Hyvinvointimekanismista yleisesti Paluu web-sivuston pääsivulle

Ohje: voit kopioida/tallentaa kuva hiiren "oikea" -> kopioi/tallenna. Taulukot voit kopioida maalaamalla alue + kopioi (tai avaamalla html-tiedosto Excelissä). Kuvien ja tekstin suurentaminen Ctrl +/-.

Raportti aloitettu 2012-01-25 / pp

Kuinka hyvinvointi syntyy työelämän olosuhteiden kautta?

Vähän teoriaa

Työhyvinvointijärjestelmä tarkoittaa kokonaisuutta, jossa mm.työpaikan säännöt, työvälineet ja -tilat, työyhteisön jäsenten välinen toiminta, johdon arvot ja heidän luoma toimintakulttuuri, palkkaus- ja muut järjestelmät (järjestelyt) vahvistavat samanaikaisesti organisaation tuottamien palvelujen laatua ja määrää sekä ihmisten työstä kokemaa tyytyväisyyttä, onnellisuutta ja ylläpitää energiatasapainoa. Hyvinvointi on subjektiivinen kokemus meneillään toiminnasta (työnteosta) sekä toimintaympäristön ärsykkeistä ja reaktioista. Hyvinvointiin liittyy myös odotukset paremmasta tulevaisuudesta.

Työhyvinvointia on syytä tarkastella osana laajempaa, työelämän ulkopuolelle ulottuvaa hyvinvointia. Kaikille yhteinen elämän perusrajoitus on aika (esim. vuorokausi 24 h, viikko 7 * 24 h, ...), joka jakautuu työhön, erilaisten velvoitteisiin, puhtaaseen vapaa-aikaan ja lepoon. Toiminta kuluttaa energiaa, mutta antaa myös henkistä, fyysistä ja sosiaalista sisältöä elämälle. Toiminnan prosessit ja sen tuotokset vaikuttavat ympäristöön ja toiminnan tekijöihin. Jatkuva ja osin väistämätön muodonmuutos (esim. kuluminen) vaikuttaa siihen, että uuden "kierroksen" (esim. uusi työviikko) alussa olemme ainakin jossain määrin erilaisia (psyko-fyysisenä kokonaisuutena). Hyvinvoivassa työyhteisössä yksilöt, yhteisöt ja järjestelmät toimivat työn ja vapaa-ajan kiertokulkua häiriinnyttämättä.
Palkkaus liittyy olennaisesti työhyvinvointiin. Palkkaus on suhteellisena käsitteenä oikeudenmukaisuuskysymys, ja oikeudenmukainen kohtelu parantaa ihmisten ja yhteisön hyvinvoinnin tilaa. Palkanmaksuprosessissa työntekijän tulee saada juuri oikea rahallinen vastine työpaikalle luovuttamasta "työvoimasta" ja sen käyttöarvosta (ts. energia-, käyttö- ja vaihtoarvo ovat vastaavuudessa toisiinsa).

Työhyvinvointidynamiikan kaaviokuva


Hyvinvoinnin dynamiikkaa

Oheinen kuva ilmentää työhyvinvointisysteemissä tapahtuvaa kiertokulkua yksilön silmin. Kaiken lähtökohtana on energia, joka mahdollistaa niin työ- kuin muun toiminnan. Työ itsessään on oma mutkikas toimintajärjestelmänsä (ks. yleinen kaaviokuva Engeströmin toimintajärjestelmästä). Työ tarkoittaa laajasti myös työaikoja, työoppien käyttöä, työntekomuotoja jne. Tutkimuksellisesti kiinnostavaa on analysoida, kuinka kuva vaihtelee jäsenkunnassa.


Kuva alla: yhteisön verkoston määrällistä havainnollistusta:
Yhteisön suhdeverkoston havainnollistus (100 jäsentä).
Yhteensä suhdepareja on 100 x 100 (huomioituna suhde itseensä).
Keltainen alue kuvaa yhteisön tiettyjen jäsenten välillä olevaa erityissuhdetta.
Yllä olevassa kuvassa on esitetty 100 yksilön yhteisö. Periaatteessa kullakin yhteisön jäsenellä on jokin suhde kaikkiin muihin jäseniin. Suhteista kumpuaa erilaisia ryhmiä (kuvassa keltaiset täplät), joilla on laadullisesti tai määrälliseti jotain yhteistä. Ryhmiä on paljon ja ne menevät päälletysten muiden kanssa. Työyhteisössä suhdematriisi voisi muodostua niin, että jokaista asiaa kohden olisi yksi matriisi. Kerrostamalla matriisit voidaan saada kokonaiskuva, miten eri jäsenet eri asioissa suhteutuvat toisiinsa ( ks. sosiaalisesta verkostoanalyysista esim.).

Aineisto ja menetelmät

Seuraavassa hyvinvointitekijöiden välillä tilastotieteellisesti arvioitu keskinäisten riippuvuuksien verkosto antaa hyvin hyödyllisen kuvan ilmiöstä. Mallin ideana on ollut toisaalta selittää järjestelmätekijöiden (palkkaus, työaika, koulutus, työympäristö) vaikutuksia varsinaisiin yksilön hyvinvointia kuvaaviin käsitteisiin, joita mitataan mm. tyytyväisyydellä palkkaukseen, työaikoihin, työn sisältöön ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä vapaa-ajalle ulottuvusta yleisemmästä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Omana selkeänä tavoitemittarina on sairauspäivien määrä ja kokonaistyytyväisyyden mitta.
Erityisenä mielenkiintona on, miten työpaikan erilaiset järjestelmät (palkkaus, työaika, koulutus, työhyvinvoinnin edistäminen,...) vaikuttavat yllä mainittuihin hyvinvointikäsitteisiin. Lisäksi tutkitaan ansiotason, työhön käytetyn kokonaisajan, lepotaukojen, lomaviikkojen ja työnantajan maksamien koulutuspäivien vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen.

Kaikkia mahdollisia muuttujia ei voida analysoida ristiin, koska muuttujat sijaitsevat eri tmt-aineistoissa. . Liittämällä eri aineistot nyt tehdyllä tavalla, voinemme kuitenkin tehdä tietynlaisen synteesiin yhteyksistä yli aineistojen. Kuviossa ja vaikutussuhdelistauksessa esitettyjen tekijöiden lisäksi mallissa käytettiin muita taustatekijöitä, kuten sukupuoli, ikä, asema, sopimusala, koulutustaso jne, joilla on toki oma erityinen mielenkiintonsa. Tässä raportissa käsitellään enimmäkseen kaiken taustaisille jäsenille yhteistä vaikutusmekanismia.

Tilastollisena menetelmänä on käytetty erityyppisiä regressioanalyyseja. Lukuisa joukko eri malleja on kytketty alla olevan verkostomenetelmän avulla toisiinsa. Näin voidaan saada parempi kokonaiskuva siitä, minkälaisia ryhmiä ja ketjuja hyvinvointitekijät muodostavat toisiinsa. Samaa menetelmää voisi hyvin käyttää myös tulevaisuuden ennustamisessa ja niihin liittyvissä simulaatioissa.

Käsityksiä oikeudenmukaisuudesta ja tuottavuudesta


Oikeudenmukaisuus ja tehokkuus?

Mitä on?
Merkitys, tärkeys?
Mitä vaatii (ihmisiltä)?

Työn arvolajit (obj/subj?):

 X = Energia-arvo (panos)
 Y = Käyttöarvo (~ tuotos, määrä&laatu),
 V = Vaihtoarvo (raha)

Tehokkuus (kerroin) = k = Y/X < 1  ,
          -
eli aina hukataan energiaa "kitkatekijoiden" takia.
Mitkä tekijät vaikuttavat tehokkuuskertoimeen k?

Palkkaoikeudenmukaisuus:

 V/X = ? vai V/Y = ?

yo. suhteet voivat olla myös enemmän kuin 1 (suositaan palkassa).

Perustuuko palkka panoksiin vai tuotoksiin?
... vai V / (X+Y)/2 (panosten ja käyttöarvon keskiarvo)

Ongelmat yo:ssa:

 Y = k * X

X on taso, jolla yksilö käyttää henkisiä ja fyysisiä voimavarojaan.
Esim. sairaana ollessa X alemmalla tasolla...
k:hon vaikuttaa kaikki yksilö ja organisaatiotason tuottavuustekijät,
esim. työyhteisön jäsenten välinen toiminta, teknologia, "älykkäät"
ratkaisut (tehdä enemmän vähemmällä) jne..

Tuotantoprosessissa ei muutu vain panokset tuotteiksi (X => Y), vaan
myös ihmiset kokevat muodonmuutosta (oppiminen, terveydentilan muutos,...)

Hyvinvointi on moniulotteinen ilmiö (fyysinen, henkinen, taloudellinen,...),
johon liittyy sen hetkinen "olemus", toiminta, odotukset (elämästä),
arvot ja toimintaolosuhteet.

Toimintaolosuhteet:
lait, säännöt ja mahdollisuudet toimia
kotimaiset ja kv. suhdanteet, globaalit rajoitteet,...
yhteiskuntarakenne, järjestelmät, maantiede, normit,..
Perhetausta, sosiaaliset verkostot,
Kulttuuriperimä, ...


Mahdollisuuksien oikeudenmukaisuus

Työelämässä ihmisillä pitää olla yhtäläinen mahdollisuus päästä töihin,
saada koulutusta, olla erilaisten järjestelmien piirissä,
päästä vaikuttamaan omaan työhön ja organisaatioon jne.

Mistä epäoikeudenmukaisuus syntyy? (tietämys vs. asenteet)

Tuottavuusnäkökulma:

Ihmisillä on erilaisia kykyjä.

Yritys haluaa hyödyntää kyvykkyydet mahdollisimman
tehokkaasti (vai miltä todellisuus näyttää?).

Jos kyvykkyyksiä lähdetään "tasapäistämään", niin
tuottavuus alentuu?

Toisaalta kyvykkäille annetaan enemmän mahdollisuuksia?

Oikeudenmukaisuus on oikeuksien ja mahdollisuuksien allokointia

Tuottavuus on työvälineiden, teknologian ja työvoiman tehokasta
yhteiskäyttöä tuotantokohteeseen. Ihmisten kohdalla inhimilliset
tekijät, kuten epäoikeudenmukaisuuden kokeminen saattaa toimia
merkittävänä tuottavuutta alentavana tekijänä (mm .sosiaalisen
toiminnan heikentyminen).
Työhyvinvoinnin yleiskuva jäsenkunnassa

Työelämän kokonaistyytyväisyys


Synteesi kaikista työelämään liittyvistä tyytyväisyystekijöistä on nähtävissä alla olevassa (vas.) kuvassa.

Työelämän kokonaistyytyväisyyden kehitys vuosittain (koko jäsenkunta). Työmarkkinoiden odostusten kehitys vuosittain.
Arvojen ja hyvinvoinnin taso vuosittain. Johtamisen ja tuloksellisuuden taso vuosittain.
Työyhteisöllisyyden mittareita.

Yllä olevat (ylimmät) kuvat kertovat kokonaistyytyväisyyden ja työmarkkinoiden odotusten jakauman poikkileikkausvuosittain 2008- koko jäsenkunnassa. Tunnuslukuina on keskiarvo (numeroarvo näkymissä) ja muut jakaumapisteet (10 %, 25 %, 50 % = mediaani, 75 % ja 90 %). Kuvien perusteella työelämän keskiarvotyytyväisyys on ollut 61-65 % välillä (mediaani 70 %). Työmarkkinoiden odotukset ovat olleet koko ajan pessimistisiä, lieventynyt pessimismi kääntyi uudelleen kasvuun vuoden 2011 mittauspisteessä.

Alemmat kuvat ovat työhyvinvointikokemuksia, kuinka keskimääräinen taso on muuttunut ajassa.
Työelämän kokonaistyytyväisyyden kehitys vuosittain
    Pron pääsektoreittainkunta.
Kuva.

Yllä olevan kuvan perusteella finanssisektorin jäsenet ovat olleet keskimäärin muita tyytyväisempiä työelämäänsä.
Lisää mittareita tyytyväisyydestä (pdf).
SairauspäivätSairauspäivät vuodessa yhteensä, kehitys vuosittain.

