEHT10,0.72)"
 [3] "Ura: myynti-, markkinointi-, esiintymis- tai neuvottelutehtõvõt (TEHT13,0.69)"
 [4] "Ura: tiedonvõlitys ja vastaavat viestintõtehtõvõt (TEHT04,0.68)"
 [5] "Ura: toiminta hallitsevasti kansainvõlisessõ ympõrist÷ssõ (TEHT15,0.66)"
 [6] "Ura: henkil÷st÷hallinnolliset (TEHT16,0.66)"
 [7] "Ura: yrittõjõ tai muu itsenõinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.65)"
 [8] "Ura: kirjallinen sisõll÷n tuottaminen (asiakirjat, raportit, kirjat ym.) (TEHT17,0.64)"
 [9] "Ura: asema ylemmõssõ johdossa (TEHT07,0.63)"
[10] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.62)"

$JOB2
 [1] "Ura: suunnittelu-, tutkimus- tai vastaavat asiantuntijatehtõvõt (TEHT12,0.58)"
 [2] "Ura: erittõin vaativat ja vastuulliset ongelmanratkaisutehtõvõt (TEHT03,0.57)"
 [3] "Ura: tekniset tehtõvõt (TEHT11,0.54)"
 [4] "Ura: tiedonvõlitys ja vastaavat viestintõtehtõvõt (TEHT04,0.43)"
 [5] "Ura: kirjallinen sisõll÷n tuottaminen (asiakirjat, raportit, kirjat ym.) (TEHT17,0.42)"
 [6] "Ura: toiminta hallitsevasti kansainvõlisessõ ympõrist÷ssõ (TEHT15,0.41)"
 [7] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.38)"
 [8] "Ura: asema ylemmõssõ johdossa (TEHT07,0.35)"
 [9] "Ura: asema keskijohdossa (TEHT06,0.33)"
[10] "Ura: yrittõjõ tai muu itsenõinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.31)"

$JOB3
[1] "Ura: ty÷njohto tai vastaava alempi keskijohto (TEHT05,0.54)"
[2] "Ura: asema keskijohdossa (TEHT06,0.46)"
[3] "Ura: tekniset tehtõvõt (TEHT11,0.39)"
[4] "Ura: asema ylemmõssõ johdossa (TEHT07,0.39)"
[5] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.34)"
[6] "Ura: yrittõjõ tai muu itsenõinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.32)"

$JOB4
[1] "Ura: ty÷ntekijõ, puhtaasti suorittava ty÷ (TEHT01,0.99)"
[2] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestõvyyttõ vaativat tehtõvõt (TEHT14,0.3)"

$HUONO_SOPIVUUS
[1] " (,)"


> summary(m1 <- lm(ELAKETUb ~ MIES + DURURA + JOB1 + JOB2 + JOB3 + JOB4 + IKATUTK + EDUCI + TUTKV , data=D))

Call:
lm(formula = ELAKETUb ~ MIES + DURURA + JOB1 + JOB2 + JOB3 +
  JOB4 + IKATUTK + EDUCI + TUTKV, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-1459.74 -362.72  -59.01  291.21 2818.86

Coefficients:
        Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -175280.068  19554.800 -8.964 < 0.0000000000000002 ***
MIES      490.869   27.741 17.695 < 0.0000000000000002 ***
DURURA      18.997    1.741 10.912 < 0.0000000000000002 ***
JOB1       -9.611   13.189 -0.729       0.46622
JOB2       41.197   13.494  3.053       0.00228 **
JOB3       74.443   14.778  5.038    0.00000049880 ***
JOB4      -59.631   10.046 -5.936    0.00000000325 ***
IKATUTK     -2.825    2.855 -0.989       0.32258
EDUCI      77.339    7.407 10.441 < 0.0000000000000002 ***
TUTKV      87.606    9.728  9.005 < 0.0000000000000002 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 537.8 on 3080 degrees of freedom
 (270 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.3055,  Adjusted R-squared: 0.3035
F-statistic: 150.6 on 9 and 3080 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm(log(ELAKETUb) ~ MIES + DURURA + JOB1 + JOB2 + JOB3 + JOB4 + EDUCI + TUTKV , data=D))

Call:
lm(formula = log(ELAKETUb) ~ MIES + DURURA + JOB1 + JOB2 + JOB3 +
  JOB4 + EDUCI + TUTKV, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-0.99016 -0.16656 0.00014 0.16774 0.89541

Coefficients:
        Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -82.0599015  9.3492688 -8.777 < 0.0000000000000002 ***
MIES     0.2602959  0.0131769 19.754 < 0.0000000000000002 ***
DURURA    0.0103318  0.0007911 13.061 < 0.0000000000000002 ***
JOB1     -0.0110467  0.0062657 -1.763       0.07799 .
JOB2     0.0194573  0.0064526  3.015       0.00259 **
JOB3     0.0312503  0.0070703  4.420   0.0000102129409 ***
JOB4     -0.0324931  0.0047671 -6.816   0.0000000000112 ***
EDUCI     0.0366237  0.0035432 10.336 < 0.0000000000000002 ***
TUTKV     0.0442224  0.0046497  9.511 < 0.0000000000000002 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.2573 on 3081 degrees of freedom
 (270 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.3403,  Adjusted R-squared: 0.3386
F-statistic: 198.7 on 8 and 3081 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> sink(file.path(tblpath, "tbl_log_elaketulot_lm1_tmt4.txt"),
+ append=FALSE, split=FALSE);

> ### iconv(texte,"latin1","UTF-8")
>
> ####sink(file.path(tblpath, "print_elakeanalyysit1_tmt4.txt");
> #texte = "õõõ";
> #Encoding(texte)
> #####
> .... [TRUNCATED]

Call:
lm(formula = ECOCAB1 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + EDUCI +
  JOB1 + JOB2 + JOB3 + JOB4, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-3.3178 -0.5786 0.0991 0.7348 2.3711

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -0.20242  0.06078 -3.330       0.000880 ***
LAHTO1    0.20648  0.02344  8.810 < 0.0000000000000002 ***
LAHTO2   -0.10305  0.02555 -4.034      0.00005661 ***
MIES     0.10636  0.05580  1.906       0.056745 .
AIKA     0.01731  0.01938  0.893       0.371693
EDUCI    0.05169  0.01462  3.536       0.000414 ***
JOB1    -0.11475  0.02548 -4.504      0.00000698 ***
JOB2    -0.08783  0.02664 -3.297       0.000992 ***
JOB3     0.01859  0.02935  0.633       0.526512
JOB4    -0.05894  0.02007 -2.936       0.003356 **
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.9433 on 2379 degrees of freedom
 (971 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.06416,  Adjusted R-squared: 0.06062
F-statistic: 18.12 on 9 and 2379 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> ##
> summary(m1 <- lm(SAIPV ~ 1 + IKATUTK + MIES + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + TUTKV, data=D));

