Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2008.50 Mies-Assistent 2.32 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2009.50 Mies-Assistent 1.92 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2010.50 Mies-Assistent 2.33 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2011.50 Mies-Assistent 2.21 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2012.50 Mies-Assistent 2.05 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2013.50 Mies-Assistent 1.85 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2014.50 Mies-Assistent 2.44 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2008.50 Mies-Esimies 3.64 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2009.50 Mies-Esimies 3.66 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2010.50 Mies-Esimies 3.60 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2011.50 Mies-Esimies 3.69 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2012.50 Mies-Esimies 3.67 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2013.50 Mies-Esimies 3.70 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2014.50 Mies-Esimies 3.61 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2008.50 Mies-Muu toimihlo 2.71 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2009.50 Mies-Muu toimihlo 2.69 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2010.50 Mies-Muu toimihlo 2.63 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2011.50 Mies-Muu toimihlo 2.65 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2012.50 Mies-Muu toimihlo 2.68 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2013.50 Mies-Muu toimihlo 2.68 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2014.50 Mies-Muu toimihlo 2.73 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2008.50 Nainen-Assistent 2.65 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2009.50 Nainen-Assistent 2.67 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2010.50 Nainen-Assistent 2.56 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2011.50 Nainen-Assistent 2.61 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2012.50 Nainen-Assistent 2.60 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2013.50 Nainen-Assistent 2.59 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2014.50 Nainen-Assistent 2.76 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2008.50 Nainen-Esimies 3.91 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2009.50 Nainen-Esimies 3.86 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2010.50 Nainen-Esimies 3.82 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2011.50 Nainen-Esimies 3.82 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2012.50 Nainen-Esimies 3.79 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2013.50 Nainen-Esimies 3.81 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2014.50 Nainen-Esimies 3.77 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2008.50 Nainen-Muu toimihlo 2.54 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2009.50 Nainen-Muu toimihlo 2.62 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2010.50 Nainen-Muu toimihlo 2.37 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2011.50 Nainen-Muu toimihlo 2.36 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2012.50 Nainen-Muu toimihlo 2.36 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2013.50 Nainen-Muu toimihlo 2.39 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38
2014.50 Nainen-Muu toimihlo 2.44 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxToimiA 2015-08-24 15:10:38