Oheinen kuva kertoo sairauspäivien jakauman muutoksen vuodesta 2009 lähtien. Tunnuslukuina on keskiarvo (numeroarvo näkymissä) ja muut jakaumapisteet (10 %, 25 %, 50 % = mediaani, 75 % ja 90 %). Kuvasta voi havaita, että mediaani (n. 5 pv/v) on selvästi keskiarvoa pienempi, mikä tarkoittaa, että joukossa on pitkiä sairausjaksoja (jotka vetävät keskiarvoa ylös).
Lisää mittareita terveydentilasta (pdf, sisältää jäsenryhmittäisiä vertailuja).
Sairauspäivät vuodessa - sairaana poissa töistä, kehitys vuosittain. Sairauspäivät vuodessa - sairaana töissä, kehitys vuosittain.

Kuva: Sairastamiseen liittyvää statistiikkaa: sairauspäivät yhteensä, eriteltynä työstä poissaolopäiviin ja työssä sairaanaolopäiviin.


TyöhyvinvointimittaritSeuraavassa on esitelty työolojen ja työtyytyväisyyden tilaa laajalla joukolla työmarkkinatutkimusten mittareita.

Indikaattorit ajassa


Taulukko: Pron tavoiteindikaattorien keskiarvot mittausajankohtina, kehitys 2008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste, puolikkaat vuodet (VVVV.5) tarkoittaa tmt 1:n dataa). Finanssisektori on aineistossa 2010.5-
Indikaattori karv
2008.5
karv
2009
karv
2009.5
karv
2010
karv
2010.5
karv
2011
karv
2011.5
karv
2012
karv
2012.5
Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) 64.4 60.9 67.8 62.9 68.0 65.1 67.8 66.3
Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa 2.7 2.8 2.7 2.5
Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (%-aste) 68.4 65.0 65.8 66.1
Tyytyväinen palkkaan (%-aste) 44.9 41.2 41.0 42.7
Tyytyväinen työaikoihin (%-aste) 73.7 74.3 75.1 75.2
Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (%-aste) 70.5 69.2 71.7 72.7
Tyytyväinen työn tulokseen (%-aste) 70.2 69.3 70.4 70.5
Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (%-aste) 59.1 56.4 56.4 56.1
Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (%-aste) 58.1 60.4 60.7 60.7
Työpaikan arvot vastaavat omiani (%-aste) 55.0 52.4 54.9 55.8
Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (%-aste) 58.3 62.4 64.6 64.7
Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen
panostetaan tarkoituksenmukaisesti (%-aste)
47.8 44.1 45.5 46.4
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (%-aste) 54.3 52.5 52.8 53.7
Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (%-aste) 63.0 61.6 61.9 62.2
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (%-aste) 45.8 43.4 44.8 44.0
Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 11.6 11.7 12.2 12.3


Klikkaa alla olevaa kuvaa nähdäksesi luvut taulukkona.
Arvoväittämien keskiarvot
Kuva: Hyvinvointiväittämien keskiarvojen jakauma.

Arvoväittämien keskiarvot
Kuva: Työympäristötekijöiden yleisyys.Työhyvinvoinnin ihannetila toteutuu asiasta riippuen n. 40-80 prosenttisesti. Jos ajatellaan, että hyvinvoivassa työelämässä kaikki mittarit olisivat vähintään 80 %:n luokkaa, niin tällä hetkellä olemme kaukana tavoitteesta. Yllä olevassa kuvassa on syytä kiinnittää erityinen huomio niihin asioihin, jotka ovat alle 50 %:n tavoitetason. Yksittäiset mittarit muodostavat tietynlaisen noin 15 muuttujan ryhmityksen, ks. mallinnus tästä:
ks. mallinnus tästä (pdf).
Analyysin mukaan isot kokonaisuudet ovat:

Jäsenkunta sairastaa keskimäärin 12 päivää vuodessa, josta n. 1/3 ollaan sairaana töissä.

Työhyvinvoinnin mittareita sopimusalan ja aseman mukaan

Alla olevat taulukot kertovat tuoreimman tilanteen jäsenten hyvinvoinnista sopimusala- ja asematasolla. Keskiarvoihin liittyy otoksesta ja ao. kysymyksen erilailla ymmärtämisestä johtuvaa epätarkkuutta.
Taulukko: Työhyvinvoinnin tunnuslukuja sopimusaloittain ja tehtäväaseman mukaan (mittariryhmä 1).
Toteutumisaste (%) ihanteelliseen työelämän tilanteeseen.
Värikoodit: musta(< 40%), punainen (40-59.9%), vihreä (60-79.9%) ja sininen (>= 80%).
Luvut ovat keskiarvoja n. 45-vuotiaalle ja koko vuoden töissä olleelle.
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
Sopimusalaryhmä Asema Työtehtävien
ja -vastuiden
jako on hyvin
organisoitu
ja valvottu
Organisaa-
tiolla
on hyvät
mittarit tai
keinot arvioida
todellista
työ-
suoritusta
Työpaikan
arvot
vastaavat
omiani)
Organi-
saatio
toimii
vastuullisesti
luonto-
ja ympäristö-
kysymyksissä
Ammatti-
ja muiden
työtaitojeni
kehit-
tämiseen
panostetaan
tarkoituksen-
mukaisesti
Työkaverit,
kollegat ja
muu
työyhteisö
arvostaa työtä
Työtehtävien
määrä ei
jatkuvasti
liian
suuri
Osaaminen
täydessä
käytössä
työssä
Tyytyväinen
asemaan
organi-
saatiossa
Tyyty-
väinen
palkkaan
Muu Assistent 46.4 33.8 56.8 59.1 43.7 62.2 63.1 63.7 58 40.2
Muu Asiantuntija 46.3 36.8 54.2 59.6 45 63.4 58.5 68.5 60 41
Muu Esimies 49 37.3 57.6 63.4 50.5 66 48.4 76.5 68.8 49.4
Elintarvikeala Assistent 48.8 38.6 59.2 68.8 49.4 61.1 62.5 66.9 61.3 46.9
Elintarvikeala Asiantuntija 49.8 39.4 58.9 66.8 50.9 62.3 61.1 71 64.6 49.6
Elintarvikeala Esimies 49.6 41.2 62.3 71.2 51.4 66.6 51.8 74.7 69.7 55.3
Energia-ala Assistent 52.5 40.5 60.7 71.8 57 63.4 62.1 66.1 61.8 43.7
Energia-ala Asiantuntija 49.4 38 58.8 70.2 51.4 63.6 55.4 70.6 61.7 44.9
Energia-ala Esimies 50.7 37 60.8 72 54.7 66.5 48.4 75.9 71.5 50.8
Finanssi Assistent 51.4 34.8 61.7 54.7 51.2 63.8 60.7 74.3 65.8 41.7
Finanssi Asiantuntija 48.7 44.6 61.5 53.5 53.5 63.7 57.3 74.2 61.8 40.4
Finanssi Esimies 55.3 49.3 67.7 58.3 62.3 68.6 54.7 81.9 74.4 58.8
ICT-ala Assistent 47.5 38.5 50.8 54.3 46.6 62.7 64.7 56.7 56.2 42
ICT-ala Asiantuntija 44.2 37.4 47.9 53.1 39.6 63.2 51.6 67.4 55.1 39.9
ICT-ala Esimies 47.3 41.7 55.2 57.4 47.7 66.8 44.5 72.7 65.1 48.1
Kemianteollisuus Assistent 47.7 32.3 55 69.4 44.2 61.6 63 64.9 58.7 42.3
Kemianteollisuus Asiantuntija 45.9 33.4 54.3 68.5 46.2 62.4 57.4 68.5 61.9 41.7
Kemianteollisuus Esimies 49.6 35.7 58.7 74.4 51.5 66.6 53.4 73.6 68 49.5
Kiinteistopalvelut Assistent 46.3 31.7 53.8 56.8 43 62.4 57 66.1 60.7 40
Kiinteistopalvelut Asiantuntija 45.2 33.9 53.3 60.6 43.7 61.2 53.8 68.9 59 39.6
Kiinteistopalvelut Esimies 48 39.6 58.3 70.2 56.1 65.3 42.8 77.9 65.1 40.7
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Assistent 48.7 42.8 59.2 63 46.9 63.6 61.6 69.6 63.6 41.8
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Asiantuntija 43.5 33.7 52.5 58.4 40.8 63.7 56.2 68.6 58.2 44.3
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Esimies 48.4 38.2 58.4 67.1 49.4 69.7 49.9 76.1 68.7 52.3
Kulutustavara-ala Assistent 37.2 21.5 47.1 58.5 32.5 59.8 59.2 63.1 54.4 33.7
Kulutustavara-ala Asiantuntija 41.1 28.2 51.5 60.3 38.5 59.4 54.9 69.9 58.1 35
Kulutustavara-ala Esimies 43.9 33 55.3 66.8 42.2 64.4 52 74.2 67 40.3
Metsateollisuus Assistent 45.3 30.5 52.9 67.8 42.9 59.3 63.8 62.7 56.9 38.2
Metsateollisuus Asiantuntija 44.2 30.1 51.9 66.3 43 60.7 53.5 68.7 57.9 36.2
Metsateollisuus Esimies 46.2 33.4 54.2 70.1 47 65.4 51.1 72.6 64.5 41.6
Palvelut Assistent 44.7 31.4 55.4 59.6 45.3 60.4 57.3 66.9 58.4 37.6
Palvelut Asiantuntija 43.9 34.8 51.5 56.6 44.3 61.6 56.8 69.9 58.2 37.8
Palvelut Esimies 48.2 37.8 60.4 61.4 49.4 66.8 44.8 77.4 66.5 42.8
Rakennusala Assistent 46.6 33.1 55.5 61.8 42.3 60.7 62.8 67.2 61.6 41.7
Rakennusala Asiantuntija 48.3 35 55.9 63.2 48.4 62.8 57.3 71.7 62.5 44.5
Rakennusala Esimies 53.7 45.6 62.3 67.3 54.8 67.7 54 77.7 69.9 51.9
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Assistent 48.9 36.6 54.9 57.6 44.8 60.1 65.5 66.3 61 43.6
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Asiantuntija 47.4 33.9 54.2 59.9 42.2 62.5 61.2 69.3 62.4 43.3
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Esimies 49 39.8 54.6 59.8 47.4 66.1 50.8 75.6 67.5 49.6
Teknologiateollisuus Assistent 45.7 31.4 53.8 63.5 44.5 60.8 63.5 64.5 58.7 42.6
Teknologiateollisuus Asiantuntija 45.6 33.6 53.7 64.1 45.9 63.1 56.6 70.3 60.7 42.4
Teknologiateollisuus Esimies 46.7 35.1 57.1 68.3 50.1 66.1 48.3 76.2 67.6 45.4
Viestintaala Assistent 49.1 33.3 55.6 57.8 44.8 62 63.2 63.3 59.8 35.4
Viestintaala Asiantuntija 44 35 52.2 55.4 40.4 63.8 56.4 66.1 58.4 38
Viestintaala Esimies 50.9 38.9 57.8 61.3 49.6 67.3 48.6 75.5 66.1 41.4