Call:
lm(formula = SAIPV ~ 1 + IKATUTK + MIES + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 +
  TUTKV, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-114.24 -19.88  -8.69  2.76 375.21

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -667.2717 2421.4251 -0.276        0.783
IKATUTK    -4.3291   0.3334 -12.985 < 0.0000000000000002 ***
MIES      2.2319   2.6472  0.843        0.399
LAHTO1    -1.7489   1.5044 -1.163        0.245
LAHTO2     8.6616   1.6601  5.218   0.00000020010301 ***
ECOCAB1    -9.0706   1.2639 -7.176   0.00000000000101 ***
TUTKV     0.4785   1.2044  0.397        0.691
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 53.61 on 1986 degrees of freedom
 (1367 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.1429,  Adjusted R-squared: 0.1404
F-statistic: 55.21 on 6 and 1986 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> KM_ECOCAB
NULL

> summary(m1 <- lm(ELTYY ~ 1+ SAIPV + ACT1 + ACT2 + ACT3 + ACT4 + ACT5 + ACT6 +
+ IKATUTK + MIES + ECOCAB1 + TUTKV, data=D));

Call:
lm(formula = ELTYY ~ 1 + SAIPV + ACT1 + ACT2 + ACT3 + ACT4 +
  ACT5 + ACT6 + IKATUTK + MIES + ECOCAB1 + TUTKV, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-6.2107 -0.5579 0.1516 0.7280 3.5626

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 20.9687322 52.0399664  0.403       0.687040
SAIPV    -0.0033915 0.0004805 -7.058   0.00000000000234 ***
ACT1    -0.0318244 0.0309961 -1.027       0.304676
ACT2     0.0629424 0.0351672  1.790       0.073639 .
ACT3    -0.0820817 0.0361455 -2.271       0.023262 *
ACT4     0.1281112 0.0360930  3.549       0.000395 ***
ACT5     0.1858810 0.0417510  4.452   0.00000897823261 ***
ACT6     0.0359383 0.0326964  1.099       0.271836
IKATUTK   0.0297227 0.0074591  3.985   0.00007001733387 ***
MIES    -0.0295554 0.0664396 -0.445       0.656479
ECOCAB1   0.5277526 0.0276927 19.057 < 0.0000000000000002 ***
TUTKV    -0.0074026 0.0258858 -0.286       0.774931
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 1.147 on 1968 degrees of freedom
 (1380 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.2622,  Adjusted R-squared: 0.2581
F-statistic: 63.59 on 11 and 1968 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> KM_ACT;
$ACT1
 [1] "Kansainvõlinen toiminta (TOIM24,0.83)"
 [2] "Filosofiset, yhteiskunnalliset ja elõmõntarkoitukseen liittyvõt kysymykset (TOIM26,0.79)"
 [3] "Muiden opettaminen, kouluttaminen, valmentaminen jne. (TOIM25,0.75)"
 [4] "Tieteet ja uusi teknologia (TOIM23,0.74)"
 [5] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.74)"
 [6] "Kirjoittaminen, muu luova itseilmaisu (TOIM19,0.69)"
 [7] "Estetiikka ja kauneus (TOIM22,0.69)"
 [8] "Opiskelu, kouluttautuminen (TOIM21,0.67)"
 [9] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.62)"
[10] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.56)"

$ACT2
[1] "Kalastus, metsõstys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.62)"
[2] "Luonnonhoito (maa, metsõ/kasvit, vesi, ilma) (TOIM05,0.58)"
[3] "Rakentaminen ja korjaus (tavarat, asunnot, võlineet jne. , my÷s hankinta) (TOIM03,0.53)"
[4] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.37)"
[5] "Rahallisia tuloja/palkkioita tuottava toiminta tai ty÷nteko (TOIM08,0.32)"
[6] "Elõinten kasvattaminen, hoitaminen (TOIM07,0.31)"
[7] "Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.) (TOIM02,0.3)"

$ACT3
[1] "Lepõõminen, nukkuminen (TOIM10,0.62)"
[2] "Suunnittelematon toiminta/oleskelu (ilman aikatauluja ja selkeitõ tavoitteita) (TOIM11,0.6)"
[3] "Kirjojen lukeminen, radion, television, internetin seuraaminen (TOIM16,0.47)"
[4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)"
[5] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.32)"

$ACT4
[1] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.59)"
[2] "Urheilu ja liikunta (TOIM20,0.54)"
[3] "Kalastus, metsõstys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.35)"
[4] "Taiteet ja kulttuuri (musiikki, nõytelmõt, valokuvaus, kuvataiteet jne.) (TOIM18,0.35)"

$ACT5
[1] "Ihmissuhteiden, sosiaalisten verkostojen yllõpito ja luominen (TOIM12,0.59)"
[2] "Ihmisten auttaminen ja hoitaminen (TOIM09,0.46)"
[3] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.34)"
[4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)"

$ACT6
[1] "Kerho-, seura-, joukkue-, jõrjest÷-, yhdistystoiminta (ei ay-toiminta) (TOIM15,0.67)"
[2] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.47)"
[3] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.33)"
[4] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.3)"

$HUONO_SOPIVUUS
[1] "Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.) (TOIM02,0.054)"
[2] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.071)"
[3] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.088)"


> summary(m1 <- lm(ELTYY ~ 1+ SAIPV + ACT1 + ACT2 + ACT3 + ACT4 + ACT5 + ACT6 +
+ IKATUTK + MIES + ECOCAB1 + TUTKV + LAHTO1 + LAHTO2, data=D));

Call:
lm(formula = ELTYY ~ 1 + SAIPV + ACT1 + ACT2 + ACT3 + ACT4 +
  ACT5 + ACT6 + IKATUTK + MIES + ECOCAB1 + TUTKV + LAHTO1 +
  LAHTO2, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-6.0722 -0.5362 0.1429 0.7141 3.3275

