Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2008.50 Mies- 20-29 2.79 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2009.50 Mies- 20-29 2.99 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2010.50 Mies- 20-29 2.68 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2011.50 Mies- 20-29 2.77 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2012.50 Mies- 20-29 2.72 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2013.50 Mies- 20-29 2.83 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2014.50 Mies- 20-29 2.54 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2008.50 Mies- 30-49 3.18 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2009.50 Mies- 30-49 3.21 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2010.50 Mies- 30-49 3.17 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2011.50 Mies- 30-49 3.16 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2012.50 Mies- 30-49 3.14 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2013.50 Mies- 30-49 3.17 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2014.50 Mies- 30-49 3.19 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2008.50 Mies- 50+ 3.00 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2009.50 Mies- 50+ 2.94 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2010.50 Mies- 50+ 2.84 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2011.50 Mies- 50+ 2.92 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2012.50 Mies- 50+ 2.98 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2013.50 Mies- 50+ 2.94 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2014.50 Mies- 50+ 2.93 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2008.50 Nainen- 20-29 2.46 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2009.50 Nainen- 20-29 2.67 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2010.50 Nainen- 20-29 2.38 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2011.50 Nainen- 20-29 2.23 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2012.50 Nainen- 20-29 2.20 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2013.50 Nainen- 20-29 2.09 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2014.50 Nainen- 20-29 2.36 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2008.50 Nainen- 30-49 2.82 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2009.50 Nainen- 30-49 2.90 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2010.50 Nainen- 30-49 2.73 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2011.50 Nainen- 30-49 2.69 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2012.50 Nainen- 30-49 2.71 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2013.50 Nainen- 30-49 2.75 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2014.50 Nainen- 30-49 2.81 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2008.50 Nainen- 50+ 2.55 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2009.50 Nainen- 50+ 2.49 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2010.50 Nainen- 50+ 2.25 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2011.50 Nainen- 50+ 2.37 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2012.50 Nainen- 50+ 2.36 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2013.50 Nainen- 50+ 2.41 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32
2014.50 Nainen- 50+ 2.41 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi SukupxIka3l 2015-08-24 13:49:32