Taulukko: Työhyvinvoinnin tunnuslukuja sopimusaloittain ja tehtäväaseman mukaan (mittariryhmä 2).
Toteutumisaste (%) ihanteelliseen työelämän tilanteeseen.
Värikoodit: musta(< 40%), punainen (40-59.9%), vihreä (60-79.9%) ja sininen (>= 80%).
Luvut ovat keskiarvoja n. 45-vuotiaalle ja koko vuoden töissä olleelle.
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
Sopimusalaryhmä Asema Tyyty-
väinen
työ-
aikoihin
Vapaa-aika
ja lomat
rauhoitettu
työasioilta
Työstä
saa
hyödyllistä
palautetta
Voi
vaikuttaa
organi-
saation
toiminnan
kehit-
tämiseen
Kilpailu
työntekijöiden
välillä
ei liian
kovaa
Työpaikalla ei
suosita
eikä
syrjitä
Ei
kohdannut
henkistä
väkivaltaa
(kiusanteko,
ahdistelu,
häirintä)
Taloudel-
linen
tilanne
mahdol
listaa
tärkeiden
asioiden
toteut-
tamisen
Nukkuminen
riittävää
Vapaa-ajalle
riittävästi
energiaa
Muu Assistent 77.4 77.5 51.4 37.1 71.6 59.8 82.9 51.2 63.9 63.3
Muu Asiantuntija 73.8 71.8 50.1 38.5 70.6 60.5 84.6 52 60.4 61.1
Muu Esimies 72.7 56.9 54.8 55.2 71.2 65.7 85 55.5 59.4 62.1
Elintarvikeala Assistent 81.6 77.4 52.9 45 68.3 61 88.1 54.7 63.9 67
Elintarvikeala Asiantuntija 78.4 73.3 51.5 45.1 68.9 57.6 84.5 57.9 63.2 63
Elintarvikeala Esimies 67.1 57.8 53.4 57.8 67.2 65.8 85.7 61.3 56.3 62.3
Energia-ala Assistent 79.4 77.7 54.1 43.6 68.6 57.2 84.6 57.5 61.5 65.7
Energia-ala Asiantuntija 76.1 73.5 50.9 42.1 70.9 60.1 86.6 57.4 60.6 62.9
Energia-ala Esimies 72.7 57.1 51.8 56.4 71.7 65.2 89.3 62.4 58.7 64.1
Finanssi Assistent 80.1 81.6 56.2 38.2 65.6 60.2 89.6 56.9 64.1 62.8
Finanssi Asiantuntija 73.1 80.6 55.6 39.7 62.8 61.2 87.4 56.9 63 62.3
Finanssi Esimies 76.6 70 56.4 60.3 73.8 75.9 87.2 63.6 63.8 64.6
ICT-ala Assistent 79.9 76.5 50.4 34.4 64.4 63.3 87.9 50.6 60.8 63.9
ICT-ala Asiantuntija 71.4 74 47.8 33.8 63.4 59.7 87.2 53.9 58.7 60.1
ICT-ala Esimies 75.3 56.1 51.8 52.4 65.3 66.8 86.8 57.5 57.9 63.3
Kemianteollisuus Assistent 80.9 80.1 50.3 38.4 69.6 55.7 85.5 53.1 61.2 62.4
Kemianteollisuus Asiantuntija 77.6 76.3 50.5 40 69.7 55.4 84.7 56.6 60.9 62.6
Kemianteollisuus Esimies 75.8 62 52.6 56 70.9 65.8 89.5 59.2 60.5 65
Kiinteistopalvelut Assistent 76.7 72.2 51.1 36.7 71.3 61.1 84.6 48.4 63.2 60
Kiinteistopalvelut Asiantuntija 75.4 70.5 46.9 38.2 69 56.1 83 50.9 59 58.6
Kiinteistopalvelut Esimies 71 54 53.9 54.2 62.9 58.1 82.6 52.8 59 59.1
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Assistent 77.6 75.2 54.1 37.5 68.5 63.4 90.5 49.7 67.5 56.7
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Asiantuntija 71.5 75 48.1 37.5 66.3 57 86 54.5 59 62.8
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Esimies 67.2 62.6 54.5 52.4 67.7 63.6 85.7 58.1 58.4 62.8
Kulutustavara-ala Assistent 77.7 76.3 44.1 35.4 68.3 48.2 82.9 48.3 62.7 61.4
Kulutustavara-ala Asiantuntija 75.5 71 46.3 39.5 66.4 53.2 82.2 52.4 59.5 60.7
Kulutustavara-ala Esimies 76.9 64.2 50.1 53.2 67.6 63 87 54.7 58.3 62.3
Metsateollisuus Assistent 77.6 76.4 48.5 37.9 66.1 55.3 84.4 56 64.1 66.3
Metsateollisuus Asiantuntija 74.7 72.7 46.7 39.7 68.5 57.1 85.1 54.1 61.1 61.1
Metsateollisuus Esimies 68.8 61.1 49.3 50.8 67.9 63.1 87 56.2 60.7 63.8
Palvelut Assistent 77.8 73.2 51.4 41 72.1 56.3 81.4 53.1 60.4 59.7
Palvelut Asiantuntija 71.2 71.1 47.7 34.5 70.5 59.6 83.5 51.9 60.8 59.8
Palvelut Esimies 70.7 54 54.8 56.5 67.9 63.8 83.5 56 60.8 60.8
Rakennusala Assistent 77.4 68.1 48.4 37.5 73.7 60.2 86.3 52.7 61.6 62.1
Rakennusala Asiantuntija 75.2 68.7 47.4 42.4 72.8 62.5 87.9 54.5 60.8 60.9
Rakennusala Esimies 71.5 55.9 54.7 53 70.5 68.9 89.6 59.5 61 63.4
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Assistent 80.9 78.7 47.5 35.1 72.1 60.8 86 49.8 59.4 60.9
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Asiantuntija 80.3 75.6 46.7 37.2 74.8 63.9 89.8 51.8 60.1 62.7
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Esimies 74.2 57.2 49.9 48.2 67.7 61.6 87.9 59 61.4 65.1
Teknologiateollisuus Assistent 80.9 75.6 47.9 37.4 70 57.1 85.6 54 62.8 62.9
Teknologiateollisuus Asiantuntija 78.6 71.7 49.5 42.7 69.5 58.7 86.6 55.9 60.7 62.6
Teknologiateollisuus Esimies 73.2 59.4 50.2 55.5 70.1 64.3 88.4 55.4 60.3 62.8
Viestintaala Assistent 78.6 76.5 46.2 39.5 71.4 59.2 84.9 48.4 62.4 59.5
Viestintaala Asiantuntija 74.9 71.9 48.9 37.1 70.3 59 83.2 53.2 59.8 60.3
Viestintaala Esimies 74.4 54 54.7 49.3 70.1 70 81.6 54.4 50.3 58.9


Lisää yleiskuvaa työhyvinvoinnin tilasta (pdf, sisältää jäsenryhmittäisiä vertailuja)


Työhyvinvoinnin järjestelmät

Klikkaa alla olevaa kuvaa nähdäksesi luvut taulukkona.

Työaikajärjestelmät:
Työaikajärjestelmät - mahdollisuusaste Työaikajärjestelmät - käyttöaste

Palkkausjärjestelmät:
Palkkausjärjetelmien toimivuus Palkkausjärjestelmien toimivuus - ajassa yhdenmukaistetut mittarit

Työpaikan kannustin- ja etujärjestelmät:
Työpaikan kannustinjärjestelmät - mahdollisuusaste Erityisluonteisen työn kovaaminen - mahdollisuusaste
Työpaikan etujen järjestelmä - mahdollisuusaste


Hyvinvoinnin selitysmekanismi

RaakamittaritAlla oleva lista käsittää työmarkkinatutkimuksen yksittäiset hyvinvointikysymykset "raakamuodossa". Tuonnempana on erikseen summamuuttujat (latentit piilomuuttujat), jotka tiivistävät mittaristoa tilastollisin perustein. Lista kertoo, miten eri kysymykset vaikuttavat toisiinsa. Kun yhteys on + -> +, niin kahden tekijän välillä on hyvinvoinnin kannalta positiivinen synergiavaikutus.

Kaaviokuva.