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 25.1202595 51.6433896  0.486       0.62673
SAIPV    -0.0031470 0.0004798 -6.560   0.0000000000688 ***
ACT1    -0.0278671 0.0307627 -0.906       0.36511
ACT2     0.0552001 0.0349623  1.579       0.11453
ACT3    -0.0821492 0.0359172 -2.287       0.02229 *
ACT4     0.1232962 0.0358254  3.442       0.00059 ***
ACT5     0.1810538 0.0414303  4.370   0.0000130675234 ***
ACT6     0.0272000 0.0324710  0.838       0.40232
IKATUTK   0.0220473 0.0075335  2.927       0.00347 **
MIES    -0.0277071 0.0659128 -0.420       0.67427
ECOCAB1   0.5047922 0.0278198 18.145 < 0.0000000000000002 ***
TUTKV    -0.0092243 0.0256884 -0.359       0.71957
LAHTO1    0.1419266 0.0321742  4.411   0.0000108363698 ***
LAHTO2   -0.1596475 0.0355631 -4.489   0.0000075654966 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 1.138 on 1966 degrees of freedom
 (1380 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.2747,  Adjusted R-squared: 0.2699
F-statistic: 57.27 on 13 and 1966 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm(SOSVERK ~ 1+ SAIPV + ACT1 + ACT2 + ACT3 + ACT4 + ACT5 + ACT6 +
+ IKATUTK + MIES + ECOCAB1 + TUTKV + LAHTO1 + LAHTO2, data=D));

Call:
lm(formula = SOSVERK ~ 1 + SAIPV + ACT1 + ACT2 + ACT3 + ACT4 +
  ACT5 + ACT6 + IKATUTK + MIES + ECOCAB1 + TUTKV + LAHTO1 +
  LAHTO2, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q  Max
-20.34 -6.10 -2.64  1.55 382.89

Coefficients:
        Estimate  Std. Error t value     Pr(>|t|)
(Intercept) 1289.1597867 758.5244876  1.700     0.089370 .
SAIPV     0.0004052  0.0070660  0.057     0.954278
ACT1      1.5555703  0.4519417  3.442     0.000589 ***
ACT2      0.2215700  0.5131636  0.432     0.665954
ACT3     -1.9907976  0.5264700 -3.781     0.000161 ***
ACT4      0.7955102  0.5261564  1.512     0.130712
ACT5      2.5039826  0.6078640  4.119 0.00003956492929 ***
ACT6      3.2999499  0.4762745  6.929 0.00000000000573 ***
IKATUTK    0.0363421  0.1103825  0.329     0.742011
MIES      1.5016979  0.9671307  1.553     0.120646
ECOCAB1    0.7345070  0.4072726  1.803     0.071465 .
TUTKV     -0.6377730  0.3772986 -1.690     0.091115 .
LAHTO1     0.4287150  0.4727521  0.907     0.364597
LAHTO2    -0.1418776  0.5237076 -0.271     0.786489
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 16.76 on 1979 degrees of freedom
 (1367 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.06264,  Adjusted R-squared: 0.05648
F-statistic: 10.17 on 13 and 1979 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> #################
> #### ª R CUR+1,K>
> #####
> summary(m1 <- lm(SOSVERK ~ 1 + MIES + IKATUTK + ECOCAB1 + SAIPV, data=D));

Call:
lm(formula = SOSVERK ~ 1 + MIES + IKATUTK + ECOCAB1 + SAIPV,
  data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q  Max
-12.42 -6.39 -3.93  0.60 389.09

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -2.120135  7.027529 -0.302  0.7629
MIES     1.083046  0.848475  1.276  0.2019
IKATUTK   0.180083  0.109278  1.648  0.0995 .
ECOCAB1   0.882787  0.405388  2.178  0.0296 *
SAIPV    -0.003669  0.007156 -0.513  0.6082
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 17.21 on 1988 degrees of freedom
 (1367 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.007015, Adjusted R-squared: 0.005017
F-statistic: 3.511 on 4 and 1988 DF, p-value: 0.007292


> summary(m1 <- lm(SOSVERK ~ 1 + MIES + IKATUTK + ECOCAB1 + SAIPV + ASUM01, data=D));

Call:
lm(formula = SOSVERK ~ 1 + MIES + IKATUTK + ECOCAB1 + SAIPV +
  ASUM01, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-11.166 -5.599 -3.278  1.081 288.950

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.405739  8.303639  0.049  0.9610
MIES     0.678611  0.924701  0.734  0.4632
IKATUTK   0.132230  0.128800  1.027  0.3048
ECOCAB1   0.945459  0.439264  2.152  0.0316 *
SAIPV    0.003105  0.007949  0.391  0.6961
ASUM01   -0.374534  1.177087 -0.318  0.7504
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 13.39 on 1016 degrees of freedom
 (2338 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.007669, Adjusted R-squared: 0.002786
F-statistic: 1.57 on 5 and 1016 DF, p-value: 0.1657


> ### Ty÷nkuvat
> summary(m1 <- lm( JOB1 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = JOB1 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + DURURA +
  EDUCI, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-1.4073 -0.5175 -0.2085 0.3756 4.0612

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 0.539658  0.103138  5.232     0.000000178 ***
LAHTO1    0.052603  0.016605  3.168       0.001549 **
LAHTO2    0.057355  0.018219  3.148       0.001659 **
MIES    -0.479368  0.028322 -16.926 < 0.0000000000000002 ***
AIKA    -0.001674  0.013177 -0.127       0.898901
DURURA   -0.008247  0.002343 -3.520       0.000438 ***
EDUCI    0.033732  0.009731  3.466       0.000535 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7468 on 3238 degrees of freedom
 (115 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.09409,  Adjusted R-squared: 0.09241
F-statistic: 56.05 on 6 and 3238 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( JOB2 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = JOB2 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + DURURA +
  EDUCI, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-1.9783 -0.5887 -0.0770 0.4474 3.2583

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -0.348338  0.101856 -3.420       0.000634 ***
LAHTO1    0.030772  0.016398  1.877       0.060668 .
LAHTO2    0.032953  0.017993  1.831       0.067128 .
MIES     0.482285  0.027970 17.243 < 0.0000000000000002 ***
AIKA     0.011314  0.013013  0.869       0.384691
DURURA   -0.003736  0.002314 -1.614       0.106517
EDUCI    0.057821  0.009610  6.016    0.00000000198 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7375 on 3238 degrees of freedom
 (115 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.1132,  Adjusted R-squared: 0.1116
F-statistic: 68.89 on 6 and 3238 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( JOB3 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = JOB3 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + DURURA +
  EDUCI, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-2.8132 -0.4063 0.0215 0.3469 3.5786

