Taulukko (SIM2).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Vapaa-aika rauhoitettu työltä (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 0.04 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi -2.00 EKORV1 3.00
2 0 0.57 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi -2.00 EKORV2 3.00
3 0 -0.1 Työpaikan edut, indeksi -2.00 ETUMUUT 3.00
4 0 0.04 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} -2.00 ETUOPISK 3.00
5 0 0 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -2.00 FYSVIOL 3.00
6 0 -0.33 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi -2.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 0.23 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -2.00 PAIHDEO 3.00
8 0 -0.02 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi -0.1 -2.00 -0.29 PJ1 3.00
9 0 0 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi -0.1 -2.00 -0.29 PJ2 3.00
10 0 -0.03 Koulutussuunnitelma, indeksi -0.1 -2.00 -0.29 PJ3 3.00
11 0 -0.17 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin -0.1 -2.00 -0.29 PJ4 3.00
12 0 -0.08 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa -0.1 -2.00 -0.29 PJ5 3.00
13 0 -0.02 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) -0.01 -2.00 -0.02 SAIPV 3.00
14 0 -0.18 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -2.00 THVKART 3.00
15 0 0.26 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 0.17 -2.00 0.52 TJ1 3.00
16 0 -0.27 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 0.17 -2.00 0.52 TJ2 3.00
17 0 -0.25 Osa-aikatyöjärj, indeksi 0.17 -2.00 0.52 TJ3 3.00
18 0 0.67 Etätyöjärjestelmä, indeksi 0.17 -2.00 0.52 TJ4 3.00
19 0 0.11 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 0.17 -2.00 0.52 TJ5 3.00
20 0 0.04 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet -3.24 -2.00 -9.72 TORG01 3.00
21 0 -0.29 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu -3.24 -2.00 -9.72 TORG02 3.00
22 0 0.15 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista -3.24 -2.00 -9.72 TORG03 3.00
23 0 -0.02 Organisaatio toimii ennakoivasti -3.24 -2.00 -9.72 TORG04 3.00
24 0 -0.09 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan -3.24 -2.00 -9.72 TORG05 3.00
25 0 -0.02 Organisaation toiminta luotettavaa -3.24 -2.00 -9.72 TORG06 3.00
26 0 -0.14 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin -3.24 -2.00 -9.72 TORG07 3.00
27 0 -0.2 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta -3.24 -2.00 -9.72 TORG08 3.00
28 0 -0.03 Työpaikan arvot vastaavat omiani -3.24 -2.00 -9.72 TORG09 3.00
29 0 0.13 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti -3.24 -2.00 -9.72 TORG10 3.00
30 0 0.16 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa -3.24 -2.00 -9.72 TORG11 3.00
31 0 0.2 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä -3.24 -2.00 -9.72 TORG12 3.00
32 0 -0.09 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti -3.24 -2.00 -9.72 TORG13 3.00
33 0 -0.13 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) -3.24 -2.00 -9.72 TORG14 3.00
34 0 -0.19 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata -3.24 -2.00 -9.72 TORG15 3.00
35 0 0.16 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva -3.24 -2.00 -9.72 TSIS01 3.00
36 0 -0.17 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta -3.24 -2.00 -9.72 TSIS02 3.00
37 0 0.01 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä -3.24 -2.00 -9.72 TSIS03 3.00
38 0 -0.01 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin -3.24 -2.00 -9.72 TSIS04 3.00
39 0 0.29 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta -3.24 -2.00 -9.72 TSIS05 3.00
40 0 -0.91 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri -3.24 -2.00 -9.72 TSIS06 3.00
41 0 0.36 Osaaminen täydessä käytössä työssä -3.24 -2.00 -9.72 TSIS07 3.00
42 0 -0.04 Tiedonsaanti työasioissa riittävää -3.24 -2.00 -9.72 TSIS08 3.00
43 0 -0.34 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä -3.24 -2.00 -9.72 TSIS09 3.00
44 0 -0.61 Työnteko häiriytymätöntä -3.24 -2.00 -9.72 TSIS10 3.00
45 0 0.25 Työ sopivan vaihtelevaa -3.24 -2.00 -9.72 TSIS11 3.00
46 0 -0.08 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata -3.24 -2.00 -9.72 TSIS12 3.00
47 0 -0.24 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät -3.24 -2.00 -9.72 TSIS13 3.00
48 0 0.03 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa -3.24 -2.00 -9.72 TUOT01 3.00
49 0 0.09 Tyytyväinen palkkaan -3.24 -2.00 -9.72 TUOT02 3.00
50 0 -0.14 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin -3.24 -2.00 -9.72 TUOT03 3.00
51 0 -0.25 Tyytyväinen työpaikan etuihin -3.24 -2.00 -9.72 TUOT04 3.00
52 0 -1.13 Tyytyväinen työaikoihin -3.24 -2.00 -9.72 TUOT05 3.00
53 -2 -2.83 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta -3.24 -2.00 -9.72 TUOT06 3.00
54 0 -0.06 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa -3.24 -2.00 -9.72 TUOT07 3.00
55 0 -0.25 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen -3.24 -2.00 -9.72 TUOT08 3.00
56 0 -0.32 Tyytyväinen työn tulokseen -3.24 -2.00 -9.72 TUOT09 3.00
57 0 -0.13 Työstä saa hyödyllistä palautetta -3.24 -2.00 -9.72 TUOT10 3.00
58 0 0.29 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle -3.24 -2.00 -9.72 TUOT11 3.00
59 0 -0.65 Työ tehty erittäin turvallisesti -3.24 -2.00 -9.72 TUOT12 3.00
60 0 -0.52 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle -3.24 -2.00 -9.72 TUOT13 3.00
61 0 -0.13 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa -3.24 -2.00 -9.72 TUOT14 3.00
62 0 -0.02 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -2.00 TURVKART 3.00
63 0 0.42 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK01 3.00
64 0 0.03 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK02 3.00
65 0 -0.08 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK03 3.00
66 0 0.41 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK04 3.00
67 0 -0.63 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK05 3.00
68 0 0.41 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK06 3.00
69 0 -0.17 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK07 3.00
70 0 -0.33 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK08 3.00
71 0 -0.15 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK09 3.00
72 0 0.04 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK10 3.00
73 0 -0.23 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK11 3.00
74 0 0.08 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK12 3.00
75 0 -0.04 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) -3.24 -2.00 -9.72 TVAIK13 3.00
76 0 -0.1 Tilat + välineet hav. riski-indeksi -2.00 TYRISK1 3.00
77 0 0.15 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi -2.00 TYRISK2 3.00
78 0 -0.16 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä -3.24 -2.00 -9.72 YLHV01 3.00
79 0 -0.39 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista -3.24 -2.00 -9.72 YLHV02 3.00
80 0 -0.13 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen -3.24 -2.00 -9.72 YLHV03 3.00
81 0 0.18 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä -3.24 -2.00 -9.72 YLHV04 3.00
82 0 -0.12 Fyysinen työkyky erinomainen -3.24 -2.00 -9.72 YLHV05 3.00
83 0 -0.01 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) -3.24 -2.00 -9.72 YLHV06 3.00
84 0 -0.51 Nukkuminen riittävää -3.24 -2.00 -9.72 YLHV07 3.00
85 0 -0.29 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia -3.24 -2.00 -9.72 YLHV08 3.00
86 0 -0.38 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa -3.24 -2.00 -9.72 YLHV09 3.00
87 0 -0.1 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot -3.24 -2.00 -9.72 YLHV10 3.00
88 0 0.29 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset -3.24 -2.00 -9.72 YLHV11 3.00