Alla kuvan parametrit Graphviz visualisointiohjelman skripti-tiedostona.
Muuttujaparit lajiteltu niin, että
eniten yhteyksiä (kumpaan suuntaan tahansa) omaavan muuttujat selittävien termien mukaan listalla ylimpänä.
Selitteessä syy- ja seuraussuhdetta ilmaiseva looginen lauseke X (+) -> Y (+/-), jota luetaan "jos X:n arvo suurenee, niin Y:n arvo suurenee/pienenee".
digraph {
size="7.5,10";
node[fontsize=30];
ratio=2.0
center=true;
TSIS01 -> TSIS11 [color=red, label="+0.28",weight="0.02"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TSIS01 -> TSIS05 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TSIS01 -> TSIS02 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS01 -> TUOT01 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TSIS01 -> TUOT11 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TSIS01 -> TSIS07 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS01 -> TUOT09 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS01 -> TORG09 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TSIS01 -> TSIS03 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TSIS01 -> YLHV06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
TSIS01 -> YLHV03 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (-) */
TSIS01 -> TSIS12 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (-) */
TSIS01 -> TUOT07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TSIS01 -> TSIS09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TSIS01 -> TUOT05 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TSIS01 -> TUOT02 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TSIS01 -> YLHV08 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TORG02 -> TORG03 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG02 -> TORG08 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG02 -> TORG04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Organisaatio toimii ennakoivasti (+) */
TORG02 -> TSIS08 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TORG02 -> TORG05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG02 -> TSIS02 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TORG02 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TORG02 -> TVAIK11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) */
TORG02 -> TUOT10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TORG02 -> TUOT06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TORG02 -> TORG13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG02 -> TUOT01 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TORG02 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TORG02 -> TSIS10 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TORG02 -> TORG06 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG03 -> TORG04 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Organisaatio toimii ennakoivasti (+) */
TORG03 -> TORG02 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TORG03 -> TORG05 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG03 -> TORG01 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG03 -> TORG08 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG03 -> TORG09 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG03 -> TORG07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TORG03 -> TORG10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG03 -> TSIS03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TORG03 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TORG03 -> TUOT06 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (-) */
TORG03 -> TUOT02 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TORG03 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TORG03 -> TUOT01 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TUOT01 -> TUOT02 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TUOT01 -> TSIS07 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TUOT01 -> TSIS01 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TUOT01 -> TSIS11 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TUOT01 -> TUOT07 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TUOT01 -> TUOT05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT01 -> TSIS04 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (-) */
TUOT01 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TUOT01 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TUOT01 -> TSIS03 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TUOT01 -> TUOT09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT01 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TUOT01 -> TORG02 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TUOT09 -> TUOT10 [color=red, label="+0.16",weight="0.02"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TUOT09 -> TUOT08 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) */
TUOT09 -> TSIS02 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TUOT09 -> TUOT12 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TUOT09 -> TSIS04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) */
TUOT09 -> TSIS07 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TUOT09 -> TSIS12 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TUOT09 -> YLHV04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
TUOT09 -> TSIS05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TUOT09 -> TSIS01 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TUOT09 -> TUOT05 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT09 -> TVAIK12 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (-) */
TUOT09 -> TVAIK13 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (-) */
TVAIK08 -> TVAIK09 [color=red, label="+0.33",weight="0.03"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) */
TVAIK08 -> TSIS03 [color=red, label="+0.24",weight="0.02"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TVAIK08 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TVAIK08 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK08 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TVAIK08 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TVAIK08 -> TUOT10 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TVAIK08 -> TUOT06 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TVAIK08 -> TORG02 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TVAIK08 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TVAIK08 -> TVAIK11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) */
TVAIK08 -> YLHV10 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
TVAIK08 -> TORG09 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
YLHV04 -> TSIS12 [color=red, label="+0.24",weight="0.02"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
YLHV04 -> YLHV05 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV04 -> YLHV03 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
YLHV04 -> YLHV11 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
YLHV04 -> YLHV06 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV04 -> YLHV10 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
YLHV04 -> TUOT09 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
YLHV04 -> YLHV01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV04 -> YLHV02 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (-) */
YLHV04 -> YLHV07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
YLHV04 -> YLHV08 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
YLHV04 -> TSIS07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
YLHV04 -> TSIS03 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TSIS03 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TSIS03 -> TSIS02 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS03 -> TUOT10 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TSIS03 -> TSIS05 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TSIS03 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TSIS03 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TSIS03 -> TSIS01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS03 -> YLHV11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TSIS03 -> TVAIK09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) */
TSIS03 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TSIS03 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TSIS03 -> YLHV04 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
TSIS06 -> TSIS10 [color=red, label="+0.28",weight="0.03"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TSIS06 -> TSIS09 [color=red, label="+0.16",weight="0.02"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TSIS06 -> TSIS07 [color=blue, label="-0.14",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (-) */
TSIS06 -> TUOT06 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TSIS06 -> TORG01 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TSIS06 -> TSIS04 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) */
TSIS06 -> TSIS05 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (-) */
TSIS06 -> TORG15 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (-) */
TSIS06 -> TUOT05 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TSIS06 -> TORG11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TSIS06 -> YLHV09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
TSIS06 -> YLHV11 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (-) */
TORG01 -> TORG06 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG01 -> TSIS06 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TORG01 -> TORG15 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TORG01 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TORG01 -> TORG10 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG01 -> TORG03 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG01 -> TUOT03 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) */
TORG01 -> TORG11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TORG01 -> TSIS09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TORG01 -> TUOT07 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TORG01 -> TORG05 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG13 -> TORG12 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TORG13 -> TORG08 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG13 -> TORG14 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TORG13 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TORG13 -> TORG07 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TORG13 -> TUOT10 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TORG13 -> YLHV11 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TORG13 -> TSIS08 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TORG13 -> TSIS13 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TORG13 -> TUOT14 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TORG13 -> TUOT09 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (-) */
TUOT05 -> TUOT06 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TUOT05 -> TVAIK03 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) */
TUOT05 -> TUOT08 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) */
TUOT05 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TUOT05 -> TUOT04 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TUOT05 -> TSIS13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TUOT05 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TUOT05 -> TVAIK02 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) */
TUOT05 -> TUOT09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT05 -> TSIS06 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TUOT05 -> TUOT12 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TUOT10 -> TUOT09 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT10 -> TUOT11 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TUOT10 -> TSIS03 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TUOT10 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TUOT10 -> TORG08 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) */
TUOT10 -> TORG13 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TUOT10 -> TSIS08 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TUOT10 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TUOT10 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TUOT10 -> TORG02 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TUOT10 -> TORG07 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TVAIK10 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK10 -> TORG01 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TVAIK10 -> TUOT14 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TVAIK10 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK10 -> TSIS12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TVAIK10 -> YLHV08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TVAIK10 -> TORG11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TVAIK10 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TVAIK10 -> TVAIK04 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (-) */
TVAIK10 -> TSIS03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TVAIK10 -> TUOT07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TVAIK13 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK13 -> YLHV06 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
TVAIK13 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TVAIK13 -> TSIS03 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TVAIK13 -> YLHV08 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TVAIK13 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK13 -> TORG11 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TVAIK13 -> TUOT14 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TVAIK13 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TVAIK13 -> TORG06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TVAIK13 -> TSIS05 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (-) */
TORG06 -> TORG10 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG06 -> TORG01 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG06 -> TORG05 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG06 -> TORG15 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TORG06 -> TORG11 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TORG06 -> TUOT14 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TORG06 -> TORG09 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG06 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TORG06 -> TUOT07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TORG06 -> TORG07 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (-) */
TORG09 -> TORG12 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TORG09 -> TORG08 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG09 -> TSIS05 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TORG09 -> TORG06 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG09 -> TSIS01 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TORG09 -> TUOT04 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TORG09 -> TORG05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG09 -> YLHV08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TORG09 -> TORG03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG09 -> TUOT12 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TSIS05 -> TSIS01 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS05 -> TUOT11 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TSIS05 -> TSIS03 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TSIS05 -> TSIS07 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS05 -> TSIS11 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TSIS05 -> TSIS06 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (-) */
TSIS05 -> TORG09 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TSIS05 -> TUOT09 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS05 -> TSIS04 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (-) */
TSIS05 -> TVAIK13 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (-) */
TSIS07 -> TSIS08 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TSIS07 -> TSIS06 [color=blue, label="-0.14",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (-) */
TSIS07 -> TSIS11 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TSIS07 -> TSIS05 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TSIS07 -> TUOT01 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TSIS07 -> TUOT09 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS07 -> TSIS01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS07 -> TSIS02 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS07 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TSIS07 -> YLHV04 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
TVAIK06 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TVAIK06 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK06 -> TORG13 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TVAIK06 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK06 -> TUOT06 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (-) */
TVAIK06 -> YLHV11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TVAIK06 -> TSIS10 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (-) */
TVAIK06 -> TUOT10 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TVAIK06 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK06 -> TVAIK11 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (-) */
YLHV09 -> YLHV01 [color=red, label="+0.3",weight="0.03"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV09 -> YLHV07 [color=red, label="+0.26",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
YLHV09 -> YLHV05 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV09 -> YLHV06 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV09 -> YLHV10 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
YLHV09 -> YLHV03 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
YLHV09 -> YLHV02 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (+) */
YLHV09 -> TSIS06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
YLHV09 -> TUOT11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
YLHV09 -> TUOT06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TORG05 -> TORG04 [color=red, label="+0.44",weight="0.04"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Organisaatio toimii ennakoivasti (+) */
TORG05 -> TORG06 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG05 -> TORG03 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG05 -> TORG02 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TORG05 -> TORG09 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG05 -> TORG01 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG05 -> TORG12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TORG05 -> TORG07 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TORG05 -> TORG08 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG08 -> TORG07 [color=red, label="+0.28",weight="0.03"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TORG08 -> TORG13 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG08 -> TORG02 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TORG08 -> TORG09 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG08 -> TUOT10 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TORG08 -> TORG03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG08 -> TVAIK10 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (-) */
TORG08 -> TUOT03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) -> Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) */
TORG08 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TSIS02 -> TSIS08 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TSIS02 -> TUOT09 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS02 -> TSIS01 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS02 -> TSIS04 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) */