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -0.653683  0.092343 -7.079   0.00000000000177 ***
LAHTO1    0.002117  0.014867  0.142        0.887
LAHTO2    0.014127  0.016312  0.866        0.387
MIES     0.893469  0.025357 35.235 < 0.0000000000000002 ***
AIKA    -0.006367  0.011798 -0.540        0.589
DURURA    0.001814  0.002098  0.865        0.387
EDUCI    0.003753  0.008713  0.431        0.667
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.6686 on 3238 degrees of freedom
 (115 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.292,   Adjusted R-squared: 0.2907
F-statistic: 222.6 on 6 and 3238 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( JOB4 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = JOB4 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + MIES + AIKA + DURURA +
  EDUCI, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-1.8699 -0.7899 -0.1107 0.5260 3.1149

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -0.121076  0.134760 -0.898        0.3690
LAHTO1   -0.038969  0.021696 -1.796        0.0726 .
LAHTO2    0.120087  0.023805  5.045      0.00000048 ***
MIES     0.056347  0.037005  1.523        0.1279
AIKA     0.018763  0.017217  1.090        0.2759
DURURA    0.013697  0.003062  4.474      0.00000795 ***
EDUCI    -0.161266  0.012715 -12.683 < 0.0000000000000002 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.9758 on 3238 degrees of freedom
 (115 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.06505,  Adjusted R-squared: 0.06332
F-statistic: 37.55 on 6 and 3238 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> #### Aktiviteetit
> print("Aktiviteetit:");
[1] "Aktiviteetit:"

> summary(m1 <- lm( ACT1 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT1 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + MIES + IKATUTK +
  AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-1.5565 -0.6851 -0.1065 0.5124 3.6719

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.128076  0.318138 -0.403  0.6873
LAHTO1    0.007248  0.022193  0.327  0.7440
LAHTO2    0.042546  0.023136  1.839  0.0660 .
ECOCAB1   -0.044984  0.018372 -2.449  0.0144 *
MIES     0.048479  0.038507  1.259  0.2082
IKATUTK   0.004878  0.005101  0.956  0.3390
AIKA    -0.030887  0.017385 -1.777  0.0757 .
DURURA   -0.004793  0.003283 -1.460  0.1445
EDUCI    0.050946  0.013003  3.918 0.0000918 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.8401 on 2348 degrees of freedom
 (1003 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.01622,  Adjusted R-squared: 0.01287
F-statistic: 4.84 on 8 and 2348 DF, p-value: 0.000006201


> summary(m1 <- lm( ACT2 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 +   MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT2 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + MIES + IKATUTK +
  AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.50686 -0.53665 0.00134 0.53169 2.50314

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 0.596497  0.287661  2.074        0.0382 *
LAHTO1    0.082579  0.020067  4.115       0.00004 ***
LAHTO2   -0.008199  0.020919 -0.392        0.6952
ECOCAB1   -0.022819  0.016612 -1.374        0.1697
MIES     0.415459  0.034818 11.932 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   -0.009034  0.004612 -1.959        0.0503 .
AIKA     0.037649  0.015719  2.395        0.0167 *
DURURA   -0.004687  0.002969 -1.579        0.1146
EDUCI    -0.029090  0.011758 -2.474        0.0134 *
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7596 on 2348 degrees of freedom
 (1003 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.06493,  Adjusted R-squared: 0.06174
F-statistic: 20.38 on 8 and 2348 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT3 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT3 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + MIES + IKATUTK +
  AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-3.00989 -0.40254 0.07225 0.48352 2.18296

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 1.679321  0.269956  6.221    0.000000000584 ***
LAHTO1    0.046510  0.018832  2.470        0.0136 *
LAHTO2    0.027794  0.019632  1.416        0.1570
ECOCAB1   0.013852  0.015589  0.889        0.3743
MIES    -0.341546  0.032675 -10.453 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   -0.017458  0.004328 -4.034    0.000056684076 ***
AIKA     0.028065  0.014752  1.903        0.0572 .
DURURA   -0.006565  0.002786 -2.356        0.0185 *
EDUCI    -0.010414  0.011034 -0.944        0.3453
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7128 on 2348 degrees of freedom
 (1003 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.07238,  Adjusted R-squared: 0.06922
F-statistic: 22.9 on 8 and 2348 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT4 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT4 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + MIES + IKATUTK +
  AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.60400 -0.48860 0.02843 0.52680 2.05376

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -1.0230742 0.2792560 -3.664       0.000254 ***
LAHTO1    0.0449021 0.0194805  2.305       0.021255 *
LAHTO2    0.0009565 0.0203081  0.047       0.962438
ECOCAB1   0.1356053 0.0161262  8.409 < 0.0000000000000002 ***
MIES    -0.3524839 0.0338005 -10.428 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   0.0229111 0.0044773  5.117     0.000000335 ***
AIKA    -0.0077216 0.0152598 -0.506       0.612899
DURURA   -0.0038916 0.0028820 -1.350       0.177038
EDUCI    -0.0049212 0.0114140 -0.431       0.666395
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7374 on 2348 degrees of freedom
 (1003 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.08211,  Adjusted R-squared: 0.07898
F-statistic: 26.25 on 8 and 2348 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT5 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT5 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + MIES + IKATUTK +
  AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.41509 -0.40025 0.01796 0.43418 2.38483

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 1.020029  0.241968  4.216    0.00002586015 ***
LAHTO1    0.015869  0.016879  0.940        0.3472
LAHTO2   -0.015482  0.017596 -0.880        0.3790
ECOCAB1   0.082613  0.013973  5.912    0.00000000386 ***
MIES    -0.578284  0.029287 -19.745 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   -0.004802  0.003879 -1.238        0.2159
AIKA    -0.003369  0.013222 -0.255        0.7989
DURURA   -0.004272  0.002497 -1.711        0.0872 .
EDUCI    -0.045167  0.009890 -4.567    0.00000520467 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.6389 on 2348 degrees of freedom
 (1003 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.1771,  Adjusted R-squared: 0.1743
F-statistic: 63.15 on 8 and 2348 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT6 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT6 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + MIES + IKATUTK +
  AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-2.6216 -0.5840 -0.1014 0.5339 2.9937

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value     Pr(>|t|)
(Intercept) -2.183992  0.305958 -7.138 0.00000000000125 ***
LAHTO1    0.030571  0.021343  1.432      0.1522
LAHTO2   -0.044841  0.022250 -2.015      0.0440 *
ECOCAB1   -0.011304  0.017668 -0.640      0.5224
MIES     0.147096  0.037032  3.972 0.00007339301017 ***
IKATUTK   0.031534  0.004905  6.428 0.00000000015571 ***
AIKA    -0.030709  0.016719 -1.837      0.0664 .
DURURA    0.002081  0.003158  0.659      0.5099
EDUCI    -0.001539  0.012505 -0.123      0.9021
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.8079 on 2348 degrees of freedom
 (1003 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.04047,  Adjusted R-squared: 0.03721
F-statistic: 12.38 on 8 and 2348 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT1 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT1 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-1.5501 -0.6885 -0.0840 0.5135 3.6897

