Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2010.50 Assistent 1.10 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2011.50 Assistent 1.11 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2012.50 Assistent 1.12 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2013.50 Assistent 1.15 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2014.50 Assistent 1.17 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2010.50 Esimies 1.26 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2011.50 Esimies 1.28 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2012.50 Esimies 1.32 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2013.50 Esimies 1.30 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2014.50 Esimies 1.38 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2010.50 Muu toimihlo 1.12 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2011.50 Muu toimihlo 1.16 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2012.50 Muu toimihlo 1.16 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2013.50 Muu toimihlo 1.17 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48
2014.50 Muu toimihlo 1.21 TYOIDLE Joutilaiden ty÷ajanhetkien paljous ToimiAsema1 2015-08-24 15:51:48