TSIS02 -> TSIS03 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TSIS02 -> TSIS07 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS02 -> TUOT11 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (-) */
TSIS02 -> TORG02 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TSIS02 -> TUOT12 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TUOT02 -> TUOT03 [color=red, label="+0.31",weight="0.03"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) */
TUOT02 -> TORG07 [color=red, label="+0.29",weight="0.03"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TUOT02 -> TUOT01 [color=red, label="+0.22",weight="0.02"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TUOT02 -> YLHV03 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
TUOT02 -> TUOT04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TUOT02 -> YLHV11 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TUOT02 -> TORG11 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TUOT02 -> YLHV10 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (-) */
TUOT02 -> TSIS06 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TUOT06 -> TUOT05 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT06 -> TSIS06 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TUOT06 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TUOT06 -> TUOT12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TUOT06 -> YLHV07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
TUOT06 -> TVAIK04 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (-) */
TUOT06 -> TVAIK01 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (-) */
TUOT06 -> TUOT13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TUOT06 -> TSIS10 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TUOT07 -> TUOT14 [color=red, label="+0.22",weight="0.02"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TUOT07 -> TSIS09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TUOT07 -> TORG15 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TUOT07 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TUOT07 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TUOT07 -> TUOT13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TUOT07 -> YLHV08 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TUOT07 -> TUOT11 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (-) */
TUOT07 -> TORG06 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TVAIK01 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TVAIK01 -> TVAIK02 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) */
TVAIK01 -> TSIS11 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TVAIK01 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK01 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK01 -> TUOT06 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (-) */
TVAIK01 -> TSIS07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TVAIK01 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TVAIK01 -> TSIS12 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TVAIK05 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TVAIK05 -> TVAIK03 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) */
TVAIK05 -> TUOT06 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TVAIK05 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK05 -> TUOT05 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TVAIK05 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TVAIK05 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TVAIK05 -> TORG14 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TVAIK05 -> YLHV03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
TVAIK12 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.27",weight="0.02"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TVAIK12 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.24",weight="0.02"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TVAIK12 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK12 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TVAIK12 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TVAIK12 -> TUOT09 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (-) */
TVAIK12 -> TSIS03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TVAIK12 -> TORG11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TVAIK12 -> TVAIK09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) */
TORG04 -> TORG05 [color=red, label="+0.41",weight="0.03"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG04 -> TORG03 [color=red, label="+0.22",weight="0.02"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG04 -> TORG02 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TORG04 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TORG04 -> TORG13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG04 -> TORG10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG04 -> TORG08 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG04 -> TUOT11 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TSIS12 -> TSIS04 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) */
TSIS12 -> YLHV04 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
TSIS12 -> YLHV08 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TSIS12 -> TUOT09 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS12 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TSIS12 -> YLHV06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
TSIS12 -> TSIS10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TSIS12 -> TUOT13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TUOT14 -> TUOT07 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TUOT14 -> YLHV11 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TUOT14 -> TORG15 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TUOT14 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TUOT14 -> TORG06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TUOT14 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TUOT14 -> TUOT13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TUOT14 -> TORG11 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TORG11 -> TORG10 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG11 -> TORG06 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG11 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TORG11 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TORG11 -> TUOT02 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TORG11 -> TORG01 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG11 -> TUOT14 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TSIS11 -> TSIS01 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS11 -> TSIS07 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS11 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TSIS11 -> TSIS10 [color=blue, label="-0.09",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (-) */
TSIS11 -> TUOT01 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TSIS11 -> TSIS05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TSIS11 -> TUOT11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TSIS13 -> TSIS08 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TSIS13 -> TUOT12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TSIS13 -> TUOT05 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TSIS13 -> TORG14 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TSIS13 -> TUOT04 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TSIS13 -> TORG13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TSIS13 -> TORG12 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TUOT11 -> TUOT10 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TUOT11 -> TSIS05 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TUOT11 -> TUOT13 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (-) */
TUOT11 -> TSIS01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TUOT11 -> YLHV02 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (-) */
TUOT11 -> TSIS02 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (-) */
TUOT11 -> TUOT07 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (-) */
TUOT12 -> TUOT13 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TUOT12 -> TUOT09 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT12 -> TORG12 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TUOT12 -> TUOT06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TUOT12 -> TSIS13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TUOT12 -> YLHV05 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
TUOT12 -> TUOT08 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) */
TVAIK04 -> TVAIK03 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) */
TVAIK04 -> TVAIK02 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) */
TVAIK04 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TVAIK04 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK04 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TVAIK04 -> TUOT06 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (-) */
TVAIK04 -> TVAIK10 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (-) */
YLHV01 -> YLHV09 [color=red, label="+0.25",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV01 -> YLHV10 [color=red, label="+0.24",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
YLHV01 -> YLHV02 [color=blue, label="-0.13",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (-) */
YLHV01 -> YLHV03 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
YLHV01 -> YLHV04 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV01 -> YLHV05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV01 -> YLHV06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV06 -> YLHV08 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
YLHV06 -> YLHV09 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV06 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
YLHV06 -> YLHV04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV06 -> YLHV07 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
YLHV06 -> TSIS12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
YLHV06 -> YLHV01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV08 -> YLHV06 [color=red, label="+0.16",weight="0.02"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV08 -> TUOT13 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
YLHV08 -> TSIS12 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
YLHV08 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
YLHV08 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
YLHV08 -> TUOT07 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
YLHV08 -> TORG09 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG07 -> TORG08 [color=red, label="+0.3",weight="0.03"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG07 -> TUOT02 [color=red, label="+0.28",weight="0.02"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TORG07 -> TORG13 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG07 -> TORG06 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (-) */
TORG07 -> TORG03 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG07 -> TUOT10 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TORG10 -> TORG06 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG10 -> TORG11 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TORG10 -> TSIS09 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TORG10 -> TORG01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG10 -> TORG15 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TORG10 -> TORG12 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (-) */
TSIS08 -> TSIS07 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS08 -> TSIS13 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TSIS08 -> TSIS02 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS08 -> TORG02 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TSIS08 -> TUOT10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TSIS08 -> TORG13 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TSIS09 -> TSIS10 [color=red, label="+0.32",weight="0.03"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TSIS09 -> TSIS06 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TSIS09 -> TORG10 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TSIS09 -> TUOT07 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TSIS09 -> TORG01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TSIS09 -> TSIS13 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TSIS10 -> TSIS09 [color=red, label="+0.33",weight="0.03"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TSIS10 -> TSIS06 [color=red, label="+0.29",weight="0.03"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TSIS10 -> TSIS11 [color=blue, label="-0.09",weight="0.01"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (-) */
TSIS10 -> TSIS12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TSIS10 -> TUOT06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TSIS10 -> TVAIK06 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (-) */
TUOT04 -> TUOT03 [color=red, label="+0.33",weight="0.03"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) */
TUOT04 -> TORG14 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TUOT04 -> TUOT02 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TUOT04 -> TUOT05 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT04 -> TSIS13 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TUOT04 -> TORG09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TVAIK03 -> TVAIK02 [color=red, label="+0.56",weight="0.04"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) */
TVAIK03 -> TUOT05 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TVAIK03 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK03 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK03 -> TUOT08 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (-) */
TVAIK03 -> TORG10 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (-) */
TVAIK07 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK07 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TVAIK07 -> TUOT10 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TVAIK07 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK07 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK07 -> TUOT05 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
YLHV05 -> YLHV09 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV05 -> YLHV04 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV05 -> YLHV11 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
YLHV05 -> YLHV07 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
YLHV05 -> TUOT12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
YLHV05 -> YLHV01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV11 -> TUOT14 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
YLHV11 -> YLHV10 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
YLHV11 -> YLHV05 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV11 -> YLHV04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV11 -> TORG13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
YLHV11 -> TUOT02 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TORG12 -> TORG14 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TORG12 -> TORG13 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG12 -> TORG09 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG12 -> TUOT12 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TORG12 -> TORG10 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (-) */
TORG14 -> TUOT04 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TORG14 -> TORG12 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TORG14 -> TORG13 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseenpanostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG14 -> TSIS13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TORG14 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TORG15 -> TUOT14 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TORG15 -> TORG01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG15 -> TORG06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG15 -> TSIS06 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (-) */
TORG15 -> TUOT07 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TVAIK02 -> TVAIK03 [color=red, label="+0.57",weight="0.04"] /* Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) */
TVAIK02 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TVAIK02 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK02 -> TUOT05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TVAIK02 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK09 -> TVAIK11 [color=red, label="+0.4",weight="0.03"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) */
TVAIK09 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.26",weight="0.02"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK09 -> TSIS03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TVAIK09 -> TORG10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TVAIK09 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK11 -> TVAIK09 [color=red, label="+0.36",weight="0.03"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) */
TVAIK11 -> TUOT13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TVAIK11 -> TUOT12 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TVAIK11 -> TSIS13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TVAIK11 -> TORG14 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
YLHV03 -> TUOT02 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
YLHV03 -> YLHV04 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV03 -> YLHV01 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV03 -> YLHV09 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV03 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
YLHV07 -> YLHV09 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV07 -> YLHV05 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV07 -> YLHV06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV07 -> YLHV02 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (+) */
YLHV07 -> TUOT06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
YLHV10 -> YLHV01 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV10 -> YLHV11 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
YLHV10 -> YLHV09 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV10 -> YLHV04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV10 -> TUOT02 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Tyytyväinen palkkaan (-) */
TSIS04 -> TSIS12 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TSIS04 -> TSIS02 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS04 -> TUOT09 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS04 -> TSIS06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TUOT03 -> TUOT04 [color=red, label="+0.34",weight="0.03"] /* Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TUOT03 -> TUOT02 [color=red, label="+0.28",weight="0.02"] /* Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TUOT03 -> TORG01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TUOT03 -> TORG08 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinotarvioida todellista työsuoritusta (+) */
TUOT13 -> TUOT12 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TUOT13 -> YLHV08 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TUOT13 -> TUOT11 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (-) */
TUOT13 -> TUOT06 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TUOT08 -> TUOT09 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT08 -> TUOT05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT08 -> TUOT12 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
YLHV02 -> YLHV01 [color=blue, label="-0.09",weight="0.01"] /* Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (-) */
YLHV02 -> YLHV07 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
}