Coefficients:
        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.27304984 0.36323596 -0.752  0.4523
LAHTO1    0.00110944 0.02424918  0.046  0.9635
LAHTO2    0.02305715 0.02631678  0.876  0.3811
ECOCAB1   -0.05725015 0.02032642 -2.817  0.0049 **
SAIPV    -0.00001601 0.00035519 -0.045  0.9640
MIES     0.02506274 0.04278019  0.586  0.5580
IKATUTK   0.00499577 0.00573442  0.871  0.3838
AIKA    -0.03034446 0.01903677 -1.594  0.1111
DURURA   -0.00168394 0.00362215 -0.465  0.6421
EDUCI    0.06254425 0.01422567  4.397 0.0000116 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.8376 on 1943 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.01711,  Adjusted R-squared: 0.01256
F-statistic: 3.758 on 9 and 1943 DF, p-value: 0.0001052


> summary(m1 <- lm( ACT2 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT2 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-2.3884 -0.5258 0.0066 0.5315 2.4847

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 0.5094149 0.3260013  1.563       0.118306
LAHTO1    0.0751512 0.0217634  3.453       0.000566 ***
LAHTO2    0.0019203 0.0236191  0.081       0.935209
ECOCAB1   -0.0188159 0.0182428 -1.031       0.302476
SAIPV    -0.0004467 0.0003188 -1.401       0.161325
MIES     0.4021348 0.0383949 10.474 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   -0.0057089 0.0051466 -1.109       0.267457
AIKA     0.0319799 0.0170853  1.872       0.061388 .
DURURA   -0.0066346 0.0032508 -2.041       0.041396 *
EDUCI    -0.0386434 0.0127674 -3.027       0.002505 **
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7518 on 1943 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.06183,  Adjusted R-squared: 0.05749
F-statistic: 14.23 on 9 and 1943 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT3 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT3 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.98392 -0.41509 0.07503 0.47941 2.15485

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 1.5997478 0.3119229  5.129     0.000000321 ***
LAHTO1    0.0452241 0.0208236  2.172       0.02999 *
LAHTO2    0.0337424 0.0225991  1.493       0.13558
ECOCAB1   0.0323165 0.0174550  1.851       0.06426 .
SAIPV    0.0003692 0.0003050  1.210       0.22629
MIES    -0.3140417 0.0367368 -8.548 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   -0.0154424 0.0049243 -3.136       0.00174 **
AIKA     0.0189670 0.0163475  1.160       0.24609
DURURA   -0.0077342 0.0031105 -2.487       0.01298 *
EDUCI    -0.0148292 0.0122161 -1.214       0.22493
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7193 on 1943 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.06648,  Adjusted R-squared: 0.06216
F-statistic: 15.37 on 9 and 1943 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT4 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT4 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.55631 -0.47910 0.02527 0.50918 1.97001

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -0.5918300 0.3156761 -1.875       0.06097 .
LAHTO1    0.0414222 0.0210741  1.966       0.04949 *
LAHTO2   -0.0020833 0.0228710 -0.091       0.92743
ECOCAB1   0.1079319 0.0176650  6.110     0.0000000012 ***
SAIPV    -0.0014307 0.0003087 -4.635     0.0000038091 ***
MIES    -0.3446928 0.0371788 -9.271 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   0.0157551 0.0049836  3.161       0.00159 **
AIKA    -0.0050558 0.0165442 -0.306       0.75995
DURURA   -0.0034960 0.0031479 -1.111       0.26688
EDUCI    0.0022140 0.0123630  0.179       0.85789
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.728 on 1943 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.08562,  Adjusted R-squared: 0.08138
F-statistic: 20.21 on 9 and 1943 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT5 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT5 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.22130 -0.40414 0.01335 0.42769 2.40811

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 1.2011733 0.2753904  4.362     0.000013581 ***
LAHTO1    0.0226674 0.0183847  1.233       0.21775
LAHTO2   -0.0234605 0.0199523 -1.176       0.23981
ECOCAB1   0.0787342 0.0154107  5.109     0.000000355 ***
SAIPV    -0.0006304 0.0002693 -2.341       0.01934 *
MIES    -0.5668735 0.0324342 -17.478 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   -0.0078376 0.0043476 -1.803       0.07158 .
AIKA    -0.0069835 0.0144329 -0.484       0.62854
DURURA   -0.0041437 0.0027462 -1.509       0.13149
EDUCI    -0.0409729 0.0107853 -3.799       0.00015 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.6351 on 1943 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.1745,  Adjusted R-squared: 0.1707
F-statistic: 45.64 on 9 and 1943 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT6 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data=D));

Call:
lm(formula = ACT6 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.62826 -0.58931 -0.09457 0.52816 2.97966

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)
(Intercept) -1.9703554 0.3478584 -5.664 0.000000017 ***
LAHTO1    0.0276249 0.0232226  1.190   0.23436
LAHTO2   -0.0460737 0.0252027 -1.828   0.06768 .
ECOCAB1   -0.0095834 0.0194659 -0.492   0.62255
SAIPV    0.0001240 0.0003402  0.364   0.71554
MIES     0.1327165 0.0409691  3.239   0.00122 **
IKATUTK   0.0284338 0.0054916  5.178 0.000000248 ***
AIKA    -0.0268283 0.0182308 -1.472   0.14129
DURURA    0.0029617 0.0034688  0.854   0.39332
EDUCI    -0.0113648 0.0136234 -0.834   0.40426
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.8022 on 1943 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.03541,  Adjusted R-squared: 0.03095
F-statistic: 7.926 on 9 and 1943 DF, p-value: 0.00000000001402


> KM_ACT;
$ACT1
 [1] "Kansainvõlinen toiminta (TOIM24,0.83)"
 [2] "Filosofiset, yhteiskunnalliset ja elõmõntarkoitukseen liittyvõt kysymykset (TOIM26,0.79)"
 [3] "Muiden opettaminen, kouluttaminen, valmentaminen jne. (TOIM25,0.75)"
 [4] "Tieteet ja uusi teknologia (TOIM23,0.74)"
 [5] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.74)"
 [6] "Kirjoittaminen, muu luova itseilmaisu (TOIM19,0.69)"
 [7] "Estetiikka ja kauneus (TOIM22,0.69)"
 [8] "Opiskelu, kouluttautuminen (TOIM21,0.67)"
 [9] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.62)"
[10] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.56)"

