Arvot ja asenteet Pron jäsenkunnassa

Tervetuloa tutkimaan Pron jäsenten arvoja, asenteita ja ihanteita!

Muistiinpanotaulu


Huom! Älä loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa. Kommenttisi on tutkimusten hyödytämiseksi käytettävää avointa dataa, jota voidaan käyttää Pron tutkimusraporteissa. Vältä henkilötunnisteita, tarvittaessa ota yhteys suoraan Pron tutkimuspalveluihin. Kiitos!

Pron jäsenten arvojen ja asenteiden pääklusterit

Tiivistetty kuva

Alla oleva graafi perustuu arvokyselyn mittareista jalostettuun arvojen "pelkistykseen" (pääulottuvuudet). Suuresta joukosta kysysmyksiä muodostettiin tilastollisen analyysin avulla pienempi määrä summamuuttujia, jotka sopivat yhteen (toivottavasti myös tulkinnallisesti). Kuva kertoo, kuinka voimakkaasti arvoulottuvuudet "latautuvat" keskimäärin Pron jäsenistössä. Mitä lähempänä keskiarvo on 50 prosenttia, sitä enemmän ko. arvomaailmoissa on tyypillisesti hajontaa (moniarvoisuutta). Mitä lähempänä nollaa % pylvään arvo on, sitä harvinaisempaa on, että Pron jäsenkunta omaa klusterin arvomaailman. Kuvan alla olevasta listasta selviää, mitä varsinaisia asioita klusterit pitävät sisällään (listan läpikäyminen on must).

Mitä arvoklusterit pitävät sisällään? Huom. teksti (EI) muuttujan nimen edessä tarkoittaa, että asiaa tulkitaan sanamuotoilun käänteisessä muodossa. Klustereissa voi olla hyvin eri määrä alkuperäisiä muuttujia.

Arvoklustereiden selitysmallit

(pylväsdiagrammi, kun yksi arvoklusteri) Kuvakorkeus: =

Muuta

Pron tutkimuksen viralliset sivut