Subjektiivisesti koettu hyvinvointi, sairastaminen ja järjestelmämittarit

(huom. mukana simulaatioita, ks. tästä) Alla oleva lista sisältää työhyvinvointi-indikaattorit (nimilyhenteet TSIS,TORG,TVAI,TUOT,YLHV), Sairauspäivät vuodesssa yhteensä (SAIPV), erilaiset järjestelmämittarit lähinnä useammasta raakamuuttujasta yhdistettyinä indekseinä (PJ = palkkausjärjestelmäsummamuuttujat, TJ=työaikajoustot, KANNUSTJ = kannustinjärjestelmät, ETU = työpaikan edut, ...). Mallin avulla on estimoitu ao. vaikutukset (+/-) eri muuttujien välillä.
digraph {
size="7.5,10";
node[fontsize=30];
ratio=2.0
center=true;
TSIS01 -> TSIS11 [color=red, label="+0.28",weight="0.02"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TSIS01 -> TSIS05 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TSIS01 -> TSIS02 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS01 -> TUOT01 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TSIS01 -> TUOT11 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TSIS01 -> TSIS07 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS01 -> TUOT09 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS01 -> TORG09 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TSIS01 -> TSIS03 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TSIS01 -> YLHV06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
TSIS01 -> YLHV03 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (-) */
TSIS01 -> TSIS12 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (-) */
TSIS01 -> TSIS09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TSIS01 -> TUOT07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TSIS01 -> YLHV08 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TSIS01 -> TUOT02 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TORG02 -> TORG03 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG02 -> TORG08 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG02 -> TORG04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Organisaatio toimii ennakoivasti (+) */
TORG02 -> TORG05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG02 -> TSIS08 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TORG02 -> TSIS02 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TORG02 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TORG02 -> TVAIK11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) */
TORG02 -> TUOT10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TORG02 -> TUOT01 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TORG02 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TORG02 -> TUOT06 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TORG02 -> TSIS10 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TORG02 -> TORG13 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
YLHV04 -> TSIS12 [color=red, label="+0.24",weight="0.02"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
YLHV04 -> YLHV05 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV04 -> YLHV03 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
YLHV04 -> YLHV11 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
YLHV04 -> YLHV06 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV04 -> YLHV10 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
YLHV04 -> TUOT09 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
YLHV04 -> YLHV01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV04 -> SAIPV [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (+) */
YLHV04 -> YLHV02 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (-) */
YLHV04 -> YLHV07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
YLHV04 -> YLHV08 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
YLHV04 -> TSIS07 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
YLHV04 -> TSIS03 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TUOT01 -> TUOT02 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TUOT01 -> TSIS07 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TUOT01 -> TSIS01 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TUOT01 -> TSIS11 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TUOT01 -> TUOT05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT01 -> TUOT07 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TUOT01 -> TSIS04 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (-) */
TUOT01 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TUOT01 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TUOT01 -> TSIS03 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TUOT01 -> TUOT09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT01 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TUOT01 -> TORG02 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TVAIK08 -> TVAIK09 [color=red, label="+0.33",weight="0.03"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) */
TVAIK08 -> TSIS03 [color=red, label="+0.24",weight="0.02"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TVAIK08 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TVAIK08 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TVAIK08 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK08 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TVAIK08 -> TUOT10 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TVAIK08 -> TORG02 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TVAIK08 -> TUOT06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TVAIK08 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TVAIK08 -> TVAIK11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) */
TVAIK08 -> YLHV10 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
TVAIK08 -> TORG09 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TVAIK13 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK13 -> YLHV06 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
TVAIK13 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TVAIK13 -> TSIS03 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TVAIK13 -> YLHV08 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TVAIK13 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK13 -> SAIPV [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
TVAIK13 -> TORG11 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TVAIK13 -> TUOT14 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TVAIK13 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TVAIK13 -> TORG06 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TVAIK13 -> THVKART [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) */
TVAIK13 -> TSIS05 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (-) */
TORG03 -> TORG04 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Organisaatio toimii ennakoivasti (+) */
TORG03 -> TORG02 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TORG03 -> TORG05 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG03 -> TORG01 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG03 -> TORG08 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG03 -> TORG09 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG03 -> KANNUSTJ [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (-) */
TORG03 -> TORG07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TORG03 -> TSIS03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TORG03 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TORG03 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TORG03 -> TORG10 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TSIS03 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TSIS03 -> TSIS02 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS03 -> TUOT10 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TSIS03 -> TSIS05 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TSIS03 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TSIS03 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TSIS03 -> TSIS01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS03 -> YLHV11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TSIS03 -> TVAIK09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) */
TSIS03 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TSIS03 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TSIS03 -> YLHV04 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
TSIS06 -> TSIS10 [color=red, label="+0.28",weight="0.02"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TSIS06 -> TSIS09 [color=red, label="+0.16",weight="0.02"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TSIS06 -> TSIS07 [color=blue, label="-0.13",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (-) */
TSIS06 -> TUOT06 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TSIS06 -> TORG01 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TSIS06 -> TSIS04 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) */
TSIS06 -> THVKART [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) */
TSIS06 -> TSIS05 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (-) */
TSIS06 -> TORG15 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (-) */
TSIS06 -> TUOT05 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TSIS06 -> YLHV09 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
TSIS06 -> TORG11 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TUOT09 -> TUOT10 [color=red, label="+0.16",weight="0.02"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TUOT09 -> TUOT08 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) */
TUOT09 -> TUOT12 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TUOT09 -> TSIS02 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TUOT09 -> TSIS04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) */
TUOT09 -> TSIS12 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TUOT09 -> TSIS07 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TUOT09 -> YLHV04 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
TUOT09 -> TSIS01 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TUOT09 -> TSIS05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TUOT09 -> TUOT05 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT09 -> TVAIK12 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn tulokseen (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (-) */
TORG13 -> TORG12 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TORG13 -> PJ3 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Koulutussuunnitelma, indeksi (+) */
TORG13 -> ETUOPISK [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} (+) */
TORG13 -> TORG14 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TORG13 -> TORG08 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG13 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TORG13 -> YLHV11 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TORG13 -> TORG07 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TORG13 -> TUOT10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TORG13 -> TSIS08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TORG13 -> TSIS13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TUOT02 -> TUOT03 [color=red, label="+0.32",weight="0.03"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) */
TUOT02 -> TORG07 [color=red, label="+0.29",weight="0.03"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TUOT02 -> TUOT01 [color=red, label="+0.22",weight="0.02"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TUOT02 -> YLHV03 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
TUOT02 -> TUOT04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TUOT02 -> KANNUSTJ [color=blue, label="-0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (-) */
TUOT02 -> YLHV11 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TUOT02 -> TORG11 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TUOT02 -> YLHV10 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (-) */
TUOT02 -> EKORV1 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) */
TUOT02 -> TSIS06 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Tyytyväinen palkkaan (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TUOT06 -> TUOT05 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT06 -> TSIS06 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TUOT06 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TUOT06 -> TJ4 [color=blue, label="-0.09",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (-) */
TUOT06 -> EKORV2 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi (-) */
TUOT06 -> TUOT12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TUOT06 -> YLHV07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
TUOT06 -> TUOT13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TUOT06 -> TVAIK01 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (-) */
TUOT06 -> TSIS10 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TUOT06 -> TVAIK06 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (-) */
TUOT10 -> TUOT09 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT10 -> TUOT11 [color=red, label="+0.16",weight="0.02"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TUOT10 -> TSIS03 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TUOT10 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TUOT10 -> TORG08 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) */
TUOT10 -> TSIS08 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TUOT10 -> TORG13 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TUOT10 -> PJ5 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) */
TUOT10 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TUOT10 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TUOT10 -> TORG02 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TVAIK10 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK10 -> TORG01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TVAIK10 -> TUOT14 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TVAIK10 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK10 -> TSIS12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TVAIK10 -> YLHV08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TVAIK10 -> TORG11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TVAIK10 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TVAIK10 -> TVAIK04 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (-) */
TVAIK10 -> TUOT07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TVAIK10 -> TSIS03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TORG01 -> TORG06 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG01 -> TORG15 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TORG01 -> TSIS06 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TORG01 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TORG01 -> TORG10 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG01 -> TUOT03 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) */
TORG01 -> KANNUSTJ [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (-) */
TORG01 -> TORG03 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG01 -> TORG11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TORG01 -> TSIS09 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TORG05 -> TORG04 [color=red, label="+0.44",weight="0.04"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Organisaatio toimii ennakoivasti (+) */
TORG05 -> TORG06 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG05 -> TORG03 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG05 -> TORG02 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TORG05 -> TORG09 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG05 -> TORG01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG05 -> TORG12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TORG05 -> TORG07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TORG05 -> TORG08 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG05 -> TUOT14 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TORG06 -> TORG10 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG06 -> TORG01 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG06 -> TORG05 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG06 -> TORG15 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TORG06 -> TORG11 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TORG06 -> TUOT14 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TORG06 -> TORG09 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG06 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TORG06 -> TUOT07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TORG06 -> TORG07 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Organisaation toiminta luotettavaa (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (-) */
TORG09 -> TORG12 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TORG09 -> TORG08 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG09 -> TSIS05 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TORG09 -> TSIS01 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TORG09 -> TORG06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG09 -> TORG05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG09 -> YLHV08 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TORG09 -> TORG03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG09 -> TUOT04 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TORG09 -> TUOT12 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TSIS05 -> TSIS01 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS05 -> TUOT11 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TSIS05 -> TSIS03 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TSIS05 -> TSIS07 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS05 -> TSIS11 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TSIS05 -> TSIS06 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (-) */
TSIS05 -> TORG09 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TSIS05 -> TUOT09 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS05 -> TSIS04 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (-) */
TSIS05 -> TVAIK13 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (-) */
TUOT05 -> TUOT06 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TUOT05 -> TUOT08 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) */
TUOT05 -> TVAIK03 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) */
TUOT05 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TUOT05 -> TUOT04 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TUOT05 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TUOT05 -> TVAIK02 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) */
TUOT05 -> TSIS13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TUOT05 -> TUOT09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT05 -> TSIS06 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työaikoihin (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TVAIK03 -> TVAIK02 [color=red, label="+0.55",weight="0.04"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) */
TVAIK03 -> TJ1 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) */
TVAIK03 -> TUOT05 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TVAIK03 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK03 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK03 -> TYRISK2 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (-) */
TVAIK03 -> TJ4 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) */
TVAIK03 -> TJ5 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (-) */
TVAIK03 -> TJ2 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (-) */
TVAIK03 -> TORG10 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (-) */
TVAIK06 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TVAIK06 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK06 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK06 -> TORG13 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TVAIK06 -> TUOT06 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (-) */
TVAIK06 -> YLHV11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TVAIK06 -> PJ5 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) */
TVAIK06 -> TSIS10 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (-) */
TVAIK06 -> TVAIK11 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (-) */
TVAIK06 -> TUOT10 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
YLHV09 -> YLHV01 [color=red, label="+0.3",weight="0.03"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV09 -> YLHV07 [color=red, label="+0.26",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
YLHV09 -> YLHV05 [color=red, label="+0.22",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV09 -> YLHV06 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV09 -> YLHV10 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
YLHV09 -> YLHV03 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
YLHV09 -> YLHV02 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (+) */
YLHV09 -> TSIS06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
YLHV09 -> TUOT06 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
YLHV09 -> TUOT11 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
ETUMUUT -> KANNUSTJ [color=red, label="+0.25",weight="0.02"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) */
ETUMUUT -> ETUOPISK [color=red, label="+0.22",weight="0.02"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} (+) */
ETUMUUT -> TUOT04 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
ETUMUUT -> EKORV1 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) */
ETUMUUT -> TJ2 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) */
ETUMUUT -> TORG14 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
ETUMUUT -> TJ4 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) */
ETUMUUT -> TJ1 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) */
ETUMUUT -> TVAIK05 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TJ4 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TJ4 -> TJ1 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) */
TJ4 -> TJ5 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) */
TJ4 -> EKORV2 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi (+) */
TJ4 -> TUOT06 [color=blue, label="-0.1",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (-) */
TJ4 -> TJ3 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) */
TJ4 -> TUOT08 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (-) */
TJ4 -> TYRISK2 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (-) */
TJ4 -> ETUMUUT [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Työpaikan edut, indeksi (+) */
TSIS02 -> TSIS08 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TSIS02 -> TSIS01 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS02 -> TUOT09 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS02 -> TSIS04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) */
TSIS02 -> TSIS03 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TSIS02 -> TSIS07 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS02 -> TUOT11 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (-) */
TSIS02 -> TORG02 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TSIS02 -> TUOT12 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TSIS07 -> TSIS08 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TSIS07 -> TSIS11 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TSIS07 -> TSIS06 [color=blue, label="-0.13",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (-) */
TSIS07 -> TSIS05 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TSIS07 -> TUOT01 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TSIS07 -> TUOT09 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS07 -> TSIS01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS07 -> TSIS02 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS07 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TUOT07 -> TUOT14 [color=red, label="+0.22",weight="0.02"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TUOT07 -> TORG15 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TUOT07 -> TSIS09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TUOT07 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TUOT07 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TUOT07 -> TUOT13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TUOT07 -> YLHV08 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TUOT07 -> TUOT11 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (-) */
TUOT07 -> TORG06 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TVAIK01 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TVAIK01 -> TVAIK02 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) */
TVAIK01 -> TSIS11 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (+) */
TVAIK01 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK01 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK01 -> TUOT06 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (-) */
TVAIK01 -> TSIS07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TVAIK01 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TVAIK01 -> TSIS12 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TVAIK05 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TVAIK05 -> TUOT06 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TVAIK05 -> TVAIK03 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) */
TVAIK05 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK05 -> TUOT05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TVAIK05 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TVAIK05 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TVAIK05 -> YLHV03 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
TVAIK05 -> TORG14 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TVAIK12 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.27",weight="0.02"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TVAIK12 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TVAIK12 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK12 -> TVAIK07 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) */
TVAIK12 -> TUOT09 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (-) */
TVAIK12 -> TUOT01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TVAIK12 -> TSIS03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TVAIK12 -> TVAIK09 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) */
TVAIK12 -> TORG11 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
YLHV06 -> YLHV08 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
YLHV06 -> YLHV09 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV06 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
YLHV06 -> YLHV04 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV06 -> SAIPV [color=blue, label="-0.09",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
YLHV06 -> THVKART [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) */
YLHV06 -> YLHV07 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
YLHV06 -> TSIS12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
YLHV06 -> YLHV01 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
TJ2 -> TJ3 [color=red, label="+0.45",weight="0.04"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) */
TJ2 -> TJ1 [color=red, label="+0.3",weight="0.03"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) */
TJ2 -> TJ5 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) */
TJ2 -> ETUMUUT [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Työpaikan edut, indeksi (+) */