$ACT2
[1] "Kalastus, metsõstys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.62)"
[2] "Luonnonhoito (maa, metsõ/kasvit, vesi, ilma) (TOIM05,0.58)"
[3] "Rakentaminen ja korjaus (tavarat, asunnot, võlineet jne. , my÷s hankinta) (TOIM03,0.53)"
[4] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.37)"
[5] "Rahallisia tuloja/palkkioita tuottava toiminta tai ty÷nteko (TOIM08,0.32)"
[6] "Elõinten kasvattaminen, hoitaminen (TOIM07,0.31)"
[7] "Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.) (TOIM02,0.3)"

$ACT3
[1] "Lepõõminen, nukkuminen (TOIM10,0.62)"
[2] "Suunnittelematon toiminta/oleskelu (ilman aikatauluja ja selkeitõ tavoitteita) (TOIM11,0.6)"
[3] "Kirjojen lukeminen, radion, television, internetin seuraaminen (TOIM16,0.47)"
[4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)"
[5] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.32)"

$ACT4
[1] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.59)"
[2] "Urheilu ja liikunta (TOIM20,0.54)"
[3] "Kalastus, metsõstys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.35)"
[4] "Taiteet ja kulttuuri (musiikki, nõytelmõt, valokuvaus, kuvataiteet jne.) (TOIM18,0.35)"

$ACT5
[1] "Ihmissuhteiden, sosiaalisten verkostojen yllõpito ja luominen (TOIM12,0.59)"
[2] "Ihmisten auttaminen ja hoitaminen (TOIM09,0.46)"
[3] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.34)"
[4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)"

$ACT6
[1] "Kerho-, seura-, joukkue-, jõrjest÷-, yhdistystoiminta (ei ay-toiminta) (TOIM15,0.67)"
[2] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.47)"
[3] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.33)"
[4] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.3)"

$HUONO_SOPIVUUS
[1] "Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.) (TOIM02,0.054)"
[2] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.071)"
[3] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.088)"


> summary(m1 <- lm( ACT1 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data=D));

Call:
lm(formula = ACT1 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data = D)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max
-2.5568 -0.6764 -0.0876 0.5108 3.6029

Coefficients:
        Estimate  Std. Error t value  Pr(>|t|)
(Intercept) -0.277534362 0.361661661 -0.767  0.44294
LAHTO1   -0.000922542 0.024148737 -0.038  0.96953
LAHTO2    0.024668503 0.026205368  0.941  0.34664
ECOCAB1   -0.061399432 0.020261898 -3.030  0.00248 **
SAIPV    -0.000005722 0.000353659 -0.016  0.98709
MIES     0.019901743 0.042611992  0.467  0.64052
IKATUTK   0.004565945 0.005710438  0.800  0.42405
AIKA    -0.026549090 0.018975316 -1.399  0.16193
DURURA   -0.002086948 0.003607689 -0.578  0.56301
EDUCI    0.062744577 0.014164032  4.430 0.00000995 ***
SOSVERK   0.004627353 0.001091613  4.239 0.00002350 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.834 on 1942 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.02612,  Adjusted R-squared: 0.02111
F-statistic: 5.209 on 10 and 1942 DF, p-value: 0.0000001406


> summary(m1 <- lm( ACT2 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data=D));

Call:
lm(formula = ACT2 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.38641 -0.52670 0.00574 0.53396 2.48684

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 0.5087344 0.3260439  1.560       0.118846
LAHTO1    0.0748428 0.0217705  3.438       0.000599 ***
LAHTO2    0.0021648 0.0236246  0.092       0.926998
ECOCAB1   -0.0194455 0.0182664 -1.065       0.287213
SAIPV    -0.0004451 0.0003188 -1.396       0.162857
MIES     0.4013516 0.0384154 10.448 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   -0.0057741 0.0051481 -1.122       0.262167
AIKA     0.0325558 0.0171066  1.903       0.057173 .
DURURA   -0.0066958 0.0032524 -2.059       0.039653 *
EDUCI    -0.0386130 0.0127691 -3.024       0.002528 **
SOSVERK   0.0007022 0.0009841  0.714       0.475610
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7519 on 1942 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.06208,  Adjusted R-squared: 0.05725
F-statistic: 12.85 on 10 and 1942 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT3 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data=D));

Call:
lm(formula = ACT3 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.90567 -0.40511 0.07639 0.48048 2.13891

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 1.6031271 0.3109013  5.156     0.000000277 ***
LAHTO1    0.0467553 0.0207594  2.252       0.024418 *
LAHTO2    0.0325282 0.0225274  1.444       0.148917
ECOCAB1   0.0354432 0.0174181  2.035       0.042002 *
SAIPV    0.0003614 0.0003040  1.189       0.234659
MIES    -0.3101526 0.0366313 -8.467 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   -0.0151185 0.0049090 -3.080       0.002101 **
AIKA     0.0161071 0.0163121  0.987       0.323554
DURURA   -0.0074305 0.0031013 -2.396       0.016673 *
EDUCI    -0.0149802 0.0121761 -1.230       0.218734
SOSVERK   -0.0034869 0.0009384 -3.716       0.000208 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7169 on 1942 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.07307,  Adjusted R-squared: 0.0683
F-statistic: 15.31 on 10 and 1942 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT4 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data=D));

Call:
lm(formula = ACT4 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.54664 -0.48202 0.01411 0.50574 1.97819

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) -0.5933546 0.3155371 -1.880       0.06020 .
LAHTO1    0.0407314 0.0210689  1.933       0.05335 .
LAHTO2   -0.0015355 0.0228633 -0.067       0.94646
ECOCAB1   0.1065213 0.0176778  6.026    0.00000000201 ***
SAIPV    -0.0014272 0.0003086 -4.625    0.00000398383 ***
MIES    -0.3464474 0.0371775 -9.319 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   0.0156090 0.0049822  3.133       0.00176 **
AIKA    -0.0037655 0.0165553 -0.227       0.82010
DURURA   -0.0036330 0.0031476 -1.154       0.24855
EDUCI    0.0022821 0.0123576  0.185       0.85351
SOSVERK   0.0015731 0.0009524  1.652       0.09874 .
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7276 on 1942 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.0869,  Adjusted R-squared: 0.0822
F-statistic: 18.48 on 10 and 1942 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT5 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data=D));

Call:
lm(formula = ACT5 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.20255 -0.39394 0.02001 0.42648 2.41247

