Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2008.50 Assistent 2.64 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2009.50 Assistent 2.65 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2010.50 Assistent 2.55 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2011.50 Assistent 2.59 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2012.50 Assistent 2.59 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2013.50 Assistent 2.57 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2014.50 Assistent 2.74 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2008.50 Esimies 3.69 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2009.50 Esimies 3.69 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2010.50 Esimies 3.64 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2011.50 Esimies 3.72 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2012.50 Esimies 3.69 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2013.50 Esimies 3.72 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2014.50 Esimies 3.64 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2008.50 Muu toimihlo 2.62 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2009.50 Muu toimihlo 2.65 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2010.50 Muu toimihlo 2.47 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2011.50 Muu toimihlo 2.47 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2012.50 Muu toimihlo 2.50 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2013.50 Muu toimihlo 2.51 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57
2014.50 Muu toimihlo 2.57 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi ToimiAsema1 2015-08-24 15:49:57