Taulukko (SIM8).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Etätyömahdollisuuksien lisäys (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 0.26 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi 5.00 EKORV1 3.00
2 0 1.92 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi 5.00 EKORV2 3.00
3 0 1.25 Työpaikan edut, indeksi 5.00 ETUMUUT 3.00
4 0 1.01 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} 5.00 ETUOPISK 3.00
5 0 0.08 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 FYSVIOL 3.00
6 0 -0.6 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi 5.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 0.07 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 PAIHDEO 3.00
8 0 -0.23 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.18 5.00 0.55 PJ1 3.00
9 0 0.18 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.18 5.00 0.55 PJ2 3.00
10 0 0.24 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.18 5.00 0.55 PJ3 3.00
11 0 0.25 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.18 5.00 0.55 PJ4 3.00
12 0 0.11 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.18 5.00 0.55 PJ5 3.00
13 0 0.05 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 0.02 5.00 0.05 SAIPV 3.00
14 0 -0.2 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 THVKART 3.00
15 0 3.38 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 6.08 5.00 18.23 TJ1 3.00
16 0 2.14 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 6.08 5.00 18.23 TJ2 3.00
17 0 2.24 Osa-aikatyöjärj, indeksi 6.08 5.00 18.23 TJ3 3.00
18 5 7.34 Etätyöjärjestelmä, indeksi 6.08 5.00 18.23 TJ4 3.00
19 0 3.13 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 6.08 5.00 18.23 TJ5 3.00
20 0 0.03 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet 1.02 5.00 3.07 TORG01 3.00
21 0 -0.09 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu 1.02 5.00 3.07 TORG02 3.00
22 0 0.11 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista 1.02 5.00 3.07 TORG03 3.00
23 0 -0.06 Organisaatio toimii ennakoivasti 1.02 5.00 3.07 TORG04 3.00
24 0 -0.04 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan 1.02 5.00 3.07 TORG05 3.00
25 0 -0.09 Organisaation toiminta luotettavaa 1.02 5.00 3.07 TORG06 3.00
26 0 -0.31 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin 1.02 5.00 3.07 TORG07 3.00
27 0 0.04 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta 1.02 5.00 3.07 TORG08 3.00
28 0 -0.01 Työpaikan arvot vastaavat omiani 1.02 5.00 3.07 TORG09 3.00
29 0 -0.03 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti 1.02 5.00 3.07 TORG10 3.00
30 0 0.04 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa 1.02 5.00 3.07 TORG11 3.00
31 0 0.11 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä 1.02 5.00 3.07 TORG12 3.00
32 0 -0.29 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti 1.02 5.00 3.07 TORG13 3.00
33 0 0.13 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) 1.02 5.00 3.07 TORG14 3.00
34 0 -0.12 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata 1.02 5.00 3.07 TORG15 3.00
35 0 0.25 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva 1.02 5.00 3.07 TSIS01 3.00
36 0 -0.49 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta 1.02 5.00 3.07 TSIS02 3.00
37 0 0.08 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä 1.02 5.00 3.07 TSIS03 3.00
38 0 -0.1 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin 1.02 5.00 3.07 TSIS04 3.00
39 0 -0.02 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta 1.02 5.00 3.07 TSIS05 3.00
40 0 -0.19 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri 1.02 5.00 3.07 TSIS06 3.00
41 0 -0.08 Osaaminen täydessä käytössä työssä 1.02 5.00 3.07 TSIS07 3.00
42 0 -0.33 Tiedonsaanti työasioissa riittävää 1.02 5.00 3.07 TSIS08 3.00
43 0 -0.23 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä 1.02 5.00 3.07 TSIS09 3.00
44 0 -0.05 Työnteko häiriytymätöntä 1.02 5.00 3.07 TSIS10 3.00
45 0 0.01 Työ sopivan vaihtelevaa 1.02 5.00 3.07 TSIS11 3.00
46 0 -0.04 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata 1.02 5.00 3.07 TSIS12 3.00
47 0 0.11 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät 1.02 5.00 3.07 TSIS13 3.00
48 0 0.01 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa 1.02 5.00 3.07 TUOT01 3.00
49 0 0.54 Tyytyväinen palkkaan 1.02 5.00 3.07 TUOT02 3.00
50 0 0.08 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin 1.02 5.00 3.07 TUOT03 3.00
51 0 0.56 Tyytyväinen työpaikan etuihin 1.02 5.00 3.07 TUOT04 3.00
52 0 0.24 Tyytyväinen työaikoihin 1.02 5.00 3.07 TUOT05 3.00
53 0 -1.78 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta 1.02 5.00 3.07 TUOT06 3.00
54 0 -0.34 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa 1.02 5.00 3.07 TUOT07 3.00
55 0 -0.96 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen 1.02 5.00 3.07 TUOT08 3.00
56 0 -0.19 Tyytyväinen työn tulokseen 1.02 5.00 3.07 TUOT09 3.00
57 0 -0.08 Työstä saa hyödyllistä palautetta 1.02 5.00 3.07 TUOT10 3.00
58 0 -0.08 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle 1.02 5.00 3.07 TUOT11 3.00
59 0 -0.11 Työ tehty erittäin turvallisesti 1.02 5.00 3.07 TUOT12 3.00
60 0 -0.13 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle 1.02 5.00 3.07 TUOT13 3.00
61 0 -0.79 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa 1.02 5.00 3.07 TUOT14 3.00
62 0 -0.05 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 TURVKART 3.00
63 0 0.47 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan 1.02 5.00 3.07 TVAIK01 3.00
64 0 1.15 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen 1.02 5.00 3.07 TVAIK02 3.00
65 0 1.64 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen 1.02 5.00 3.07 TVAIK03 3.00
66 0 3.25 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan 1.02 5.00 3.07 TVAIK04 3.00
67 0 0.85 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan 1.02 5.00 3.07 TVAIK05 3.00
68 0 0.45 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen 1.02 5.00 3.07 TVAIK06 3.00
69 0 0.15 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti 1.02 5.00 3.07 TVAIK07 3.00
70 0 0.05 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki 1.02 5.00 3.07 TVAIK08 3.00
71 0 0.14 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria 1.02 5.00 3.07 TVAIK09 3.00
72 0 -0.08 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa 1.02 5.00 3.07 TVAIK10 3.00
73 0 -0.01 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia 1.02 5.00 3.07 TVAIK11 3.00
74 0 0.11 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä 1.02 5.00 3.07 TVAIK12 3.00
75 0 0.27 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) 1.02 5.00 3.07 TVAIK13 3.00
76 0 0.09 Tilat + välineet hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK1 3.00
77 0 -0.81 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK2 3.00
78 0 -0.05 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä 1.02 5.00 3.07 YLHV01 3.00
79 0 -0.13 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista 1.02 5.00 3.07 YLHV02 3.00
80 0 -0.07 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen 1.02 5.00 3.07 YLHV03 3.00
81 0 0.11 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä 1.02 5.00 3.07 YLHV04 3.00
82 0 0.1 Fyysinen työkyky erinomainen 1.02 5.00 3.07 YLHV05 3.00
83 0 0 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) 1.02 5.00 3.07 YLHV06 3.00
84 0 -0.46 Nukkuminen riittävää 1.02 5.00 3.07 YLHV07 3.00
85 0 -0.09 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia 1.02 5.00 3.07 YLHV08 3.00
86 0 -0.06 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa 1.02 5.00 3.07 YLHV09 3.00
87 0 0 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot 1.02 5.00 3.07 YLHV10 3.00
88 0 0.03 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset 1.02 5.00 3.07 YLHV11 3.00