Työolojen ja -voinnin tilastomittarit taustamuuttujien mukaan

Pohjautuu Pron tmt-datan jalostamiseksi pelkistetympään muotoon. Suuresta joukosta kysymyksiä on muodotettu pieni määrä summaulottuvuuksia (VF = VointiFaktori). Summan arvo on välillä 0-100 (%), esim. 50 tarkoittaa, asia toteutuu puolittain (ihanteellisesta tilasta). Taulukossa null tarkoittaa tyhjää arvoa.

Työhvvinvoinnin summamuuttujien (13) kuvaukset (voit tulkita ryhmiä):
VF01: Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva, Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta, Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä, Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta, Osaaminen täydessä käytössä työssä, Tiedonsaanti työasioissa riittävää, Työ sopivan vaihtelevaa, Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät, Tyytyväinen asemaan organisaatiossa, Tyytyväinen työn tulokseen, Työstä saa hyödyllistä palautetta, Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle, Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan
VF02: Työpaikalla realistiset tulostavoitteet, Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu, Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista, Organisaatio toimii ennakoivasti, Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan, Organisaation toiminta luotettavaa, Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin, Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta, Työpaikan arvot vastaavat omiani, Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti, Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti
VF03: Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä, Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen, Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä, Fyysinen työkyky erinomainen, Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus), Nukkuminen riittävää, Vapaa-ajalle riittävästi energiaa, Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot, Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset
VF04: Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle, Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti, Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa, Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä, Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä), Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa, Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista, Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia
VF05: Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen, Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen, Voi vaikuttaa työntekopaikkaan, Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan
VF06: Tyytyväinen palkkaan, Tyytyväinen työn muihin korvauksiin, Tyytyväinen työpaikan etuihin
VF07: Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri, Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä, Työnteko häiriytymätöntä
VF08: Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki, Työpaikan ihmiset ovat ahkeria, Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia
VF09: Työnkuvassa ei huononemisuhkaa, Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa, Tuotteiden kysyntä ollut korkeata
VF10: Tyytyväinen työaikoihin, Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta, Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen, Työ tehty erittäin turvallisesti
VF11: Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin, Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata
VF12: Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä , Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki)
VF13: Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen
Taulukointikäyttöliittymä