Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2008.50 20-29 2.60 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2009.50 20-29 2.81 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2010.50 20-29 2.48 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2011.50 20-29 2.41 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2012.50 20-29 2.40 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2013.50 20-29 2.38 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2014.50 20-29 2.43 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2008.50 30-49 3.00 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2009.50 30-49 3.05 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2010.50 30-49 2.92 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2011.50 30-49 2.89 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2012.50 30-49 2.90 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2013.50 30-49 2.94 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2014.50 30-49 2.99 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2008.50 50+ 2.80 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2009.50 50+ 2.74 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2010.50 50+ 2.53 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2011.50 50+ 2.62 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2012.50 50+ 2.65 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2013.50 50+ 2.66 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08
2014.50 50+ 2.65 TYOTO04 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi Ika3l 2015-08-24 14:32:08