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)
(Intercept) 1.1968809 0.2734424  4.377     0.0000126667 ***
LAHTO1    0.0207224 0.0182582  1.135       0.256530
LAHTO2   -0.0219182 0.0198132 -1.106       0.268758
ECOCAB1   0.0747627 0.0153195  4.880     0.0000011460 ***
SAIPV    -0.0006205 0.0002674 -2.321       0.020411 *
MIES    -0.5718135 0.0322178 -17.748 < 0.0000000000000002 ***
IKATUTK   -0.0082490 0.0043175 -1.911       0.056203 .
AIKA    -0.0033507 0.0143467 -0.234       0.815359
DURURA   -0.0045294 0.0027277 -1.661       0.096965 .
EDUCI    -0.0407811 0.0107090 -3.808       0.000144 ***
SOSVERK   0.0044292 0.0008253  5.367     0.0000000899 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.6306 on 1942 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.1866,  Adjusted R-squared: 0.1824
F-statistic: 44.54 on 10 and 1942 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> summary(m1 <- lm( ACT6 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV +  MIES + IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data=D));

Call:
lm(formula = ACT6 ~ 1 + LAHTO1 + LAHTO2 + ECOCAB1 + SAIPV + MIES +
  IKATUTK + AIKA + DURURA + EDUCI + SOSVERK, data = D)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max
-2.66931 -0.57296 -0.08616 0.52874 2.93377

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)
(Intercept) -1.9781406 0.3426679 -5.773 0.0000000090579981 ***
LAHTO1    0.0240973 0.0228805  1.053       0.2924
LAHTO2   -0.0432763 0.0248291 -1.743       0.0815 .
ECOCAB1   -0.0167867 0.0191978 -0.874       0.3820
SAIPV    0.0001418 0.0003351  0.423       0.6721
MIES     0.1237569 0.0403741  3.065       0.0022 **
IKATUTK   0.0276876 0.0054105  5.117 0.0000003404460187 ***
AIKA    -0.0202394 0.0179788 -1.126       0.2604
DURURA    0.0022620 0.0034182  0.662       0.5082
EDUCI    -0.0110171 0.0134202 -0.821       0.4118
SOSVERK   0.0080332 0.0010343  7.767 0.0000000000000129 ***
---
Signif. codes: 0 æ***Æ 0.001 æ**Æ 0.01 æ*Æ 0.05 æ.Æ 0.1 æ Æ 1

Residual standard error: 0.7902 on 1942 degrees of freedom
 (1407 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.06447,  Adjusted R-squared: 0.05966
F-statistic: 13.38 on 10 and 1942 DF, p-value: < 0.00000000000000022


> #####
>
> sink();

> #f_karkimuutt_fa(d=Lat2, max=3, crit=.5, selitys="Sel");
> ##table(D$ELTYY)
> ##table(D$KOULRYH)
> ##table(D$KOULAST)
>
> ### Rakenneyhtõl÷mallit .... [TRUNCATED]
      ELAKETUb   SAIPV
ELAKETUb 413808.711 -4324.717
SAIPV   -4324.717 3886.632

> #?cov()
>
>
> fa1 <- '
+ # Elõkkeelle siirtymisolot
+ # faktori 1
+ # poi1 =~ TOLOT01 + TOLOT02 + TOLOT03 + TOLOT04 + TOLOT05 + TOLOT06 +
+ #   .... [TRUNCATED]

> ## yhdistellõõn
> sem.model1 <- fa1; #c(fa1, reg1);

> #fit <- cfa(model1, data=D)
> #summary(fit);
> Nboot <- 100;

> ##sem1 <-lavaan(sem.model1, data=D, auto.var=TRUE);
> sem1 <-sem(sem.model1, data=D, meanstructure=TRUE,
+ se="boot", bootstrap=Nboot,
+ #   auto. .... [TRUNCATED]

> summary(sem1, fit.measures=TRUE, standardized=TRUE);
lavaan (0.5-16) converged normally after 149 iterations

                         Used    Total
 Number of observations             2211    3360

 Estimator                     ML
 Minimum Function Test Statistic       2652.413
 Degrees of freedom                139
 P-value (Chi-square)              0.000

Model test baseline model:

 Minimum Function Test Statistic      18200.350
 Degrees of freedom                174
 P-value                    0.000

User model versus baseline model:

 Comparative Fit Index (CFI)          0.861
 Tucker-Lewis Index (TLI)            0.825

Loglikelihood and Information Criteria:

 Loglikelihood user model (H0)       -55637.327
 Loglikelihood unrestricted model (H1)   -54311.120

 Number of free parameters             59
 Akaike (AIC)               111392.654
 Bayesian (BIC)              111729.024
 Sample-size adjusted Bayesian (BIC)    111541.573

Root Mean Square Error of Approximation:

 RMSEA                     0.090
 90 Percent Confidence Interval     0.087 0.093
 P-value RMSEA <= 0.05             0.000

Standardized Root Mean Square Residual:

 SRMR                      0.047

Parameter estimates:

 Information                 Observed
 Standard Errors              Bootstrap
 Number of requested bootstrap draws       100
 Number of successful bootstrap draws       100

          Estimate Std.err Z-value P(>|z|)  Std.lv Std.all
Latent variables:
 TALMAHD =~
  TALMAH01     0.628  0.017  36.412  0.000  0.683  0.811
  TALMAH02     0.688  0.018  38.930  0.000  0.748  0.828
  TALMAH03     0.715  0.018  40.084  0.000  0.778  0.823
  TALMAH04     0.635  0.016  40.470  0.000  0.691  0.799
  TALMAH05     0.747  0.015  49.250  0.000  0.812  0.828
  TALMAH06     0.933  0.016  57.163  0.000  1.015  0.798
  TALMAH07     0.728  0.021  34.042  0.000  0.792  0.759
  TALMAH08     0.929  0.022  42.039  0.000  1.011  0.746
  TALMAH09     0.741  0.022  34.304  0.000  0.806  0.729