TJ2 -> KANNUSTJ [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) */
TJ2 -> TJ4 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) */
TJ2 -> TUOT06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TJ2 -> TVAIK03 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (-) */
TORG04 -> TORG05 [color=red, label="+0.41",weight="0.03"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (+) */
TORG04 -> TORG03 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG04 -> TORG02 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TORG04 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TORG04 -> TORG13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG04 -> TORG08 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG04 -> TORG10 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG04 -> TUOT11 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii ennakoivasti (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TORG07 -> TORG08 [color=red, label="+0.29",weight="0.03"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) */
TORG07 -> TUOT02 [color=red, label="+0.27",weight="0.02"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TORG07 -> PJ5 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) */
TORG07 -> TORG13 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG07 -> PJ4 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (+) */
TORG07 -> TORG06 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (-) */
TORG07 -> PJ1 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) */
TORG07 -> TORG03 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG08 -> TORG07 [color=red, label="+0.27",weight="0.02"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
TORG08 -> TORG02 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TORG08 -> TORG13 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG08 -> TORG09 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG08 -> TUOT10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TORG08 -> PJ4 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (+) */
TORG08 -> TORG03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) -> Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (+) */
TORG08 -> TVAIK10 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (-) */
TORG11 -> TORG10 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG11 -> TORG06 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG11 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TORG11 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TORG11 -> TUOT14 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TORG11 -> TUOT02 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TORG11 -> THVKART [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) */
TORG11 -> TORG01 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TSIS12 -> TSIS04 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) */
TSIS12 -> YLHV04 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
TSIS12 -> YLHV08 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TSIS12 -> TUOT09 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS12 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TSIS12 -> YLHV06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
TSIS12 -> TSIS10 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TSIS12 -> TUOT13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TUOT12 -> TUOT13 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TUOT12 -> TUOT09 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT12 -> TORG12 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TUOT12 -> TUOT06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TUOT12 -> YLHV05 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
TUOT12 -> TUOT08 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) */
TUOT12 -> TYRISK2 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (-) */
TUOT12 -> TSIS13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työ tehty erittäin turvallisesti (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TUOT14 -> TUOT07 [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TUOT14 -> YLHV11 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
TUOT14 -> TORG15 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TUOT14 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
TUOT14 -> TORG06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TUOT14 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TUOT14 -> TORG11 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TUOT14 -> TUOT13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TVAIK04 -> TJ4 [color=red, label="+0.19",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) */
TVAIK04 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TVAIK04 -> TVAIK02 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) */
TVAIK04 -> TVAIK03 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) */
TVAIK04 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK04 -> TVAIK06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (+) */
TVAIK04 -> TVAIK10 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (-) */
TVAIK04 -> TUOT08 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) -> Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) */
TYRISK1 -> TYRISK2 [color=red, label="+0.52",weight="0.04"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) */
TYRISK1 -> FYSVIOL [color=red, label="+0.24",weight="0.02"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) */
TYRISK1 -> PAIHDEO [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) */
TYRISK1 -> THVKART [color=blue, label="-0.16",weight="0.02"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (-) */
TYRISK1 -> TSIS13 [color=blue, label="-0.15",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (-) */
TYRISK1 -> TURVKART [color=blue, label="-0.11",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (-) */
TYRISK1 -> TORG12 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (-) */
TYRISK1 -> TJ3 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) */
KANNUSTJ -> ETUMUUT [color=red, label="+0.21",weight="0.02"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Työpaikan edut, indeksi (+) */
KANNUSTJ -> TUOT03 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) */
KANNUSTJ -> PJ5 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) */
KANNUSTJ -> EKORV1 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) */
KANNUSTJ -> TORG01 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (-) */
KANNUSTJ -> TUOT02 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Tyytyväinen palkkaan (-) */
KANNUSTJ -> TJ2 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) */
TJ1 -> TJ2 [color=red, label="+0.26",weight="0.02"] /* Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) -> Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) */
TJ1 -> TJ4 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) */
TJ1 -> TVAIK03 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) */
TJ1 -> TJ5 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) -> Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) */
TJ1 -> TUOT06 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (-) */
TJ1 -> ETUMUUT [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) -> Työpaikan edut, indeksi (+) */
TJ1 -> TUOT05 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TSIS11 -> TSIS01 [color=red, label="+0.22",weight="0.02"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TSIS11 -> TSIS07 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS11 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TSIS11 -> TSIS10 [color=blue, label="-0.1",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (-) */
TSIS11 -> TUOT01 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (+) */
TSIS11 -> TSIS05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TSIS11 -> TUOT11 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työ sopivan vaihtelevaa (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) */
TUOT04 -> TUOT03 [color=red, label="+0.31",weight="0.03"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) */
TUOT04 -> ETUMUUT [color=red, label="+0.24",weight="0.02"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Työpaikan edut, indeksi (+) */
TUOT04 -> TORG14 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TUOT04 -> TUOT02 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TUOT04 -> TUOT05 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT04 -> TSIS13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TUOT04 -> TORG09 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TUOT11 -> TUOT10 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TUOT11 -> TSIS05 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (+) */
TUOT11 -> TSIS01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (+) */
TUOT11 -> TUOT13 [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (-) */
TUOT11 -> YLHV02 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (-) */
TUOT11 -> TSIS02 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (-) */
TUOT11 -> TUOT07 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (-) */
TVAIK07 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK07 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
TVAIK07 -> TUOT10 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TVAIK07 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK07 -> TVAIK05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (+) */
TVAIK07 -> TUOT05 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TVAIK07 -> TUOT12 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
YLHV01 -> YLHV09 [color=red, label="+0.25",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV01 -> YLHV10 [color=red, label="+0.24",weight="0.02"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
YLHV01 -> YLHV02 [color=blue, label="-0.12",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (-) */
YLHV01 -> YLHV03 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) */
YLHV01 -> YLHV05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV01 -> YLHV04 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV01 -> YLHV06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV05 -> SAIPV [color=blue, label="-0.19",weight="0.02"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
YLHV05 -> YLHV09 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV05 -> YLHV04 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV05 -> YLHV11 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
YLHV05 -> YLHV07 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
YLHV05 -> YLHV01 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV05 -> TUOT12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Fyysinen työkyky erinomainen (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
YLHV08 -> YLHV06 [color=red, label="+0.16",weight="0.02"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV08 -> TUOT13 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
YLHV08 -> TSIS12 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
YLHV08 -> TVAIK13 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (+) */
YLHV08 -> TVAIK10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (+) */
YLHV08 -> TUOT07 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
YLHV08 -> TORG09 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
EKORV1 -> EKORV2 [color=red, label="+0.32",weight="0.03"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi (+) */
EKORV1 -> ETUMUUT [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Työpaikan edut, indeksi (+) */
EKORV1 -> TJ5 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) */
EKORV1 -> KANNUSTJ [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) */
EKORV1 -> TYRISK2 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) */
EKORV1 -> TORG12 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
PJ1 -> PJ2 [color=red, label="+0.68",weight="0.05"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) */
PJ1 -> PJ3 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Koulutussuunnitelma, indeksi (+) */
PJ1 -> TORG07 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
PJ1 -> PJ4 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (+) */
PJ1 -> TJ4 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (-) */
PJ1 -> TORG13 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (-) */
TJ5 -> TJ2 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) -> Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) */
TJ5 -> TJ4 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) */
TJ5 -> TJ1 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) -> Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) */
TJ5 -> TJ3 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) -> Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) */
TJ5 -> EKORV1 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) -> Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) */
TJ5 -> PJ4 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) -> Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (+) */
TORG15 -> TUOT14 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TORG15 -> TORG01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG15 -> TORG06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG15 -> TUOT07 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TORG15 -> TORG10 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TORG15 -> TSIS06 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (-) */
TSIS08 -> TSIS07 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Osaaminen täydessä käytössä työssä (+) */
TSIS08 -> TSIS13 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TSIS08 -> TSIS02 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS08 -> TORG02 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (+) */
TSIS08 -> TUOT10 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
TSIS08 -> TORG13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TSIS09 -> TSIS10 [color=red, label="+0.32",weight="0.03"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työnteko häiriytymätöntä (+) */
TSIS09 -> TSIS06 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TSIS09 -> TORG10 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TSIS09 -> TUOT07 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (+) */
TSIS09 -> TORG01 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TSIS09 -> TSIS13 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TSIS10 -> TSIS09 [color=red, label="+0.33",weight="0.03"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TSIS10 -> TSIS06 [color=red, label="+0.28",weight="0.02"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TSIS10 -> TSIS11 [color=blue, label="-0.09",weight="0.01"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Työ sopivan vaihtelevaa (-) */
TSIS10 -> TSIS12 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TSIS10 -> TUOT06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TSIS10 -> TVAIK06 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Työnteko häiriytymätöntä (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (-) */
TVAIK09 -> TVAIK11 [color=red, label="+0.4",weight="0.03"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) */
TVAIK09 -> TVAIK08 [color=red, label="+0.26",weight="0.02"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (+) */
TVAIK09 -> TSIS03 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (+) */
TVAIK09 -> THVKART [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (-) */
TVAIK09 -> TVAIK12 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (+) */
TVAIK09 -> TORG10 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) -> Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) */
TYRISK2 -> TYRISK1 [color=red, label="+0.43",weight="0.04"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) */
TYRISK2 -> EKORV1 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) */
TYRISK2 -> TUOT12 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (-) */
TYRISK2 -> TJ4 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (-) */
TYRISK2 -> FYSVIOL [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} (-) */
TYRISK2 -> TJ3 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Osa-aikatyöjärj, indeksi (-) */
YLHV10 -> YLHV01 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV10 -> YLHV11 [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) */
YLHV10 -> YLHV09 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV10 -> YLHV04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV10 -> TUOT02 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Tyytyväinen palkkaan (-) */
YLHV10 -> SAIPV [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (+) */
YLHV11 -> TUOT14 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
YLHV11 -> YLHV10 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (+) */
YLHV11 -> YLHV05 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV11 -> YLHV04 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV11 -> TORG13 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
YLHV11 -> TUOT02 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
PJ2 -> PJ1 [color=red, label="+0.69",weight="0.05"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) */
PJ2 -> PJ3 [color=red, label="+0.33",weight="0.03"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Koulutussuunnitelma, indeksi (+) */
PJ2 -> TORG07 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (-) */
PJ2 -> TORG14 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
PJ2 -> PJ4 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (-) */
PJ3 -> PJ2 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) */
PJ3 -> TORG13 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
PJ3 -> PJ1 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) */
PJ3 -> PJ4 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (+) */
PJ3 -> ETUOPISK [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} (+) */
PJ5 -> PJ4 [color=red, label="+0.32",weight="0.03"] /* Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) -> Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (+) */
PJ5 -> KANNUSTJ [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) -> Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) */
PJ5 -> TORG07 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) -> Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (+) */
PJ5 -> TUOT10 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) -> Työstä saa hyödyllistä palautetta (+) */
PJ5 -> TUOT14 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) -> Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (+) */
TORG10 -> TORG06 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Organisaation toiminta luotettavaa (+) */
TORG10 -> TORG11 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (+) */
TORG10 -> TSIS09 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (+) */
TORG10 -> TORG01 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TORG10 -> TORG15 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (+) -> Tuotteiden kysyntä ollut korkeata (+) */
TORG12 -> TORG09 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Työpaikan arvot vastaavat omiani (+) */
TORG12 -> TORG13 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TORG12 -> TORG14 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TORG12 -> TUOT12 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TORG12 -> EKORV1 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) -> Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) */
TSIS13 -> TSIS08 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Tiedonsaanti työasioissa riittävää (+) */
TSIS13 -> TYRISK1 [color=blue, label="-0.12",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Tilat + välineet hav. riski-indeksi (-) */
TSIS13 -> TUOT12 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TSIS13 -> TUOT05 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TSIS13 -> TORG14 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) -> Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) */
TVAIK11 -> TVAIK09 [color=red, label="+0.36",weight="0.03"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (+) */
TVAIK11 -> TUOT12 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TVAIK11 -> TUOT13 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) */
TVAIK11 -> TSIS13 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät (+) */
TVAIK11 -> TVAIK06 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (+) -> Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (-) */
YLHV03 -> TUOT02 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
YLHV03 -> YLHV04 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (+) */
YLHV03 -> YLHV01 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (+) */
YLHV03 -> YLHV09 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV03 -> YLHV02 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (-) */
YLHV07 -> YLHV09 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (+) */
YLHV07 -> YLHV05 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (+) */
YLHV07 -> YLHV02 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (+) */
YLHV07 -> YLHV06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
YLHV07 -> TUOT06 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Nukkuminen riittävää (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
THVKART -> TURVKART [color=red, label="+0.26",weight="0.02"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) */
THVKART -> TYRISK1 [color=blue, label="-0.12",weight="0.01"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Tilat + välineet hav. riski-indeksi (-) */
THVKART -> YLHV06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (+) */
THVKART -> TSIS06 [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TJ3 -> TJ2 [color=red, label="+0.36",weight="0.03"] /* Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) -> Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) */
TJ3 -> TJ5 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) -> Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) */
TJ3 -> TJ4 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) */
TJ3 -> TYRISK2 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) -> Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (-) */
TORG14 -> TUOT04 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TORG14 -> TORG12 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) -> Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (+) */
TORG14 -> ETUMUUT [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) -> Työpaikan edut, indeksi (+) */
TORG14 -> TORG13 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TSIS04 -> TSIS12 [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) -> Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (+) */
TSIS04 -> TSIS02 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) -> Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (+) */
TSIS04 -> TUOT09 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TSIS04 -> TSIS06 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (+) -> Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (+) */
TUOT03 -> TUOT04 [color=red, label="+0.32",weight="0.03"] /* Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) -> Tyytyväinen työpaikan etuihin (+) */
TUOT03 -> TUOT02 [color=red, label="+0.3",weight="0.03"] /* Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) -> Tyytyväinen palkkaan (+) */
TUOT03 -> KANNUSTJ [color=red, label="+0.28",weight="0.02"] /* Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) -> Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) */
TUOT03 -> TORG01 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (+) -> Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (+) */
TUOT08 -> TUOT09 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) -> Tyytyväinen työn tulokseen (+) */
TUOT08 -> TUOT05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
TUOT08 -> TJ4 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (-) */
TUOT08 -> TUOT12 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TUOT13 -> TUOT12 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) -> Työ tehty erittäin turvallisesti (+) */
TUOT13 -> YLHV08 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) -> Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (+) */
TUOT13 -> TUOT11 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) -> Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (-) */
TUOT13 -> TUOT06 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (+) */
TVAIK02 -> TVAIK03 [color=red, label="+0.53",weight="0.04"] /* Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) -> Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (+) */
TVAIK02 -> TVAIK01 [color=red, label="+0.2",weight="0.02"] /* Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) -> Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (+) */
TVAIK02 -> TVAIK04 [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) -> Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (+) */
TVAIK02 -> TUOT05 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (+) -> Tyytyväinen työaikoihin (+) */
EKORV2 -> EKORV1 [color=red, label="+0.29",weight="0.03"] /* Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi (+) -> Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) */
EKORV2 -> TJ4 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi (+) -> Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) */
EKORV2 -> TUOT06 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi (+) -> Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (-) */
PJ4 -> PJ5 [color=red, label="+0.29",weight="0.03"] /* Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (+) -> Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa (+) */
PJ4 -> PJ3 [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (+) -> Koulutussuunnitelma, indeksi (+) */
PJ4 -> TORG08 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin (+) -> Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta (+) */
SAIPV -> YLHV05 [color=blue, label="-0.14",weight="0.01"] /* Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (+) -> Fyysinen työkyky erinomainen (-) */
SAIPV -> YLHV06 [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (+) -> Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (-) */
SAIPV -> TVAIK13 [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (+) -> Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (-) */
ETUOPISK -> ETUMUUT [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} (+) -> Työpaikan edut, indeksi (+) */
ETUOPISK -> TORG13 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} (+) -> Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti (+) */
TURVKART -> THVKART [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) */
TURVKART -> TYRISK1 [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Tilat + välineet hav. riski-indeksi (-) */
YLHV02 -> YLHV01 [color=blue, label="-0.09",weight="0.01"] /* Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (+) -> Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (-) */
YLHV02 -> YLHV07 [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (+) -> Nukkuminen riittävää (+) */
FYSVIOL -> TYRISK1 [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) */
PAIHDEO -> TYRISK1 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) */
}

