Prolaisten työssä käytettyjen oppialojen koostumus sopimusalaryhmittäin

Alla oleva tilasto kuvaa yleisten oppialueiden määrällistä painoa kussakin sopimusalaryhmässä. Yksittäisen oppialueen arvo on välillä 0-100 %. Oppialakategoriat eivät ole toisensa poissulkevia, eivätkä näin ollen summaudu yhteensä 100 prosenttiin. Jakaumiin vaikuttaa myös työviikon pituus (jota luvuissa ole vakioitu). Sopimusalat on järjestetty niiden keskipalkkatason mukaan niin, että ylimpänä on suuripalkkaisin ala (). Tilastointijakso = .