Regressions:
 DURURA ~
  LAHTO1      1.404  0.128  10.963  0.000  1.404  0.200
  LAHTO2      -0.826  0.122  -6.754  0.000  -0.826  -0.109
  MIES       0.989  0.225  4.399  0.000  0.989  0.078
  AIKA       0.585  0.072  8.082  0.000  0.585  0.100
  EDUCI      -0.856  0.076 -11.211  0.000  -0.856  -0.202
 logELAKE ~
  MIES       0.205  0.019  11.012  0.000  0.205  0.314
  DURURA      0.049  0.004  11.261  0.000  0.049  0.952
  JOB1       -0.014  0.007  -2.041  0.041  -0.014  -0.037
  JOB2       0.014  0.007  2.071  0.038  0.014  0.035
  JOB3       0.034  0.008  4.462  0.000  0.034  0.089
  JOB4       -0.031  0.006  -5.512  0.000  -0.031  -0.100
  EDUCI       0.071  0.006  11.343  0.000  0.071  0.324
 logVARALL ~
  MIES       0.335  0.056  6.018  0.000  0.335  0.155
  DURURA      -0.018  0.006  -2.840  0.005  -0.018  -0.104
  JOB1       -0.023  0.026  -0.877  0.381  -0.023  -0.018
  JOB2       -0.017  0.027  -0.638  0.524  -0.017  -0.014
  JOB3       0.089  0.030  2.960  0.003  0.089  0.070
  JOB4       -0.110  0.025  -4.365  0.000  -0.110  -0.107
  EDUCI      -0.010  0.018  -0.557  0.577  -0.010  -0.014
 TALMAHD ~
  logELAKE     0.875  0.092  9.467  0.000  0.804  0.244
  logVARALL     0.300  0.024  12.317  0.000  0.275  0.277
  MIES       -0.207  0.061  -3.387  0.001  -0.190  -0.088
  AIKA       -0.038  0.022  -1.710  0.087  -0.035  -0.035

Covariances:
 DURURA ~~
  logVARALL     1.279  0.140  9.146  0.000  1.279  0.230
  logELAKE     -1.285  0.134  -9.564  0.000  -1.285  -0.685

Intercepts:
  DURURA      41.294  0.279 148.236  0.000  41.294  7.026
  logELAKE     5.317  0.183  29.091  0.000  5.317  17.556
  logVARALL     5.550  0.275  20.168  0.000  5.550  5.514
  TALMAHD     -2.620  0.214 -12.234  0.000  -2.409  -2.409
  TALMAH01     0.875  0.304  2.880  0.004  0.875  1.039
  TALMAH02     0.353  0.324  1.090  0.276  0.353  0.391
  TALMAH03     0.220  0.343  0.640  0.522  0.220  0.232
  TALMAH04     0.717  0.308  2.330  0.020  0.717  0.829
  TALMAH05     -0.104  0.364  -0.287  0.774  -0.104  -0.106
  TALMAH06     -1.705  0.431  -3.954  0.000  -1.705  -1.341
  TALMAH07     -0.060  0.345  -0.173  0.863  -0.060  -0.057
  TALMAH08     -1.646  0.429  -3.839  0.000  -1.646  -1.214
  TALMAH09     -0.141  0.356  -0.395  0.693  -0.141  -0.127

Variances:
  TALMAH01     0.243  0.011           0.243  0.342
  TALMAH02     0.257  0.012           0.257  0.315
  TALMAH03     0.289  0.014           0.289  0.323
  TALMAH04     0.270  0.012           0.270  0.361
  TALMAH05     0.302  0.013           0.302  0.314
  TALMAH06     0.586  0.029           0.586  0.363
  TALMAH07     0.462  0.025           0.462  0.424
  TALMAH08     0.816  0.039           0.816  0.444
  TALMAH09     0.573  0.026           0.573  0.469
  DURURA      31.019  1.543           31.019  0.898
  logELAKE     0.113  0.012           0.113  1.236
  logVARALL     0.997  0.036           0.997  0.984
  TALMAHD      1.000                0.846  0.846


> Est <- parameterEstimates(sem1)

> subset(Est, op == "~")
     lhs op    rhs  est  se    z pvalue ci.lower ci.upper
1   DURURA ~  LAHTO1 1.404 0.128 10.963 0.000  1.078  1.655
2   DURURA ~  LAHTO2 -0.826 0.122 -6.754 0.000  -1.073  -0.576
3   DURURA ~   MIES 0.989 0.225  4.399 0.000  0.531  1.441
4   DURURA ~   AIKA 0.585 0.072  8.082 0.000  0.407  0.695
5   DURURA ~   EDUCI -0.856 0.076 -11.211 0.000  -1.035  -0.705
6  logELAKE ~   MIES 0.205 0.019 11.012 0.000  0.169  0.254
7  logELAKE ~  DURURA 0.049 0.004 11.261 0.000  0.042  0.060
8  logELAKE ~   JOB1 -0.014 0.007 -2.041 0.041  -0.023  0.003
9  logELAKE ~   JOB2 0.014 0.007  2.071 0.038  -0.001  0.026
10 logELAKE ~   JOB3 0.034 0.008  4.462 0.000  0.013  0.047
11 logELAKE ~   JOB4 -0.031 0.006 -5.512 0.000  -0.043  -0.020
12 logELAKE ~   EDUCI 0.071 0.006 11.343 0.000  0.060  0.087
13 logVARALL ~   MIES 0.335 0.056  6.018 0.000  0.228  0.456
14 logVARALL ~  DURURA -0.018 0.006 -2.840 0.005  -0.032  -0.007
15 logVARALL ~   JOB1 -0.023 0.026 -0.877 0.381  -0.073  0.028
16 logVARALL ~   JOB2 -0.017 0.027 -0.638 0.524  -0.079  0.030
17 logVARALL ~   JOB3 0.089 0.030  2.960 0.003  0.040  0.148
18 logVARALL ~   JOB4 -0.110 0.025 -4.365 0.000  -0.152  -0.043
19 logVARALL ~   EDUCI -0.010 0.018 -0.557 0.577  -0.050  0.026
20  TALMAHD ~ logELAKE 0.875 0.092  9.467 0.000  0.678  1.075
21  TALMAHD ~ logVARALL 0.300 0.024 12.317 0.000  0.239  0.348
22  TALMAHD ~   MIES -0.207 0.061 -3.387 0.001  -0.344  -0.087
23  TALMAHD ~   AIKA -0.038 0.022 -1.710 0.087  -0.085  0.009

> print(Sys.time());
[1] "2014-10-21 10:58:55 EEST"

> ### ª /OPEN netplot_sem_model1_tmt4.pdf
> pdf(file.path(pngpath,   "netplot_sem_model1_tmt4.pdf"));

> semPaths(sem1, "model", "std", sizeMan=3, sizeInt=1, sizeLat=4, curve=0.5,
+ intercepts=FALSE, label.prop=0.8,
+ # structural = TRUE
+
+ )

> dev.off();
windows
   2

> save.image(file.path(dwpath,"Sem_models1.RData"));

> ##summary(sem1)$coef
> #save.image("Sem_models1.RData");
> ### END CFA or SEM ###
> ##?sem()
> ###http://sachaepskamp.com/semPlot/examples
> # Plot .... [TRUNCATED]