Työolojen ja -voinnin tilastomittarit taustamuuttujien mukaan

Pohjautuu Pron tmt-datan jalostamiseksi pelkistetympään muotoon. Suuresta joukosta kysymyksiä on muodotettu pieni määrä summaulottuvuuksia (VF = VointiFaktori). Summan arvo on välillä 0-100 (%), esim. 50 tarkoittaa, asia toteutuu puolittain (ihanteellisesta tilasta). Taulukossa null tarkoittaa tyhjää arvoa.

Työhvvinvoinnin summamuuttujien (7) kuvaukset (voit tulkita ryhmiä):
VF01: Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät, Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen, Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu, Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista, Organisaatio toimii ennakoivasti, Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan, Organisaation toiminta luotettavaa, Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta, Työpaikan arvot vastaavat omiani, Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti, Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä , Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti
VF02: Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva, Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta, Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä, Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta, Osaaminen täydessä käytössä työssä, Tiedonsaanti työasioissa riittävää, Työ sopivan vaihtelevaa, Tyytyväinen asemaan organisaatiossa, Tyytyväinen työn tulokseen, Työstä saa hyödyllistä palautetta, Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle, Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan
VF03: Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin, Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri, Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä, Työnteko häiriytymätöntä, Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata, Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta, Työnkuvassa ei huononemisuhkaa, Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle, Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa, Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa, Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä, Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä), Työpaikalla realistiset tulostavoitteet, Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa, Tuotteiden kysyntä ollut korkeata, Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista, Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia
VF04: Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä, Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen, Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä, Fyysinen työkyky erinomainen, Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus), Nukkuminen riittävää, Vapaa-ajalle riittävästi energiaa, Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot, Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset
VF05: Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen, Työ tehty erittäin turvallisesti, Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti, Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki, Työpaikan ihmiset ovat ahkeria, Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia, Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki)
VF06: Tyytyväinen työaikoihin, Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen, Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen, Voi vaikuttaa työntekopaikkaan, Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan
VF07: Tyytyväinen palkkaan, Tyytyväinen työn muihin korvauksiin, Tyytyväinen työpaikan etuihin, Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin
Taulukointikäyttöliittymä