Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2008.50 Mies 3.08 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2009.50 Mies 3.09 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2010.50 Mies 3.00 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2011.50 Mies 3.03 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2012.50 Mies 3.04 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2013.50 Mies 3.05 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2014.50 Mies 3.04 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2008.50 Nainen 2.70 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2009.50 Nainen 2.75 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2010.50 Nainen 2.52 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2011.50 Nainen 2.52 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2012.50 Nainen 2.53 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2013.50 Nainen 2.54 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01
2014.50 Nainen 2.60 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Sukup 2015-08-24 15:32:01