Pron palkkalaskuri Ⅰ (tmt-data)

Syötä arvot ja (kuva päivittyy ).
Syötä arvot ja (kuva päivittyy).

Sopimusalaryhmittäistä ansiotilastoa ajassa

Vaihda tunnuslukua klikkaamalla alla:

Keskiarvo (average) Mediaani (F50%) Alin desiili (F10%) Alempi neljännes (F25%) Ylempi neljännes (F75%) Ylin desiili (F90%)

Kuva: Aloittaiset mediaaniansiot vuosittain. Kuvan luvuissa on tehty vastausten otantakorjaus sukupuolen, ikäryhmän ja asuinmaakunnan mukaan. TMT-datan mahdolliset vastausvinoumat on pyritty korjaamaan em. tekijöiden suhteen. Kuvan aikasarjoihin vaikuttaa monia ajassa nopeammin tai hitaammin muuttuvia tekijöitä, demografiset, työnkuvien jne. muutokset sekä taloudelliset suhdannetekijät, palkankorotukset jne. Mediaaniansio on yleensä jonkin verran keskiarvoansiota alempi.

Yllä oleva tulokäsite on muodostettu (kysytty lomakkeessa) seuraavasti:

Tietoa Pron palkkalaskurista

Palkkalaskurin käyttötarkoitus

Palkkalaskurilla tuotetaan palkkojen jakaumapisteitä valituilla taustamuuttujien yhdistelmillä. Laskurin tuottamat arvot ovat arvioita vuodelle . Palkkajakauman fraktiileja eli prosenttipisteitä ovat

F10=10%, F25=25%, F50= 50% (mediaani), F75 = 75% ja F90 = 90 %.

Esimerkiksi F75 kertoo palkkatason, jonka alapuolella on 75 % palkoista ja vastaavasti yläpuolella on 25 % palkkahavainnoista. F90 on palkkojen ylin desiili, jota suurempia palkkoja on 10 % havainnoista. Sovelluksessa voit asettaa oman nykyisen palkan ja ikäsi, jolloin ohjelma tekee automaattisesti vertailun F75:een eli palkka-arvoon, jonka yläpuolella on vielä 25 % aineistosta.

Mallipohjaisuus

Palkkalaskurin antamat arviot perustuvat tilastolliseen malliin, jonka parametrit on estimoitu liiton kyselyaineistosta. Mallipohjaisuudesta johtuen käyttöliittymässä on mahdollista valita myös sellaisia taustamuuttujien yhdistelmiä, joita varsinaisessa aineistossa ei ole tai jotka voivat olla loogisesti mahdottomia. Käyttäjälle jää vapaus ja vastuu valita todenmukaisia taustamuuttujien yhdistelmiä.

Mallissa on kiinteitä taustaparametreja

Mallissa on pyritty huomioimaan jäsenkunnan erilaiset taustaolosuhteet. Esimerkiksi vuorotyö on mallinnettu datassa, mutta laskuri antaa palkka-arvion tilanteelle "ei vuorotyötä". Vuorotyö lisää noin 5 % palkkatasoa, joten vuorotyölle palkka-arvion saa, kun kertoo saadun euromäärän 1.05:llä. Vastaavasti työajaksi on kiinnitetty 37.5 h/vko. Jos työaika on 40 tuntia, niin palkkalaskurin antaman euromäärän voi kertoa 40/37.5=1.07 :llä. Astetta joustavammassa mallissa em. tekijät voi myös säätää muuttuvina muuttujina.

Erityiset työn laadun ja määrän mittarit

Vaaleanvihreällä pohjalla olevat työnkuvamittarit ovat osa Pron työmarkkinatutkimuksen työn laadun ja määrän mittausjärjestelmää. Mittareiden tavoitteena on tuoda eri alojen ja ammattien toteutunut työnkuva yhteismitallisella tavalla näkyväksi. Esimerkiksi työn sosiaalinen luonne (vuorovaikutus) on kaikkiin työtehtäviin liittyvä ominaisuus. Mutta toki ominaisuutta ilmenee eri laajuus+syvyysasteina, mitä laskurin mitta-asteikko pyrkii huomioimaan.

Tähän laskuriin on valittu tarkoituksellisesti vain kolme (3) työnkuvan osa-aluetta kymmenistä mahdollisista. Työnkuvaprofiileja on sinänsä loputtomasti, kun yksittäisiä tekijöitä yhdistetään ja painotetaan tehtäväkokonaisuudessa. Käytännössä on miltei mahdotonta, että kaikki osa-alueet ovat täydessä määrässä, rajallisessa ajassa ja osaamiskapasiteetilla jokaisen työssä on yleensä muutama "kärkiosa-alue", sitten kenties pienellä painolla liuta muita tekijöitä.

Pron data-analyysien mukaan laskuriin valitut kolme tekijää vaikuttavat eniten myönteisesti palkkatasoon, Monien muiden tekijöiden lisääminen, vaikka olisi sisällöllisesti hyödyllistä, niin eivät kuitenkaan muuta laskurin antamaa arvoa kovinkaan paljoa. Kuhunkin valittuun taustamuuttujien arvoon liittyy joka tapauksessa vaihtelua, joka ilmenee eri fraktiileina F10-F90. Sovelluksen käyttäjälle jää vielä oma vastuu ja vapaus arvioida ihan tarkka palkka-arvo, sovellus antaa tietyt raamit, joissa "liikutaan".

Muuta

Kysymysmerkin (?) kohdalta aukeaa lisätietokenttä.

Pron tutkimuksen muut asiantuntijasovellukset.

Lähetä palautetta sovelluksesta Petri Palmu. Pron tmt-datan palkkalaskuri (koodattu 10/2020).