Yllä olevasta mallista on myös simulaatioharjoitelmia. Esim. mitä hyvinvoinnin tilassa tapahtuu 3 jakson jälkeen, jos työmäärän liiallisuus kasvaa alkuvuonna 5 %?. Simulaatiotuloksiin pääset tästä "komentokeskuksesta". Tuloksissa on syytä pitää mielessä, että vaikutukset eivät välttämättä ole syy-seuraussuhteita (vaikka muiden tekijöiden vaikutus on aina vakioitu/puhdistettu), vaan ne heijastavat ilmiöön liittyvien osatekijöiden taipumuksia olla tavalla tai toisella (todennäköisyysmielessä) mukana "sopassa". Keskeinen syy tähän tarkemman tunnistamisen ongelmaan on, että aineisto ei (toistaiseksi) ole dynaaminen (aikasarja), jolloin voidaan tutkia ajallisten muutosten esim. viipeellisiä vaikutuksia.

Ns. piilomuuttujien muuttujien malliverkosto (faktorianalyysi)

Hyvinvointiverkosto vain yli 0.1 regressiokorrelaatiot
Kaaviokuva.

Alla kuvan parametrit Graphviz visualisointiohjelman skripti-tiedostona.
Muuttujaparit lajiteltu niin, että
eniten yhteyksiä (kumpaan suuntaan tahansa) omaavan muuttujat selittävien termien mukaan listalla ylimpänä.
Selitteessä syy- ja seuraussuhdetta ilmaiseva looginen lauseke X (+) -> Y (+/-), jota luetaan "jos X:n arvo suurenee, niin Y:n arvo suurenee/pienenee".
digraph {
size="7.5,10";
node[fontsize=30];
ratio=2.0
center=true;
THVKART -> SAIPV [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
THVKART -> FYHTB [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
THVKART -> FOIK [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
THVKART -> FSIS [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
THVKART -> FVAI [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
THVKART -> FJOH [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
THVKART -> FVAP [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) */
THVKART -> FPAL [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
THVKART -> FTURV [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
THVKART -> FOSTYO [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) */
THVKART -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Kokonaistyytyväisyys työhön asteikko: 0-10 (+) */
THVKART -> FVAHVAL [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
THVKART -> FSUJ [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
TYRISK1 -> SAIPV [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (+) */
TYRISK1 -> FYHTB [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (-) */
TYRISK1 -> FOIK [color=blue, label="-0.13",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (-) */
TYRISK1 -> FSIS [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (-) */
TYRISK1 -> FVAI [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (-) */
TYRISK1 -> FJOH [color=blue, label="-0.11",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (-) */
TYRISK1 -> FVAP [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (-) */
TYRISK1 -> FPAL [color=blue, label="-0.09",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (-) */
TYRISK1 -> FTURV [color=blue, label="-0.1",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Turvallisesti tehty työ (-) */
TYRISK1 -> FOSTYO [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (-) */
TYRISK1 -> FVAHVAL [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (-) */
TYRISK1 -> FSUJ [color=blue, label="-0.14",weight="0.01"] /* Tilat + välineet hav. riski-indeksi (+) -> Työmäärän hallittavuus (-) */
ETUMUUT -> FYHTB [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
ETUMUUT -> FOIK [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
ETUMUUT -> FSIS [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
ETUMUUT -> FVAI [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
ETUMUUT -> FJOH [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
ETUMUUT -> FVAP [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) */
ETUMUUT -> FPAL [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
ETUMUUT -> FTURV [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
ETUMUUT -> FOSTYO [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) */
ETUMUUT -> FVAHVAL [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
ETUMUUT -> FSUJ [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työpaikan edut, indeksi (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
FOSTYO -> SAIPV [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (+) */
FOSTYO -> FYHTB [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (-) */
FOSTYO -> FOIK [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
FOSTYO -> FSIS [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
FOSTYO -> FVAI [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (-) */
FOSTYO -> FJOH [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (-) */
FOSTYO -> FVAP [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) */
FOSTYO -> FPAL [color=blue, label="-0.1",weight="0.01"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (-) */
FOSTYO -> FTURV [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FOSTYO -> FVAHVAL [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
FOSTYO -> FSUJ [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
FSUJ -> SAIPV [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
FSUJ -> FYHTB [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (-) */
FSUJ -> FOIK [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
FSUJ -> FSIS [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (-) */
FSUJ -> FJOH [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
FSUJ -> FPAL [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
FSUJ -> FTURV [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FSUJ -> FOSTYO [color=red, label="+0.15",weight="0.01"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) */
FSUJ -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Kokonaistyytyväisyys työhön asteikko: 0-10 (+) */
FSUJ -> FVAHVAL [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työmäärän hallittavuus (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
FTERVPAL -> FYHTB [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
FTERVPAL -> FOIK [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
FTERVPAL -> FSIS [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
FTERVPAL -> FVAI [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
FTERVPAL -> FJOH [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
FTERVPAL -> FVAP [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) */
FTERVPAL -> FPAL [color=red, label="+0.16",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
FTERVPAL -> FTURV [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FTERVPAL -> FVAHVAL [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
FTERVPAL -> FSUJ [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työterveyspalvelujen riittävyys (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
FEKOLOG -> FYHTB [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Työpaikan ekologinen vastuutaso (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
FEKOLOG -> FOIK [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikan ekologinen vastuutaso (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
FEKOLOG -> FSIS [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Työpaikan ekologinen vastuutaso (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
FEKOLOG -> FVAI [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työpaikan ekologinen vastuutaso (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
FEKOLOG -> FJOH [color=red, label="+0.26",weight="0.02"] /* Työpaikan ekologinen vastuutaso (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
FEKOLOG -> FVAP [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työpaikan ekologinen vastuutaso (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) */
FEKOLOG -> FPAL [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Työpaikan ekologinen vastuutaso (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
FEKOLOG -> FTURV [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikan ekologinen vastuutaso (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FEKOLOG -> FVAHVAL [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työpaikan ekologinen vastuutaso (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
FJOH -> SAIPV [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
FJOH -> FVAI [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (-) */
FJOH -> FVAP [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (-) */
FJOH -> FPAL [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
FJOH -> FTURV [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FJOH -> FOSTYO [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (-) */
FJOH -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.23",weight="0.02"] /* Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) -> Kokonaistyytyväisyys työhön asteikko: 0-10 (+) */
FJOH -> FVAHVAL [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (-) */
FJOH -> FSUJ [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
FIHALUE -> FYHTB [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Työpaikan ihanteellinen sijainti (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
FIHALUE -> FSIS [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työpaikan ihanteellinen sijainti (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
FIHALUE -> FVAI [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihanteellinen sijainti (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
FIHALUE -> FJOH [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työpaikan ihanteellinen sijainti (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
FIHALUE -> FVAP [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Työpaikan ihanteellinen sijainti (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) */
FIHALUE -> FPAL [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työpaikan ihanteellinen sijainti (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
FIHALUE -> FTURV [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Työpaikan ihanteellinen sijainti (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FIHALUE -> FSUJ [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työpaikan ihanteellinen sijainti (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
FTURV -> FYHTB [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Turvallisesti tehty työ (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
FTURV -> FSIS [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Turvallisesti tehty työ (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
FTURV -> FVAI [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Turvallisesti tehty työ (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
FTURV -> FJOH [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Turvallisesti tehty työ (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
FTURV -> FVAP [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Turvallisesti tehty työ (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) */
FTURV -> FOSTYO [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Turvallisesti tehty työ (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) */
FTURV -> FVAHVAL [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Turvallisesti tehty työ (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
FTURV -> FSUJ [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Turvallisesti tehty työ (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
FVAP -> SAIPV [color=blue, label="-0.12",weight="0.01"] /* Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
FVAP -> FYHTB [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (-) */
FVAP -> FVAI [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (-) */
FVAP -> FJOH [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (-) */
FVAP -> FTURV [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FVAP -> FOSTYO [color=red, label="+0.16",weight="0.02"] /* Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) */
FVAP -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) -> Kokonaistyytyväisyys työhön asteikko: 0-10 (+) */
FVAP -> FVAHVAL [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
FYHTB -> FOIK [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
FYHTB -> FVAI [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (-) */
FYHTB -> FVAP [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (-) */
FYHTB -> FTURV [color=red, label="+0.13",weight="0.01"] /* Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FYHTB -> FOSTYO [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (-) */
FYHTB -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) -> Kokonaistyytyväisyys työhön asteikko: 0-10 (+) */
FYHTB -> FVAHVAL [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
FYHTB -> FSUJ [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) -> Työmäärän hallittavuus (-) */
FVAI -> SAIPV [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
FVAI -> FYHTB [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (-) */
FVAI -> FJOH [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (-) */
FVAI -> FVAP [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (-) */
FVAI -> FTURV [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FVAI -> FOSTYO [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (-) */
FVAI -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.12",weight="0.01"] /* Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) -> Kokonaistyytyväisyys työhön asteikko: 0-10 (+) */
PJ2 -> FYHTB [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
PJ2 -> FOIK [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
PJ2 -> FSIS [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
PJ2 -> FVAI [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
PJ2 -> FJOH [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
PJ2 -> FPAL [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
PJ2 -> FTURV [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FOIK -> SAIPV [color=blue, label="-0.12",weight="0.01"] /* Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
FOIK -> FYHTB [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
FOIK -> FOSTYO [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) */
FOIK -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.28",weight="0.03"] /* Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) -> Kokonaistyytyväisyys työhön asteikko: 0-10 (+) */
FOIK -> FVAHVAL [color=red, label="+0.17",weight="0.02"] /* Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (+) */
FOIK -> FSUJ [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
FPAL -> SAIPV [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Palkkaus, tyytyväisyys (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
FPAL -> FJOH [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Palkkaus, tyytyväisyys (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
FPAL -> FOSTYO [color=blue, label="-0.1",weight="0.01"] /* Palkkaus, tyytyväisyys (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (-) */
FPAL -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.14",weight="0.01"] /* Palkkaus, tyytyväisyys (+) -> Kokonaistyytyväisyys työhön asteikko: 0-10 (+) */
FPAL -> FVAHVAL [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Palkkaus, tyytyväisyys (+) -> Vahinkoa aiheuttamaton työ (-) */
FPAL -> FSUJ [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Palkkaus, tyytyväisyys (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
EKORV1 -> SAIPV [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
EKORV1 -> FYHTB [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
EKORV1 -> FOIK [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
EKORV1 -> FSIS [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
EKORV1 -> FVAI [color=blue, label="-0.06",weight="0.01"] /* Korvaukset erityisluont työaika, indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (-) */
FSIS -> SAIPV [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (-) */
FSIS -> FTURV [color=red, label="+0.1",weight="0.01"] /* Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
FSIS -> FOSTYO [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (+) */
FSIS -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.46",weight="0.04"] /* Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) -> Kokonaistyytyväisyys työhön asteikko: 0-10 (+) */
FSIS -> FSUJ [color=blue, label="-0.05",weight="0.01"] /* Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) -> Työmäärän hallittavuus (-) */
FVASTVEL -> FOIK [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Vastuista ja velv. vapaa aika (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
FVASTVEL -> FSIS [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Vastuista ja velv. vapaa aika (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (-) */
FVASTVEL -> FVAP [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Vastuista ja velv. vapaa aika (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (-) */
FVASTVEL -> FPAL [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Vastuista ja velv. vapaa aika (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
FVASTVEL -> FSUJ [color=red, label="+0.09",weight="0.01"] /* Vastuista ja velv. vapaa aika (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
PJ1 -> FOIK [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (-) */
PJ1 -> FSIS [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
PJ1 -> FJOH [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
PJ1 -> FVAP [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (+) */
PJ1 -> FPAL [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
PJ3 -> FYHTB [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
PJ3 -> FSIS [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
PJ3 -> FJOH [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
PJ3 -> FPAL [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
PJ3 -> FOSTYO [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Koulutussuunnitelma, indeksi (+) -> Osaamistaso tehtävän vaativuuteen (-) */
TYRISK2 -> SAIPV [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Sairauspäivät yhteensä (pv/v) (+) */
TYRISK2 -> FSIS [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
TYRISK2 -> FVAI [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (-) */
TYRISK2 -> FPAL [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (-) */
TYRISK2 -> FTURV [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi (+) -> Turvallisesti tehty työ (-) */
TJ4 -> FSIS [color=red, label="+0.06",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
TJ4 -> FVAI [color=red, label="+0.18",weight="0.02"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
TJ4 -> FPAL [color=red, label="+0.05",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
TJ4 -> FSUJ [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Etätyöjärjestelmä, indeksi (+) -> Työmäärän hallittavuus (-) */
EKORV2 -> FOIK [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi (+) -> Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä (+) */
EKORV2 -> FSIS [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (+) */
EKORV2 -> FVAI [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
KANNUSTJ -> FJOH [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
KANNUSTJ -> FPAL [color=red, label="+0.11",weight="0.01"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (+) */
KANNUSTJ -> FTURV [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
TURVKART -> FYHTB [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä (+) */
TURVKART -> FJOH [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
TURVKART -> FTURV [color=red, label="+0.04",weight="0"] /* Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} (+) -> Turvallisesti tehty työ (+) */
ETUOPISK -> FVAI [color=red, label="+0.05",weight="0"] /* Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
ETUOPISK -> FJOH [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
TJ1 -> FVAI [color=red, label="+0.28",weight="0.02"] /* Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (+) */
TJ1 -> FPAL [color=blue, label="-0.04",weight="0"] /* Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi (+) -> Palkkaus, tyytyväisyys (-) */
TJ2 -> FSIS [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys (-) */
TJ2 -> FVAI [color=blue, label="-0.08",weight="0.01"] /* Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (-) */
TJ3 -> FJOH [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) -> Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys (+) */
TJ3 -> FSUJ [color=red, label="+0.03",weight="0"] /* Osa-aikatyöjärj, indeksi (+) -> Työmäärän hallittavuus (+) */
TJ5 -> FVAI [color=blue, label="-0.07",weight="0.01"] /* Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) -> Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (-) */
TJ5 -> FSUJ [color=blue, label="-0.03",weight="0"] /* Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi (+) -> Työmäärän hallittavuus (-) */
LEPOMIN2 -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.07",weight="0.01"] /* Päiv. lepotauot min 7.5 h päivässä (+) -> Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) (+) */
REVANS2 -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Vuosityötulot (e/v, reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) (+) -> Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) (+) */
TAIKY4 -> TYYTYV2 [color=blue, label="-0.05",weight="0"] /* Tot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko (+) -> Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) (-) */
TAKOULPV -> TYYTYV2 [color=red, label="+0.08",weight="0.01"] /* Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa (+) -> Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%) (+) */
}


Työhyvinvoinnissa vaikuttaa suuri määrä tekijöitä ristiin rastiin, mutta yleinen hyvinvoinnin muodostumisen logiikka on varsin selvä...


Työelämän tyytyväisyys arvottamisnäkökulmasta

Mitä asioita jäsenet arvottavat työelämässä? Tyytyväisyyden muodostumisessa kuuden kärjen muodostavat seuraavat tekijät (yleisesti iästä tms. riippumatta): Kärkikuusikon lisäksi on runsaasti muitakin tärkeitä asioita (periaatteessa kaikki asiat ovat tärkeitä, ne nivoutuvat toisiinsa). Erikseen on mainittava myös palkkataso, joka yksiselitteisesti lisää jäsentyytyväisyyttä (kun työaika on vakioitu). Palkkataso kuitenkin sisältyy yllä lueteltuihin kärkitekijöihin (mm. hyvässä asemassa parempi palkka ja hyvät johtamiskäytännöt edistävät palkan oikeudenmukaista määräytymistä mm. palkkausjärjestelmien välityksellä). Tilastomalleilla tuotetut tulokset voi todentaa mm. näistä raporteista: Kommentit: Petri Palmu